.::. اخذ کد پایان نامه .::.

روانشناسی بالینی (جدول 2)

روانشناسی بالینی

تاریخ: 1395/05/03 - 03:37


قابل توجه دانشکده ها

لطفا اطلاعات فرم (الف وب ) را در جدول 2 رشته ها ی مربوطه ثبت نمایید از تاریخ 1395/06/16 امکان بررسی جدول اول نخواهد بود

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

1395/10/16

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر ّشحگروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
رابطه صمیمیت روانشناختی و رضایت جنسی با تعارضات زناشویی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره بهزیستی شهر کرج 93/800 94/12/01  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است.1395/05/03

13

95/6/16

1395/07/08

1395/08/01

62620701951011

1395/09/18

 

حسن اسدزاده دهرائی

م ت :فومن

ش ش: 3

:1344

930456749 میلاد مرادی
         

62620701942050

1395/05/20

      زهرا عبداللهی
         

62620701942048

1395/05/20

      فیاض نوری
         

62620701942042

1395/05/03

      زهرا ملکی
رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و سبک های تعاملی زوجین با رضایت زناشویی دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان 93/799 94/11/01    

62620701942043

1395/05/06

ابوالفضل حاتمی ورزنه مسعود حجازی 930289974 آسیه افتخاری
اثربخشی موسیقی درمانی برناسازگاری و پرخاشگری کودکان عادی و عقب مانده ذهنی سطح رشت 93/793 94/04/20  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/03/23


62620701942072

1395/06/20
 

  سیروس صالحی 930468305 لیلا اسدی کپورچال
         

62620701942044

1395/05/16

      مرضیه نیازمند مشتاق
رابطه سبک های فرزند پروری ،استرس والدگری و افسردگی مادران با رفتارهای پرخاشگرانه کودکان عقب مانده ذهنی 93/800 94/12/01    

62620701942045

1395/05/20

  محسن امیری 930356018 عشرت قنبری
مقایسه اثر بخشی آموزش گروهی معنا درمانی و امید درمانی بر شادکامی کارکنان شرکت شفا زنجان 93/801 94/12/15    

62620701942046

1395/05/20

  غلامحسین انتصار فومنی 930467918 شبنم حسنی
عوامل مرتبط با انجام ورزش در ورزشکاران دختر زنجان : براساس نظریه رفتار منطقی 93/801 94/12/15    

62620701942047

1395/05/20

  فریده یغمایی 930515533 سمیه نوری
اثر بخشی تصویر سازی ذهنی برمیزان افسردگی و جرات ورزی زنان قزوین 93/801 94/12/15  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/03/23

1395/07/08

13820701952025

1396/02/14 

-------- اباذر چراغی 930595492 محمد عبدی
اثربخشی واقعیت درمانی گروهی برکیفیت زندگی و خوش بینی زنان سرپرست خانوار 93/801 94/12/15  

استاد راهنما در سازمان کد ندارد لطفا مدارک به امور پایان ناهه ارسال گردد

1395/05/20.

62620701942055

1395/06/07

 

هاجر تاروردی زاده 

 

920588642 حمیده رجایی مهر
تاثیر آموزش رفتاری والدین بربهبود عملکرد رفتاری کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه /بیش فعالی و خلق والدین 93/800 94/12/01  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/03/23

62620701942078

1395/06/31

  اباذر چراغی 930288521 سمیرا مرادی
تاثیرمشاوره گروهی به روش منطقی - هیجانی- رفتاری- الیس بر موفقیت تحصیلی و کاهش مشکلات رفتاری نوجوانان 93/800 94/12/01  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/03/23

1395/06/31

62620701942081

1395/07/01
 

  اباذر چراغی 930336334 معصومه عبدی
رابطه خود کارآمدی و خستگی روانی با تعهد سازمانی در اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان 93/802 95/02/20    

62620701942049

1395/05/20

  فریده یغمایی 930529785 محسن نصیری
رابطه طرحواره های ناسازگارو سبک های مقابله با استرس با روابط والد- فرزندی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه 93/802 95/02/20  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/05/20

62620701942083

1395/07/08
 

 

قدسی احقر

م.ت همدان

ت.ت 1335

ش.ش429

911067554 الهام قدمی
اثربخشی واقعیت درمانی در منبع کنترل و عزت نفس دانشجویان خوابگاهی 93/801 94/12/15  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/05/20

62620701942066

1395/06/09

مسعود حجازی ابوالفضل حاتمی ورزنه 930492240 مریم امانلو
اثر بخشی آموزش مهارت کنترل خشم برمیزان عزت نفس و سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه 93/801 94/12/15  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/05/20

1395/06/29

62620701942077

1395/06/31
 

مسعود حجازی افسانه صبحی 930329485 لیلا سعادتی
مقایسه اثر بخشی ترکیب دارو درمانی و cbtدر کاهش علایم و نشانه های افراد مبتلا به افسردگی عمده mdd 93/799 94/11/01  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/06/09

تکراری است

صفرحامدنیا

شش 372

ت ت 1346

م ت نقده

محسن داداشی 930384694 امینه محمدیان
تاثیر واقعیت درمانی برمیزان اضطراب امتحان و کمال گرایی دانش آموزان 93/800 94/12/01  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/06/27

62620701942075

1395/06/27

  مسعود حجازی 930432938 پروانه قربان زاده
رابطه رضایت جنسی و صمیمیت زناشویی با رضایت از زندگی در زنان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی زنجان 93800 94/12/01    

62620701951002


1395/08/09
-------- مسعود حجازی 930290043 لیلا کرمی
    95/04/15    

62620701951003


1395/08/16
  غلامحسین انتصار فومنی 930347394 شانای منتظر رحمتی
    95/04/15    

62620701951004


1395/08/16
  غلامحسین انتصار فومنی 910884681 زهرا خدایی
    95/04/15    

62620701951005


1395/08/16
مسعود حجازی ابوالفضل حاتمی ورزنه 930339105 تینا باقر
رابطه ویژگی های شخصیتی با انگیزه تحصیلی و راهبردهای یادگیری با نقش میانجگری هوش هیجانی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی زنجان   95/04/15    

62620701951007

1395/08/22

------ لقمان ابراهیمی 920015569 شیدا برج خانی
رابطه سبک دلبستگی و طرح واره های ناسازگارانه با کیفیت زنگی افراد مبتلا به فشار خون و افراد سالم   95/04/15    

62620701951008

 

1395/08/22

مسعود حجازی افسانه صبحی 930366158 سهیلا رستمی فاقلو
رابطه تمایزیافتگی و سبک کنار آمدن با استرس با تعارضات زناشویی در دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی زنجان   95/02/20    

62620701951009

 

1395/08/22

ابوالفضل حاتمی ورزنه مسعود حجازی 930300334

ناهید نادری

اثربخشی آموزش مدیریت استرس برسخت رویی و اضطراب پرستاران کلینک نور دیدگان   95/04/15    

62620701951010

 

1395/08/22

 

----- غلامحسین انتصار فومنی 930394065 مرضیه طلیم خانی
پیش بینی ولع اعتیاد براساس اضطراب ،افسردگی ،بزهکاری همسالان و فاکتورهای خانوادگی منفی در جوانان دارای اعتیاد شهرستان زنجان   95/02/20  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/08/18

 

 62620701951006  

1395/08/19

------- افسانه صبحی 930506418 مهدی شیرنژاد
مقایسه امید به آینده و احساس شادکامی و مهارت های ارتباطی در بین خانواده های شاهد ، ایثارگر و عادی 93803 1395/04/15    

62620701951012

1395/09/21

  افسانه صبحی 930371678 افسانه سلیمانی کلهائی
بررسی تاثیر آموزش رفتاری والدین در کاهش استرس والدگری و بهبود اضطراب وافسردگی مادران کودکان مبتلا به اختلال طیف در خود ماندگی 93803 1395/04/15  

ظرفیت استاد به عنوان مشاور پر است

1395/09/21

62620701951015

1395/09/28

مسعود حجازی محسن امیری 930447584 ثریا قیدری
بررسی رابطه بین شیوه های والدگری و افسردگی والدین با رفتارهای برونی سازی شده کودکان دبستانی 9 تا 11 ساله شهرستان تاکستان 93803 1395/04/15    

62620701951013

1395/09/21

  محسن امیری 930351548 زلیخا خلج
رابطه رضایت زناشویی و حمیت زناشویی با اضطراب ،استرس و افسردگی دانش آموزان دختر مقطع دوره متوسطه شهر زنجان 93803 1395/04/15    

62620701951014

1395/09/21

 

ابوالفضل حاتمی مسعود حجازی 930702990 زهرا حسنی
رابطه مهارت های ارتباطی و سبک اسنادی با تعارضات زناشویی در دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی زنجان 93803 1395/04/15  

ظرفیت استاد به عنوان مشاور پر است

95/09/21

62620701951016

1395/09/28

ابوالفضل حاتمی مسعود حجازی 930365868 نرجس یگانه فرد
اثر بخشی واقعیت درمانی در سبک های فرزند پروری مادران کودکان پیش دبستانی شهر زنجان 93803 1395/04/15    

62620701951017

 

1395/09/28

 

محسن امیری مسعود حجازی 930327953 سیده نرگس حسینی
اثر بخشی واقعیت درمانی گروهی در میزان افسردگی و اضطراب زنان سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد شهرستان زنجان 93803 1395/04/15    

62620701951018

 

1395/09/28

محسن امیری مسعود حجازی 930534079 نیلوفر غفاری پور
اثربخشی ویتامینD3 در میزان افسردگی زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی - درمانی شهر قزوین 93804 1395/07/04 از سازمان برای استاد مشاور کد اخذ شد - امور پایان نامه1395/06/07

استاد مشاور کد ندارد

95/10/5

62620701951022

1395/10/11

حسین قافله باشی مهدی رهنما 940451225 زینب مهربانی فر
رابطه ویژگی های شخصیتی با رضایت شغلی و استرس شغلی در بین کارکنان واحدهای تولیدی و مقایسه آن با واحدهای اداری شرکت پارس سویچ زنجان 93803 1395/04/15    

62620701951023

 

1395/10/11

----- مسعود حجازی 930322081 سید فرزاد مهرداد
بررسی نقش میانجی تمایزیافتگی خود در رابطه بین سلامت خانواده اصلی و صمیمیت زناشویی کارکنان متاهل شرکت کالسیمین واحد زنجان 93803 1395/04/15    

62620701951024

1395/11/11

ابوالفضل حاتمی ورزنه مسعود حجازی 930522675 طاهر دولتیاری
رابطه خود باوری و عزت نفس و مقایسه آن با اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان دختر دارای مادران شاغل و غیر شاغل 93803 1395/04/15    

