.::. اخذ کد پایان نامه .::.

روانشناسی بالینی (جدول 2)

روانشناسی بالینی

تاریخ: 1395/05/03 - 13:35


قابل توجه دانشکده ها

لطفا اطلاعات فرم (الف وب ) را در جدول 2 رشته ها ی مربوطه ثبت نمایید از تاریخ 1395/06/16 امکان بررسی جدول اول نخواهد بود

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

1395/10/16


عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
رابطه صمیمیت روانشناختی و رضایت جنسی با تعارضات زناشویی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره بهزیستی شهر کرج 93/800 94/12/01  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است.1395/05/03

13

95/6/16

1395/07/08

1395/08/01

62620701951011

1395/09/18

 

حسن اسدزاده دهرائی

م ت :فومن

ش ش: 3

:1344

930456749 میلاد مرادی
         

62620701942050

1395/05/20

      زهرا عبداللهی
         

62620701942048

1395/05/20

      فیاض نوری
         

62620701942042

1395/05/03

      زهرا ملکی
رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و سبک های تعاملی زوجین با رضایت زناشویی دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان 93/799 94/11/01    

62620701942043

1395/05/06

ابوالفضل حاتمی ورزنه مسعود حجازی 930289974 آسیه افتخاری
اثربخشی موسیقی درمانی برناسازگاری و پرخاشگری کودکان عادی و عقب مانده ذهنی سطح رشت 93/793 94/04/20  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/03/23


62620701942072

1395/06/20
 

  سیروس صالحی 930468305 لیلا اسدی کپورچال
         

62620701942044

1395/05/16

      مرضیه نیازمند مشتاق
رابطه سبک های فرزند پروری ،استرس والدگری و افسردگی مادران با رفتارهای پرخاشگرانه کودکان عقب مانده ذهنی 93/800 94/12/01    

62620701942045

1395/05/20

  محسن امیری 930356018 عشرت قنبری
مقایسه اثر بخشی آموزش گروهی معنا درمانی و امید درمانی بر شادکامی کارکنان شرکت شفا زنجان 93/801 94/12/15    

62620701942046

1395/05/20

  غلامحسین انتصار فومنی 930467918 شبنم حسنی
عوامل مرتبط با انجام ورزش در ورزشکاران دختر زنجان : براساس نظریه رفتار منطقی 93/801 94/12/15    

62620701942047

1395/05/20

  فریده یغمایی 930515533 سمیه نوری
اثر بخشی تصویر سازی ذهنی برمیزان افسردگی و جرات ورزی زنان قزوین 93/801 94/12/15  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/03/23

1395/07/08

13820701952025

1396/02/14 

-------- اباذر چراغی 930595492 محمد عبدی
اثربخشی واقعیت درمانی گروهی برکیفیت زندگی و خوش بینی زنان سرپرست خانوار 93/801 94/12/15  

استاد راهنما در سازمان کد ندارد لطفا مدارک به امور پایان ناهه ارسال گردد

1395/05/20.

62620701942055

1395/06/07

 

هاجر تاروردی زاده 

 

920588642 حمیده رجایی مهر
تاثیر آموزش رفتاری والدین بربهبود عملکرد رفتاری کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه /بیش فعالی و خلق والدین 93/800 94/12/01  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/03/23

62620701942078

1395/06/31

  اباذر چراغی 930288521 سمیرا مرادی
تاثیرمشاوره گروهی به روش منطقی - هیجانی- رفتاری- الیس بر موفقیت تحصیلی و کاهش مشکلات رفتاری نوجوانان 93/800 94/12/01  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/03/23

1395/06/31

62620701942081

1395/07/01
 

  اباذر چراغی 930336334 معصومه عبدی
رابطه خود کارآمدی و خستگی روانی با تعهد سازمانی در اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان 93/802 95/02/20    

62620701942049

1395/05/20

  فریده یغمایی 930529785 محسن نصیری
رابطه طرحواره های ناسازگارو سبک های مقابله با استرس با روابط والد- فرزندی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه 93/802 95/02/20  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/05/20

62620701942083

1395/07/08
 

 

قدسی احقر

م.ت همدان

ت.ت 1335

ش.ش429

911067554 الهام قدمی
اثربخشی واقعیت درمانی در منبع کنترل و عزت نفس دانشجویان خوابگاهی 93/801 94/12/15  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/05/20

62620701942066

1395/06/09

مسعود حجازی ابوالفضل حاتمی ورزنه 930492240 مریم امانلو
اثر بخشی آموزش مهارت کنترل خشم برمیزان عزت نفس و سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه 93/801 94/12/15  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/05/20

1395/06/29

62620701942077

1395/06/31
 

مسعود حجازی افسانه صبحی 930329485 لیلا سعادتی
مقایسه اثر بخشی ترکیب دارو درمانی و cbtدر کاهش علایم و نشانه های افراد مبتلا به افسردگی عمده mdd 93/799 94/11/01  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/06/09

تکراری است

صفرحامدنیا

شش 372

ت ت 1346

م ت نقده

محسن داداشی 930384694 امینه محمدیان
تاثیر واقعیت درمانی برمیزان اضطراب امتحان و کمال گرایی دانش آموزان 93/800 94/12/01  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/06/27

62620701942075

1395/06/27

  مسعود حجازی 930432938 پروانه قربان زاده
رابطه رضایت جنسی و صمیمیت زناشویی با رضایت از زندگی در زنان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی زنجان 93800 94/12/01    

62620701951002


1395/08/09
-------- مسعود حجازی 930290043 لیلا کرمی
    95/04/15    

62620701951003


1395/08/16
  غلامحسین انتصار فومنی 930347394 شانای منتظر رحمتی
    95/04/15    

62620701951004


1395/08/16
  غلامحسین انتصار فومنی 910884681 زهرا خدایی
    95/04/15    

62620701951005


1395/08/16
مسعود حجازی ابوالفضل حاتمی ورزنه 930339105 تینا باقر
رابطه ویژگی های شخصیتی با انگیزه تحصیلی و راهبردهای یادگیری با نقش میانجگری هوش هیجانی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی زنجان   95/04/15    

62620701951007

1395/08/22

------ لقمان ابراهیمی 920015569 شیدا برج خانی
رابطه سبک دلبستگی و طرح واره های ناسازگارانه با کیفیت زنگی افراد مبتلا به فشار خون و افراد سالم   95/04/15    

62620701951008

 

1395/08/22

مسعود حجازی افسانه صبحی 930366158 سهیلا رستمی فاقلو
رابطه تمایزیافتگی و سبک کنار آمدن با استرس با تعارضات زناشویی در دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی زنجان   95/02/20    

62620701951009

 

1395/08/22

ابوالفضل حاتمی ورزنه مسعود حجازی 930300334

ناهید نادری

اثربخشی آموزش مدیریت استرس برسخت رویی و اضطراب پرستاران کلینک نور دیدگان   95/04/15    

62620701951010

 

1395/08/22

 

----- غلامحسین انتصار فومنی 930394065 مرضیه طلیم خانی
پیش بینی ولع اعتیاد براساس اضطراب ،افسردگی ،بزهکاری همسالان و فاکتورهای خانوادگی منفی در جوانان دارای اعتیاد شهرستان زنجان   95/02/20  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/08/18

 

 62620701951006  

1395/08/19

------- افسانه صبحی 930506418 مهدی شیرنژاد
مقایسه امید به آینده و احساس شادکامی و مهارت های ارتباطی در بین خانواده های شاهد ، ایثارگر و عادی 93803 1395/04/15    

62620701951012

1395/09/21

  افسانه صبحی 930371678 افسانه سلیمانی کلهائی
بررسی تاثیر آموزش رفتاری والدین در کاهش استرس والدگری و بهبود اضطراب وافسردگی مادران کودکان مبتلا به اختلال طیف در خود ماندگی 93803 1395/04/15  

ظرفیت استاد به عنوان مشاور پر است

1395/09/21

62620701951015

1395/09/28

مسعود حجازی محسن امیری 930447584 ثریا قیدری
بررسی رابطه بین شیوه های والدگری و افسردگی والدین با رفتارهای برونی سازی شده کودکان دبستانی 9 تا 11 ساله شهرستان تاکستان 93803 1395/04/15    

62620701951013

1395/09/21

  محسن امیری 930351548 زلیخا خلج
رابطه رضایت زناشویی و حمیت زناشویی با اضطراب ،استرس و افسردگی دانش آموزان دختر مقطع دوره متوسطه شهر زنجان 93803 1395/04/15    

62620701951014

1395/09/21

 

ابوالفضل حاتمی مسعود حجازی 930702990 زهرا حسنی
رابطه مهارت های ارتباطی و سبک اسنادی با تعارضات زناشویی در دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی زنجان 93803 1395/04/15  

ظرفیت استاد به عنوان مشاور پر است

95/09/21

62620701951016

1395/09/28

ابوالفضل حاتمی مسعود حجازی 930365868 نرجس یگانه فرد
اثر بخشی واقعیت درمانی در سبک های فرزند پروری مادران کودکان پیش دبستانی شهر زنجان 93803 1395/04/15    

62620701951017

 

1395/09/28

 

محسن امیری مسعود حجازی 930327953 سیده نرگس حسینی
اثر بخشی واقعیت درمانی گروهی در میزان افسردگی و اضطراب زنان سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد شهرستان زنجان 93803 1395/04/15    

62620701951018

 

1395/09/28

محسن امیری مسعود حجازی 930534079 نیلوفر غفاری پور
اثربخشی ویتامینD3 در میزان افسردگی زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی - درمانی شهر قزوین 93804 1395/07/04 از سازمان برای استاد مشاور کد اخذ شد - امور پایان نامه1395/06/07

استاد مشاور کد ندارد

95/10/5

62620701951022

1395/10/11

حسین قافله باشی مهدی رهنما 940451225 زینب مهربانی فر
رابطه ویژگی های شخصیتی با رضایت شغلی و استرس شغلی در بین کارکنان واحدهای تولیدی و مقایسه آن با واحدهای اداری شرکت پارس سویچ زنجان 93803 1395/04/15    

62620701951023

 

1395/10/11

----- مسعود حجازی 930322081 سید فرزاد مهرداد
بررسی نقش میانجی تمایزیافتگی خود در رابطه بین سلامت خانواده اصلی و صمیمیت زناشویی کارکنان متاهل شرکت کالسیمین واحد زنجان 93803 1395/04/15    

62620701951024

1395/11/11

ابوالفضل حاتمی ورزنه مسعود حجازی 930522675 طاهر دولتیاری
رابطه خود باوری و عزت نفس و مقایسه آن با اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان دختر دارای مادران شاغل و غیر شاغل 93803 1395/04/15    

62620701951025

1395/11/23

  مرتضی حسینی 930344817 صبا کشاورز
مقایسه اثر بخشی ترکیبی دارو درمانی با CBTو دارو درمانی برای کاهش علایم و نشانه های افراد مبتلا به افسردگی عمده 93803 1395/04/15   ظرفیت استاد بعنوان راهنما پر است 1395/11/23

13820701952033

1396/03/28
 

سپیده هریزچی قدیم محسن داداشی 930384694 امینه محمدیان
رابطه جهت گیری مذهبی (درونی - بیرونی) با کاهش استرس ، اضطراب ، افسردگی و افزایش امید به زندگی در بین جوانان شرکت کننده در نماز جماعت شهر قزوین 93804 1395/09/05    

62620701952001

1395/12/23

-------- غلامحسین انتصار فومنی 940151003 مهدی سحاب مرادی جو
اثربخشی آموزش مهارت های زندگی برسازگاری اجتماعی ، مسئولیت پذیری و عزت نفس دانش آموزان دبیرستان استادشهریار زنجان 93804 1395/09/05    

62620701952002

 

1395/12/23

-------- غلامحسین انتصار فومنی 940002447 اکبر نصیری
رابطه تفکرات غیرمنطقی ، کمال گرایی و شادکامی با ملاک های همسر گزینی دردانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان 93804 1395/09/05    

62620701952003

 

1395/12/23

--------- قمرکیانی 940451557 معصومه خالقی

ارائه مدل ازدواج مجدد رضایتمند

مستخرج از مصاحبه کیفی با افراد در ازدواج های مجدد رضایتمند دارای سابقه طلاق
 

93804 1395/09/05    

62620701952004

 

1395/12/23

مسعود حجازی ابوالفضل حاتمی ورزنه 940217200 عباس غلامی
مقایسه مهارت های زندگی ، انگیزش پیشرفت و پندار از خود در نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست و عادی شهر زنجان 93804 1395/09/05    

62620701952005

1395/12/23

 

مسعود حجازی قمرکیانی 940234258 پریوش قزلباش
رابطه انگیزش تحصیلی و اهداف پیشرفت اجتماعی با امیدواری و تنظیم شناختی هیجان در دانش آموزان شهرستان طارم 93804 1395/09/05    

62620701952006

 

1395/12/23


 

------ قمرکیانی 940135687 سعیده شعبانی
اثربخشی آموزش ایمن سازی در برابر استرس برافزایش تاب آوری و سلامت روان دانش آموزان نوجوان پسر شهر قیدار 93804 1395/09/05    

13820701952001

1395/12/24

------- غلامحسین انتصار فومنی 940041038 تقی مشایخی پور
اثر بخشی ذهن آگاهی برکاهش افسردگی ، اضطراب و استرس دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قزوین 93804 1395/09/05    

13820701952002

1395/12/24

 

-------- غلامحسین انتصار فومنی 940088658 خدیجه بیانی

رابطه سبک های دلبستگی با امید به زندگی و اضطراب مرگ زنان معلم (50-60 ساله)

و مقایسه آن با زنان خانه دار ( 50-60 ساله ) شهر زنجان
 

93804 1395/09/05    

13820701952003

 

1395/12/24

------- غلامحسین انتصار فومنی 940025106 مریم خامه
اثر بخشی آموزش مهارت های اجتماعی برمیزان مسئولیت پذیری ، بهزیستی روان شناختی و سلامت عمومی مردان بهبود یافته شهرستان بیجار 93804 1395/09/05  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/12/24

13820701952004

1396/01/17

-------- مسعود حجازی 940172144 مصطفی خداویردی
اثربخشی درمان مبتنی برپذیرش و تعهد بربهزیستی روانی و سرمایه روان شناختی دانش آموزان دختر 93804 1395/09/05  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است1395/12/24

1396/01/17

13820701952010

 

1396/01/26

------- مسعود حجازی 940098826 رقیه انگوتی
رابطه تقلای مذهبی و استرس ادراک شده با نگرش به موارد در معتادان مرد تحت درمان متادون شهر زنجان 93805 1395/10/16    

13820701952009

 

1396/01/26

 

یوسف بیانلو مسعود حجازی 940018191 محمد رضا شجاعی
رابطه تیپ های شخصیتی Aو B و سبک زندگی با اضطراب مرگ در معلمان منطقه زنجانرود 93805 1395/10/16    

13820701952006

1396/01/26

-------- مسعود حجازی 940204117 بهرام محمدی
رابطه تحمل استرس و وسواس مذهبی با اضطراب مرگ درمعلمان منطقه زنجان رود 93805 1395/10/16    

13820701952007

1396/01/26

---------- مسعود حجازی 940205983 سید عبداله جعفری
رابطه راهبردهای مقابله ای و طرحواره های ناسازگار اولیه با اضطراب مرگ معلمان ناحیه یک زنجان 93805 1395/10/16    

13820701952008

 

1396/01/26

------------ مسعود حجازی 940018858 کاظم بابایی
پیش بینی امید به زندگی و بهزیستی روان شناختی براساس شادکامی و منبع کنترل در بین زنان بهبود یافته اعتیاد 93805 1395/10/16  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/01/26

1396/03/06

1396/05/11

تغییر

13820701952052

1396/06/05

رسول رضایی ذکراله مروتی 930487506 فرشته منفرد سالانقوج
مقایسه بهزیستی روان شناختی ، سازگاری اجتماعی و مشکلات رفتاری فرزندان طلاق و عادی شهر زنجان 93805 1395/10/16  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/01/26

1396/03/06

13820701952043

1396/05/01

محسن امیری مسعود حجازی 940005863 سمیرا رحمتی
مقایسه سبک های هویت من ، سبک های اسناد و سبک های مقابله ای در معتادین به مواد صناعی ، سنتی و عادی 93805 1395/10/16    

13820701952011

1396/01/26

-------- افسانه صبحی 940015789 زهرا حسن رضایی
رابطه هیجان پذیری و سبک های هویت من با فرهنگ رانندگی در رانندگان پر خطر و عادی 93805 1395/10/16    

13820701952012

 

1396/01/26

 

ابوالفضل حاتمی ورزنه افسانه صبحی 940027704 عاطفه حجتی
رابطه هیجان خواهی و سبک های مقابله ای با کیفیت زندگی افراد مبتلا به فشار خون بالای اولیه و افراد سالم 93805 1395/10/16    

13820701952013

 

1396/01/26

علی شهنواز افسانه صبحی 930280785 افسانه کمالی
رابطه ویژگی های شخصیتی و نگرش در خصوص منزلت پلیس با فرهنگ رانندگی در رانندگان عادی و پرخطر 93805 1395/10/16    

13820701952014

1396/01/26

مسعود حجازی افسانه صبحی 940234075 لیلا کاظمی
رابطه سبک های شناختی و راهبردهای یادگیری با اهمال کاری تحصیلی و معنای تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهرستان بیجار 93805 1395/10/16  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/01/19

13820701952022

1396/01/27

 

--------- لقمان ابراهیمی 940274856

ربابه عنایتی

2

رابطه ویژگی های شخصیتی ، بلوغ عاطفی و باورهای شناختی با گرایش به طلاق عاطفی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی زنجان 93805 1395/10/16    

13820701952005

1396/01/19

--------- لقمان ابراهیمی 940314142

رقیه حیدری

1

رابطه طرحواره عشق و تعهد زناشویی با ارتباط فرا زناشویی در زنان شهرستان ابهر 93805 1395/10/16    

