.::. اخذ کد پایان نامه .::.

روانشناسی بالینی (جدول 2)

روانشناسی بالینی

تاریخ: 1395/05/03 - 15:46


قابل توجه دانشکده ها

لطفا اطلاعات فرم (الف وب ) را در جدول 2 رشته ها ی مربوطه ثبت نمایید از تاریخ 1395/06/16 امکان بررسی جدول اول نخواهد بود

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

1395/10/16


عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
رابطه صمیمیت روانشناختی و رضایت جنسی با تعارضات زناشویی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره بهزیستی شهر کرج 93/800 94/12/01  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است.1395/05/03

13

95/6/16

1395/07/08

1395/08/01

62620701951011

1395/09/18

 

حسن اسدزاده دهرائی

م ت :فومن

ش ش: 3

:1344

930456749 میلاد مرادی
         

62620701942050

1395/05/20

      زهرا عبداللهی
         

62620701942048

1395/05/20

      فیاض نوری
         

62620701942042

1395/05/03

      زهرا ملکی
رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و سبک های تعاملی زوجین با رضایت زناشویی دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان 93/799 94/11/01    

62620701942043

1395/05/06

ابوالفضل حاتمی ورزنه مسعود حجازی 930289974 آسیه افتخاری
اثربخشی موسیقی درمانی برناسازگاری و پرخاشگری کودکان عادی و عقب مانده ذهنی سطح رشت 93/793 94/04/20  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/03/23


62620701942072

1395/06/20
 

  سیروس صالحی 930468305 لیلا اسدی کپورچال
         

62620701942044

1395/05/16

      مرضیه نیازمند مشتاق
رابطه سبک های فرزند پروری ،استرس والدگری و افسردگی مادران با رفتارهای پرخاشگرانه کودکان عقب مانده ذهنی 93/800 94/12/01    

62620701942045

1395/05/20

  محسن امیری 930356018 عشرت قنبری
مقایسه اثر بخشی آموزش گروهی معنا درمانی و امید درمانی بر شادکامی کارکنان شرکت شفا زنجان 93/801 94/12/15    

62620701942046

1395/05/20

  غلامحسین انتصار فومنی 930467918 شبنم حسنی
عوامل مرتبط با انجام ورزش در ورزشکاران دختر زنجان : براساس نظریه رفتار منطقی 93/801 94/12/15    

62620701942047

1395/05/20

  فریده یغمایی 930515533 سمیه نوری
اثر بخشی تصویر سازی ذهنی برمیزان افسردگی و جرات ورزی زنان قزوین 93/801 94/12/15  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/03/23

1395/07/08

    اباذر چراغی 930595492 محمد عبدی
اثربخشی واقعیت درمانی گروهی برکیفیت زندگی و خوش بینی زنان سرپرست خانوار 93/801 94/12/15  

استاد راهنما در سازمان کد ندارد لطفا مدارک به امور پایان ناهه ارسال گردد

1395/05/20.

62620701942055

1395/06/07

 

هاجر تاروردی زاده 

 

920588642 حمیده رجایی مهر
تاثیر آموزش رفتاری والدین بربهبود عملکرد رفتاری کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه /بیش فعالی و خلق والدین 93/800 94/12/01  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/03/23

62620701942078

1395/06/31

  اباذر چراغی 930288521 سمیرا مرادی
تاثیرمشاوره گروهی به روش منطقی - هیجانی- رفتاری- الیس بر موفقیت تحصیلی و کاهش مشکلات رفتاری نوجوانان 93/800 94/12/01  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/03/23

1395/06/31

62620701942081

1395/07/01
 

  اباذر چراغی 930336334 معصومه عبدی
رابطه خود کارآمدی و خستگی روانی با تعهد سازمانی در اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان 93/802 95/02/20    

62620701942049

1395/05/20

  فریده یغمایی 930529785 محسن نصیری
رابطه طرحواره های ناسازگارو سبک های مقابله با استرس با روابط والد- فرزندی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه 93/802 95/02/20  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/05/20

62620701942083

1395/07/08
 

 

قدسی احقر

م.ت همدان

ت.ت 1335

ش.ش429

911067554 الهام قدمی
اثربخشی واقعیت درمانی در منبع کنترل و عزت نفس دانشجویان خوابگاهی 93/801 94/12/15  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/05/20