62620701951025

1395/11/23

  مرتضی حسینی 930344817 صبا کشاورز
مقایسه اثر بخشی ترکیبی دارو درمانی با CBTو دارو درمانی برای کاهش علایم و نشانه های افراد مبتلا به افسردگی عمده 93803 1395/04/15   ظرفیت استاد بعنوان راهنما پر است 1395/11/23

13820701952033

1396/03/28
 

سپیده هریزچی قدیم محسن داداشی 930384694 امینه محمدیان
رابطه جهت گیری مذهبی (درونی - بیرونی) با کاهش استرس ، اضطراب ، افسردگی و افزایش امید به زندگی در بین جوانان شرکت کننده در نماز جماعت شهر قزوین 93804 1395/09/05    

62620701952001

1395/12/23

-------- غلامحسین انتصار فومنی 940151003 مهدی سحاب مرادی جو
اثربخشی آموزش مهارت های زندگی برسازگاری اجتماعی ، مسئولیت پذیری و عزت نفس دانش آموزان دبیرستان استادشهریار زنجان 93804 1395/09/05    

62620701952002

 

1395/12/23

-------- غلامحسین انتصار فومنی 940002447 اکبر نصیری
رابطه تفکرات غیرمنطقی ، کمال گرایی و شادکامی با ملاک های همسر گزینی دردانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان 93804 1395/09/05    

62620701952003

 

1395/12/23

--------- قمرکیانی 940451557 معصومه خالقی

ارائه مدل ازدواج مجدد رضایتمند

مستخرج از مصاحبه کیفی با افراد در ازدواج های مجدد رضایتمند دارای سابقه طلاق
 

93804 1395/09/05    

62620701952004

 

1395/12/23

مسعود حجازی ابوالفضل حاتمی ورزنه 940217200 عباس غلامی
مقایسه مهارت های زندگی ، انگیزش پیشرفت و پندار از خود در نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست و عادی شهر زنجان 93804 1395/09/05    

62620701952005

1395/12/23

 

مسعود حجازی قمرکیانی 940234258 پریوش قزلباش
رابطه انگیزش تحصیلی و اهداف پیشرفت اجتماعی با امیدواری و تنظیم شناختی هیجان در دانش آموزان شهرستان طارم 93804 1395/09/05    

62620701952006

 

1395/12/23


 

------ قمرکیانی 940135687 سعیده شعبانی
اثربخشی آموزش ایمن سازی در برابر استرس برافزایش تاب آوری و سلامت روان دانش آموزان نوجوان پسر شهر قیدار 93804 1395/09/05    

13820701952001

1395/12/24

------- غلامحسین انتصار فومنی 940041038 تقی مشایخی پور
اثر بخشی ذهن آگاهی برکاهش افسردگی ، اضطراب و استرس دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قزوین 93804 1395/09/05    

13820701952002

1395/12/24

 

-------- غلامحسین انتصار فومنی 940088658 خدیجه بیانی

رابطه سبک های دلبستگی با امید به زندگی و اضطراب مرگ زنان معلم (50-60 ساله)

و مقایسه آن با زنان خانه دار ( 50-60 ساله ) شهر زنجان
 

93804 1395/09/05    

13820701952003

 

1395/12/24

------- غلامحسین انتصار فومنی 940025106 مریم خامه
اثر بخشی آموزش مهارت های اجتماعی برمیزان مسئولیت پذیری ، بهزیستی روان شناختی و سلامت عمومی مردان بهبود یافته شهرستان بیجار 93804 1395/09/05  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/12/24

13820701952004

1396/01/17

-------- مسعود حجازی 940172144 مصطفی خداویردی
اثربخشی درمان مبتنی برپذیرش و تعهد بربهزیستی روانی و سرمایه روان شناختی دانش آموزان دختر 93804 1395/09/05  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است1395/12/24

1396/01/17

13820701952010

 

1396/01/26

------- مسعود حجازی 940098826 رقیه انگوتی
رابطه تقلای مذهبی و استرس ادراک شده با نگرش به موارد در معتادان مرد تحت درمان متادون شهر زنجان 93805 1395/10/16    

13820701952009

 

1396/01/26

 

یوسف بیانلو مسعود حجازی 940018191 محمد رضا شجاعی
رابطه تیپ های شخصیتی Aو B و سبک زندگی با اضطراب مرگ در معلمان منطقه زنجانرود 93805 1395/10/16    

13820701952006

1396/01/26

-------- مسعود حجازی 940204117 بهرام محمدی
رابطه تحمل استرس و وسواس مذهبی با اضطراب مرگ درمعلمان منطقه زنجان رود 93805 1395/10/16    

13820701952007

1396/01/26

---------- مسعود حجازی 940205983 سید عبداله جعفری
رابطه راهبردهای مقابله ای و طرحواره های ناسازگار اولیه با اضطراب مرگ معلمان ناحیه یک زنجان 93805 1395/10/16    

13820701952008

 

1396/01/26

------------ مسعود حجازی 940018858 کاظم بابایی
پیش بینی امید به زندگی و بهزیستی روان شناختی براساس شادکامی و منبع کنترل در بین زنان بهبود یافته اعتیاد 93805 1395/10/16  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/01/26

1396/03/06

1396/05/11

تغییر

13820701952052

1396/06/05

رسول رضایی ذکراله مروتی 930487506 فرشته منفرد سالانقوج
مقایسه بهزیستی روان شناختی ، سازگاری اجتماعی و مشکلات رفتاری فرزندان طلاق و عادی شهر زنجان 93805 1395/10/16  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/01/26

1396/03/06

13820701952043

1396/05/01

محسن امیری مسعود حجازی 940005863 سمیرا رحمتی
مقایسه سبک های هویت من ، سبک های اسناد و سبک های مقابله ای در معتادین به مواد صناعی ، سنتی و عادی 93805 1395/10/16    

13820701952011

1396/01/26

-------- افسانه صبحی 940015789 زهرا حسن رضایی
رابطه هیجان پذیری و سبک های هویت من با فرهنگ رانندگی در رانندگان پر خطر و عادی 93805 1395/10/16    

13820701952012

 

1396/01/26

 

ابوالفضل حاتمی ورزنه افسانه صبحی 940027704 عاطفه حجتی
رابطه هیجان خواهی و سبک های مقابله ای با کیفیت زندگی افراد مبتلا به فشار خون بالای اولیه و افراد سالم 93805 1395/10/16    

13820701952013

 

1396/01/26

علی شهنواز افسانه صبحی 930280785 افسانه کمالی
رابطه ویژگی های شخصیتی و نگرش در خصوص منزلت پلیس با فرهنگ رانندگی در رانندگان عادی و پرخطر 93805 1395/10/16    

13820701952014

1396/01/26

مسعود حجازی افسانه صبحی 940234075 لیلا کاظمی
رابطه سبک های شناختی و راهبردهای یادگیری با اهمال کاری تحصیلی و معنای تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهرستان بیجار 93805 1395/10/16  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/01/19

13820701952022

1396/01/27

 

--------- لقمان ابراهیمی 940274856

ربابه عنایتی

2

رابطه ویژگی های شخصیتی ، بلوغ عاطفی و باورهای شناختی با گرایش به طلاق عاطفی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی زنجان 93805 1395/10/16    

13820701952005

1396/01/19

--------- لقمان ابراهیمی 940314142

رقیه حیدری

1

رابطه طرحواره عشق و تعهد زناشویی با ارتباط فرا زناشویی در زنان شهرستان ابهر 93805 1395/10/16    

13820701952015

1396/01/26

--------- غلامحسین انتصار فومنی 940134691 سهیلا فرزامی فر
رابطه جهت گیری مذهبی و انعطاف پذیری شناختی با صمیمیت زناشویی و رضایت جنسی در بین دانشجویان متاهل کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی زنجان 93805 1395/10/16  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/01/26

13820701952024

1396/02/14
 

--------- مسعود حجازی 940236619 احمد قربانی
اثر بخشی مداخله گروهی مبتنی بر رویکرد وجودی برکیفیت زندگی و امید به زندگی بیماران ام اس زنجان 93805 1395/10/16    

13820701952016

1396/01/27

مسعود حجازی ابوالفضل حاتمی ورزنه 940258383 پرچین شاه محمدی
رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده با سخت رویی روان شناختی ، هیجان خواهی ، استرس ادراک شده و پرخاشگری جانبازان شهر بیجار 93805 1395/10/16  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/01/27

استاد موردنظر شما ثبت گرديده ولي داراي مجوز نمي باشد

1396/03/06

 
 

13820701952034

1396/03/28
 

-------

لقمان ابراهیمی

3

940446774

فریبا مرادی

3

رابطه سبک های هویت با تفکر انتقادی و سلامت روانی در دانشجویان کارشناسی دانشگاه پیام نور میانه 93805 1395/10/16    

13820701952017

 

1396/01/27

 

--------- غلامحسین انتصار فومنی 940015300 مرضیه چینی سازی
اثربخشی آموزشی مهارت های زندگی برافزایش سازگاری اجتماعی و خود کارآمدی و کاهش اضطراب و استرس در دانش آموزان به پایه دهم هنرستان کارو دانش امام سجاد زنجان 93805 1395/10/16    

13820701952018

 

1396/01/27

-------- غلامحسین انتصار فومنی 940068751 حمید احمدی پور
نقش واسطه ای طرحواره های ناسازگار اولیه در رابطه بین سبک های دلبستگی  و سبک های مقابله ای معتادان مرکز  DICشهرستان ابهر 93805 1395/10/16    

13820701952019

 

1396/01/27

---------- الهام فتحی 940445230 فاطمه شاکری
تاثیر ورزش درمانی برکاهش علائم بیش فعالی ، کم توجهی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره دبستان شهر زنجان 93805 1395/10/16  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/01/27

13820701952023

1396/02/12

--------- افسانه صبحی 940449129 آزاده خلجی
اثربخشی آموزشی مهارت های زندگی برکیفیت زندگی ، اضطراب و تنظیم هیجانی دانش آموزان مدرسه شهید مدنی سلطانیه 93805 1395/10/16    

13820701952020

 

1396/01/27

لقمان ابراهیمی غلامحسین انتصار فومنی 940213845 علی مرسلی
رابطه سبک های هویت با مهارت های اجتماعی و مسئولیت پذیری در دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه ناحیه یک شهر زنجان 93805 1395/10/16    

13820701952021

1396/01/27

--------- غلامحسین انتصار فومنی 900814737 فائزه حسنی
اثر بخشی آموزش تنظیم شناختی هیجان در کاهش گرایش به اعتیاد و تکانشگری فرزندان معتادان شهر زنجان 93805 1395/10/16  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/01/27

