.::. اخذ کد پایان نامه .::.

زیست شناسی سلولی ملکولی- میکروبیولوژی(جدول 2)

زیست شناسی سلولی ملکولی- میکروبیولوژی(جدول 2)

تاریخ: 1395/05/03 - 10:50


 

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 

مقایسه اثرات ضدمیکروبی و التیام بخشی عصاره گل همیشه بهار،اکالیپتوس،برگ گردو،عناب،روغن سقز همراه با سیلورسولفادیازین در درمان سوختگی ناشی از سودوموناس آئروژینوزا  و  استافیلو کوکوس اورئوس در موش

 

9542 95/6/21 95/8/19  

13830554951003

95/11/19

- رضا شاپوری 930707243 فرشته امیری

بررسی ایمنی زایی ترکیب کونژوگههای PLGA با آنتی ژنهای لیپو پلی ساکارید و آلژینات سودوموناس آئروژینوزا به عنوان کاندیدای نانو واکسن در مدل خرگوشی

9536 95/5/17 95/8/19  

13830507952001

96/1/21

رضا شاپوری مجتبی صلوتی 930383676 محمد حسین مسننی

بررسی  اثر ضد میکروبی والتیام بخشی عصاره های گلپر،مریم گلی،رز،ماتریکاریا،وگل همیشه بهار برروی عفونت ناشی ازسوختگی سودوموناس آئروژینوزاو

استافیلوکوکوس اورئوس درموش ۰

9528 95/4/20 95/8/19  

13830507951004

95/10/16

- رضا شاپوری 930411164 رقیه بیستونی

تخلیص پروتئین نوترکیب پلی توپیک اشریشیا کلی یوروپاتوژن وارزیابی القای پاسخ ایمنی ایجاد شده در مدل موش آزمایشگاهی

 

9520 95/3/9 95/8/19  

13830507952002

96/1/21

رضا شاپوری جلیل فلاح مهر آبادی 911027195 علی اصغر آقامحمدی

بررسی اثرات ضدمیکروبی و التیام بخش پماد تهیه شده از اسانس های اکالیپتوس,کاج و ماتریکاریا به همراه آنتی بیوتیک های تتراسایکلین و سفتریاکسون و نانو ذرات نقره و مس در عفونت های سوختگی سودوموناس ِایروژینوزا در موش

 

9520 95/3/9 95/8/19  

13830507951003

95/10/16

- رضا شاپوری 911082190 رضا آقایی

بررسی مولکولی اثربخشی ترکیبات چهارگانه آمونیومی در ایزوله های اسینتوباکتر بومانی جمع آوری شده از بیمارستان های شهر قزوین

 

9520 95/3/9 95/8/19  

13830507952003

96/1/21

رضا شاپوری امیر پیمانی 920618185 سمانه کشاورز هدایتی

بررسی اثرات ضد باکتریایی اسانس و عصاره گیاهان پولک  و خرفه بر باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در شرایط آزمایشگاهی و مدل حیوانی

 

9520 95/3/9 95/8/19  

13830522951001

95/10/12

آزاده توفیقی نادر کاظمی 930342584 امین مرجانی

ارزیابی بچ های پیوسته تحت تنش سرب در افزایش تولید بیواتانول از ساکارومایسس سرویزیه ترموتلرانت تثبیت شده در حامل آلژینات لایه ای

 

9520 95/3/9 95/8/19  

13830507951006

95/10/18

محمد حسین آرش اسدی راد آزاده توفیقی 930334048 فرشاد آقایی

بررسی اثر ضد میکروبی و التیام بخشی گیاهان دارویی گل ماتریکاریا، اوکالیپتوس و برگکاج به همراه سیلور سولفادیازین بر روی عفونتسوختگیناشی از استافیلوکوکوس اورئوسدر موش

9568 95/10/13    

13830507952004

96/2/30       

شهرزاد

نصیری

سمنانی

رضا

شاپوری

940216564

محمد رضا

اسرافیلی

بررسی اثر ضد میکروبی و التیام بخشی عصاره‌های اتانولی باباآدم، گزنه، بولاغ اوتی به همراه سیلورسولفادیازین بر روی عفونت سوختگی ناشی از پسودوموناس آئروژنوزادر موش

9568 95/10/13    

13830507952005

96/2/30

شهرزاد نصیری

سمنانی

رضا شاپوری 940084485

آذر

رسولی

ارزیابی ایمنی زایی کونژوگه PLGA  با لیپوپلی ساکارید دتوکسیفای شده  پروتئوس میرابیلیس علیه عفونت دستگاه ادراری در مدل موشی .

9568 95/10/13    

13830507952006

96/2/30

مهدی رهنما

و

مجتبی صلوتی

رضا شاپوری 940072641 المیرا سعیدی

بررسی اثر ضد میکروبی و التیام بخشی عصاره های گزنه، باباآدم و بلاغ اوتی به همراه سیلور سولفادیازین بر روی عفونت سوختگی ناشی از استافیلوکوکوس اورئوسدر موش

9568 95/10/13    

13830507952007

96/2/30

  رضا شاپوری 940019506

علی حسین

هاشمی علیاء

بررسی اثرات ضدمیکروبی و التیام بخشی عصاره های ریشه هواچوبه ، برگ گردو ،گل همیشه بهار و روغن کرچک بر  روی عفونت سوختگی ناشی از سودوموناس آئروژینوزا در موش.

