.::. حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی .::.

صدروگواهينامه موقت

نحوه صدور و تحویل گواهينامه موقت

تاریخ: 1396/05/29 - 13:43


صدور گواهينامه موقت

پس از وصول كامل پرونده درصورت نداشتن هيچگونه مشكل آموزشي پرونده سازي صورت ميگيردوضمن تائيد توسط رئيس اداره فارغ التحصيلان جهت صدور گواهينامه موقت آماده ميشودکه  پس از صدور گواهینامه و تطبيق لازم بامدارك پرونده والصاق عكس وتمبر مالياتي گواهينامه به امضاء معاونت محترم دانشجويي رسيده وسپس جهت امضاء رياست محترم دانشگاه به دفترايشان ارسال ميگردد. متعاقبا" بعد از امضاء و وصول ازدفتر رياست محترم دانشگاه اقدام به ثبت گواهينامه وپرونده ها در دفاتر فارغ التحصيلان ميگردد. دفاتر مربوطه  برحسب رشته و ورودي ومقطع  ازهمديگر مجزا ميباشد وبرمبناي ترتيب تاريخ فراغت واسامي دانشجويان ثبت ميگردد.

تذكر:دانشجوياني كه از وام صندوق رفاه – وزارت علوم (بعدازفراغت تحصيلي) استفاده نموده اند، الزاما" تحويل گواهينامه موقت منوط به ارائه كپي دفترچه اقساط وام مذكور ميباشد.

ازتاريخ ثبت شده ،گواهينامه موقت 6 ماه اعتبارداشته ودرعرض اين 6 ماه دانشنامه نيز آماده تحويل مي باشد. مشخصات گواهينامه هاي موقت ونحوه تحويل آن نيز در ذيل مفصلا" توضيح داده شده است:

 

مشخصات گواهينامه هاي موقت

1- داراي مهربرجسته ميباشد.

2-داراي امضاء معاونت دانشجويي ورياست دانشگاه است .

3- مدت اعتبار آن 6 ماه ميباشد.

4-ارزش ترجمه جهت خارج از كشور را ندارد.

5-  پس از ارائه مدرك به هر اداره يا سازماني مي بايست مدرك مذكور استعلام گردد.

 

نحوه تحويل مدارك

1-تحويل مدرك گواهينامه موقت برادران  

1-1 - ارائه دفترچه آماده به خدمت بادرج عدم غيبت ازطرف معاونت عمومي  

 ناجا (كپي واصل )  و       و

و جهت اخذ مدرک قبل از تاریخ اعزام  مراجعه شود و چنانچه تاریخ اعزام  گذشته باشد بایستی گواهی اشتغال به خدمت 

 از  ارگان محل خدمت به نام این واحد دانشگاهی اخذ و مراجعه نماید

1-2  – ارائه گواهي اشتغال به تحصيل درمقاطع بالاترتحصيلي منوط به درج شماره 

  و تاريخ معافيت تحصيلي اخذشده  ازطرف دانشگاه محل تحصيل

                   

1-3- تحویل گواهینامه موقت که از وام بلند مدت استفاده نموده است منوط به ارائه دفترچه اقساط از صندوق رفاه میباشد.

 و درصورت آماده تحویل بودن دانشنامه ارائه گواهینامه موقت و تسویه وام صندوق ضروری میباشد.

 

2-تحويل مدرك گواهينامه خواهران

دانشجو با ارائه كارت شناسائي معتبر ميتواند اصل گواهينامه موقت خودرا تحويل بگيرد.

تذكر:درصورتيكه پدر یا مادر و یا فرد ديگر ي ازبستگان خواهان اخذ مدرك فارغ التحصيلي ازدانشگاه باشد مي    بايست باارائه وكالتنامه محضري واصل شناسنامه دانشجو و اصل شناسنامه گیرنده مدرک جهت اخذ مدرك مراجعه نمايد.