13820701952026

1396/03/06

مسعود حجازی قمر کیانی 940144354 لیلا علی حسین مسلک
اثر بخشی آموزش رفتاری به مادران برخودکارآمدی والدین و رابطه والد - کودک در کودکان دارای اختلال یادگیری خواندن 93806 95/12/10    

13820701952027

 

1396/03/06


 

مسعود حجازی محسن امیری 911022606 مهری فتح اله زاده
مقایسه اثر بخشی درمان گروهی مبتنی برپذیرش و تعهد برکاهش اضطراب و افزایش کیفیت زندگی در بیماران دیالیز و پیوند کلیه شهر زنجان 93806 95/12/10  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/03/06

1396/05/11

13820701961004

1396/08/23

مسعود حجازی قمر کیانی 940023267 سهیلا آذری
رابطه مدریت هیجانی و قابلیت های شناختی با راهبردهای مقابله با استرس در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان 93806 95/12/10  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/03/06

13820701952036

1396/04/21

----------- لقمان ابراهیمی 940181863 مهین حیدری
اثربخشی آموزش یوگا برافزایش شادکامی و کاهش اضطراب ، استرس و افسردگی زنان متاهل 30- 40 ساله شهر زنجان 93806 95/12/10  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/03/06

13820701952041

1396/04/27

لقمان ابراهیمی غلامحسین انتصار فومنی 940445474 عفت جعفری
اثربخشی برنامه توانمند سازی کودکان طلاق برعزت نفس و بهزیستی روان شناختی فرزندان طلاق 93806 95/12/10  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/03/06

1396/05/11

13820701961002

1396/08/14

--------- ابوالفضل حاتمی ورزنه 940232457 شهین موسوی
میانجیگری دلبستگی شغلی و تیپ های شخصیتی مایرز- بریگز دررابطه بین میزان استرس و اختلالات سایکو سوماتیک در معلمان شهر زنجان 93806 95/12/10  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/03/06

13820701952040

1396/04/22
 

---------- قمر کیانی 940447342 لیلا سیما
رابطه سبک تربیتی مادران با بلوغ عاطفی و ناگویی خلقی دانش آموزان دختر پایه نهم شهر زنجان 93806 95/12/10  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/03/06

1396/05/11

13820701952051

1396/05/29
 

--------- مسعود حجازی 940300748 خدیجه شجری
مقایسه سلامت روانی ، حمایت اجتماعی و سخت رویی در دختران نوجوان داوطلب عمل جراحی زیبایی و افراد عادی شهر زنجان 93806 95/12/10  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/03/06

1396/05/11

13820701961005

1396/08/23
 

--------- قمر کیانی 940178327 زهرا فرشته فر
رابطه ویژگی های شخصیتی و سلامت روانی با ارتباطات فرازناشویی و تعهد زناشویی  در زنان معتاد شهر زنجان 93806 95/12/10  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/03/06

1396/05/11

13820701952053

1396/06/07

--------- غلامحسین انتصار فومنی 940285973 زهرا اخوان
اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی - رفتاری در کاهش استرس ادراک شده و افزایش کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سندرم مثانه بیش فعال 93806 95/12/10  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/03/06

1396/05/11

13820701952058

1396/06/26

قمر کیانی ابوالفضل حاتمی 940301634 امی افشاری
رابطه طرحواره های ناسازگاراولیه و فشار روانی ادراک شده با رضایت جنسی و صمیمیت زناشویی در زنان شاغل منطقه دوشهر زنجان 93806 95/12/10  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/03/06

1396/05/11

13820701952063

1396/06/29

---------- لقمان ابراهیمی 920608092 زهرا حنیفه نیک آبادی
تاثیر روش درمانی سایکودراما برعزت نفس و اضطراب دختران نوجوان خانواده های طلاق 93806 95/12/10    

13820701952028

1396/03/06
 

ابوافضل حاتمی ورزنه الهام فتحی 940110565 معصومه شعوری
رابطه طرحواره های هیجانی و باورهای غیرمنطقی با الگوی ارتباطی زنان متقاضی طلاق و عادی شهر زنجان 93806 95/12/10  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/03/06

1396/05/11

13820701961006

1396/08/23

--------- لقمان ابراهیمی 940182655 معصومه کریمی
رابطه سبک های هویت ،هیجان خواهی و خود تنظیمی با گرایش به رفتارهای پرخطر در دانش آموزان متوسطه شهر زنجان 93806 95/12/10  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/03/06

13820701952037

1396/04/21
 

------- لقمان ابراهیمی 940075954 آرزو اصانلو
اثربخشی گروه درمانی شناختی متمرکز بر طرحواره های ناسازگار اولیه برخصیصه های شخصیت نمایش دختران و زنان 20 تا 30 سال 93806 95/12/10  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/03/07

1396/05/11

13820701952059

1396/06/26

------- محسن امیری 930439560 مریم مهدی پور
پیش بینی سازگاری زناشویی براساس باورهای فراشناختی و راهبردهای حفظ رابطه در زنان متاهل مراجعه کننده به پایگاه سلامت گرمسار در تهران 93806 95/12/10    

13820701952029

1396/03/07

-------- الهام فتحی 940170960 الهام دریانی
رابطه شرم و گناه و سبک های مقابله مذهبی با هیجان ابراز شده در خانواده های افراد با اختلال های روانی مزمن 93806 95/12/10    

13820701952030

 

1396/03/07

-------- حمید خانی پور 940238603 حکیمه تاراسی
اثربخشی آموزش توانمند سازی روانی اجتماعی برسلامت روانی و سازگاری اجتماعی و تحصیلی دانش آموزان پایه نهم مدارس ناحیه دو شهر زنجان 93806 95/12/10    

13820701952031

 

1396/03/07

------- یوسف بیانلو 940237837 جواداحمدی
اثربخشی ریلکسیشن برکاهش تهوع - استفراغ و درد و اضطراب ناشی از شیمی درمانی در زنان مبتلا به سرطان سینه شهر زنجان 93806 95/12/10  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/03/06

13820701952039

1396/04/22
 

مینوش مقیمی قمر کیانی 940037252 ثریا تیموری
رابطه سبک های حل تعارض زناشویی و صمیمیت والدین با نیم رخ های شخصیتی دانش آموزان پیش دانشگاهی شهر زنجان 93806 95/12/10  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/03/06

1396/05/11

13820701961007

1396/08/23

----- قمر کیانی 940120559 منیره غفاری
رابطه باورهای ارتباطی زناشویی و ابراز وجود با کیفیت زندگی و صمیمیت زناشویی در زنان خانه دار 93806 95/12/10  

لقمان ابراهیمی

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/03/06

13820701952042

1396/04/27

------ ذکر اله مروتی 940161935 پریسا سپهری
اثربخشی معنویت درمانی در کاهش درد و افسردگی بیماران سرطانی شهر زنجان در سال 1396 93806 95/12/10  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/03/06

13820701952038

1396/04/22

مینوش مقیمی قمر کیانی 940037624 پروا انصاری
رابطه ویژگی های شخصیتی و تمایز یافتگی با گرایش به طلاق عاطفی در دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی زنجان 93806 95/12/10  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/03/06

1396/05/11

13820701961008

1396/08/23
 

-------- لقمان ابراهیمی 940077458 سامان مولودی
رابطه کمال گرایی ، طرح واره های ناسازگار و فرسودگی تحصیلی با اضطراب امتحان 93806 95/12/10    

13820701952032

 

1396/03/07

--------- الهام فتحی 940247519 لیلا صفری زنجانی
رابطه انعطاف پذیری کنش و الگوهای ارتباطی با خشنودی زناشویی در زنان دارای تعارض زناشویی و مقایسه آن با زنان عادی شهر رشت 93806 95/12/10  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/05/11

13820701961009

1396/08/23
 

--------- لقمان ابراهیمی 940073386 معصومه سقراطی
رابطه تیپ شخصیتی مایرز بریگز با عملکرد شغلی و تعهد سازمانی کارکنان بانک ملی شهرستان زنجان 93806 95/12/10  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/03/06

1396/05/11

 

13820701952056

1396/06/25

-------- لقمان ابراهیمی 940060316 فرزانه شربتی
رابطه عزت نفس و مسئولیت پذیری با خود کارآمدی و اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه دوره دوم شهرستان ایجرود 93806 95/12/10  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/03/06

1396/05/11

 

13821436952001

1396/06/07
 

------- غلامحسین انتصار فومنی 940261174 ثریا نجفی
رابطه طرحواره های ناسازگاری اولیه ، امیدواری و خوش بینی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کرج 93804 1395/09/05    

13820701952035

1396/03/31

------ مسعود حجازی 920617952 افسانه خدابنده
نقش بهزیستی معنوی و بهزیستی روانی در پیش بینی رفتارهای پرخطر جوانان زندانی با ارامنه سن 35-18 سال شهر زنجان 93806 1395/12/10    

13820701952044

1396/05/05

--------- مسعود حجازی 940032299 فاطمه مظفری
مقایسه سلامت روانی ،رضایت از زندگی و رضایت زناشویی در ازدواج زود هنگام ، به هنگام و دیر هنگام 93807 1395/12/15    

13820701952045

 

1396/05/05

 

------- هاجر تارویردی زاده 940147615 زینب احمدی
بررسی ارتباط تصمیم گیری مخاطره آمیز ، تکانشگری و هیجان خواهی با اعتیاد پذیری هنر آموزان هنرستان پسرانه شهر صائین قلعه 93807 1395/12/15    

13820701952046

 

1396/05/05

-------- افسانه صبحی 940448649 سید مصطفی حسینی
رابطه طرحواره های ناسازگارانه و باورهای غیر منطقی با تعارضات زناشویی در شهر میاندوآب 93807 1395/12/15  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/05/04

13820701952054

1396/0619

------- افسانه صبحی 940131078 یداله اصغرنیا
رابطه سبک های حل تعارض و سرمایه روان شناختی با دلبستگی به محل کار در پرستاران شهر زنجان 93807 1395/12/15  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/05/04

13820701961010

1396/08/23

------ الهام فتحی 940291045 فاطمه جوادی
رابطه احساس خود کارآمدی و خوش بینی با انگیزش شغلی در بین فرهنگیان ناحیه دو شهر زنجان در سال 1395 93807 1395/12/15  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/05/04

13820701952055

1396/06/21

-------- محمد سعید احمدی 940014933 عبداله حیدری
نقش انواع صمیمیت زوجین در پیش بینی رضایت زناشویی و رضایت جنسی زوجین شهر چایپاره 93807 1395/12/15    

