.::. دانشکده علوم تربیتی .::.

اطلاعیه ارائه مقاله

*

تاریخ: 1395/04/01 - 01:32


اطلاعیه

به اطلاع دانشجویانی که تصمیم به استخراج مقاله ازپایان نامه خود جهت افزایش نمره دارند می رساند مهلت تحویل مقاله شش ماه پس از دفاع بوده و مقاله بایستی در مجلات معتبر چاپ شود و    Acceptآن مورد قبول نمی باشدضمنا یادآوری می گردد جهت ثبت نمره ، تایید فرم ارزشیابی مقاله توسط استاد محترم راهنما ومدیر محترم گروه تخصصی الزامی بوده وجهت احتساب نمره بایستی فرم تایید شده مذکور، CD مقاله و پرینت آن نیز به رییس پژوهش دانشکده تحویل گردد.

پژوهش دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی