.::. معاونت دانشجویی وفرهنگی .::.

دبير خانه و دفتر معاونت

دبير خانه و دفتر معاونت

تاریخ: 1395/04/01 - 08:36


دفتر معاونت

نام و نام خانوادگی: محمد حسين نباتي

شماره تماس: 02433421001 داخلی 2262          

شماره تلفكس:  02433423163 

آدرس ایمیل:

 

دبيرخانه معاونت

نام و نام خانوادگی: شهناز محمدي

شماره تماس: 02433421001 داخلی 2229       

شماره تلفكس:  02433423163

آدرس ایمیل:sh.mohmmadi@yahoo.com