13820701952047

1396/05/05

------- منصور بیرامی 940218129 ملیحه مختاری
رابطه هوش اخلاقی و هوش معنوی با کیفیت زندگی افرادفشار خونی و مقایسه با افراد سالم 93807 1395/12/15  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/05/04

13820701952050

1396/05/07
-------- افسانه صبحی 940008268 فریبا فتحی
مقایسه سبک های دلبستگی ،عزت نفس و اضطراب جدایی در کودکان با تجربه مهد و کودکان بدون تجربه مهد شهر زنجان 93807 1395/12/15    

13820701952048

 

1396/05/05

------- قمر کیانی 940230985 سیمین غلامرضایی نژاد
مقایسه اضطراب جدایی و اختلال های رفتاری هیجانی بین کودکان بی سرپرست ، بدسرپرست و عادی 93807 1395/12/15  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/05/04

13820701952060

1396/06/27

------- افسانه صبحی 940027750 رعنا فایق آثار
اثر بخشی درمان گروهی مبتنی برپذیرش و تعهد (Act) براجتناب شناختی و ناگویی خلقی دانشجویان دانشگاه آزاد زنجان 93805 1395/10/16    

13820701952049

 

1396/05/05


 

-------- مسعود حجازی 930435739 نسرین مصطفایی
نقش راهبردهای مقابله ای و خودکار آمدی مقابله ای در خود پنداره تحصیلی و دلبستگی شغلی در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی 93806 1395/12/10  

 

13820701952061

1396/06/27

------- مسعود حجازی 940449069 محمد حسام جعفری
بررسی نقش عمل به باورها و اعتقادات دینی و هوش معنوی در پیشگیری از گرایش نوجوانان و جوانان به مواد مخدر 93807 1395/12/15    

13820701952057

1396/06/25
 

------- یوسف بیانلو 940306438 حجت  اله اوجاقلو
بررسی میزان شیوع مصرف مواد و اختلالات مصرف در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان 93806 1395/12/10    

13820701952062

1396/06/28

-------- یوسف بیانلو 940160949 عباد بابایی
مقایسه ی نیمرخ روانی ، طرحواره های شناختی ، و الگوهای ارتباطی خانواده در بین افراد مجرم و عادی شهر کرج در سال 96-95 93808 96/02/15    

13820701961011

1396/08/23
 

--------- قمر کیانی 940065414 رسول راضی
مطالعه کیفی عوامل نارضایتی و ماندگاری در ازدواج همسران معتاد استان زنجان 93808 96/02/15    

13820701961012

1396/06/23

-------- الهام فتحی 940054091 رقیه خدائی
مقایسه سبک های فرزند پروری ادراک شده ، اهداف پیشرفت و حمایت اجتماعی ادراک شده در کودکان تیز هوش و عادی 93808 1396/02/15    

13820701961003

1396/08/16
 

------- محسن امیری 940215535 سردار صحرازاد
رابطه فرسودگی شغلی و هوش سازمانی با رضایت زناشویی و سلامت روانی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان ماهنشان 93808 1396/02/15  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است1396/08/23

 

13820701961027

1396/10/26

---------- لقمان ابراهیمی 940241247 علی ابوالفتح زاده
مقایسه اضطراب ، افسردگی ، استرس و حمایت های اجتماعی زنان سرپرست خانوار دارای همسر معلول ، طلاق گرفته وبیوه شهر زنجان 93808 1396/02/15    

13820701961001

1396/08/08
 

------ مسعود حجازی 940019571 مریم پرپنچی
اثر بخشی آموزش  مدیریت استرس برکاهش استرس ، اضطراب و افسردگی زنان 93808 1396/04/01    

13820701961013

1396/08/24

------ غلامحسین انتصار فومنی 940011451 مریم سیدی بهنامی
بررسی رابطه سبک های دلبستگی ، سلامت روانی و باورهای فرا شناختی با تمایل به رابطه با جنس مخالف قبل از ازدواج در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان 93808 1396/04/01    

13820701961014

 

1396/08/24


 

------ افسانه صبحی 940270549 معصومه رضازاده
رابطه هوش هیجانی و طرحواره های ناسازگار اولیه با انعطاف پذیری روان شناحتی در دانشجویان 93808 1396/04/01  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/08/21

13820701961022

1396/10/10
 

------ مسعود حجازی 940257269 داود ملک پوران
رابطه سبک های فرزند پروری و تمایزیافتگی با تمایل به رابطه با جنس مخالف قبل از ازدواج در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی زنجان 93808 1396/04/01    

13820701961015

1396/08/24

------ افسانه صبحی 940212768 سحر مرادی عمید آبادی
بررسی رابطه بین سلامت روانی ، سبک دلبستگی و کیفیت عشق با نگرش به روابط فرا زناشویی در زنان متاهل شهر قزوین 93808 1396/04/01    

13820701961016

 

1396/08/24

------- افسانه صبحی 940152893 مهسا فرجی
مقایسه باورهای فراشناختی ، کنترل مهارت و تمایز یافتگی دربین زنان متقاضی طلاق و غیر متقاضی طلاق در شهر زنجان 93808 1396/04/01    

13820701961017

 

1396/08/24

------ افسانه صبحی 940112439 اکرم قرجه لو
رابطه سبک های مقابله ای و تاب آوری با انعطاف پذیری شناختی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی زنجان 93808 1396/04/01  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/08/21

13820701962056

97/8/6

------- غلامحسین انتصار فومنی 940310178 پروین صادقی
مقایسه نظریه ذهن ومولفه های فراشناخت در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی ، دو قطبی و افراد بهنجار 93808 1396/04/01  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است1396/08/24

 

13820701961029

1396/10/30

-------- افسانه صبحی 940307872 رویا غلام آزاد
رابطه سبک های دلبستگی و سبک های اسنادی با انعطاف پذیری روان شناختی دانش آموزان 93808 1396/04/01  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/08/21

13820701961025

1396/10/19
 

------ مسعود حجازی 940069483 رباب نظری
رابطه بین بخشش و همدلی و شادکامی با بهزیستی روان شناختی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان طارم 93808 1396/04/01  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/08/21

1396/10/19

13820701961028

1396/10/30

-------- محمدسعید احمدی 940074356 ارشد حسنلو
بررسی نقش واسطه ای ترس از موفقیت در رابطه بین تمامیت خواهی و ترس از ارزیابی منفی با نشانگان و اغواگرایی در دانشجویان 93808 1396/04/01  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/08/21

13820701961021

1396/09/14

مسعود اسدی مسعود حجازی 950299884 زهرا پارس نژاد
مقایسه تاب آوری ، سرسختی روانی و امیدواری افراد جانباز و غیر جانباز 93808 1396/04/01  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/08/21

  مجید یوسفی افراشته مسعود حجازی 940135835 بهناز خداکرمی
مقایسه عملکرد حافظه فعال و بیش فعالی در بین دانش آموزان دارای اختلالات یادگیری و عادی شهرستان ماهنشان 93808 1396/04/01  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/08/21

13820701961030

1396/10/30

------ مسعود حجازی 940079537 رقیه رحیمی
رابطه هوش معنوی و خوش بینی با انعطاف پذیری در دانش آموزان شهرستان ماه نشان 93808 1396/04/01  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/08/21

13820701961020

1396/09/13

-------- مسعود حجازی 940138873 ابوالفضل طالبی
رابطه ویژگی های شخصیتی وسبک های  دلبستگی با انعطاف پذیری شناختی در دانش آموزان 93808 1396/04/01  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/08/21

1396/10/10

13820701961024

1396/10/13

------- مسعود حجازی 940307502 محمد وفا
رابطه سبک های دلبستگی با رضایت زناشویی و سلامت روان زنان متاهل شهرستان میاندوآب 93808 1396/04/01    

13820701961018

1396/08/24

------- غلامحسین انتصار فومنی 940110404 معصومه خانمحمدی
رابطه سرسختی روانی و جهت گیری مذهبی با انعطاف پذیری روان شناختی دانش آموزان 93808 1396/04/01  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/08/21

13820701961019

1396/09/13
 

--------- مسعود حجازی 940252867 نسیم اسکندری
اثر بخشی تحریک با جریان مستقیم از طریق جمجمه( tdcs ) در درمان مبتلایان به اختلال وسواسی جبری 93808 1396/04/01    

13820701961026

1396/10/19

-------- محسن  داداشی 940445165 مینا کاظمی
رابطه ذهن آگاهی و امید با انعطاف پذیری روان شناختی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی زنجان 93808 1396/04/01  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/10/10

13820701961023

1396/10/13
 

------- مسعود حجازی 940303609 مقصود شیری
بررسی وضعیت رضایت از زندگی و افسردگی و اضطراب مرگ در بین دراویش و مقایسه آن با افراد عادی 93808 1396/04/01    

13820701962034

1397/03/27

قمر کیانی لقمان ابراهیمی 940140604 فولاد   آسا
مقایسه ویژگیهای شخصیتی ، سبک های دلبستگی و شیوه های فرزند پروری والدین کودکان مبتلا به آسم و والدین کودکان سالم 93808 1396/04/01    

13820701961031

1396/11/07

افسانه صبحی قمر کیانی 940111536 محسن کریمی ها
رابطه سبک عشق ورزی،سبک هویت من و تمایز یافتگی با تمایل به روابط فرازناشویی 93809 1396/10/01    

13820701962001

1397/02/15
 

--------- دکتر افسانه صبحی 950134739 معصومه احمدی
رابطه ناگویی خلقی،ابعاد تکانشگری و هوش هیجانی با پیش بینی عود در معتادان تحت درمان ام ام تی 93809 1396/10/01    

13820701962002

1397/02/15

------- دکتر قمر کیانی 950280578 سید جمال موسوی
مقایسه تنظیم شناختی هیجان،راهبردهای مقابله ای و نشانگان افسردگی در میان بیماران قلبی- عروقی و افراد عادی 93809 1396/10/01    

13820701962003

1397/02/15

 

------ دکتر محسن امیری 950278292 ربابه سهرابی
رابطه پیشرفت تحصیلی،هوش هیجانی و خلاقیت شغلی با توانایی کار آفرینی در دانشجویان دانشگاه آزاد زنجان 93809 1396/10/01    

13820701962004

 

1397/02/15

------ دکتر قمر کیانی 950157225 سلمان اکبری
بررسی رابطه ذهن خوانی از طریق تصویر چشم و ناگویی هیجانی با رضایت زناشویی با نقش واسطه ای همدلی دردانشجویان متاهل دانشگاه آزاد زنجان 93809 1396/10/01    

13820701962005

 

1397/02/15

 

----- دکتر ابوالفضل حاتمی 940111209 مینا عبدی
نقش میانجی قلدری در رابطه با سازگاری اجتماعی،هیجانی و تحصیلی با استرس ادراک شده در دانش آموزان 93809 1396/10/01    