 

9568 95/10/13    

13830507952008

96/2/30

شهرزاد نصیری

سمنانی

رضا شاپوری 940053724

بهاره

یار احمدی

بررسی اثرات ضدمیکروبی و التیام بخشی عصاره های ریشه هواچوبه ، برگ گردو ،گل همیشه بهار و روغن کرچک بر  روی عفونت سوختگی ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس در موش.

9568 95/10/13    

13830507952009

96/2/30

شهرزاد نصیری سمنانی رضا شاپوری 940139869 نوشین قنبری
بررسی اثر نانو ذرات نقرهو مسبر روی قارچ تریکوفایتون روبروم در شرایط آزمایشگاهی و مدل حیوانی 9573 95/12/8    

13830507952010

96/2/31

مجتبی محمدی رسول شکری 940206113

محسن

نیک رفتار


ارزيابي توليد بيو اتانول از آبكافت اسيدي كاغذ باطله توسط جدايه بومي و فلوكوله Saccharomyces cerevisiae تثبيت شده در آلژينات- كيتوزان

 

9573 95/12/8    

13830507952011

96/2/31

محمد حسیسن

آرش اسدی راد

آزاده توفیقی 930436223 مسعود ملکشاهی

  بررسي ژن های مقاومت به آمينوگليکوزيدها

lb¸ aph(2'')-ld

ant(6')¸ant(3') aph(2'')-
در انتركوک های جدا شده از نمونه های باليني در شهر
زنجان
 

9573 95/12/8    

13830507952013

96/2/31

فخری حقی

حبیب

ضیغمی

920608383

رویا

فرمانی

بررسی اثر ضد میکروبی و التیام بخشی گیاهان دارویی اوکالیپتوس، گل ماتریکاریا و برگکاج به همراه سیلور سولفادیازین بر روی عفونتسوختگیناشی از سودوموناس آئروژینوزا در موش

 

9573 95/12/8    

13830507952012

96/2/31

رسول شکری رضا شاپوری 940074397

گلچهره

سامانی پور

تاثیرغلظت های مختلف سولفات مس برفعالیت آنزیم لاکازتولید شده توسط سویه های WPIو استاندارد باسیلوس سوبتیلیس.

9577 95/12.17    

13830507951008

  96/3/27        

رضا حبیبی پور آزاده توفیقی 890974292

فرناز  خانلو

بررسی مقایسه ای اثر نانو ذرات نقره و داروی  گیاهی پرسیکا بر روی سودوموناس آیروژینوزا در شرایط آزمایشگاهی و مدل حیوانی 9577 95/12/17    

13830507952015

96/3/27        

مهدی رهنما رسول شکری 920608384 نرگس خیبرشکن اصل
ارزیابی تولید بیواتانول از هیدرولیزیت اسیدی کاغذ باطله توسط جدایه بومی تثبیت شده ساکارومیسس سرویزیه در حامل ترکیبی آلژینات ـ خاک اره ـ کیتوزان. 9577 95/12/17    

13830507952016

96/3/27        

محمدحسین

آرش

اسدی راد

آزاده

توفیقی

930514762 هدی مقدسی

بررسی مقایسه ای اثر نانو ذرات نقره و داروی لامیژکس بر روی باکتری سودوموناس آئروژینوزا در شرایط ازمایشگاهی و مدل حیوانی

 

9577 95/12/17    

13830507952017

96/3/27        

رضا شاپوری رسول شکری 911100051 خلیل کشاورز رضایی

مقايسه اثرات ضد ميكروبي و التيام بخشي روغن کرچک و عصاره هاي: گل هميشه بهار، بومادران و هواچوبه همراه سيلور سولفاديازين در درمان عفونت سوختگي سودوموناس آئروژينوزا و استافيلوكوكوس اورئوس در موش

9577 95/12/17    

13830507952023

96/3/28       

مجتبی محمدی

رکن آبادی

رضا شاپوری 930536817

حمید رضا

فقیه راد

بررسی مقایسه ای اثر نانو ذرات نقره و داروی گیاهی گاستریرا بر روی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین در شرایط آزمایشگاهی و مدل حیوانی

9577 95/12/17    

13830507952018

96/3/27      

مجتبی صلوتی رسول شکری 930438124 فاطمه سلیمانی

 بارگذاریآنتی ژنآلژینات سودوموناس آئروژینوزا بر روی نانو ذرات SLNو بررسی پاسخ های آنتی بادی علیه آندر مدل موشی

9577 95/12/17    

13830507952019

96/3/27       

رضا شاپوری

مجتبی

صلوتی

940126012 مژده حکیمیان
بررسی شیوعژن مقاومت دارویی 1-TEMدر سویه های انتروباکتر جدا شده از نمونه های ادرار بیمارستانمیانه به روش واکنش زنجیره ای  پلیمراز 9577 95/12/17    

