.::. حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی .::.

صدور دانشنامه

صدور دانشنامه و دانشنامه المثنی

تاریخ: 1396/05/29 - 03:15


دانشگاه آزاد اسلامی با هدف افزایش سطح رضایت دانشجویان واحترام به همراهی صمیمانه آنها درطول دوره تحصیلی خود در این دانشگاه ، پس از سه سال بررسی وتلاش شبانه روزی وبا سرمایه گذاری قابل توجه ، دانشنامه های جدید دانشگاه را با شکل ومحتوایی نو ارائه كرده است .

این دانشنامه هاکه برای تمام واحدهای دانشگاهی یکسان است ، علاوه بر طراحی جدید وزیبا ، دارای جنبه های امنیتی بسیاری است که امکان شبیه سازی آن را غیر ممکن میسازد. ازجمله این که برروی آنها هولوگرام ویژه دانشگاه به صورت چاپ گرم الصاق میشود وبرروی مندرجات آن نیز لایه شفاف امنیتی با نقش آرم دانشگاه توسط دستگاه های چاپ گرم کشیده می شود.

دانشنامه های مذكور دارای شماره سریال منحصر به فردی هستند که با کمک آن تمام مشخصات فارغ التحصیلی موجود دربانک اطلاعاتی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد و تمامی واحدها بصورت مجزا قابل شناسایی واستخراج است .

 

مراحل صدوردانشنامه

پس از صدور گواهینامه موقت ، مجددا" آماده سازی مدارک پرونده جهت صدور دانشنامه آغاز می شود.صدور دانشنامه درصورت نداشتن هیچگونه مغایرتی با گواهینامه موقت و کلیه اطلاعات دانشجو اعم از اطلاعات مربوط به مدرك پایه ، احراز هویت ، مشخصات شناسنامه ای ، ليست آزمون ، دروس گذرانده، معدل و... میسر میگردد ( مدارک لازمه جهت صدور دانشنامه همان مدارک قید شده در قسمت صدور گواهینامه موقت میباشد ) و كليه اطلاعات دانشجو به  CDانتقال می یابد و CDمربوطه به همراه دانشنامه که به امضاء ریاست محترم دانشگاه رسیده دربسته های مشخص جهت تایید به سازمان مرکزی ارسال می گردد، که بعد از  حدود 6-4 ماه  دانشنامه در صورت نداشتن مشکل توسط سازمان مرکزی تائید وبه واحد ارسال ميشود.  دانشنامه هاي مذكور دردفاتر فارغ التحصيلان ثبت ، ودرگاوصندوق مربوط به دانشنامه ها جهت تحویل به دانشجو بایگانی می گردد. لازم به ذكراست تازماني كه دانشجو اقدام به اخذ دانشنامه  ننماید به هیچگونه استعلامی پاسخ داده نمی شود .

لازم به ذکراست درصورت انقضای تاریخ گواهینامه ها می بایست فارغ التحصیل نسبت به اخذ دانشنامه اقدام نماید.

ونيز  درصورت مفقود شدن دانشنامه برابر بخشنامه های سازمان مرکزی دانشنامه المثنی که درادامه مشروحا" توضیح داده شده قابل صدرو مجدد میباشد.

نحوه تحويل دانشنامه :

دانشجوي عزيز براي گرفتن دانشنامه از اداره دانش آموختگان در هنگام مراجعه به همراه داشتن اصل گواهينامه موقت الزامي ميباشد

 

تذكر1)صدور دانشنامه فارغ التحصیلان در دانشگاه آزاد منوط به بازپرداخت کل مبلغ وام  صندوق میباشد.

اگر دانشجویی درطول دوره تحصیل وام بلندمدت شهریه يا وام صندوق دریافت کرده باشد گواهینامه موقت تحصیلی وی با قید مبلغ وام صادر می گرددو از این طریق میزان بدهی آنها به صندوق وزارت علوم یا دانشگاه آزاد اعلام می گردد.

