.::. دانشکده علوم تربیتی .::.

گروه آموزش زبان انگلیسی

#

تاریخ: 1395/04/15 - 09:57


رشته های گروه آموزش زبان انگلیسی

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

آموزش زبان انگلیسی

کارشناسی

آموزش زبان انگلیسی

کارشناسی ناپیوسته

آموزش زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد

 

اعضای هیات علمی گروه آموزش زبان انگلیسی

1

دکتر سیروس ایزدپناه

cyrosizadpanah@yahoo.com

2

دکتر سکینه جعفری

sjaferi591@yahoo.com

 

3

سرکار خانم فاطمه محمدی خواهان

pisces9751@yahoo.com

4

دکتر هومن بیژنی

houman.bijani@gmail.com

5

سرکار خانم فهیمه رفیع

fahime.rafi@yahoo.com

 

6

دکتر امیر رضایی

am_rezaiee@yahoo.com