13830507952028

96/6/25

-

رسول

شکری

940487493 نسیم صالحی
بررسی شیوع ژن مقاومت دارویی 1-TEMدر سويه هاي اشریشیا کلی جدا شده از نمونه هاي ادرار بيمارستان ميانه به روش واكنش زنجيره اي پليمراز 9577 95/12/17    

13830503952031

96/6/25

- رسول شکری 940046179

گل آرا

یغمایی

بارگذاری آنتی ژن LPSسودوموناس آئروژینوزا بر روی نانو ذرات SLNو بررسی فعالیت اپسینو فاگوسیتوزی و حفاظت بخشی آن در مدل موش 9577 95/12/17    

13830507952020

96/3/27        

رضا شاپوری

مجتبی

صلوتی

940119115 زهرا آدینه

بارگذاری آنتی ژن آلژینات سودوموناس آئروژینوزا برروی نانوذراتSLNوبررسی فعالیت اپسینوفاگوسیتوزی وحفاظت بخشی آن در مدل موشی

9577 95/12/17    

13830507952021

96/3/27       

رضا

شاپوری

مجتبی

صلوتی

940153749

رقیه

احمد لو تنها

بررسی فراوانی ژنهای انتروتوکسین

B و A

در استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از گوشت ماکیان شهر زنجان

 

9577 95/12/17    

13830507952014

96/3/16

حبیب

ضیغمی

رضا

شاپوری

930506948 طناز مولایی
 ارزیابی سایز گویچه آلژیناتی در افزایش تولید آنزیم آلفا آمیلاز، توسط سلول های تثبیت شده یباسیلوسلیکنی فورمیس 9577 95/12/17    

13830507952024

 96/3/28      

محمد حسین آرش

اسدی راد

آزاده

توفیقی

940311640 کامیار دربندی زاده
 ارزیابی حامل ترکیبی آلژینات کیتوزان در افزایش تولید آلفا-آمیلاز از سویه بومی باسیلوس لیکنی فورمیس 9577 95/12/17    

13830507952025

96/3/28       

آزاده توفیقی

محمد حسین

آرش

اسدی راد

940017451 زهرا اصلانی

ارزیابی حامل ترکیبی آلژینات –کیتوزان-آلژیناتدر افزایش تولید آلفا-آمیلاز از سویه بومی باسیلوس لیکنی فورمیس

9577 96/12/17    

13830507952026

96/3/28       

آزاده

توفیقی

محمد حسین

آرش

اسدی راد

940256352 مریم نجفی
بررسی مقایسه ای اثر نانو ذرات نقره و داروی گیاهی تایمکس بر روی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی‌سیلین در شرایط آزمایشگاهی و مدل حیوانی 9577 95/12/17    

13830507952022

96/3/28      

مجتبی محمدی رکن آبادی رسول شکری 940086788 حمیده صادقی نژاد

ارزیابی تولید آلفا آمیلاز با استفاده از جدایه بومی باسیلوس لیکنی فورمیس

تثبیت شده در آلژینات لایه ای
9577 95/12/17    

13830507952027

96/3/28      

آزاده توفیقی

محمد حسین آرش

اسدی راد

940304439 سحرمهرنیا

بررسی اثرات ضد ميكروبيو التيام  بخشي عصاره هاي رازک، پنیرک، پونه و برگ زیتون در درمان زخم های عفونی شده توسط استافيلوكوكوس اورئوس در موش

 
9622 96/4/25    

13830507961001

96/9/7

رسول شکری رضا شاپوری 940138660 فرناز منوچهری
بررسي فراواني ژن های مقاومت به آمينوگليکوزيدها در
جدايه های اسينتو باكتر بوماني از بيمارستانهای نظامي بعثت و امام رضا )ع(در تهران
9622 96/4/25    

13830507962001

97/3/29

رضا شاپوری فرشاد نجومی 920562824

نسیم اسدپور

 تولیدآنزیم آلفا-آمیلاز توسط سویه بومی باسیلوس لیکنی فورمیس تثبیت شده در حامل ترکیبی آلژینات-پلی اورتان

9622 96/4/25    

13830507961002

96/10/18

محمد حسین آرش اسدی راد آزاده توفیقی 940006895 ساناز فرجی

بررسی مقایسه ای اثر نانو ذرات نقره و داروی گیاهی اکالیپتوس بر روی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین در شرایط آزمایشگاهی و مدل حیوانی

 

9622 96/4/25    

13830507961003

96/10/30

مجتبی صلوتی رسول شکری 930377837 نرگس رحیمی

بررسی فعالیت ضد باکتریایی نانو ذرات نقرهو داروی تیمکسبر روی باکتری پسودوموناس آئروژینوزا (در شرایط آزمایشگاهی و مدل حیوانی)

 

9622 96/4/25    

13830507952029

96/11/8

رضا شاپوری رسول شکری 911048134 خدیجه عسگری

ارزیابی افزایش تولید آلفا آمیلاز با استفاده از سویه ی بومی باسیلوس لیکنی فورمیس تثبیت شده در پلی اورتان

