.::. اخذ کد پایان نامه .::.

روانشناسی بالینی (جدول 2)

روانشناسی بالینی

تاریخ: 1395/05/03 - 10:01


قابل توجه دانشکده ها

لطفا اطلاعات فرم (الف وب ) را در جدول 2 رشته ها ی مربوطه ثبت نمایید از تاریخ 1395/06/16 امکان بررسی جدول اول نخواهد بود

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
رابطه صمیمیت روانشناختی و رضایت جنسی با تعارضات زناشویی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره بهزیستی شهر کرج 93/800 94/12/01  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است.1395/05/03

13

95/6/16

1395/07/08

1395/08/01

62620701951011

1395/09/18

 

حسن اسدزاده دهرائی

م ت :فومن

ش ش: 3

:1344

930456749 میلاد مرادی
         

62620701942050

1395/05/20

      زهرا عبداللهی
         

62620701942048

1395/05/20

      فیاض نوری
         

62620701942042

1395/05/03

      زهرا ملکی
رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و سبک های تعاملی زوجین با رضایت زناشویی دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان 93/799 94/11/01    

62620701942043

1395/05/06

ابوالفضل حاتمی ورزنه مسعود حجازی 930289974 آسیه افتخاری
اثربخشی موسیقی درمانی برناسازگاری و پرخاشگری کودکان عادی و عقب مانده ذهنی سطح رشت 93/793 94/04/20  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/03/23


62620701942072

1395/06/20
 

  سیروس صالحی 930468305 لیلا اسدی کپورچال
         

62620701942044

1395/05/16

      مرضیه نیازمند مشتاق
رابطه سبک های فرزند پروری ،استرس والدگری و افسردگی مادران با رفتارهای پرخاشگرانه کودکان عقب مانده ذهنی 93/800 94/12/01    

62620701942045

1395/05/20

  محسن امیری 930356018 عشرت قنبری
مقایسه اثر بخشی آموزش گروهی معنا درمانی و امید درمانی بر شادکامی کارکنان شرکت شفا زنجان 93/801 94/12/15    

62620701942046

1395/05/20

  غلامحسین انتصار فومنی 930467918 شبنم حسنی
عوامل مرتبط با انجام ورزش در ورزشکاران دختر زنجان : براساس نظریه رفتار منطقی 93/801 94/12/15    

62620701942047

1395/05/20

  فریده یغمایی 930515533 سمیه نوری
اثر بخشی تصویر سازی ذهنی برمیزان افسردگی و جرات ورزی زنان قزوین 93/801 94/12/15  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/03/23

1395/07/08

    اباذر چراغی 930595492 محمد عبدی
اثربخشی واقعیت درمانی گروهی برکیفیت زندگی و خوش بینی زنان سرپرست خانوار 93/801 94/12/15  

استاد راهنما در سازمان کد ندارد لطفا مدارک به امور پایان ناهه ارسال گردد

1395/05/20.

62620701942055

1395/06/07

 

هاجر تاروردی زاده 

 

920588642 حمیده رجایی مهر
تاثیر آموزش رفتاری والدین بربهبود عملکرد رفتاری کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه /بیش فعالی و خلق والدین 93/800 94/12/01  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/03/23

62620701942078

1395/06/31

  اباذر چراغی 930288521 سمیرا مرادی
تاثیرمشاوره گروهی به روش منطقی - هیجانی- رفتاری- الیس بر موفقیت تحصیلی و کاهش مشکلات رفتاری نوجوانان 93/800 94/12/01  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/03/23

1395/06/31

62620701942081

1395/07/01
 

  اباذر چراغی 930336334 معصومه عبدی
رابطه خود کارآمدی و خستگی روانی با تعهد سازمانی در اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان 93/802 95/02/20    

62620701942049

1395/05/20

  فریده یغمایی 930529785 محسن نصیری
رابطه طرحواره های ناسازگارو سبک های مقابله با استرس با روابط والد- فرزندی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه 93/802 95/02/20  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/05/20

62620701942083

1395/07/08
 

 

قدسی احقر

م.ت همدان

ت.ت 1335

ش.ش429

911067554 الهام قدمی
اثربخشی واقعیت درمانی در منبع کنترل و عزت نفس دانشجویان خوابگاهی 93/801 94/12/15  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/05/20

62620701942066

1395/06/09

مسعود حجازی ابوالفضل حاتمی ورزنه 930492240 مریم امانلو
اثر بخشی آموزش مهارت کنترل خشم برمیزان عزت نفس و سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه 93/801 94/12/15  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/05/20

1395/06/29

62620701942077

1395/06/31
 

مسعود حجازی افسانه صبحی 930329485 لیلا سعادتی
مقایسه اثر بخشی ترکیب دارو درمانی و cbtدر کاهش علایم و نشانه های افراد مبتلا به افسردگی عمده mdd 93/799 94/11/01  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/06/09

 

