.::. دانشکده پرستاری و مامایی .::.

طرح درس بالینی پرستاری و مامایی

طرح درس بالینی(کارآموزی و کارورزی)

تاریخ: 1399/10/28 - 15:07


طرح درس بالینی گروه پرستاری

کارآموزی پرستاری بهداشت روان

کارورزی پرستاری بهداشت روان

ICU

ccu

پرستاری مدیریت

پرستاری بزرگسال سالمند 1(گوارش)

پرستاری بزرگسال سالمند 3(عفونی)

 

 

طرح درس بالینی گروه مامایی

بیماری های کودکان

کارآموزی در عرصه بارداری و زایمان

کارآموزی بارداری زایمان

کارآموزی بهداشت باروری مادر و کودک و تنظیم خانواده

کارآموزی بیماری های زنان و فوریت

کارآموزی بارداری طبیعی

کارآموزی بارداری و زایمان 2