 

9622 96/4/25    

13830507961004

96/11/4

محمد حسین آرش اسدی راد آزاده توفیقی   فریبا سیدنجفی
  9649 96/10/13       مهدی رهنما رضا شاپوری   آیدا حیدری
  9649 96/10/13        مهدی رهنما رضا شاپوری  

سیده فرانک

میر طالبی

تهیه ی نانوپارتیکل PLGAحاوی آنتی ژن تیپ IIکپسولیاسترپتوکوکوس آگالاکتیه و ارزیابی اثر حفاظت بخشی آن در مدل عفونت ریوی رت و نوزاد رت

9649 96/10/13    

13830507962002

97/3/29       

مهدی رهنما رضا شاپوری   مارال حجاری
                   

اثر

pH

برتولیدوفعالیت آلفا آمیلاز حاصل از

جدایه

باسیلوس لیکنی

فورمیس

AT1377

9661 96/12/12    

13830507962003

97/3/29        

آزاده توفیقی محمد حسین آرش اسدی راد 950294531 مهدی امیرخانی

اثر غلظت های مختلف سرب  برتولیدوفعالیت آلفا آمیلاز حاصل از جدایه باسیلوس لیکنی فورمیسAT1377

9661 96/12/12    

13830507962004

97/3/29      

محمدحسین_آرش اسدی راد آزاده توفیقی 950147760 علی همتی
بررسی اثر نانو ذرات نقره سنتز شده با عصاره برگ و رزین کاج بر روی استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیا کولیدر شرایط آزمایشگاهی 9661 96/12/12    

13830507962005

97/3/29      

مجتبی صلوتی               رسول شکری                 950255489 مژگان افراسیابی
  9661 96/12/12             نسترن متین پور

:بررسی اثر نانو ذرات نقره سنتز شده با عصاره گزانتوریا الگانس بر روی باکتری های استافیلوکوکوس ارئوس و اشرشیا کولی

9661 96/12/12    

13830507962006

97/3/29

مجتبی صلوتی رسول شکری              950141127 آرزو ناصر زارع

ارزیابی پتانسیل گرمایی کشت همزمان باسیلوس لیکنی فورمیس و باسیلوس سوبتیلیس بومی در تولید آلفا - آمیلاز

9661 96/12/12    

13830507962007

97/3/29

محمدحسین_آرش اسدی راد آزاده توفیقی 950179108  سمانه نصیری
اثر باکتریوسایدی نانو ذره نقره تولید شده توسط آنزیم آلفا آمیلاز تثبیت شده در آلژینات 9661 96/12/12    

13830507962009

97/3/30

محمدحسین_آرش اسدی راد آزاده توفیقی 950204303 مریم نادری

بررسي اثر نانوذرات نقره سنتز شده با عصاره هیدروالکلی برگ وگل آرکتیوم لپابر روی باكتری    استافيلوكوكوس اورئوس واشریشيا كليدر شرایط آزمایشگاهی.

 

9661 96/12/12    

13830507962008

97/3/30

مجتبی صلوتی رسول               شکری                   950485772  افشین عطایی

ارزیابی پتانسیل گرمایی باسیلوس سوبتیلیسAA1350بومی در تولید آلفا آمیلاز

9661 96/12/12    

13830507962010

97/3/30

آزاده توفیقی محمدحسین_آرش اسدی راد 950181665

لیلا

گیوه ای

ارزیابی پتانسیل گرمایی باسیلوس لیکنی فورمیس بومیAT1377در تولید آنزیم α-آمیلاز

9661 96/12/12    

13830507962011

97/3/30

آزاده توفیقی محمدحسین_آرش اسدی راد 950080434

فهیمه

شیر محمدی

    مطالعه تاثير استفاده همزمان پلي آميدوآمين

G7

و سودوموناس استوتزری

تثبيت شده در آلژينات به منظور حذف نیترات از آب     

9661 96/12/12    

13830507962012

97/3/30

آزاده توفیقی محمدحسین_آرش اسدی راد 950112326 محمد باقر رستمی

طراحی نانوایمونوبیوسنسور جهت تشخیص بروسلا ابورتوس  بر پایه آنتی بادی پلی کلونال و نانوذرات اکسید گرافن

9661 96/12/12    

13830507962013

97/3/31

رضا شاپوری مجتبی صلوتی 940231205 حمید رضا طاهریان
                   
                   
                   
                   

 

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
                      مریم خاکزاد
                      ناهید آهنگر
                      کلثوم آشفته صومعه
                      فرشته مظفری
                     

آی سان

عسلی پیشه

1395/06/24                     لیلا حاج سلیمانی

1395/06/24

 

                    سمیه همایی لطف
                     

آوات

رضا قلی

                      سمانه افشار قهرمانی
                رسول شکری   920608948 مرتضی بیات
                مجتبی صلوتی   930410410 رضا شهبازی
                رضا شاپوری   900799861 مریم محمد تقی پور اقدم
                رسول شکری   930325150 سیده صبا هاشمی
                محمد حسین آرش اسدی راد   930350761

بهزاد

بلنداقبال

                آزاده توفیقی   920608372 سیده فلور شرفی
                مجتبی صلوتی   920608934 حسین سلطانی
                مجتبی صلوتی   920570819 مهدی جعفر زاده
 
              مجتبی صلوتی   920608938 مسعود ملکی
 
                    ندا نوروزی
                      نسیم علایی
                      پیمان فریدی فر
                     

مصطفی

شاه مرادی

 

95/10/15


]

 

    17/92 95/7/11

13830507942024

ز تاريخ اخذ كد پايان نامه 13830507942024 ( شنبه 30 مرداد ماه 1395 ) طبق بخشنامه  صادره از سوي دفتر امور پژوهشي سازمان مركزي
مي بايست 120 روز معادل 4 ماه سپري شود

رسول شکری حبیب ضیغمی رضا شاپوری   930344682 مهدی عنذلیبی

 

95/10/15

    17/92 95/7/11

13830503942001

ز تاريخ اخذ كد پايان نامه 13830513942001 ( شنبه 30 مرداد ماه 1395 ) طبق بخشنامه  صادره از سوي دفتر امور پژوهشي سازمان مركزي
مي بايست 120 روز معادل 4 ماه سپري شود

رسول شکری حبیب ضیغمی رضا شاپوری   930372799 مریم شهابی آرا
                       
سیاه زخم (شاربن) یکی از بیماری های مهم مشترک بین انسان و دام است که عامل آن باسیلوس آنتراسیس می باشد.در حال حاضر واکسن های متفاوتی برای مقابله با این بیماری در دسترس می باشد. که از جمله آنها می توان به واکسن زنده اسپوردار شاربن دامی ( سویه 34F2) اشاره نمود.و سویه 17jbبه عنوان سویه حاد مورد استفاده قرار می گیرد.درحال حاضر به منظور ارزیابی ایمنی در دام ها نیاز به یک آزمایش سرولوژیکی سریع و دقیق و حساس و قابل اعتماد مانند الایزا است که بتوان موارد آلودگی را کنترل کرد.و هدف از این مطالعه تولید آنتی بادی باسیلوس آنتراسیس در سرم خرگوش بر علیه باکتری باسیلوس آنتراسیس است. در این بررسی برای تهیه آنتی ژن سویه های 34F2و17jbباسیلوس آنتراسیس را ازروی محیط کشت بلاد آگارکشت داده شده برداشت گردید و به روش التراسونیکیشن  پیکره باکتری شکسته شد. بدین ترتیب آنتی ژن به دست آمده در الایزا به کار برده شد.بدین ترتیب آنتی ژن های به دست آمده را با بافر کوتینگ در کف گوده های الایزا قرار گرفتند در الایزا به کار برده شد. و سپس رقت 100/1 از سرم های نمونه و سرم کنترل مثبت و سرم کنترل منفی تهیه کرده ود رکف گوده ها قرار می دهیم. آنتی بادی ثانویه کونژوگه شده را در کف گوده ها قرار گرفت .ونتایج توسط دستگاه الایزا ریدر با طول موج 490 قرائت شد.در نتیجه برای تولید آنتی بادی  رقت 105x5  بهترین رقت آنتی ژن، و سویه 17jbبهترین آنتی ژن،وهمچنین خونگیری روز سی ام بهترین زمان برای خونگیری است.و الایزا با آنتی ژن سونیکه به عنوان روش تشخیصی مناسبی برای اندازه گیری آنتی بادی در حیوانات واکسینه مورد استفاده است .و بدون شک انجام این تجربه نتایج دقیق تری را در بر خواهد داشت.     18 95/7/12

13830507942030

از تاريخ اخذ كد پايان نامه 13830507942030 ( يكشنبه 4 مهر ماه 1395 )

طبق بخشنامه  صادره از سوي دفتر امور پژوهشي سازمان مركزي
مي بايست 120 روز معادل 4 ماه سپري شود
رضا شاپوری کیوان تدین مجید تبیانیان   930498693 سید رضا احمدی نیا
1395/07/15                     فاطمه اربابی
1395/07/15                     زهرا جعفری


95/10/1

 