13820701952015

1396/01/26

--------- غلامحسین انتصار فومنی 940134691 سهیلا فرزامی فر
رابطه جهت گیری مذهبی و انعطاف پذیری شناختی با صمیمیت زناشویی و رضایت جنسی در بین دانشجویان متاهل کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی زنجان 93805 1395/10/16  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/01/26

13820701952024

1396/02/14
 

--------- مسعود حجازی 940236619 احمد قربانی
اثر بخشی مداخله گروهی مبتنی بر رویکرد وجودی برکیفیت زندگی و امید به زندگی بیماران ام اس زنجان 93805 1395/10/16    

13820701952016

1396/01/27

مسعود حجازی ابوالفضل حاتمی ورزنه 940258383 پرچین شاه محمدی
رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده با سخت رویی روان شناختی ، هیجان خواهی ، استرس ادراک شده و پرخاشگری جانبازان شهر بیجار 93805 1395/10/16  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/01/27

استاد موردنظر شما ثبت گرديده ولي داراي مجوز نمي باشد

1396/03/06

 
 

13820701952034

1396/03/28
 

-------

لقمان ابراهیمی

3

940446774

فریبا مرادی

3

رابطه سبک های هویت با تفکر انتقادی و سلامت روانی در دانشجویان کارشناسی دانشگاه پیام نور میانه 93805 1395/10/16    

13820701952017

 

1396/01/27

 

--------- غلامحسین انتصار فومنی 940015300 مرضیه چینی سازی
اثربخشی آموزشی مهارت های زندگی برافزایش سازگاری اجتماعی و خود کارآمدی و کاهش اضطراب و استرس در دانش آموزان به پایه دهم هنرستان کارو دانش امام سجاد زنجان 93805 1395/10/16    

13820701952018

 

1396/01/27

-------- غلامحسین انتصار فومنی 940068751 حمید احمدی پور
نقش واسطه ای طرحواره های ناسازگار اولیه در رابطه بین سبک های دلبستگی  و سبک های مقابله ای معتادان مرکز  DICشهرستان ابهر 93805 1395/10/16    

13820701952019

 

1396/01/27

---------- الهام فتحی 940445230 فاطمه شاکری
تاثیر ورزش درمانی برکاهش علائم بیش فعالی ، کم توجهی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره دبستان شهر زنجان 93805 1395/10/16  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/01/27

13820701952023

1396/02/12

--------- افسانه صبحی 940449129 آزاده خلجی
اثربخشی آموزشی مهارت های زندگی برکیفیت زندگی ، اضطراب و تنظیم هیجانی دانش آموزان مدرسه شهید مدنی سلطانیه 93805 1395/10/16    

13820701952020

 

1396/01/27

لقمان ابراهیمی غلامحسین انتصار فومنی 940213845 علی مرسلی
رابطه سبک های هویت با مهارت های اجتماعی و مسئولیت پذیری در دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه ناحیه یک شهر زنجان 93805 1395/10/16    

13820701952021

1396/01/27

--------- غلامحسین انتصار فومنی 900814737 فائزه حسنی
اثر بخشی آموزش تنظیم شناختی هیجان در کاهش گرایش به اعتیاد و تکانشگری فرزندان معتادان شهر زنجان 93805 1395/10/16  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/01/27

13820701952026

1396/03/06

مسعود حجازی قمر کیانی 940144354 لیلا علی حسین مسلک
اثر بخشی آموزش رفتاری به مادران برخودکارآمدی والدین و رابطه والد - کودک در کودکان دارای اختلال یادگیری خواندن 93806 95/12/10    

13820701952027

 

1396/03/06


 

مسعود حجازی محسن امیری 911022606 مهری فتح اله زاده
مقایسه اثر بخشی درمان گروهی مبتنی برپذیرش و تعهد برکاهش اضطراب و افزایش کیفیت زندگی در بیماران دیالیز و پیوند کلیه شهر زنجان 93806 95/12/10  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/03/06

1396/05/11

13820701961004

1396/08/23

مسعود حجازی قمر کیانی 940023267 سهیلا آذری
رابطه مدریت هیجانی و قابلیت های شناختی با راهبردهای مقابله با استرس در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان 93806 95/12/10  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/03/06

13820701952036

1396/04/21

----------- لقمان ابراهیمی 940181863 مهین حیدری
اثربخشی آموزش یوگا برافزایش شادکامی و کاهش اضطراب ، استرس و افسردگی زنان متاهل 30- 40 ساله شهر زنجان 93806 95/12/10  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/03/06

13820701952041

1396/04/27

لقمان ابراهیمی غلامحسین انتصار فومنی 940445474 عفت جعفری
اثربخشی برنامه توانمند سازی کودکان طلاق برعزت نفس و بهزیستی روان شناختی فرزندان طلاق 93806 95/12/10  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/03/06

1396/05/11

13820701961002

1396/08/14

--------- ابوالفضل حاتمی ورزنه 940232457 شهین موسوی
میانجیگری دلبستگی شغلی و تیپ های شخصیتی مایرز- بریگز دررابطه بین میزان استرس و اختلالات سایکو سوماتیک در معلمان شهر زنجان 93806 95/12/10  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/03/06

13820701952040

1396/04/22
 

---------- قمر کیانی 940447342 لیلا سیما
رابطه سبک تربیتی مادران با بلوغ عاطفی و ناگویی خلقی دانش آموزان دختر پایه نهم شهر زنجان 93806 95/12/10  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/03/06

1396/05/11

13820701952051

1396/05/29
 

--------- مسعود حجازی 940300748 خدیجه شجری
مقایسه سلامت روانی ، حمایت اجتماعی و سخت رویی در دختران نوجوان داوطلب عمل جراحی زیبایی و افراد عادی شهر زنجان 93806 95/12/10  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/03/06

1396/05/11

13820701961005

1396/08/23
 

--------- قمر کیانی 940178327 زهرا فرشته فر
رابطه ویژگی های شخصیتی و سلامت روانی با ارتباطات فرازناشویی و تعهد زناشویی  در زنان معتاد شهر زنجان 93806 95/12/10  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/03/06