صفرحامدنیا

شش 372

ت ت 1346

م ت نقده

محسن داداشی 930384694 امینه محمدیان
تاثیر واقعیت درمانی برمیزان اضطراب امتحان و کمال گرایی دانش آموزان 93/800 94/12/01  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/06/27

62620701942075

1395/06/27

  مسعود حجازی 930432938 پروانه قربان زاده
رابطه رضایت جنسی و صمیمیت زناشویی با رضایت از زندگی در زنان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی زنجان 93800 94/12/01    

62620701951002


1395/08/09
-------- مسعود حجازی 930290043 لیلا کرمی
    95/04/15    

62620701951003


1395/08/16
  غلامحسین انتصار فومنی 930347394 شانای منتظر رحمتی
    95/04/15    

62620701951004


1395/08/16
  غلامحسین انتصار فومنی 910884681 زهرا خدایی
    95/04/15    

62620701951005


1395/08/16
مسعود حجازی ابوالفضل حاتمی ورزنه 930339105 تینا باقر
رابطه ویژگی های شخصیتی با انگیزه تحصیلی و راهبردهای یادگیری با نقش میانجگری هوش هیجانی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی زنجان   95/04/15    

62620701951007

1395/08/22

------ لقمان ابراهیمی 920015569 شیدا برج خانی
رابطه سبک دلبستگی و طرح واره های ناسازگارانه با کیفیت زنگی افراد مبتلا به فشار خون و افراد سالم   95/04/15    

62620701951008

 

1395/08/22

مسعود حجازی افسانه صبحی 930366158 سهیلا رستمی فاقلو
رابطه تمایزیافتگی و سبک کنار آمدن با استرس با تعارضات زناشویی در دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی زنجان   95/02/20    

62620701951009

 

1395/08/22

ابوالفضل حاتمی ورزنه مسعود حجازی 930300334

ناهید نادری

اثربخشی آموزش مدیریت استرس برسخت رویی و اضطراب پرستاران کلینک نور دیدگان   95/04/15    

62620701951010

 

1395/08/22

 

----- غلامحسین انتصار فومنی 930394065 مرضیه طلیم خانی
پیش بینی ولع اعتیاد براساس اضطراب ،افسردگی ،بزهکاری همسالان و فاکتورهای خانوادگی منفی در جوانان دارای اعتیاد شهرستان زنجان   95/02/20  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/08/18

 

 62620701951006  

1395/08/19

------- افسانه صبحی 930506418 مهدی شیرنژاد
مقایسه امید به آینده و احساس شادکامی و مهارت های ارتباطی در بین خانواده های شاهد ، ایثارگر و عادی 93803 1395/04/15    

62620701951012

1395/09/21

  افسانه صبحی 930371678 افسانه سلیمانی کلهائی
بررسی تاثیر آموزش رفتاری والدین در کاهش استرس والدگری و بهبود اضطراب وافسردگی مادران کودکان مبتلا به اختلال طیف در خود ماندگی 93803 1395/04/15  

ظرفیت استاد به عنوان مشاور پر است

1395/09/21

62620701951015

1395/09/28

مسعود حجازی محسن امیری 930447584 ثریا قیدری
بررسی رابطه بین شیوه های والدگری و افسردگی والدین با رفتارهای برونی سازی شده کودکان دبستانی 9 تا 11 ساله شهرستان تاکستان 93803 1395/04/15    

62620701951013

1395/09/21

  محسن امیری 930351548 زلیخا خلج
رابطه رضایت زناشویی و حمیت زناشویی با اضطراب ،استرس و افسردگی دانش آموزان دختر مقطع دوره متوسطه شهر زنجان 93803 1395/04/15    

62620701951014

1395/09/21

 

ابوالفضل حاتمی مسعود حجازی 930702990 زهرا حسنی
رابطه مهارت های ارتباطی و سبک اسنادی با تعارضات زناشویی در دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی زنجان 93803 1395/04/15  

ظرفیت استاد به عنوان مشاور پر است

95/09/21

62620701951016

1395/09/28

ابوالفضل حاتمی مسعود حجازی 930365868 نرجس یگانه فرد
اثر بخشی واقعیت درمانی در سبک های فرزند پروری مادران کودکان پیش دبستانی شهر زنجان 93803 1395/04/15    

62620701951017

 

1395/09/28

 

محسن امیری مسعود حجازی 930327953 سیده نرگس حسینی
اثر بخشی واقعیت درمانی گروهی در میزان افسردگی و اضطراب زنان سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد شهرستان زنجان 93803 1395/04/15    

62620701951018

 

1395/09/28

محسن امیری مسعود حجازی 930534079 نیلوفر غفاری پور
اثربخشی ویتامینD3 در میزان افسردگی زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی - درمانی شهر قزوین 93804 1395/07/04 از سازمان برای استاد مشاور کد اخذ شد - امور پایان نامه1395/06/07

استاد مشاور کد ندارد

95/10/5

62620701951022

1395/10/11

حسین قافله باشی مهدی رهنما 940451225 زینب مهربانی فر
رابطه ویژگی های شخصیتی با رضایت شغلی و استرس شغلی در بین کارکنان واحدهای تولیدی و مقایسه آن با واحدهای اداری شرکت پارس سویچ زنجان 93803 1395/04/15    

