.::. اداره امور تحصیلات تکمیلی .::.

اولین جلسه دفاع از رساله دکتری در رشته حقوق خصوصی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

اولین جلسه دفاع از رساله دکتری در رشته حقوق خصوصی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

تاریخ: 1395/04/20 - 13:53


اخبار دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد زنجان,
اولین جلسه دفاع از رساله دکتری در رشته حقوق خصوصی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
عنوان رساله  : تعیین قراردادی خسارت در حقوق تجارت بین المللی
استاد راهنما
 دکتر سید حسین صفایی
اساتید مشاور
 دکتر ربیعا اسکینی
دکتر نجاد علی الماسی
اساتید داور
دکتر ادریسی -  دکتر کیایی - دکتر البرزی - دکتر بیگدلی

دانشجو : علی قره باغی

زمان و مکان دفاع: دانشکده علوم انسانی سالن آمفی تاتر روز چهار شنبه  4/23/ 1395


 
چکیده:
تعیین قراردادی خسارت توسط طرفین قرارداد به عنوان شرط ضمنی یا مستقل یک راه حل معقول ومنطقی است که طرف قرارداد را از جبران خسارت ناشی ازتخلف متعهد از انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهد مطمئن می سازد.این امر، هم در حقوق داخلی کشورها و هم در صحنه بین المللی، در اسناد بین المللی، مورد توجه واقع شده است.
حقوقدانان داخلی و خارجی در این زمینه در کتب و تحقیقهای خود به برخی از سوالات مربوط به ا ین موضوع به طور مختصر پاسخ داده اند ولی به موضوعات دیگر از جمله تعیین سقف میزان خسارت،قابلیت جمع خسارت عدم انجام تعهد و تاخیر در انجام تعهد،احتمال ربوی بودن آن وبررسی این نوع خسارت در اسناد بین المللی به نحو کافی پرداخته نشده است.
در این تحقیق به بررسی خسارت قراردادی در حقوق تجارت بین الملل و درکنوانسیونهای حمل ونقل اعم از ریلی،جاده ای ،هوایی ودریایی، مقاوله نامه های پستی و کنوانسیون بیع بین المللی بیع 1980 وین ،اصول قراردادهای اروپایی واصول قراردادهای بازرگانی بین المللی به عنوان مهمترین اسناد بین المللی و حقوق داخلی برخی کشورها از جمله ایران به دلیل این که خاستگاه حقوق تجارت بین الملل حقوق داخلی است  می پردازیم.
واژگان کلیدی:خسارت قراردادی،وجه التزام،تجارت بین الملل،شرط کیفری.

کانال اخبار دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد زنجان :