                    محمد رضا مرادی

عفونت های پوستی یکی از مشکلات پزشکی بوده و برخی از باکتری ها از جمله سودوموناس آئروژینوزا از عوامل شایع در این عفونت ها می باشند. درمان این عفونت ها با آنتی بیوتیک ها عوارض ناخواسته ای نظیر مقاومت های دارویی را در پی دارد. استفاده از گیاهان دارویی و ترکیبات مؤثر آن ها، می تواند راهکار مناسبی برای حل این مشکل باشد. این مطالعه با هدف بررسی اثرات ضد باکتریایی عصاره های آبی و اتانولی گیاهان بابونه، ختمی، مورد و آلوئه ورا بر روی باکتری پوستی سودوموناس آئروژینوزا در شرایط آزمایشگاهی و مدل حیوانی انجام شد. در این مطالعه پس از تهیه عصاره ها، اثرات ضد باکتریایی عصاره ها بر روی باکتری سودوموناس آئروژینوزا با روش انتشار چاهکی در آگار، تعیین حداقل غلظت بازدارنده رشد (MIC) و تعیین حداقل غلظت کشندگی باکتری (MBC) با روش رقت در براث انجام شد و همچنین پدیده سینرژیسم بین عصاره ها با روش رقت در براث بررسی شد. برای مطالعه در مدل حیوانی در ناحیه پشت 12 سر موش سوری، عفونت پوستی با استفاده از باکتری سودوموناس آئروژینوزا ایجاد شد و اثر ترکیب عصاره ها با غلظت MBCبه صورت پماد بر روی عفونت ایجاد شده بررسی گردید. نتایج قطر هاله عدم رشد به روش انتشار چاهکی در مجموع مشخص نمود که بیشترین هاله عدم رشد مربوط به عصاره گیاه مورد برابر 34 میلی متر بوده و کم ترین هاله عدم رشد مربوط به عصاره آبی و اتانولی آلوئه ورا برابر 5/17 میلی متر بودند. نتایج MIC و MBCبه روش ماکرودایلوش در مطالعه حاضر نشان داده شد که عصاره گیاه مورد دارای اثر ضد میکروبی بیشتری بر روی باکتری سودوموناس آئروژینوزا دارد و میزان MICو MBCعصاره مورد بر روی باکتری سودوموناس آئروژینوزا به ترتیب 093/0 و 188/0 میلی گرم بر میلی لیتر بوده است و عصاره اتانولی آلوئه ورا ضعیف ترین اثر ضد میکروبی علیه باکتری سودوموناس آئروژینوزا نشان داد. همچنین در نتایج سینرژیسمی نشان داده شد که مؤثرترین عصاره علیه باکتری سودوموناس آئروژینوزا، ترکیب عصاره های بابونه آبی و ختمی آبی است. در مطالعه مدل حیوانی ترکیب عصاره های مورد، بابونه اتانولی، ختمی اتانولی و آلوئه ورا اتانولی دارای اثر سینرژیسمی علیه عفونت پوستی ناشی از سودوموناس آئروژینوزا را تأیید کرد و میانگین تعداد باکتری ها بعد از شمارش   CFU/ml104 × 98 تعیین شده است. در مجموع نتایج بررسی ها نشان دادند که عصاره های آبی و اتانولی استخراج شده از گیاهان بابونه، ختمی، مورد و آلوئه ورا دارای فعالیت ضدمیکروبی علیه باکتری سودوموناس آئروژینوزا می باشند؛ لذا می توان امیدوار بود که در آینده بتوان با انجام آزمایش های تکمیلی در بالین از آن ها در درمان عفونت های باکتریایی استفاده نمود.

واژه های کلیدی: سودوموناس آئروژینوزا، بابونه، ختمی، مورد، آلوئه ورا.
    17/92 95/7/14 13830507932010

شهرزاد نصیری سمنانی

و

آزاده توفیقی

- رضا شاپوری   920057859 پریچهر اله مرادی
95/10/     17/5 95/7/15 13830507942009 شهرزاد نصیری سمنانی رضا شاپوری مهدی رهنما   930596793 احمد احمدی

بروسلوزیس یک بیماری شایع جهانی مشترک بین انسان و حیوان است. عفونت تقریباً همواره توسط تماس مستقیم و یا غیر مستقیم با حیوانات آلوده و یا محصولات آنها منتقل میشود. در چند دهه ی اخیر بیشتر مطالعات برای گسترش واکسنهای ایمن تر بروسلا برای کنترل بیماری، مخصوصاً در حیوانات اجرا شدهاند ولی تاکنون واکسن مؤثر انسانی ساخته نشده است. ثابت شده است که فرمولاسیون نانو واکسنهای زیر واحدی در القای پاسخ ایمنی سلولی و همورال بسیار مؤثر هستند و همین طور مقرون به صرفه تر از دیگر روشهای واکسیناسیون میباشد. هدف از این تحقیق طراحی و ساخت نانو واکسنی با استفاده از کونژوگاسیون نانوذرات PLGA(پلی لاکتیک کوگیلیکولیک) با آنتی ژن های لیپوپلی ساکارید و اولیگوپلی ساکارید این باکتری برای مبارزه با باکتری بروسلا آبورتوس میباشد. به این منظور باکتری بروسلا  آبورتوس 544 کشت انبوه داده شد و سپس LPSاین باکتری به روش فنل داغ و OPSبا استفاده از اسید استیک استخراج و نانو ذره PLGAبا آنتی ژن ها به صورت جداگانه کونژوگه گردید و با دستگاه زتاسایزر کونژوگاسیون مورد تایید قرار گرفت. برای هر کدام از واکسن ها، موش های ماده BALLB/c4 تا 8 هفته ای در 6 گروه  تقسیم بندی شدند و 3 بار تزریق صفاقی به فاصله زمانی 2 هفته یک بار انجام گرفت. 14 روز بعد از آخرین تزریق تست اپسینو فاگوسیتوزی و آزمون چلنج انجام شد. در شمارش کلنی تست اپسینوفاگوسیتوزی، میزان باکتری بر روی محیط کشت در موشهایی که با کونژوگه LPS-PLGAو OPS-PLGAتزریق شده بودند به ترتیب  1054و 1380 CFU/Wellبود که به طور معناداری با موش هایی که تنها با LPS  و  OPSتزریق شده بودند تفاوت داشت. برای بررسی حفاظت بخشی، موشهای واکسینه شده با باکتری بروسلا آبورتوس آلوده شدند و سپس تعداد کلنیهای بروسلای طحالی پس از 5 روز کشت بر روی محیط بروسلا آگار شمارش گردید. موشهای واکسینه شده توسط واکسنهای حاوی کونژوگه LPS-PLGAو OPS-PLGAبه ترتیب 103×55 و 103×76 باکتری را در طحال خود نشان دادند سپس بر روی محیط بروسلا آگار موشهای واکسینه شده توسط LPSو   OPSبه ترتیب 104×11 و 104×47 باکتری، و گروه کنترل و گروه PLGAبه ترتیب 105×24 و 105×17 باکتری بروسلا مشاهده شد. نتایج به دست آمده با مقایسه اعداد حاصل میزان اپسینوفاگوسیتوزی سرم موش ها که دریافت کننده نانو واکسن های LPS-PLGAو OPS-PLGAبودند بر طبق آنالیز آماری نتایج به دست آمده با سطح احتمال ( 01/0>p) نشان دهنده اختلاف معنا داری بین گروه های آزمون وگروه کنترل است. نتایج به دست آمده نشان داد که کونژوگه نانوذرات PLGAبا LPSو OPSبروسلا آبورتوس 544 می تواند ایمنی زایی بالا در بدن موش ایجاد کند و کاندید واکسن در حیوانات و انسان باشد.  