62620701942066

1395/06/09

مسعود حجازی ابوالفضل حاتمی ورزنه 930492240 مریم امانلو
اثر بخشی آموزش مهارت کنترل خشم برمیزان عزت نفس و سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه 93/801 94/12/15  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/05/20

1395/06/29

62620701942077

1395/06/31
 

مسعود حجازی افسانه صبحی 930329485 لیلا سعادتی
مقایسه اثر بخشی ترکیب دارو درمانی و cbtدر کاهش علایم و نشانه های افراد مبتلا به افسردگی عمده mdd 93/799 94/11/01  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/06/09

 

صفرحامدنیا

شش 372

ت ت 1346

م ت نقده

محسن داداشی 930384694 امینه محمدیان
تاثیر واقعیت درمانی برمیزان اضطراب امتحان و کمال گرایی دانش آموزان 93/800 94/12/01  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/06/27

62620701942075

1395/06/27

  مسعود حجازی 930432938 پروانه قربان زاده
رابطه رضایت جنسی و صمیمیت زناشویی با رضایت از زندگی در زنان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی زنجان 93800 94/12/01    

62620701951002


1395/08/09
-------- مسعود حجازی 930290043 لیلا کرمی
    95/04/15    

62620701951003


1395/08/16
  غلامحسین انتصار فومنی 930347394 شانای منتظر رحمتی
    95/04/15    

62620701951004


1395/08/16
  غلامحسین انتصار فومنی 910884681 زهرا خدایی
    95/04/15    

62620701951005


1395/08/16
مسعود حجازی ابوالفضل حاتمی ورزنه 930339105 تینا باقر
رابطه ویژگی های شخصیتی با انگیزه تحصیلی و راهبردهای یادگیری با نقش میانجگری هوش هیجانی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی زنجان   95/04/15    

62620701951007

1395/08/22

------ لقمان ابراهیمی 920015569 شیدا برج خانی
رابطه سبک دلبستگی و طرح واره های ناسازگارانه با کیفیت زنگی افراد مبتلا به فشار خون و افراد سالم   95/04/15    

62620701951008

 

1395/08/22

مسعود حجازی افسانه صبحی 930366158 سهیلا رستمی فاقلو
رابطه تمایزیافتگی و سبک کنار آمدن با استرس با تعارضات زناشویی در دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی زنجان   95/02/20    

62620701951009

 

1395/08/22

ابوالفضل حاتمی ورزنه مسعود حجازی 930300334

ناهید نادری

اثربخشی آموزش مدیریت استرس برسخت رویی و اضطراب پرستاران کلینک نور دیدگان   95/04/15    

62620701951010

 

1395/08/22

 

----- غلامحسین انتصار فومنی 930394065 مرضیه طلیم خانی
پیش بینی ولع اعتیاد براساس اضطراب ،افسردگی ،بزهکاری همسالان و فاکتورهای خانوادگی منفی در جوانان دارای اعتیاد شهرستان زنجان   95/02/20  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/08/18

 

 62620701951006  

1395/08/19

------- افسانه صبحی 930506418 مهدی شیرنژاد
مقایسه امید به آینده و احساس شادکامی و مهارت های ارتباطی در بین خانواده های شاهد ، ایثارگر و عادی 93803 1395/04/15    

62620701951012

1395/09/21

  افسانه صبحی 930371678 افسانه سلیمانی کلهائی
بررسی تاثیر آموزش رفتاری والدین در کاهش استرس والدگری و بهبود اضطراب وافسردگی مادران کودکان مبتلا به اختلال طیف در خود ماندگی 93803 1395/04/15  

ظرفیت استاد به عنوان مشاور پر است

1395/09/21

62620701951015

1395/09/28

مسعود حجازی محسن امیری 930447584 ثریا قیدری
بررسی رابطه بین شیوه های والدگری و افسردگی والدین با رفتارهای برونی سازی شده کودکان دبستانی 9 تا 11 ساله شهرستان تاکستان 93803 1395/04/15    

62620701951013

1395/09/21

  محسن امیری 930351548 زلیخا خلج
رابطه رضایت زناشویی و حمیت زناشویی با اضطراب ،استرس و افسردگی دانش آموزان دختر مقطع دوره متوسطه شهر زنجان 93803 1395/04/15    