1396/05/11

13820701952053

1396/06/07

--------- غلامحسین انتصار فومنی 940285973 زهرا اخوان
اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی - رفتاری در کاهش استرس ادراک شده و افزایش کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سندرم مثانه بیش فعال 93806 95/12/10  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/03/06

1396/05/11

13820701952058

1396/06/26

قمر کیانی ابوالفضل حاتمی 940301634 امی افشاری
رابطه طرحواره های ناسازگاراولیه و فشار روانی ادراک شده با رضایت جنسی و صمیمیت زناشویی در زنان شاغل منطقه دوشهر زنجان 93806 95/12/10  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/03/06

1396/05/11

13820701952063

1396/06/29

---------- لقمان ابراهیمی 920608092 زهرا حنیفه نیک آبادی
تاثیر روش درمانی سایکودراما برعزت نفس و اضطراب دختران نوجوان خانواده های طلاق 93806 95/12/10    

13820701952028

1396/03/06
 

ابوافضل حاتمی ورزنه الهام فتحی 940110565 معصومه شعوری
رابطه طرحواره های هیجانی و باورهای غیرمنطقی با الگوی ارتباطی زنان متقاضی طلاق و عادی شهر زنجان 93806 95/12/10  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/03/06

1396/05/11

13820701961006

1396/08/23

--------- لقمان ابراهیمی 940182655 معصومه کریمی
رابطه سبک های هویت ،هیجان خواهی و خود تنظیمی با گرایش به رفتارهای پرخطر در دانش آموزان متوسطه شهر زنجان 93806 95/12/10  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/03/06

13820701952037

1396/04/21
 

------- لقمان ابراهیمی 940075954 آرزو اصانلو
اثربخشی گروه درمانی شناختی متمرکز بر طرحواره های ناسازگار اولیه برخصیصه های شخصیت نمایش دختران و زنان 20 تا 30 سال 93806 95/12/10  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/03/07

1396/05/11

13820701952059

1396/06/26

------- محسن امیری 930439560 مریم مهدی پور
پیش بینی سازگاری زناشویی براساس باورهای فراشناختی و راهبردهای حفظ رابطه در زنان متاهل مراجعه کننده به پایگاه سلامت گرمسار در تهران 93806 95/12/10    

13820701952029

1396/03/07

-------- الهام فتحی 940170960 الهام دریانی
رابطه شرم و گناه و سبک های مقابله مذهبی با هیجان ابراز شده در خانواده های افراد با اختلال های روانی مزمن 93806 95/12/10    

13820701952030

 

1396/03/07

-------- حمید خانی پور 940238603 حکیمه تاراسی
اثربخشی آموزش توانمند سازی روانی اجتماعی برسلامت روانی و سازگاری اجتماعی و تحصیلی دانش آموزان پایه نهم مدارس ناحیه دو شهر زنجان 93806 95/12/10    

13820701952031

 

1396/03/07

------- یوسف بیانلو 940237837 جواداحمدی
اثربخشی ریلکسیشن برکاهش تهوع - استفراغ و درد و اضطراب ناشی از شیمی درمانی در زنان مبتلا به سرطان سینه شهر زنجان 93806 95/12/10  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/03/06

13820701952039

1396/04/22
 

مینوش مقیمی قمر کیانی 940037252 ثریا تیموری
رابطه سبک های حل تعارض زناشویی و صمیمیت والدین با نیم رخ های شخصیتی دانش آموزان پیش دانشگاهی شهر زنجان 93806 95/12/10  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/03/06

1396/05/11

13820701961007

1396/08/23

----- قمر کیانی 940120559 منیره غفاری
رابطه باورهای ارتباطی زناشویی و ابراز وجود با کیفیت زندگی و صمیمیت زناشویی در زنان خانه دار 93806 95/12/10  

لقمان ابراهیمی

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/03/06

13820701952042

1396/04/27

------ ذکر اله مروتی 940161935 پریسا سپهری
اثربخشی معنویت درمانی در کاهش درد و افسردگی بیماران سرطانی شهر زنجان در سال 1396 93806 95/12/10  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/03/06

13820701952038

1396/04/22

مینوش مقیمی قمر کیانی 940037624 پروا انصاری
رابطه ویژگی های شخصیتی و تمایز یافتگی با گرایش به طلاق عاطفی در دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی زنجان 93806 95/12/10  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/03/06

1396/05/11

13820701961008

1396/08/23
 

-------- لقمان ابراهیمی 940077458 سامان مولودی
رابطه کمال گرایی ، طرح واره های ناسازگار و فرسودگی تحصیلی با اضطراب امتحان 93806 95/12/10    

13820701952032

 

1396/03/07

--------- الهام فتحی 940247519 لیلا صفری زنجانی
رابطه انعطاف پذیری کنش و الگوهای ارتباطی با خشنودی زناشویی در زنان دارای تعارض زناشویی و مقایسه آن با زنان عادی شهر رشت 93806 95/12/10  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/05/11

13820701961009

1396/08/23
 

--------- لقمان ابراهیمی 940073386 معصومه سقراطی
رابطه تیپ شخصیتی مایرز بریگز با عملکرد شغلی و تعهد سازمانی کارکنان بانک ملی شهرستان زنجان 93806 95/12/10  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/03/06

1396/05/11

 

13820701952056

1396/06/25

-------- لقمان ابراهیمی 940060316 فرزانه شربتی
رابطه عزت نفس و مسئولیت پذیری با خود کارآمدی و اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه دوره دوم شهرستان ایجرود 93806 95/12/10  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/03/06

1396/05/11

 

13821436952001

1396/06/07
 

------- غلامحسین انتصار فومنی 940261174 ثریا نجفی
رابطه طرحواره های ناسازگاری اولیه ، امیدواری و خوش بینی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کرج 93804 1395/09/05    

13820701952035

1396/03/31

------ مسعود حجازی 920617952 افسانه خدابنده
نقش بهزیستی معنوی و بهزیستی روانی در پیش بینی رفتارهای پرخطر جوانان زندانی با ارامنه سن 35-18 سال شهر زنجان 93806 1395/12/10    

