.::. دانشکده علوم تربیتی .::.

گروه زبانشناسی همگانی

#

تاریخ: 1397/02/30 - 10:51


 

اعضای هیات علمی گروه زبانشناسی همگانی

 mohammadrezaoroji@yahoo.com

دکتر محمدرضا اروجي

1

Rahbarbehzad@yahoo.com

دكتر بهزاد رهبر

2

  دکتر حیدر حسنلو 3
  دکتر حسین آریان 4
 

این گروه از سال 1393 در مقطع دکتری شروع به کار نموده است.