.::. دانشکده علوم تربیتی .::.

گروه آموزش زبان انگلیسی

#

تاریخ: 1395/04/15 - 16:45


اعضای هیات علمی گروه آموزش زبان انگلیسی

1

دکتر سیروس ایزدپناه

cyrosizadpanah@yahoo.com

 

2

دکتر امیر رضایی

am_rezaiee@yahoo.com

 

3

دکتر فاطمه محمدی خواهان

 pisces9751@yahoo.com

 

4

دکتر هومن بیژنی

houman.bijani@gmail.com

 

5

دکتر سکینه جعفری

sjaferi591@yahoo.com

 

6

سرکار خانم فهیمه رفیع

fahime.rafi@yahoo.com