62620701951014

1395/09/21

 

ابوالفضل حاتمی مسعود حجازی 930702990 زهرا حسنی
رابطه مهارت های ارتباطی و سبک اسنادی با تعارضات زناشویی در دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی زنجان 93803 1395/04/15  

ظرفیت استاد به عنوان مشاور پر است

95/09/21

62620701951016

1395/09/28

ابوالفضل حاتمی مسعود حجازی 930365868 نرجس یگانه فرد
اثر بخشی واقعیت درمانی در سبک های فرزند پروری مادران کودکان پیش دبستانی شهر زنجان 93803 1395/04/15    

62620701951017

 

1395/09/28

 

محسن امیری مسعود حجازی 930327953 سیده نرگس حسینی
اثر بخشی واقعیت درمانی گروهی در میزان افسردگی و اضطراب زنان سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد شهرستان زنجان 93803 1395/04/15    

62620701951018

 

1395/09/28

محسن امیری مسعود حجازی 930534079 نیلوفر غفاری پور
اثربخشی ویتامینD3 در میزان افسردگی زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی - درمانی شهر قزوین 93804 1395/07/04 از سازمان برای استاد مشاور کد اخذ شد - امور پایان نامه1395/06/07

استاد مشاور کد ندارد

95/10/5

62620701951022

1395/10/11

حسین قافله باشی مهدی رهنما 940451225 زینب مهربانی فر
رابطه ویژگی های شخصیتی با رضایت شغلی و استرس شغلی در بین کارکنان واحدهای تولیدی و مقایسه آن با واحدهای اداری شرکت پارس سویچ زنجان 93803 1395/04/15    

62620701951023

 

1395/10/11

----- مسعود حجازی 930322081 سید فرزاد مهرداد
بررسی نقش میانجی تمایزیافتگی خود در رابطه بین سلامت خانواده اصلی و صمیمیت زناشویی کارکنان متاهل شرکت کالسیمین واحد زنجان 93803 1395/04/15    

62620701951024

1395/11/11

ابوالفضل حاتمی ورزنه مسعود حجازی 930522675 طاهر دولتیاری
رابطه خود باوری و عزت نفس و مقایسه آن با اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان دختر دارای مادران شاغل و غیر شاغل 93803 1395/04/15    

62620701951025

1395/11/23

  مرتضی حسینی 930344817 صبا کشاورز
مقایسه اثر بخشی ترکیبی دارو درمانی با CBTو دارو درمانی برای کاهش علایم و نشانه های افراد مبتلا به افسردگی عمده 93803 1395/04/15   ظرفیت استاد بعنوان راهنما پر است 1395/11/23   سپیده هریزچی قدیم محسن داداشی 930384694 امینه محمدیان
رابطه جهت گیری مذهبی (درونی - بیرونی) با کاهش استرس ، اضطراب ، افسردگی و افزایش امید به زندگی در بین جوانان شرکت کننده در نماز جماعت شهر قزوین 93804 1395/09/05    

62620701952001

1395/12/23

-------- غلامحسین انتصار فومنی 940151003 مهدی سحاب مرادی جو
اثربخشی آموزش مهارت های زندگی برسازگاری اجتماعی ، مسئولیت پذیری و عزت نفس دانش آموزان دبیرستان استادشهریار زنجان 93804 1395/09/05    

62620701952002

 

1395/12/23

-------- غلامحسین انتصار فومنی 940002447 اکبر نصیری
رابطه تفکرات غیرمنطقی ، کمال گرایی و شادکامی با ملاک های همسر گزینی دردانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان 93804 1395/09/05    

62620701952003

 

1395/12/23

--------- قمرکیانی 940451557 معصومه خالقی

ارائه مدل ازدواج مجدد رضایتمند

مستخرج از مصاحبه کیفی با افراد در ازدواج های مجدد رضایتمند دارای سابقه طلاق
 

93804 1395/09/05    

62620701952004

 

1395/12/23

مسعود حجازی ابوالفضل حاتمی ورزنه 940217200 عباس غلامی
مقایسه مهارت های زندگی ، انگیزش پیشرفت و پندار از خود در نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست و عادی شهر زنجان 93804 1395/09/05    

62620701952005

1395/12/23

 