13820701962006

1397/02/15

 

دکتر مجید یوسفی افراشته دکتر مسعود حجازی 950132002 مهدی فتحی
نقش میانجی طرحواره های ناسازگار اولیه در رابطه بین تجربه آزار کودکی و بخشودگی در بین دانشجویان دانشگاه های تهران 93809 1396/10/01    

13820701962007

1397/02/15

 

دکتر ابوالفضل حاتمی دکتر الهام فتحی 950153723 مهدی یارمحمدی
رابطه هوش هیجانی با انگیزش پیشرفت تحصیلی با میانجیگری مهارت های اجتماعی و هیجان خواهی در بین دانشجویان 93809 1396/10/01    

13820701962008

 

1397/02/15

 

-------- دکتر قمر کیانی 950248840 فرزانه احمدی زاده
رابطه ویژگی های شخصیتی با رضایت مندی مراجعین از بیمارستان آیت الله موسوی شهر زنجان 93809 1396/10/01    

13820701962009

1397/02/15

-------- دکترغلامحسین انتصار فومنی 950063408 شهناز رضایی
میانجیگری سلامت روان در رابطه بین تیپ های شخصیتی ا و ب و استرس ادراک شده با رضایت شغلی در بین برنامه سازان رادیویی و تلویزیونی استان زنجان 93809 1396/10/01    

13820701962010

1397/02/16

-------- دکتر قمر کیانی 950163061 احمد سلیم موفق
فراتحلیل عوامل زمینه ساز طلاق توافقی و عاطفی زوجین دهه اخیر در ایران 93809 1396/10/01    

13820701962011

1397/02/16

------- دکتر لقمان ابراهیمی 950000201 رقیه موسوی
رابطه ویژگی های شخصیتی و مکانیسم های دفاعی با اعتیاد اینترنتی در بین دانشجویان پرستاری 93809 1396/10/01    

13820701962012

1397/02/16

 

------- دکترغلامحسین انتصار فومنی 950191057 سعیده رجایی
رابطه سبک های اسناد با خودکارآمدی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان پایه 10 شهر قزوین 93809 1396/10/01    

13820701962013

1397/02/16

 

------- دکترغلامحسین انتصار فومنی 950206754 محسن شالی
مقایسه نیم رخ شخصیتی،هیجان خواهی و کیفیت زندگی مردان متقاضی عمل های زیبایی با مردان عادی شهر تهران در سال 1397 93809 1396/10/01    

13820701962014

1397/02/17

------ دکتر قمر کیانی 950241163 حمید حاجی بابایی
بررسی کیفی فرایند عود مصرف در معتادان مراکز ترک اعتیاد شهرستان خدابنده در سال 1396 93809 1396/10/01    

13820701962015

1397/02/17

 

-------- دکتر قمر کیانی 940308775 سميه محمدی
فراتحلیل اثربخشی درمان موج سوم رفتاری بر اختلالات خلقی 93809 1396/10/01    

13820701962016

دکتر مسعود حجازی دکتر مسعود اسدی 950294612 فرشنه نعمت زاده
نقش میانجی جو اخلاقی سازمان در رابطه بین آوای سازمان و سازگاری شغلی در بین مدیران مدارس شهر زنجان 93809 1396/10/01    

13820701952064

1397/03/02
 

دکتر مسعود حجازی دکترمجید یوسفی افراشته 950253454 غدیر جزء صیادی
اثربخشی آموزش ذهن آگاهی در کاهش اضطراب ،استرس و افسردگی دوران قاعدگی در زنان شهرستان کرج 93809 1396/10/01    

13820701962017

1397/03/02

-------- دکترغلامحسین انتصار فومنی 930535280 محمد زارع
بررسی رابطه سبک های کنار آمدن با استرس،روش های حل تعارض و طرحواره های ناسازگارانه با طلاق عاطفی در زنان خانه دار شهر زنجان 93809 1396/10/01    

13820701962018

1397/03/02
 

-------- دکتر افسانه صبحی 940443624 سحر قربانی
رابطه بین ذهن آکاهی و انعطاف پذیری شناختی با تاب آوری در زنان متقاضی طلاق و غیر متقاضی طلاق 93809 1396/10/01    

  13820701962019

1397/03/02
 

-------- دکترغلامحسین انتصار فومنی 950076656 لیلا قره باغی
نقش تاب آوری در رابطه بین راهبردهای مقابله با استرس،سازگاری و فرسودگی شغلی پرستاران 93809 1396/10/01    

13820701962020

1397/03/03

دکتر مسعود حجازی دکترمجید یوسفی افراشته 950002349 هایده امام دوست
مقایسه قصه عشق و الگوی روابط موضوعی زوجین متقاضی طلاق با زوجین رضایتمند در شهر زنجان 93809 1396/10/01    

13820701962021

1397/03/03

------ دکتر حمید خانی پور 940447548 مهسا عباسی
مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه،تحمل ناکامی و نشخوار فکری در بین بیماران افسرده و دوقطبی در شهرستان ابهر 93809 1396/10/01    

13820701962022

1397/03/03

------- دکتر افسانه صبحی 950275040 معصومه محمد بیگی
رابطه بین ابعاد هیجانی و شناختی نظریه ذهن با نشانه های اختلال استرس پس آسیبی در کودکان بی سرپرست و عادی 93809 1396/10/01    

13820701962023

 

1397/03/03

-------- دکتر حمید خانی پور 950021081 مریم موید عابدی
مقایسه استرس ادراک شده ، راه های مقابله با استرس و سخت رویی در کارکنان رادیولوژی و کارکنان اتاق عمل بیمارستان آیت الله موسوی 93809 1396/10/01    

13820701962024

1397/03/03

 

-------- دکتر افسانه صبحی 950099004 فرشته کرمی
تعیین میزان اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر کاهش تکانشگری،ولع مصرف و استرس ادراک شده در بیماران تحت درمان با متادون 93809 1396/10/01    

13820701962025

1397/03/04

 

------- دکتر اباذر چراغی 950201287 حسین معصومی
رابطه تعهد زناشویی و اعتماد بین فردی با ثبات ازدواج در بین کارکنان متاهل اداره آموزش و پرورش منطقه زنجانرود 93809 1396/10/01    

13820701962026

1397/03/04

----- دکتر ابوالفضل حاتمی ورزنه 950077198 رویا آرش
بررسی نقش واسطه ای راهبردهای حفظ رابطه و خودتنظیمی رفتار برای رابطه موثر زوجی در رابطه سلامت خانواده اصلی و ثبات ازدواج در بین فرهنگیان متاهل شهرستان زنجان 93809 1396/10/01    

13820701962027

1397/03/04

دکتر الهام فتحی دکتر ابوالفضل حاتمی ورزنه 950246114 علی عباسلو
پیش بینی طلاق عاطفی بر اساس عوامل شناختی با تاکید بر طرحواره های ناسازگار اولیه،ذهن آگاهی ،باور فراشناختی و بینش شناختی زوجین شهر زنجان 93809 1396/10/01    

13820701962033

1397/03/27

 

-------- دکتر لقمان ابراهیمی

950005764

 

زهره امانلو
مقایسه تجربیات دوران کودکی و تحمل ابهام در زوج های سازگار و ناسازگار 93809 1396/10/01    

13820701962028

1397/03/04

 

------- دکتر افسانه صبحی 950081120 سمیه ایمانی
رابطه خودکار آمدی و تنظیم شناختی هیجان با عود در افراد وابسته به مصرف مت آمفتامین شهر تهران 93809 1396/10/01  

  62620701932041

1394/02/21

تغ استاد. موضوع

واحد علوم تحقیقات است1397/03/04

  ------ دکتر علامحسین انتصار فومنی 911092030 گلفام سیف
رابطه هوش اخلاقی و هوش معنوی با انگیزش شغلی پرستاران بیمارستان ولی عصر زنجان 93809 1396/10/01   ظرفیت استاد راهنما تکمیل است1397/03/04

13820701962032

1397/03/27

------ دکتر افسانه صبحی 950054437 مهسا بهرامیان
نقش واسطه ای خودکارآمدی در رابطه بین ابعاد والدگری و اهمالکاری تحصیلی در نوجوانان 93809 1396/10/01   ظرفیت استاد مشاور تکمیل است1397/03/04

 

  13820701962045

1397/06/10

دکتر مسعود اسدی دکتر مسعود حجازی 950212778 زهرا محبی
تاثیر آموزش روش های مدیریت استرس بر استرس ادراک شده و کودکان با طیف اختلال اتیسم در شهر بهزیستی روان شناختی مادران قزوین 93809 1396/10/01   ظرفیت استاد راهنما تکمیل است1397/03/04

13820701962031

1397/03/27

دکتر مسعود حجازی دکتر محسن امیری

950274027

 

معصومه کیانی
رابطه مکانیسم های مقابله با استرس و خود تنظیمی هیجانی با شادکامی با میانجیگری سرسختی روانی در دانشجویان رشته مامایی 93809 1396/10/01    

13820701962029

1397/03/10

دکتر محمدرضا شیخی دکتر مسعود حجازی 950221659 معصومه رحمانی
رابطه بین راهبردهای مقابله با استرس،تاب آوری تحصیلی و حمایت اجتماعی ادراک شده با استرس تحصیلی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین 93809 1396/10/01    

13820701962030

1397/03/10

 

دکتر محمدرضا شیخی دکتر مسعود حجازی 950239243 مهری غفوری
تحلیل کیفی عوامل زمینه ساز خودزنی در نوجوانان دختر 12 تا 18 ساله شهر زنجان 93809 1396/10/01    

1397/04/04

13820701962035

------- دکتر لقمان ابراهیمی 950037618 سوفیا حیدری
رابطه تیپ شخصیتی،اضطراب رقابتی و انگیزش پیشرفت ورزشی با کیفیت زندگی در دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار 93809 1396/10/01    

13820701962044

1397/06/10

-------- دکتر افسانه صبحی 940444345 نیلوفر ملکی
مقایسه تنظیم شناختی هیجان،حمایت اجتماعی ادراک شده و استرس های روزانه در افراد با ضایعه نخاعی و افراد عادی 93809 1396/10/01    

13820701962036

1397/04/04

------- دکتر محسن امیری 950278569 مسلم مهدیخانلو
رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده،روان رنجور خویی وناگویی خلقی با نشانگان افسردگی در میان نوزادان شهرستان ماسال 93809 1396/10/01    

13820701962037

1397/04/04

------- دکتر محسن امیری 950034593 مهسا نصیری
رابطه حمایت سازمانی ادراک شده و مهارت های ارتباطی با رضایت شغلی و رضایت زناشویی در کارکنان خانم بهزیستی استان زنجان 93809 1396/10/01    