تذكر2)درصورت مفقود شدن دانشنامه نكات ذيل انجام پذیرد :

مراحل صدور مدارک المثنی

الف ) دانشنامه پایان تحصیلات وگواهینامه های مصوب :

1-     اعلام کتبی توسط شخص فارغ التحصیل وثبت دردبیرخانه واحد وتحویل آن به اداره فارغ التحصیلان واحد

2-  تعهد ( فارغ التحصیل نسبت به دانشگاه متعهد می گردد که ادعای وی خلاف واقع نبوده و درصورت پیدا شدن مدرک بلافاصل مدرک را تحویل واحد دانشگاهی نماید ).

3-  استشهاد محلی ، که حداقل به امضای سه نفر رسیده باشد وتایید یکی از امضاها دریکی از دفاتر اسناد رسمی .

4-  نشرآگهی فقدان مدرک تحصیلی  در یکی از جراید کثیرالانتشار درسه نوبت ( هردوهفته یکبار) وتسلیم دونسخه ازهرنوبت ازروزنامه ها ی منتشره متضمن آگهی ذکر شده به اداره فارغ التحصیلان واحد دانشگاهی .

5-  جهت صدور دانشنامه المثنی برای بار اول واریز مبلغ يك ميليون و پانصد هزار ریال  وبرای بار دوم مبلغ هفت میلیون ریال به حساب سیبا بانک ملی به شماره 0104460446004 وتحویل فیش واریزی به واحد دانشگاهی

6-  واريز مبلغ 10000 ريال (هزارتومان) به شماره حساب 0216238400001 بانك ملي جمهوري بابت الصاق تمبر دانشنامه

7-     يك قطعه عكس جديد 3*4

8-     كپي كارت ملي

ب ) گواهینامه موقت :

درصورتیکه فارغ التحصیل گواهینامه موقت پایان تحصیلات خودرا مفقود کرده باشد برای دریافت دانشنامه انجام مراحل 1 تا 4 الزامي ميباشد.

تذكر3)تغییر مشخصات شناسنامه ای

درصورتیکه مشخصات شناسنامه ای فارغ التحصیل به استناد رای دادگاه وسند رسمی اداره ثبت احوال تغییر نماید اصلاح مدرک برای فارغ التحصیل به شرح ذیل خواهد بود:

اگر تغییرات شناسنامه ای بعد از صدور دانشنامه انجام شده باشد فارغ التحصیل می بایست مبلغ 1500000 ریال (150هزارتومان)    به حساب 0104460446004 بانک ملی به نام دانشگاه آزاد اسلامی ، و 10000 ريال (1000 تومان ) به شماره حساب 0216238400001 واریز وسایر مدارک لازم را شامل دانشنامه ویا گواهینامه مصوب قبلی ، تصویر برابر اصل شده دادنامه (رای دادگاه ) وتمامی صفحات شناسنامه وفیش مبلغ واریزی را جهت ابطال مدرک قبلی وتایید مدرک جدید و كپي كارت ملي و یک قطعه عکس 4*3  به واحد دانشگاهی تحویل نمایند.

اداره فارغ التحصیلان پس از دریافت کلیه مدارک لازم نسبت به صدور دانشنامه جدید وارسال به سازمان مرکزی جهت بررسی وتایید اقدام خواهد نمود.

اگر تغییرات شناسنامه ای قبل از صدور دانشنامه انجام شده باشد فارغ التحصیل می بایست تصویر برابر اصل شده دادنامه ( رای دادگاه ) اصل شناسنامه جدید وتصویر از تمامی صفحات شناسنامه و تصویر کارت ملی کلا" در دو نسخه  به واحد دانشگاهی تحویل نمایند.

اداره فارغ التحصیلان پس از دریافت کلیه مدارک نسبت به صدور دانشنامه با مشخصات جدید وارسال به سازمان مرکزی جهت بررسی وتایید اقدام خواهد نمود.