مسعود حجازی قمرکیانی 940234258 پریوش قزلباش
رابطه انگیزش تحصیلی و اهداف پیشرفت اجتماعی با امیدواری و تنظیم شناختی هیجان در دانش آموزان شهرستان طارم 93804 1395/09/05    

62620701952006

 

1395/12/23


 

------ قمرکیانی 940135687 سعیده شعبانی
اثربخشی آموزش ایمن سازی در برابر استرس برافزایش تاب آوری و سلامت روان دانش آموزان نوجوان پسر شهر قیدار 93804 1395/09/05    

13820701952001

1395/12/24

------- غلامحسین انتصار فومنی 940041038 تقی مشایخی پور
اثر بخشی ذهن آگاهی برکاهش افسردگی ، اضطراب و استرس دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قزوین 93804 1395/09/05    

13820701952002

1395/12/24

 

-------- غلامحسین انتصار فومنی 940088658 خدیجه بیانی

رابطه سبک های دلبستگی با امید به زندگی و اضطراب مرگ زنان معلم (50-60 ساله)

و مقایسه آن با زنان خانه دار ( 50-60 ساله ) شهر زنجان
 

93804 1395/09/05    

13820701952003

 

1395/12/24

------- غلامحسین انتصار فومنی 940025106 مریم خامه
اثر بخشی آموزش مهارت های اجتماعی برمیزان مسئولیت پذیری ، بهزیستی روان شناختی و سلامت عمومی مردان بهبود یافته شهرستان بیجار 93804 1395/09/05  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/12/24

13820701952004

1396/01/17

-------- مسعود حجازی 940172144 مصطفی خداویردی
اثربخشی درمان مبتنی برپذیرش و تعهد بربهزیستی روانی و سرمایه روان شناختی دانش آموزان دختر 93804 1395/09/05  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است1395/12/24

1396/01/17

13820701952010

 

1396/01/26

------- مسعود حجازی 940098826 رقیه انگوتی
رابطه تقلای مذهبی و استرس ادراک شده با نگرش به موارد در معتادان مرد تحت درمان متادون شهر زنجان 93805 1395/10/16    

13820701952009

 

1396/01/26

 

یوسف بیانلو مسعود حجازی 940018191 محمد رضا شجاعی
رابطه تیپ های شخصیتی Aو B و سبک زندگی با اضطراب مرگ در معلمان منطقه زنجانرود 93805 1395/10/16    

13820701952006

1396/01/26

-------- مسعود حجازی 940204117 بهرام محمدی
رابطه تحمل استرس و وسواس مذهبی با اضطراب مرگ درمعلمان منطقه زنجان رود 93805 1395/10/16    

13820701952007

1396/01/26

---------- مسعود حجازی 940205983 سید عبداله جعفری
رابطه راهبردهای مقابله ای و طرحواره های ناسازگار اولیه با اضطراب مرگ معلمان ناحیه یک زنجان 93805 1395/10/16    

13820701952008

 

1396/01/26

------------ مسعود حجازی 940018858 کاظم بابایی
پیش بینی امید به زندگی و بهزیستی روان شناختی براساس شادکامی و منبع کنترل در بین زنان بهبود یافته اعتیاد 93805 1395/10/16  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/01/26

  ---------- رسول رضایی 930487506 فرشته منفرد سالانقوج
مقایسه بهزیستی روان شناختی ، سازگاری اجتماعی و مشکلات رفتاری فرزندان طلاق و عادی شهر زنجان 93805 1395/10/16  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/01/26

  --------- مسعود حجازی 940005863 سمیرا رحمتی
مقایسه سبک های هویت من ، سبک های اسناد و سبک های مقابله ای در معتادین به مواد صناعی ، سنتی و عادی 93805 1395/10/16    

13820701952011

1396/01/26

-------- افسانه صبحی 940015789 زهرا حسن رضایی
رابطه هیجان پذیری و سبک های هویت من با فرهنگ رانندگی در رانندگان پر خطر و عادی 93805 1395/10/16    

13820701952012

 

1396/01/26

 

ابوالفضل حاتمی ورزنه افسانه صبحی 940027704 عاطفه حجتی
رابطه هیجان خواهی و سبک های مقابله ای با کیفیت زندگی افراد مبتلا به فشار خون بالای اولیه و افراد سالم 93805 1395/10/16    