13820701962038

1397/04/04

دکتر جواد ناصریان دکتر مسعود حجازی 950079722 مریم جعفری
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر حساسیت اضطرابی و عدم تحمل بلاتکلیفی در سربازان نیروی انتظامی استان زنجان در سال 1397 93809 1396/10/01    

13820701962057

97/8/7

دکتر مسعود اسدی دکتر مسعود حجازی 950088267 امید عالمی زهرائی
تحلیل مسیر ارتباط بین افسردگی،پرخاشگری و سبک های مقابله ای والدین با اختلال بیش فعالی فرزندان 93809 1396/10/01    

13820701962039


1397/04/05

-------- دکتر غلامحسین انتصار فومنی 950059098 علی رضا حیدری
رابطه سبک های هویت و هوش هیجانی و هوش معنوی با سازگاری اجتماعی در دانش آموزان متوسطه 93809 1396/10/01    

13820701962040


1397/04/05

-------- دکتر غلامحسین انتصار فومنی 950233875 وحید سلگی
مقایسه ویژگی های شخصیتی،سلامت روانی،سبک های اسنادی و اعتماد به نفس افراد مجرد و متاهل شهر قزوین 93809 1396/10/01    

13820701962041

1397/04/05
 

-------- دکتر غلامحسین انتصار فومنی 950261668 ابوالفضل یل آبادی
رابطه انگیزش تحصیلی با خود تنظیمی یادگیری و اخلاق تحصیلی در بین پسران دان آموز دوره اول متوسطه 93809 1396/10/01   ظرفیت استاد راهنما تکمیل است1397/04/05

13820701962046

1397/06/12
 

---------- دکتر غلامحسین انتصار فومنی 950012725 علی رضا خاقانی
رابطه ناگویی خلقی ‘طرحواره های هیجانی و راه های مقابله بااسترس با رضایت زناشویی در میان دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی زنجان 93809 1396/10/01  

پروپوزال واحد مشهد می باشد

1397/04/05 

ظرفیت استاد راهنما پر است

1397/04/14

تغییر استاد راهنما

 

13820701962050

1397/06/20

------- محسن امیری 950040745 محمد طالبی
میانجیگری احساس تنهایی و طرحواره های ناسازگار اولیه در رابطه با تنظیم شناختی هیجان وگرایش به اعتیاد در دانشجویان دانشگاه ازاد اسلامی زنجان 93809 1396/10/01  


 

13820701962042

1397/04/05

-------- دکترقمرکیانی 950001051 مینا سپهری
تاثیر آموزش رفتاری به مادران کودکان کم شنوا بر رفتارهای برونی  سازی شده ( پرخاشگری و رفتارهای قانون شکنانه ) و گوشه گیری اجتماعی فرزندانشان 93809 1396/10/01    

13820701962043

1397/05/08
 

محسن امیری ابوالفضل حاتمی 950308710 فاطمه اسدی
          13820701962047     950002473

پریس

ا نصیری

مقایسه ی طرحواره های ناسازگارانه ی اولیه ، نیمرخ شخصیت و کیفیت زندگی در زوجین دارای روابط فرا زناشویی و زوجین عادی قزوین 93809 1396/10/01    

13820701962048

1397/06/19
 

------- قمر کیانی 950109646 سمیه یوسفی
رابطه رشد اخلاقی و سر زندگی تحصیلی با شاد کامی و انگیزش تحصیلی دانشآموزان دختر و پسر مقطع متوسطه اول شهر زنجان 93809 1396/10/01    

13820701962049

1397/06/19

------- قمر کیانی 950174688 سعید بیات
رابطه سبک های دلبستگی،طرحواره های هیجانی و انعطاف پذیری شناختی با انگیزش شغلی معلمان مشاور ناحیه دو زن 93809 1396/10/01    

13820701962051

1397/06/20

------ افسانه صبحی 950291739 بتول صادقی
         

13820701962052

1397/06/21

 

      سارا نفر
رابطه هوش هیجانی و اضطراب رقابتی با خود کار آمدی ورزشکاران نخبه شهر تهران 93810 97/4/10    

13820701971001

97/8/6

---------  دکترفاطمه علیجانی 950516042 پویا کرمی راد
تاثیر آموزش والد گری مبتنی بر ذهن آگاهی به مادران کودکان با طیف اختلال اتیسم بر بهبود کیفیت زندگی و کاهش نشانه های افسردگی مادران 93810 97/4/10    

13820701971022

97/8/7

دکترمسعود حجازی دکتر مجید یوسفی افراشته 950502203 فاطمه بیگدلی
رابطه ویژگی های شخصیتی و وضعیت اقتصادی والدین با تمایل به خودکشی جوانان در شهر تکاب 93810 97/4/10    

13820701971013

07/8/6

--------- دکتر غلامحسین انتصار فومنی 950510196 زهرا براتی
بررسی نقش صفات تاریک شخصیت در پیش بینی سلامت عمومی با میانجیگری باورهای مذهبی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 93810 97/4/10    

13820701962053

97/8/6

--------- دکتر هاجر تارویردی زاده 920608103 مونا اسکندری
رابطه حافظه فعال و فراشناخت با فرسودگی شغلی در کارکنان زندان های استان زنجان 93810 97/4/10    

13820701971002

97/8/6

دکتر فاطمه علیجانی دکتر افسانه صبحی 950504120 رباب تاران
رابطه خودکارآمدی تحصیلی و خودتنظیمی تحصیلی با معنای تحصیل و انگیزه پیشرفت در دانش آموزان دختر ناحیه 2 زنجان 93810 97/4/10    

13820701971003

97/8/6

دکتر هاجر تارویردی زاده دکتر لقمان ابراهیمی 950504265 آسیه بابایی
رابطه ناگویی هیجانی و اشتیاق تحصیلی با اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول شهر زنجان 93810 97/4/10    

13820701971004

97/8/6

--------- دکتر لقمان ابراهیمی 920608067 اعظم طاهری
رابطه سبک های دلبستگی و رابطه والد-فرزندی با خود تنظیمی هیجانی در نوجوانان دختر 93810 97/4/10    

13820701971005

97/8/6

--------- دکتر افسانه صبحی 940310116 عصمت نوری
ارتباط کیفیت زندگی و سرمایه روان شناختی با کیفیت خواب در دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه آزاد اسلامی زنجان 93810 97/4/10    

13820701971006

97/8/6

دکتر قمر کیانی دکتر افسانه صبحی 950211655 لیلا غلامی
رابطه سرمایه روان شناختی ،سبک های مقابله با استرس و احساس انسجام با صمیمیت زناشویی در خانم های خانه دار شهر زنجان 93810 97/4/10    

13820701971016

97/8/7

دکتر افسانه صبحی دکتر اغلامحسین فومنی 950510416 زیبا بازدار
رابطه هوش اخلاقی،هوش معنوی و پایبندی مذهبی با روش های حل تعارضات زناشویی در خانم های طلبه متاهل شهر زنجان 93810 97/4/10    

13820701962054

97/8/6

--------- دکتر افسانه صبحی 950239283 خدیجه سودی
مقایسه کیفیت زندگی،تاب آوری و حساسیت به طرد مادران دانش آموزان استثنایی و عادی 93810 97/4/10    

13820701971029

97/8/7

دکتر مسعود اسدی دکتر مجتبی امیری مجد 960137935 محمد رضا ربیعی نژاد
اثربخشی آموزش مهارت های فرزند پروری در نگرش به اعتیاد دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه شهرستان ایجرود 93810 97/4/10    

13820701971027

97/8/7

دکتر مسعود حجازی دکتر مجید یوسفی افراشته 950063047 میثم باقری
بررسی نقش نمادهای دلبستگی،سبک های دلبستگی و خود متمایز یافتگی در پیش بینی صمیمیت زناشویی زوجین متاهل شهر زنجان 93810 97/4/10    

13820701971008

97/8/6

دکتر ابوالفضل حاتمی ورزنه دکتر الهام فتحی 950513364 یوسف قاسمی
بررسی نقش واسطه گری تحمل اشفتگی در رابطه میان طرحواره های ناسازگار اولیه و نشانه های روانپزشکی در میان معتادان شهر زنجان و مقایسه آن با افراد غیر معتاد 93810 97/4/10    

13820701971009

97/8/6

دکتر ابوالفضل حاتمی دکتر الهام فتحی 950508327 رقیه عباسی
ارتباط نقش های جنسیتی و سلامت اجتماعی با درماندگی آموخته شده در زنان سرپرست خانوار و عادی شهر زنجان 93810 97/4//10    

13820701971015

97/8/7

دکتر افسانه صبحی دکتر غلامحسین فومنی 950024588 نسیم بهرامی
رابطه کنترل مهاری و الکسی تایمی با کیفیت زندگی در افراد مبتلا به میگرن و عادی 93810 97/4/10    

13820701971036

97/8/21

دکتر افسانه صبحی دکتر مهدی مقبولی 950504125 شیرین سید مرندی
مقایسه نظم بخشی هیجانی و خطر پذیری و تکانشگری بین مردان معتاد به مواد صناعی،مواد سنتی و افراد سالم در مراکز ام ام تی در شهرستان زنجان 93810 97/4/10    

13820701971019

97/8/7

دکترافسانه صبحی دکتریوسف بیانلو 950498054 سیده مریم حسینی
رابطه حساسیت اضطرابی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با کیفیت زندگی بیماران سندرم روده تحریک پذیر و افراد سالم در شهر زنجان 93810 97/4/10    

13820701971030

97/8/7

دکتر افسانه صبحی دکتر محمد سعید احمدی 950508383 مریم افشار
اثربخشی تنظیم شناختی هیجان بر کاهش خشونت خانگی و همدلی عاطفی زناشویی 93810 97/4/10    

13820701971023

97/8/7

---------- دکتر لقمان ابراهیمی 950504393 عاطفه دلسوز
پیش بینی تراز بی ثباتی ازدواج بر اساس باورهای ارتباطی و راهبردهای حل تعارض در دانشجویان دانشگاه آزاد زنجان 93810 97/4/10    

13820701971007

97/8/6

--------- دکتر ابوالفضل حاتمی ورزنه 940183221 فرزانه واعظی
بررسی رابطه انعطاف پذیری شناختی و کیفیت زندگی با بهزیستی روانشناختی در معلمان ابتدایی شهرستان بیجار 93810 97/4/10    

13820701971024

97/8/7

---------- دکتر هاجر تاریوردی زاده 950500150 محمد مهدی کارگر
بررسی رابطه ابعاد مثلث تاریک شخصیت با رضایت زناشویی،کیفیت زندگی و بهباشی معلمین دوره ابتدایی شهرستان بیجار 93810 97/4/10    