13820701952044

1396/05/05

--------- مسعود حجازی 940032299 فاطمه مظفری
مقایسه سلامت روانی ،رضایت از زندگی و رضایت زناشویی در ازدواج زود هنگام ، به هنگام و دیر هنگام 93807 1395/12/15    

13820701952045

 

1396/05/05

 

------- هاجر تارویردی زاده 940147615 زینب احمدی
بررسی ارتباط تصمیم گیری مخاطره آمیز ، تکانشگری و هیجان خواهی با اعتیاد پذیری هنر آموزان هنرستان پسرانه شهر صائین قلعه 93807 1395/12/15    

13820701952046

 

1396/05/05

-------- افسانه صبحی 940448649 سید مصطفی حسینی
رابطه طرحواره های ناسازگارانه و باورهای غیر منطقی با تعارضات زناشویی در شهر میاندوآب 93807 1395/12/15  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/05/04

13820701952054

1396/0619

------- افسانه صبحی 940131078 یداله اصغرنیا
رابطه سبک های حل تعارض و سرمایه روان شناختی با دلبستگی به محل کار در پرستاران شهر زنجان 93807 1395/12/15  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/05/04

13820701961010

1396/08/23

------ الهام فتحی 940291045 فاطمه جوادی
رابطه احساس خود کارآمدی و خوش بینی با انگیزش شغلی در بین فرهنگیان ناحیه دو شهر زنجان در سال 1395 93807 1395/12/15  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/05/04

13820701952055

1396/06/21

-------- محمد سعید احمدی 940014933 عبداله حیدری
نقش انواع صمیمیت زوجین در پیش بینی رضایت زناشویی و رضایت جنسی زوجین شهر چایپاره 93807 1395/12/15    

13820701952047

1396/05/05

------- منصور بیرامی 940218129 ملیحه مختاری
رابطه هوش اخلاقی و هوش معنوی با کیفیت زندگی افرادفشار خونی و مقایسه با افراد سالم 93807 1395/12/15  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/05/04

13820701952050

1396/05/07
-------- افسانه صبحی 940008268 فریبا فتحی
مقایسه سبک های دلبستگی ،عزت نفس و اضطراب جدایی در کودکان با تجربه مهد و کودکان بدون تجربه مهد شهر زنجان 93807 1395/12/15    

13820701952048

 

1396/05/05

------- قمر کیانی 940230985 سیمین غلامرضایی نژاد
مقایسه اضطراب جدایی و اختلال های رفتاری هیجانی بین کودکان بی سرپرست ، بدسرپرست و عادی 93807 1395/12/15  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/05/04

13820701952060

1396/06/27

------- افسانه صبحی 940027750 رعنا فایق آثار
اثر بخشی درمان گروهی مبتنی برپذیرش و تعهد (Act) براجتناب شناختی و ناگویی خلقی دانشجویان دانشگاه آزاد زنجان 93805 1395/10/16    

13820701952049

 

1396/05/05


 

-------- مسعود حجازی 930435739 نسرین مصطفایی
نقش راهبردهای مقابله ای و خودکار آمدی مقابله ای در خود پنداره تحصیلی و دلبستگی شغلی در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی 93806 1395/12/10  

 

13820701952061

1396/06/27

------- مسعود حجازی 940449069 محمد حسام جعفری
بررسی نقش عمل به باورها و اعتقادات دینی و هوش معنوی در پیشگیری از گرایش نوجوانان و جوانان به مواد مخدر 93807 1395/12/15    

13820701952057

1396/06/25
 

------- یوسف بیانلو 940306438 حجت  اله اوجاقلو
بررسی میزان شیوع مصرف مواد و اختلالات مصرف در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان 93806 1395/12/10    

13820701952062

1396/06/28

-------- یوسف بیانلو 940160949 عباد بابایی
مقایسه ی نیمرخ روانی ، طرحواره های شناختی ، و الگوهای ارتباطی خانواده در بین افراد مجرم و عادی شهر کرج در سال 96-95 93808 96/02/15    

13820701961011

1396/08/23
 

--------- قمر کیانی 940065414 رسول راضی
مطالعه کیفی عوامل نارضایتی و ماندگاری در ازدواج همسران معتاد استان زنجان 93808 96/02/15    

13820701961012

1396/06/23

-------- الهام فتحی 940054091 رقیه خدائی
مقایسه سبک های فرزند پروری ادراک شده ، اهداف پیشرفت و حمایت اجتماعی ادراک شده در کودکان تیز هوش و عادی 93808 1396/02/15    

13820701961003

1396/08/16
 

------- محسن امیری 940215535 سردار صحرازاد
رابطه فرسودگی شغلی و هوش سازمانی با رضایت زناشویی و سلامت روانی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان ماهنشان 93808 1396/02/15  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است1396/08/23

 

13820701961027

1396/10/26

---------- لقمان ابراهیمی 940241247 علی ابوالفتح زاده
مقایسه اضطراب ، افسردگی ، استرس و حمایت های اجتماعی زنان سرپرست خانوار دارای همسر معلول ، طلاق گرفته وبیوه شهر زنجان 93808 1396/02/15    

13820701961001

1396/08/08
 

------ مسعود حجازی 940019571 مریم پرپنچی
اثر بخشی آموزش  مدیریت استرس برکاهش استرس ، اضطراب و افسردگی زنان 93808 1396/04/01    

13820701961013

1396/08/24

------ غلامحسین انتصار فومنی 940011451 مریم سیدی بهنامی
بررسی رابطه سبک های دلبستگی ، سلامت روانی و باورهای فرا شناختی با تمایل به رابطه با جنس مخالف قبل از ازدواج در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان 93808 1396/04/01    

13820701961014

 

1396/08/24


 

------ افسانه صبحی 940270549 معصومه رضازاده
رابطه هوش هیجانی و طرحواره های ناسازگار اولیه با انعطاف پذیری روان شناحتی در دانشجویان 93808 1396/04/01  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/08/21

13820701961022

1396/10/10
 

------ مسعود حجازی 940257269 داود ملک پوران
رابطه سبک های فرزند پروری و تمایزیافتگی با تمایل به رابطه با جنس مخالف قبل از ازدواج در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی زنجان 93808 1396/04/01    