واژه های کلیدی: بروسلا آبورتوس، نانو واکسن، آنتی ژن لیپوپلی ساکارید، آنتی ژن الیگوپلی ساکارید، نانو ذرات PLGA
    18 95/7/15 13830507941023 آزاده توفیقی رضا شاپوری مجتبی صلوتی   920608941 حسین افشاری

پیشرفتن کشورهای دنیا به سمت صنعتی شدن وروند رشد جمعیت از جمله عواملی هستند که نیاز روز افزون به منابع انرژی را روز به روز افزایش می دهند.باتوجه به محدود بودن منابع سوخت های فسیلی،تابش گاز های گل خانه ای، گرم شدن زمین وافزایش قیمت ونیز مشکلاتی که این نمونه سوخت ها از نظر زیست محیطی به وجود می آورند.بحث مطرح نمودن سوخت جایگزین که سازگاری بهتری با محیط زیست داشته باشد واز منابع تجدید پذیر حیات تأمین شده باشد به طور جدی مطرح می سازد.تولید جهانی اتانول عمدتا بر پایه تخمیر قندها توسط مخمرها به ویژه ساکارو مایسیس سرو یزیه می باشد.تثبیت سلولها به دلیل از بین بردن مهار ناشی از غلظت های بالای محصول و سوبسترا و هم چنین افزایش بهره وری وبازده تولید اتانول توسعه پیدا کرده است.هدف از تحقیق حاضر، ارزیابی استفاده ازخاک اره در افزایش راندمان تولید اتانول توسط مخمرفلوکوله ساکارومایسس سرویزیه در حضور فور فورال می باشد. در این تحقیق از مخمر ساکارومایسس سرویزیه M6جهت تولید اتانول استفاده شد. تثبیت مخمردرحامل خا ک اره صورت گرفت که به جهت مقاوم سازی احتمالی مخمر به کاررفت.فورفورال به میزان g/L3به عنوان عامل تنش زا مورد استفاده قرار گرفت.برای سنجش اتانول تولیدی از دستگاه HPLCاستفاده شد.ازنتایج به دست آمده نتیجه گیری شد حامل خاک اره 0.3گرم  بر افزایش راندمان تولید اتانول تأثیر مثبت داشت.

کلمات کلیدی:مخمر ساکارومایسس سرویزیه، خاک اره، تثبیت، فور فورال
    17/83 95/7/15 13830507941033 رسول شکری محمد حسین آرش اسدی راد آزاده توفیقی   930494812 زهرا جعفری