13820701971025

97/8/7

دکترفاطمه علیجانی دکتر هاجر تاریوردی زاده 950513719 محمد حسین برزگر
پیش بینی سبک های دفاعی بر اساس ویژگی های شخصیتی و سبک های هویت در دانشجویان دانشگاه ازاد اسلامی قزوین 93810 97/4/10    

13820701971012

97/8/6

---------- دکتر فاطمه علیجانی 950500837 فاطیما اقدمی
رابطه طرحواره های ناسازگار و سبک های دفاعی با رضایت زناشویی در کارکنان متاهل درمانگاه های شهر قزوین 93810 97/4/10    

13820701971026

97/8/6

دکتر فاطمه علیجانی دکتر هاجر تاریوردی زاده 950510414 سمیه مهر علیان
بررسی تفاوت شیوع اختلال سلوک و بیش فعالی در کودکان عادی و کودکان کار بهزیستی شهر زنجان 93810 97/4/10    

13820701971035

97/8/21

----------- دکتر مجید یوسفی افراشته 950505675 محمد رضا فخری
بررسی مقایسه ای سبک های فرزند پروری،خود پنداره و خودتنظیمی هیجانی در دانش آموزان درگیر اعتیاد به شبکه های مجازی و عادی شهر زنجان 93810 97/4/10    

13820701971033

97/8/7

---------- دکتر محمد سعید احمدی 950139046 شبنم بهرامی
نقش میانجی کیفیت خواب در رابطه بین انعطاف پذیری شناختی و ویژگی های شخصیتی با اختلالات روانی در بیماران میگرنی شهر زنجان 93810 97/4/10    

13820701971020

97/8/7

---------- دکتر قمر کیانی 950499354 زیبا سلمانیون
مقایسه ویژگی های شخصیتی،رضایت زناشویی و کیفیت زندگی مادران دانش آموزان کم توان ذهنی و عادی شهر قزوین 93810 97/4/10    

13820701971014

97/8/6

---------- دکتر غلامحسین انتصار فومنی 950514912 رضا مردانی
نقش میانجیگری احساس ارزش شخصی در ارتباط بین بهزیستی روانشناختی و وضعیت زناشویی با خشونت زناشویی 93810 97/4/10    

13820701971039

97/9/28

دکتر لقمان ابراهیمی دکتر محمود کاظمی 950504305 سیده سیما ایوبیان مرکزی
مقایسه مکانیسم های مقابله با استرس و سبک های هویت در بین ورزشکاران رشته های رزمی و غیر رزمی و افراد غیر ورزشکار 93810 96/10/1    

13820701962055

97/8/6

------------ دکتر غلامحسین انتصار فومنی 950210982 محمد رستمی
رابطه باورهای فراشناختی و سرسختی روانشناختی و روش های حل مساله با کیفیت زندگی بیماران سایکوتیک 93810 97/4/10    

13820701971017

97/8/7

دکتر افسانه صبحی دکتر ابوالفضل حاتمی 950119900 منیژه نجاتی
رابطه سلامت معنوی و کمال گرایی با رغبت به ازدواج در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی 93810 97/4/10    

13820701971018

97/8/7

دکتر افسانه صبحی دکتر ابوالفضل حاتمی 950509824 فریبا حاج سلیمانی
تبیین مدل ساختاری روابط بین خود انسجامی و بهزیستی روان شناختی بر اساس راهبردهای تنظیم شناختی هیجانی در کارمندان ادارات دولتی 93810 97/4/10    

13820701971032

97/8/7

دکترقمر کیانی دکتر محمد سعید احمدی 950290136 لیلا خدابنده لو
مقایسه تاب آوری،انگیزش تحصیلی و سبک حل مساله در دانش اموزان دوره دوم متوسطه تک والد و دو والد 93810 97/4/10    

13820701971031

97/8/7

دکتر قمر کیانی دکتر محمد سعید احمدی 950508101 مهتاب احمد پناه
رابطه شیوه های فرزند پروری و سبک های هویتی با مسولیت پذیری دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر کرج 93810 97/4/10    

13820701971011

97/8/6

---------- دکتر فاطمه علیجانی 950500607 بهناز آذرپیشه
رابطه معنای زندگی و طرحواره های ناسازگار اولیه با امید به زندگی در بیماران سرطانی 93810 97/4/10    

13820701971010

97/8/6

------------ دکتر فاطمه علیجانی 950512302 علی بابایی
رابطه سبک های تفکر و کمال گرایی خود انتقادی با سندرم ایمپاستر در بین زنان شاغل 93810 97/4/10    

13820701971034

97/8/21

دکتر قمر کیانی دکتر فاطمه علیجانی 950506340 الهه توده روستا
مقایسه دلبستگی شغلی و تعهد شغلی در پرستاران بخش قلب،اورژانس و اطفال 93810 97/4/10    

13820701971021

97/8/7

دکتر جواد ناصریان دکتر مسعود حجازی 950507014 فاطمه راد
رابطه بین عوامل فرایندی و محتوایی خانواده با قلدری در نوجوانان پسر با نقش میانجی استرس ادراک شده 93810 97/4/10    

13820701971028

97/8/7

دکتر مسعود حجازی دکتر مجید یوسفی افراشته 950011899 مرتضی مصطفوی
نقش میانجیگری نظم جویی شناختی هیجان در اثر بخشی کاربرد تحریک جریان مستقیم فراجمجمه ای مغز بر درمان افسردگی مراجعین مراکز مشاوره شهر زنجان 93810 97/4/10    

13820701971038

97/9/13

.......... دکتر جعفر حسنی 950142688 صدیقه نظری
رابطه هوش هیجانی،تنظیم هیجانی و طرحواره های هیجانی با میل به طلاق در زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر زنجان 93810 97/4/10    

13820701971037

97/9/13

............. دکتر همام موید فر 950062049 زعفربدرخانی
بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر تنظیم هیجان و آموزش مبتنی بر حل مساله بر رفتار پرخاشگرانه دانش آموزان گرماب 93810 97/4/10    

13820701971040

97/11/24

  دکتر اکبر جلیلی 950505945 یونس عزیزی قرامحمدی
پیش بینی دوام ازدواج بر اساس همدلی هیجانی و بخشودگی بین فردی در افراد متاهل بین 6 تا 10 سال سابقه ازدواج 93811 97/11/1    

13820701972001

98/01/28

  دکتر فومنی 960058460 مرضیه طاهرخانی
رابطه تمایز یافتگی خود با نشخوار فکری و افکار خودآیند منفی معلمان شهر خرمدره 93811 97/11/1    

13820701972002

98/1/28

  دکتر فومنی 960122257 مهسا سلیمانی فرد
مقایسه پریشانی روانشناختی،رضایت از زندگی و توانمندی روانی در معلواین ضایعه نخاعی و افراد سالم 93811 97/11/1    

13820701972003

98/1/28

  دکتر علیجانی 950498050 رقیه شجاعی
مقایسه مکانیسم های دفاعی،سبک کنار آمدن با استرس و قدرت ایگو در معتادین به مواد سنتی و صنعتی و افراد عادی در استان قزوین 93811 97/11/1    

13820701972004

98/1/28

  دکتر افسانه صبحی 960139180 فاطمه شهبازی
رابطه بلوغ عاطفی و باورهای مذهبی با نگرش دختران نوجوان در برقراری ارتباط عاطفی با جنس مخالف قبل از ازدواج 93811 97/11/1    

13820701972005

98/1/28

  دکتر قمر کیانی 950512647 معصومه امامی پور
بررسی رابطه بین توانمندی های خلق و خو و هوش معنوی با سبک های تصمیم گیری دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر سلطانیه 93811 97/11/1    

13820701972006

98/1/28

  دکتر قمر کیانی 960117909 کبری ندیرخانلو
اثربخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری در کاهش استرس و اضطراب زنان باردار 93811 97/11/1    

13820701972007

98/1/28

  دکتر کیانی 950501291 سمانه حسنی
اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش اضطراب و بهبود کیفیت زندگی در دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان بیجار 93811 97/11/1    

13820701972008

98/1/28

  دکتر علیجانی 960127536 فردین مرادی
رابطه سبک های فرزند پروری والدین با استحکام روانی و انعطاف پذیری شناختی و اهمال کاری تحصیلی در بین دانش آموزان پسر رشته ریاضی شهرستان میانه 93811 97/11/1    

13820701972009

98/1/28

  دکتر تاریوردی زاده 960135227 یوسف نصیری
رابطه هوش معنوی با سازگاری اجتماعی و تکانش گری دانش آموزان پسر متوسطه دوم شهرستان طارم 93811 97/11/1    

13820701972010

98/1/28

  دکتر فومنی 960062152 رضا عباسی
رابطه بین قدرت ایگو،سبک هویت من و تمایز یافتگی روی کیفیت زندگی افراد دارای سندرم روده تحریک پذیر و مقایسه با افراد سالم در استان قزوین 93811 97/11/1    

13820701972011

98/1/28

  دکتر صبحی 960120498 ملیکا حاجی محمد مهدی ارباب
اثربخشی طب سوزنی در کاهش استرس اضطراب و افسردگی بیماران مراجعه کننده به مرکز طب سوزنی 93811 97/11/1    

13820701972020

98/1/29

  دکتر جلیلی 930496491 مهدی ناصر وفا
رابطه جهت گیری مذهبی با سرسختی روانشناختی و امید به زندگی در زنان و مردان بالای 60 سال شهر قزوین 93811 97/11/1    

13820701972012

98/1/28

  دکتر تاری وردی زاده 960106704 سعید حاجی محمدی زکی
مقایسه استحکام روانی،انگیزه پیشرفت و خودکنترلی در بین افراد ورزشکار و غیر ورزشکار 93811 97/11/1    

13820701972013

98/1/28

  دکتر ناصر صبحی قراملکی 960127749 سمیه بیابانی
رابطه انعطاف پذیری روان شناختی و بخشودگی با رضایت زناشویی در زنان متاهل شهر قیدار 93811 97/11/1    

13820701972014

98/1/28

  دکتر مسعود حجازی 960127798 سید ابوالفضل موسوی
رابطه انعطاف پذیری شناختی،روش های حل مساله و سبک های مقابله با استرس با کیفیت زندگی زنان سرپرست خانواده و زنان عادی شهرستان زنجان 93811 97/11/1    

13820701972015

98/1/28

  دکتر صبحی 960078855 مریم شهامتی نژاد
اثربخشی آموزش خودگویی بر کاهش فرسودگی تحصیلی و اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر متوسطه دوم بخش سجاس رود 93811 97/11/1    