13820701961015

1396/08/24

------ افسانه صبحی 940212768 سحر مرادی عمید آبادی
بررسی رابطه بین سلامت روانی ، سبک دلبستگی و کیفیت عشق با نگرش به روابط فرا زناشویی در زنان متاهل شهر قزوین 93808 1396/04/01    

13820701961016

 

1396/08/24

------- افسانه صبحی 940152893 مهسا فرجی
مقایسه باورهای فراشناختی ، کنترل مهارت و تمایز یافتگی دربین زنان متقاضی طلاق و غیر متقاضی طلاق در شهر زنجان 93808 1396/04/01    

13820701961017

 

1396/08/24

------ افسانه صبحی 940112439 اکرم قرجه لو
رابطه سبک های مقابله ای و تاب آوری با انعطاف پذیری شناختی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی زنجان 93808 1396/04/01  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/08/21

  ------- مسعود حجازی 940310178 پروین صادقی
مقایسه نظریه ذهن ومولفه های فراشناخت در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی ، دو قطبی و افراد بهنجار 93808 1396/04/01  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است1396/08/24

 

  -------- افسانه صبحی 940307872 رویا غلام آزاد
رابطه سبک های دلبستگی و سبک های اسنادی با انعطاف پذیری روان شناختی دانش آموزان 93808 1396/04/01  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/08/21

13820701961025

1396/10/19
 

------ مسعود حجازی 940069483 رباب نظری
رابطه بین بخشش و همدلی و شادکامی با بهزیستی روان شناختی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان طارم 93808 1396/04/01  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/08/21

1396/10/19

13820701961028

1396/10/30

-------- محمدسعید احمدی 940074356 ارشد حسنلو
بررسی نقش واسطه ای ترس از موفقیت در رابطه بین تمامیت خواهی و ترس از ارزیابی منفی با نشانگان و اغواگرایی در دانشجویان 93808 1396/04/01  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/08/21

13820701961021

1396/09/14

مسعود اسدی مسعود حجازی 950299884 زهرا پارس نژاد
مقایسه تاب آوری ، سرسختی روانی و امیدواری افراد جانباز و غیر جانباز 93808 1396/04/01  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/08/21

  مجید یوسفی افراشته مسعود حجازی 940135835 بهناز خداکرمی
بررسی علل اختلالات یادگیری در دانش آموزان ابتدایی شهرستان ماهنشان 93808 1396/04/01  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/08/21

  ------ مسعود حجازی 940079537 رقیه رحیمی
رابطه هوش معنوی و خوش بینی با انعطاف پذیری در دانش آموزان شهرستان ماه نشان 93808 1396/04/01  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/08/21

13820701961020

1396/09/13

-------- مسعود حجازی 940138873 ابوالفضل طالبی
رابطه ویژگی های شخصیتی وسبک های  دلبستگی با انعطاف پذیری شناختی در دانش آموزان 93808 1396/04/01  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/08/21

1396/10/10

13820701961024

1396/10/13

------- مسعود حجازی 940307502 محمد وفا
رابطه سبک های دلبستگی با رضایت زناشویی و سلامت روان زنان متاهل شهرستان میاندوآب 93808 1396/04/01    

13820701961018

1396/08/24

------- غلامحسین انتصار فومنی 940110404 معصومه خانمحمدی
رابطه سرسختی روانی و جهت گیری مذهبی با انعطاف پذیری روان شناختی دانش آموزان 93808 1396/04/01  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/08/21

13820701961019

1396/09/13
 

--------- مسعود حجازی 940252867 نسیم اسکندری
اثر بخشی تحریک با جریان مستقیم از طریق جمجمه( tdcs ) در درمان مبتلایان به اختلال وسواسی جبری 93808 1396/04/01    

13820701961026

1396/10/19

-------- محسن  داداشی 940445165 مینا کاظمی
رابطه ذهن آگاهی و امید با انعطاف پذیری روان شناختی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی زنجان 93808 1396/04/01  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/10/10

13820701961023

1396/10/13
 

------- مسعود حجازی 940303609 مقصود شیری
بررسی وضعیت رضایت از زندگی و افسردگی و اضطراب مرگ در بین دراویش و مقایسه آن با افراد عادی 93808 1396/04/01       قمر کیانی لقمان ابراهیمی 940140604 فولاد   آسا
مقایسه ویژگیهای شخصیتی ، سبک های دلبستگی و شیوه های فرزند پروری والدین کودکان مبتلا به آسم و والدین کودکان سالم 93808 1396/04/01       افسانه صبحی قمر کیانی 940111536 محسن کریمی ها

 

 

فرم ب

 

 چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
1395/06/31     17 95/6/31 62620701942002

دکتر غلامحسین انتصار فومنی

دکتر قمر کیانی

  دکتر علیرضا کاکاوند اثربخشی آموزش سخت رویی بر کاهش پرخاشگری و افزایش تاب آوری پرستاران بخش اورژانس بیمارستان بوعلی سین قزوین 920618613 حامد زارعی
1395/06/31     16.5 95/6/31 626220705941046

دکتر غلامحسین انتصار فومنی

دکتر مسعود حجازی

  دکتر علیرضا کاکاوند پیش بینی هوش معنوی دانش آموزان تیزهوش ناحیه یک قزوین بر اساس طرحواره های ناساز گار اولیه کیفیت زندگی و جهت گیری مذهبی مادران انها 920558964 مریم زجاجی قمی

 

                   

محمد عبدی 

                      علی محمدی
                     

صمد ارقند

                      علی قویطاسی
                      فرزانه حاجیلو
                      اعظم جعفری
                      جبار رحمتی
                     

خدیجه یزدانی

                     

ماریا حسین زاده پسندیده       

                      رعنا بیگدلی
                      رقیه  حسنی
                      سيد محمود كاظمي
                      کبری مطلبی
                      خدیجه احمدی
                     

:حبیبه حیرتی

                      فرحناز رستمی
                      :لیلا محبیان
                      مهسا محمدی
                      هنگامه شورجه
                      سمیرا طریقی
                      مریم رضایی ملاجیق
                     