13820701952013

 

1396/01/26

علی شهنواز افسانه صبحی 930280785 افسانه کمالی
رابطه ویژگی های شخصیتی و نگرش در خصوص منزلت پلیس با فرهنگ رانندگی در رانندگان عادی و پرخطر 93805 1395/10/16    

13820701952014

1396/01/26

مسعود حجازی افسانه صبحی 940234075 لیلا کاظمی
رابطه سبک های شناختی و راهبردهای یادگیری با اهمال کاری تحصیلی و معنای تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهرستان بیجار 93805 1395/10/16  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/01/19

13820701952022

1396/01/27

 

--------- لقمان ابراهیمی 940274856

ربابه عنایتی

2

رابطه ویژگی های شخصیتی ، بلوغ عاطفی و باورهای شناختی با گرایش به طلاق عاطفی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی زنجان 93805 1395/10/16    

13820701952005

1396/01/19

--------- لقمان ابراهیمی 940314142

رقیه حیدری

1

رابطه طرحواره عشق و تعهد زناشویی با ارتباط فرا زناشویی در زنان شهرستان ابهر 93805 1395/10/16    

13820701952015

1396/01/26

--------- غلامحسین انتصار فومنی 940134691 سهیلا فرزامی فر
رابطه جهت گیری مذهبی و انعطاف پذیری شناختی با صمیمیت زناشویی و رضایت جنسی در بین دانشجویان متاهل کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی زنجان 93805 1395/10/16  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/01/26

  --------- مسعود حجازی 940236619 احمد قربانی
اثر بخشی مداخله گروهی مبتنی بر رویکرد وجودی برکیفیت زندگی و امید به زندگی بیماران ام اس زنجان 93805 1395/10/16    

13820701952016

1396/01/27

مسعود حجازی ابوالفضل حاتمی ورزنه 940258383 پرچین شاه محمدی
رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده با سخت رویی روان شناختی ، هیجان خواهی ، استرس ادراک شده و پرخاشگری جانبازان شهر بیجار 93805 1395/10/16  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/01/27

  -------- لقمان ابراهیمی 940446774 فریبا مرادی
رابطه سبک های هویت با تفکر انتقادی و سلامت روانی در دانشجویان کارشناسی دانشگاه پیام نور میانه 93805 1395/10/16    

13820701952017

 

1396/01/27

 

--------- غلامحسین انتصار فومنی 940015300 مرضیه چینی سازی
اثربخشی آموزشی مهارت های زندگی برافزایش سازگاری اجتماعی و خود کارآمدی و کاهش اضطراب و استرس در دانش آموزان به پایه دهم هنرستان کارو دانش امام سجاد زنجان 93805 1395/10/16    

13820701952018

 

1396/01/27

-------- غلامحسین انتصار فومنی 940068751 حمید احمدی پور
نقش واسطه ای طرحواره های ناسازگار اولیه در رابطه بین سبک های دلبستگی  و سبک های مقابله ای معتادان مرکز  DICشهرستان ابهر 93805 1395/10/16    

13820701952019

 

1396/01/27

---------- الهام فتحی 940445230 فاطمه شاکری
تاثیر ورزش درمانی برکاهش علائم بیش فعالی - کم توجهی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره دبستان شهر زنجان 93805 1395/10/16  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/01/27

  علی شهنواز افسانه صبحی 940449129 آزاده خلجی
اثربخشی آموزشی مهارت های زندگی برکیفیت زندگی ، اضطراب و تنظیم هیجانی دانش آموزان مدرسه شهید مدنی سلطانیه 93805 1395/10/16    

13820701952020

 

1396/01/27

لقمان ابراهیمی غلامحسین انتصار فومنی 940213845 علی مرسلی
رابطه سبک های هویت با مهارت های اجتماعی و مسئولیت پذیری در دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه ناحیه یک شهر زنجان 93805 1395/10/16    

13820701952021

1396/01/27

--------- غلامحسین انتصار فومنی 900814737 فائزه حسنی
اثر بخشی آموزش تنظیم شناختی هیجان در کاهش گرایش به اعتیاد و تکانشگری فرزندان معتادان شهر زنجان 93805 1395/10/16  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/01/27

  مسعود حجازی قمر کیانی 940144354 لیلا علی حسین مسلک

 