13820701972016

98/1/28

  دکتر حجازی 960123561 رضا گنج خانلو
بررسی اثربخشی مشاوره گروهی بر اساس مفاهیم تئوری گلسر بر باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خود تنظیمی دانش آموزان پسر پایه دهم دوره دوم متوسطه شهر قیدار 93811 97/11/1    

13820701972019

98/1/28

  دکتر جلیلی 960097134 مهدی خلجی
رابطه سبک مدیریت تعارض با رضایت و صمیمیت زناشویی در بین پرستاران متاهل شهر زنجان 93811 97/11/1    

13820701972021

98/2/8

  دکتر کیانی 950070899 اشرف گنج خانی
مقایسه سرسختی روانی ،امیدواری و تاب آوری بین افراد دیابتی و غیر دیابتی شهر زنجان 93811 97/11/1    

13820701972017

98/1/28

  دکتر حجازی 950038004 لیلا بیات
نقش واسطه ای مشکلات درونی سازی شده در رابطه بین بهزیستی هیجانی و مشکلات برونی سازی شده زنان مطلقه 93811 97/11/1    

13820701972024

98/2/10

  دکتر ابراهیمی 950236534 یلدا رستمی
نقش واسطه ای بهزیستی هیجانی در رابطه بین الگوهای ارتباطی و سطح امتزاج با سازگاری زناشویی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان زنجان 93811 97/11/1    

13820701972022

98/2/10

  دکتر فاطمه نظری 950503176 رضا اسدی
رابطه هوش معنوی والدین با نگرش مذهبی و هویت دینی دانش آموزانت دختر رشته ریاضی منطقه دو شهر تهران 93811 97/11/1    

13820701972023

98/2/10

  دکتر هاجر تاری وردی زاده 960127850 صغری محمدی
مقایسه قدرت ایگو و مکانیسم های دفاعی و روابط موضوعی بین افراد مبتلا به وسواس و افراد مبتلا به افسردگی 93811 97/11/1    

13820701972025

98/2/11

  دکتر صبحی 960091193 فاطمه فیاض پور
روایی تشخیصی نسخه پنجم تکمیلی مقیاس های هوشی وکسلر در دانش آموزان با ناتوانی یادگیری شهر زنجان 93812 97/12/1    

13820701972027

98/5/2

  دکتر کامکاری 940279157 مریم احمدی
اثربخشی گشتالت درمانی گروهی بر کاهش خشم و افسردگی مادران کودکان مبتلا به اوتیسم 93812 97/12/1    

13820701972026

98/4/30

  دکتر فومنی 920608653 مرتضی فقیهی
 مقایسه راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی در دانش آموزان دختر و پسر در گروههای تیز هوش و متوسط 93811 1398/01/22   فاطمه نظری

13820706981001

1398/10/28

950066003 کتایون شقاقی    
رابطه ی بهره هوشی و ذهن آگاهی با مهارت های ارتباطی دانش آموزان متوسطه اول ناحیه یک قزوین  93811 1388/01/22   مسعودحجازی

13820701981001

1398/10/26

950507468 محمدرض1ا صفاری    
                   

 

 

فرم ب

 

 


 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
1395/06/31     17 95/6/31 62620701942002

دکتر غلامحسین انتصار فومنی

دکتر قمر کیانی

  دکتر علیرضا کاکاوند اثربخشی آموزش سخت رویی بر کاهش پرخاشگری و افزایش تاب آوری پرستاران بخش اورژانس بیمارستان بوعلی سین قزوین 920618613 حامد زارعی
1395/06/31     16.5 95/6/31 626220705941046

دکتر غلامحسین انتصار فومنی

دکتر مسعود حجازی

  دکتر علیرضا کاکاوند پیش بینی هوش معنوی دانش آموزان تیزهوش ناحیه یک قزوین بر اساس طرحواره های ناساز گار اولیه کیفیت زندگی و جهت گیری مذهبی مادران انها 920558964 مریم زجاجی قمی

 

                   

محمد عبدی 

                      علی محمدی
                     

صمد ارقند

                      علی قویطاسی
                      فرزانه حاجیلو
                      اعظم جعفری
                      جبار رحمتی
                     

خدیجه یزدانی

                     

ماریا حسین زاده پسندیده       

                      رعنا بیگدلی
                      رقیه  حسنی
                      سيد محمود كاظمي
                      کبری مطلبی
                      خدیجه احمدی
                     

:حبیبه حیرتی

                      فرحناز رستمی
                      :لیلا محبیان
                      مهسا محمدی
                      هنگامه شورجه
                      سمیرا طریقی
                      مریم رضایی ملاجیق
                     

زهرا رضایی           

                      لیلا اوجاقلو      
                      امیره مرسا        
                      سمیه عابدی
                      مسیب جامعی
                      سمیه علیمحمدی
                      مژده اقبال جوادی
                      فرزاد عبادی
                      زینب قره باغی
                      آرزو جعفری
                      مریم حسنخانی
                      سولماز بهرامی
                      علی محمدپور
                      مهسا نعمتی
                      سیما عربگری

 

1395/
                    بهروز آرمان
1395/07/28                   900878254 فاطمه درویشی
1395/08/06                     آسیه افتخاری
95/08/10                     آناهیتا حسینی
95/08/10                     فاطمه رفیعی
95/08/10                     سهیلا نوحی
95/08/10                     زهرا ملکی
95/08/10                     ویدا محبی
95/08/15                     جواد امانلو
95/08/15                     لیلا اوجاقلو
95/08/15                     مهسا محمدی
95/08/15                     جواد محمدی وفا
95/08/15                     سمیرا واعظ هشترودی
95/08/15                     عباس محمدی آبی سفلی
95/08/15                     روناک نهاوندی
95/09/09                     سمیه بسطامی
95/09/09                     سوسن فکری
95/10/09                     پروانه قربان راده
95/10/09                     لیلا سعادتی
95/10/16                     خداداد کریمی
95/10/16                     سید رضا محمدی
95/10/22                     رباب تاران
95/10/22                     مهدیه السادات حسینیان
95/10/22                     زهرا خلجی
95/10/22                     سمیه داداشی
95/10/22                     علی اصغر دادبخش
95/10/22                     حمیده رجایی مهر
95/10/22                     ساناز صالح نیا
95/10/22                     فریبا طالبی
95/10/22                     مقدس فتحی راد
95/10/22                     عشرت قنبری پرچینی
95/10/23                     منیژه کلانتری
95/10/23                     ذکریا کوهی
95/10/23                     عصمت مددی
95/10/25                     مهری میهن پرست
95/10/25                     علی اله مغانلو
95/10/25                     حسین مهدیون
95/10/25                     یوسف یوسفی یگانه
95/10/25                     لیلا فرجی
95/11/11                     لیلا کرمی
95/11/26                     ناهیده نادری مقدم
95/12/23                     زهرا حسنی
96/01/15                     شانای منتظر رحمتی
96/01/17                     نرجس یگانه فرد
96/01/17                     ثریا قیدری
96/01/19                     میلاد مرادی
96/01/26                     مریم امانلو
96/01/26                     سهیلا رستمی فاقلو
96/01/26                     زهرا خدایی
96/01/26                     مرضیه طلیم خانی
96/01/26                     سید فرزاد مهرداد
96/01/26                     نیلوفر غفاری پور
96/02/09                     مهدی شیرنژاد
96/02/14                     پریسا داداشی
96/02/14                     سمیرا مرادی
96/02/14                     زهرا عبداللهی
96/02/14                     معصومه عبدی
96/02/14                     طاهر دولتیاری
96/03/04                     خدیجه الیاسی
96/03/04                     زلیخا خلج
96/03/04                     زهرا دشتی
96/03/04                     مرضیه صداقت
96/03/04                     هاجر غیاثوند
96/03/04                     فرید رضا فغفوری
96/03/04                     طاهره کوهستانی
96/03/04                     محسن نصیری
                      شیدا برج خانی
96/06/27                     سمیرا زند
                      لیلا کرمی
                      ناهیده نادری مقدم
96/03/31                     سیده نرگس حسینی
96/04/20                     رقیه حیدری
96/04/20                     معصومه خالقی
96/04/20                     پریوش قزلباش
96/04/20                     سعیده شعبانی
96/04/21                     مهدی سحاب مرادی
96/04/21                     اکبر نصیری
96/04/31                     رقیه انگوتی
96/05/01                     کاظم بابایی
96/05/01                     عبداله جعفری
96/05/01                     بهرام محمدی
96/05/03                     صبا کشاورز
96/05/29                     احمد قربانی
96/05/28                     مصطفی خداویردی
96/05/29                     محمدرضا شجاعی
96/06/07                     حمید احمدی پور
96/06/07                     سهیلا فرزامی فر
96/06/07                     علی مرسلی
96/06/07                     مرضیه چینی سازی
96/06/14                     آزاده خلجی
96/06/14                     افسانه سلیمانی کلهائی
96/06/21                     حسین بیات
96/06/25                     ربابه عنایتی
96/06/26                     پرچین شاهمحمدی
96/06/26                     لیلا کاظمی
96/06/26                     عاطفه حجتی
96/06/26                     مهری فتح اله زاده
96/06/27                     لیلا مددی
96/06/29                     فریبا مرادی
96/08/08                     افسانه خدابنده
96/08/08                     عباس غلامی
96/08/08                     تینا باقر
96/08/08                     زهرا حسن رضایی
96/08/14                     مهسا کمالی خواه
96/08/22                     جواد احمدی
96/08/22                     آرزو اصانلو
96/08/22                     پروا انصاری
96/08/22                     خدیجه بیانی
96/08/22                     حکیمه تاراسی
96/08/22                     ثریا تیموری
96/08/23                     مهین حیدری
96/08/23                     مریم خامه
96/08/23                     الهام دریانی
96/08/23                     لیلا سیما
96/08/23                     فاطمه شاکری
96/08/23                     پریسا مافی
96/08/23                     سید عبداله موسوی
96/08/23                     زینب مهربانی
96/08/23                     سمیه نوری
96/09/07                     فاطمه مظفری
96/09/07                     نسرین مصطفایی
96/09/07                     فریبا فتحی
96/09/07                     سیمین غلامرضایی
96/09/07                     عفت جعفری
96/09/07                     سید مصطفی حسینی
96/09/07                     سمیرا رحمتی
96/09/07                     پریسا سپهری
96/10/10                     خدیجه شجری
96/10/19                     افسانه کمالی
96/10/26                     فرزانه شربتی
96/10/26                     مریم مهدی پور
96/10/30                     عبداله حیدری
96/10/30                     امی افشاری
96/10/30                     محمد حسام جعفری
96/11/12                     رعنا فائق آثار