62620701951023

 

1395/10/11

----- مسعود حجازی 930322081 سید فرزاد مهرداد
بررسی نقش میانجی تمایزیافتگی خود در رابطه بین سلامت خانواده اصلی و صمیمیت زناشویی کارکنان متاهل شرکت کالسیمین واحد زنجان 93803 1395/04/15    

62620701951024

1395/11/11

ابوالفضل حاتمی ورزنه مسعود حجازی 930522675 طاهر دولتیاری
رابطه خود باوری و عزت نفس و مقایسه آن با اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان دختر دارای مادران شاغل و غیر شاغل 93803 1395/04/15    

62620701951025

1395/11/23

  مرتضی حسینی 930344817 صبا کشاورز
مقایسه اثر بخشی ترکیبی دارو درمانی با CBTو دارو درمانی برای کاهش علایم و نشانه های افراد مبتلا به افسردگی عمده 93803 1395/04/15   ظرفیت استاد بعنوان راهنما پر است 1395/11/23   سپیده هریزچی قدیم محسن داداشی 930384694 امینه محمدیان

 

 

فرم ب

 

 


چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
1395/06/31     17 95/6/31 62620701942002

دکتر غلامحسین انتصار فومنی

دکتر قمر کیانی

  دکتر علیرضا کاکاوند اثربخشی آموزش سخت رویی بر کاهش پرخاشگری و افزایش تاب آوری پرستاران بخش اورژانس بیمارستان بوعلی سین قزوین 920618613 حامد زارعی
1395/06/31     16.5 95/6/31 626220705941046

دکتر غلامحسین انتصار فومنی

دکتر مسعود حجازی

  دکتر علیرضا کاکاوند پیش بینی هوش معنوی دانش آموزان تیزهوش ناحیه یک قزوین بر اساس طرحواره های ناساز گار اولیه کیفیت زندگی و جهت گیری مذهبی مادران انها 920558964 مریم زجاجی قمی

 

                   

محمد عبدی 

                      علی محمدی
                     

صمد ارقند

                      علی قویطاسی
                      فرزانه حاجیلو
                      اعظم جعفری
                      جبار رحمتی
                     

خدیجه یزدانی

                     

ماریا حسین زاده پسندیده       

                      رعنا بیگدلی
                      رقیه  حسنی
                      سيد محمود كاظمي
                      کبری مطلبی
                      خدیجه احمدی
                     

:حبیبه حیرتی

                      فرحناز رستمی
                      :لیلا محبیان
                      مهسا محمدی
                      هنگامه شورجه
                      سمیرا طریقی
                      مریم رضایی ملاجیق
                     

زهرا رضایی           

                      لیلا اوجاقلو      
                      امیره مرسا        
                      سمیه عابدی
                      مسیب جامعی
                      سمیه علیمحمدی
                      مژده اقبال جوادی
                      فرزاد عبادی
                      زینب قره باغی
                      آرزو جعفری
                      مریم حسنخانی
                      سولماز بهرامی
                      علی محمدپور
                      مهسا نعمتی
                      سیما عربگری

 

1395/
                    بهروز آرمان
1395/07/28                   900878254 فاطمه درویشی
1395/08/06                     آسیه افتخاری
95/08/10                     آناهیتا حسینی
95/08/10                     فاطمه رفیعی
95/08/10                     سهیلا نوحی
95/08/10                     زهرا ملکی
95/08/10                     ویدا محبی
95/08/15                     جواد امانلو
95/08/15                     لیلا اوجاقلو
95/08/15                     مهسا محمدی
95/08/15                     جواد محمدی وفا
95/08/15                     سمیرا واعظ هشترودی
95/08/15                     عباس محمدی آبی سفلی
95/08/15                     روناک نهاوندی
95/09/09                     سمیه بسطامی
95/09/09                     سوسن فکری
95/10/09                     پروانه قربان راده
95/10/09                     لیلا سعادتی
95/10/16                     خداداد کریمی
95/10/16                     سید رضا محمدی
95/10/22                     رباب تاران
95/10/22                     مهدیه السادات حسینیان
95/10/22                     زهرا خلجی
95/10/22                     سمیه داداشی
95/10/22                     علی اصغر دادبخش
95/10/22                     حمیده رجایی مهر
95/10/22                     ساناز صالح نیا
95/10/22                     فریبا طالبی
95/10/22                     مقدس فتحی راد
95/10/22                     عشرت قنبری پرچینی
95/10/23                     منیژه کلانتری
95/10/23                     ذکریا کوهی
95/10/23                     عصمت مددی
95/10/25                     مهری میهن پرست
95/10/25                     علی اله مغانلو
95/10/25                     حسین مهدیون
95/10/25                     یوسف یوسفی یگانه
95/10/25                     لیلا فرجی
95/11/11                     لیلا کرمی
95/11/26                     ناهیده نادری مقدم