 

فرم ب

 

 


چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
1395/06/31     17 95/6/31 62620701942002

دکتر غلامحسین انتصار فومنی

دکتر قمر کیانی

  دکتر علیرضا کاکاوند اثربخشی آموزش سخت رویی بر کاهش پرخاشگری و افزایش تاب آوری پرستاران بخش اورژانس بیمارستان بوعلی سین قزوین 920618613 حامد زارعی
1395/06/31     16.5 95/6/31 626220705941046

دکتر غلامحسین انتصار فومنی

دکتر مسعود حجازی

  دکتر علیرضا کاکاوند پیش بینی هوش معنوی دانش آموزان تیزهوش ناحیه یک قزوین بر اساس طرحواره های ناساز گار اولیه کیفیت زندگی و جهت گیری مذهبی مادران انها 920558964 مریم زجاجی قمی

 

                   

محمد عبدی 

                      علی محمدی
                     

صمد ارقند

                      علی قویطاسی
                      فرزانه حاجیلو
                      اعظم جعفری
                      جبار رحمتی
                     

خدیجه یزدانی

                     

ماریا حسین زاده پسندیده       

                      رعنا بیگدلی
                      رقیه  حسنی
                      سيد محمود كاظمي
                      کبری مطلبی
                      خدیجه احمدی
                     

:حبیبه حیرتی

                      فرحناز رستمی
                      :لیلا محبیان
                      مهسا محمدی
                      هنگامه شورجه
                      سمیرا طریقی
                      مریم رضایی ملاجیق
                     

زهرا رضایی           

                      لیلا اوجاقلو      
                      امیره مرسا        
                      سمیه عابدی
                      مسیب جامعی
                      سمیه علیمحمدی
                      مژده اقبال جوادی
                      فرزاد عبادی
                      زینب قره باغی
                      آرزو جعفری
                      مریم حسنخانی
                      سولماز بهرامی
                      علی محمدپور
                      مهسا نعمتی
                      سیما عربگری

 

1395/
                    بهروز آرمان
1395/07/28                   900878254 فاطمه درویشی
1395/08/06                     آسیه افتخاری
95/08/10                     آناهیتا حسینی
95/08/10                     فاطمه رفیعی
95/08/10                     سهیلا نوحی
95/08/10                     زهرا ملکی
95/08/10                     ویدا محبی
95/08/15                     جواد امانلو
95/08/15                     لیلا اوجاقلو
95/08/15                     مهسا محمدی
95/08/15                     جواد محمدی وفا
95/08/15                     سمیرا واعظ هشترودی
95/08/15                     عباس محمدی آبی سفلی
95/08/15                     روناک نهاوندی
95/09/09                     سمیه بسطامی
95/09/09                     سوسن فکری
95/10/09                     پروانه قربان راده
95/10/09                     لیلا سعادتی
95/10/16                     خداداد کریمی
95/10/16                     سید رضا محمدی
95/10/22                     رباب تاران
95/10/22                     مهدیه السادات حسینیان
95/10/22                     زهرا خلجی
95/10/22                     سمیه داداشی
95/10/22                     علی اصغر دادبخش
95/10/22                     حمیده رجایی مهر
95/10/22                     ساناز صالح نیا
95/10/22                     فریبا طالبی
95/10/22                     مقدس فتحی راد
95/10/22                     عشرت قنبری پرچینی
95/10/23                     منیژه کلانتری
95/10/23                     ذکریا کوهی
95/10/23                     عصمت مددی
95/10/25                     مهری میهن پرست
95/10/25                     علی اله مغانلو
95/10/25                     حسین مهدیون
95/10/25                     یوسف یوسفی یگانه
95/10/25                     لیلا فرجی
95/11/11                     لیلا کرمی
95/11/26                     ناهیده نادری مقدم
95/12/23                     زهرا حسنی
96/01/15                     شانای منتظر رحمتی
96/01/17                     نرجس یگانه فرد
96/01/17                     ثریا قیدری
96/01/19                     میلاد مرادی
96/01/26                     مریم امانلو
96/01/26                     سهیلا رستمی فاقلو
96/01/26                     زهرا خدایی
96/01/26                     مرضیه طلیم خانی
96/01/26                     سید فرزاد مهرداد
96/01/26                     نیلوفر غفاری پور