زهرا رضایی           

                      لیلا اوجاقلو      
                      امیره مرسا        
                      سمیه عابدی
                      مسیب جامعی
                      سمیه علیمحمدی
                      مژده اقبال جوادی
                      فرزاد عبادی
                      زینب قره باغی
                      آرزو جعفری
                      مریم حسنخانی
                      سولماز بهرامی
                      علی محمدپور
                      مهسا نعمتی
                      سیما عربگری

 

1395/
                    بهروز آرمان
1395/07/28                   900878254 فاطمه درویشی
1395/08/06                     آسیه افتخاری
95/08/10                     آناهیتا حسینی
95/08/10                     فاطمه رفیعی
95/08/10                     سهیلا نوحی
95/08/10                     زهرا ملکی
95/08/10                     ویدا محبی
95/08/15                     جواد امانلو
95/08/15                     لیلا اوجاقلو
95/08/15                     مهسا محمدی
95/08/15                     جواد محمدی وفا
95/08/15                     سمیرا واعظ هشترودی
95/08/15                     عباس محمدی آبی سفلی
95/08/15                     روناک نهاوندی
95/09/09                     سمیه بسطامی
95/09/09                     سوسن فکری
95/10/09                     پروانه قربان راده
95/10/09                     لیلا سعادتی
95/10/16                     خداداد کریمی
95/10/16                     سید رضا محمدی
95/10/22                     رباب تاران
95/10/22                     مهدیه السادات حسینیان
95/10/22                     زهرا خلجی
95/10/22                     سمیه داداشی
95/10/22                     علی اصغر دادبخش
95/10/22                     حمیده رجایی مهر
95/10/22                     ساناز صالح نیا
95/10/22                     فریبا طالبی
95/10/22                     مقدس فتحی راد
95/10/22                     عشرت قنبری پرچینی
95/10/23                     منیژه کلانتری
95/10/23                     ذکریا کوهی
95/10/23                     عصمت مددی
95/10/25                     مهری میهن پرست
95/10/25                     علی اله مغانلو
95/10/25                     حسین مهدیون
95/10/25                     یوسف یوسفی یگانه
95/10/25                     لیلا فرجی
95/11/11                     لیلا کرمی
95/11/26                     ناهیده نادری مقدم
95/12/23                     زهرا حسنی
96/01/15                     شانای منتظر رحمتی
96/01/17                     نرجس یگانه فرد
96/01/17                     ثریا قیدری
96/01/19                     میلاد مرادی
96/01/26                     مریم امانلو
96/01/26                     سهیلا رستمی فاقلو
96/01/26                     زهرا خدایی
96/01/26                     مرضیه طلیم خانی
96/01/26                     سید فرزاد مهرداد
96/01/26                     نیلوفر غفاری پور
96/02/09                     مهدی شیرنژاد
96/02/14                     پریسا داداشی
96/02/14                     سمیرا مرادی
96/02/14                     زهرا عبداللهی
96/02/14                     معصومه عبدی
96/02/14                     طاهر دولتیاری
96/03/04                     خدیجه الیاسی
96/03/04                     زلیخا خلج
96/03/04                     زهرا دشتی
96/03/04                     مرضیه صداقت
96/03/04                     هاجر غیاثوند
96/03/04                     فرید رضا فغفوری
96/03/04                     طاهره کوهستانی
96/03/04                     محسن نصیری
                      شیدا برج خانی
96/06/27                     سمیرا زند
                      لیلا کرمی
                      ناهیده نادری مقدم
96/03/31                     سیده نرگس حسینی
96/04/20                     رقیه حیدری
96/04/20                     معصومه خالقی
96/04/20                     پریوش قزلباش
96/04/20                     سعیده شعبانی
96/04/21                     مهدی سحاب مرادی
96/04/21                     اکبر نصیری
96/04/31                     رقیه انگوتی
96/05/01                     کاظم بابایی
96/05/01                     عبداله جعفری
96/05/01                     بهرام محمدی
96/05/03                     صبا کشاورز
96/05/29                     احمد قربانی
96/05/28                     مصطفی خداویردی
96/05/29                     محمدرضا شجاعی
96/06/07                     حمید احمدی پور
96/06/07                     سهیلا فرزامی فر
96/06/07                     علی مرسلی
96/06/07                     مرضیه چینی سازی
96/06/14                     آزاده خلجی
96/06/14                     افسانه سلیمانی کلهائی
96/06/21                     حسین بیات
96/06/25                     ربابه عنایتی
96/06/26                     پرچین شاهمحمدی
96/06/26                     لیلا کاظمی
96/06/26                     عاطفه حجتی
96/06/26                     مهری فتح اله زاده
96/06/27                     لیلا مددی
96/06/29                     فریبا مرادی
96/08/08                     افسانه خدابنده
96/08/08                     عباس غلامی
96/08/08                     تینا باقر
96/08/08                     زهرا حسن رضایی
96/08/14                     مهسا کمالی خواه
96/08/22                     جواد احمدی
96/08/22                     آرزو اصانلو
96/08/22                     پروا انصاری
96/08/22                     خدیجه بیانی
96/08/22                     حکیمه تاراسی
96/08/22                     ثریا تیموری
96/08/23                     مهین حیدری
96/08/23                     مریم خامه
96/08/23                     الهام دریانی
96/08/23                     لیلا سیما
96/08/23                     فاطمه شاکری
96/08/23                     پریسا مافی
96/08/23                     سید عبداله موسوی
96/08/23                     زینب مهربانی
96/08/23                     سمیه نوری
96/09/07                     فاطمه مظفری
96/09/07                     نسرین مصطفایی
96/09/07                     فریبا فتحی
96/09/07                     سیمین غلامرضایی
96/09/07                     عفت جعفری
96/09/07                     سید مصطفی حسینی
96/09/07                     سمیرا رحمتی
96/09/07                     پریسا سپهری
96/10/10                     خدیجه شجری
96/10/19                     افسانه کمالی
96/10/26                     فرزانه شربتی
96/10/26                     مریم مهدی پور