یکی از مهمترین مسائلی که به طور روزمره کلیه کشورهای جهان با آن سرو کار دارند ، مسئله تامین انرژی می باشد . کاهش ذخایر منابع فسیلی و افزایش قیمت نفت و فراورده های آن از یک سو و لزوم توجه به کاهش آلودگی های زیست محیطی ناشی از سوختهای فسیلی از سوی دیگر، کشورهای جهان را ترغیب به استفاده از انرژی های تجدیدشونده و پاک نموده است در این بین اتانول یک ماده تجدید پذیر بوده و سازگار با طبیعت است. تولید جهانی اتانول عمدتاً بر پایه تخمیر قندها توسط مخمرها به ویژه ساکارومایسس سرویزیه می باشد. تثبیت سلول ها به دلیل از بین بردن مهار ناشی از غلظت های بالای محصول و سوبسترا و هم چنین افزایش بهره وری و بازده تولید اتانول توسعه پیدا کرده است. گسترده ترین روش تثبیت استفاده شده به دام افتادن سلول در آلژینات کلسیم است. هدف از تحقیق حاضر، ارزیابی راندمان تولید اتانول از ساکارومایسس سرویزیه تثبیت شده در حامل ترکیبی خاک اره – آلژینات در حضور فورفورال می باشد. در این تحقیق از مخمر ساکارومایسس سرویزیه M6جهت تولید اتانول استفاده شد. تثبیت مخمر در حامل ترکیبی آلژینات- خاک اره با استفاده از روش چکاندن در کلرید کلسیم صورت گرفت که به جهت مقاوم سازی احتمالی مخمر به کار رفت. فورفورال به میزان g/L3 به عنوان عامل تنش زا مورد استفاده قرار گرفت. برای سنجش اتانول تولیدی از دستگاه HPLCاستفاده شد. از نتایج به دست آمده نتیجه گیری شد حامل ترکیبی آلژینات – خاک اره برافزایش راندمان تولید تاثیر مثبت داشت.

کلمات کلیدی: ساکارومایسس سرویزیه، آلژینات، خاک اره ، تثبیت کردن، فورفورال
    17/83 95/7/14 13830507941031 رسول شکری محمد حسین آرش اسدی راد آزاده توفیقی   930428283 فاطمه اربابی

سودوموناس ائروژنیوزا یکی از رایج ترین باسیل های گرم منفی پاتوژن انسانی در عفونت های بیمارستانی ،پنومونی ، عفونت های ادراری ، سوختگی و خونی محسوب میشود. در واقع عفونت های حاد سودوموناسی در بیماران دارای نقص سیستم ایمنی ، بیماران سیستیک فیبروزیس و افراد دریافت کننده ی عضو و اشخاصی که شیمی درمانی می کنند مشهود است.  در سال های اخیر شرایط اضطراری جهانی ، به منظور مقاومت چند دارویی گونه ی سوودوموناس ائروژنیوزا مشاهده میشود. امروز استفاده از نانو مواد از پرکاربردترین روش های ساخت داروهای جدید می باشد.  واکسن ها که از نانو ذرات تشکیل شده اند یک کلاس جدید از واکسن هاست که کارامدتر و مقرون به صرفه تر از واکسن های معمولی هستند چون در آن هردو ایمنی سلولی وهمورال قوی تری تولید میکنند. نانو واکسن ها بر پایه ی پلیمرهای زیست تخریب پذیر مانند PLGA، به دلیل تحویل دهی کمتر آنتی ژن، عدم سمیت و سیستم آهسته ی رهایش پاسخ ایمنی قوی تری تولید می کنند.PLGA ( پلیL  لاکتیک کوگلوکولیک اسید ) یکی از نانو پلیمرهای ساخته شده است که برای اهداف دارورسانی در انسان از FDA  و EMA  مجوز مصرف دارد. PLGA  یک پلیمر زیست تخریب پذیر موفق میباشد زیرا هیدرولیزش در بدن ، آن را به واحدهای مونومری متابولیتی ،  لاکتیک اسید و گلیکولیک اسید تبدیل میکند که توسط چرخه ی کربس از بدن دفع می شوند. آلژینات یکی از انتی ژن های سودوموناس ائروژنیوزا محسوب می شود که برای تولید واکسن و تحریک سیستم ایمنی از آن استفاده شده است . آلژینات یک هتروپلی ساکارید خطی است که با خاصیت ضد فاگوسیتوزی خود باعث تداخل در شناسایی و حذف سودوموناس ائروژنیوزا توسط سیستم ایمنی می شود.

در این مطالعه بعد از رشد انبوه باکتری در آزمایشگاه آلژینات تولیدی آن، با متد افزودن سه برابر حجمی اتانول سرد، ترسیب و سپس خالص سازی گردید. آلژینات خالص با نانو ذره ی PLGA  کنژوگه شد. نانو واکسن ساخته شده به صورت داخل صفاتی به موش ها در 3 نوبت به فواصل 2 هفته ای تزریق شد. آنتی ژینسیته ی واکسن جدید در 4 گروه از موش های ماده ی BALB/c  شامل گروه PLGA  ،PLGA-Alg ، Alginate   و گروه کنترل بررسی شد. تست اپسونوفاگوسیتوزی و چلنج برای این موش ها انجام پذیرفت. نتایج نشان دهنده ی این موضوع بود که موش هایی که نانو واکسن دریافت کرده بودند فعالیت اپسونوفاگوسیتوزی بهتری نسبت به موش های دیگر داشتند و همین طور در چلنج  موش های دریافت کننده ی واکسن،  باکتری های کمتری رشد کرده بود که نتایج هردوی این تست ها نشان دهنده ی این حقیقت بود که نانو واکسن ساخته شده ایمنی بدن را بهبود بخشیده و میتواند یک کاندید خوب برای واکسن های ضد سودوموناسی باشد

کلید واژه: سودوموناس ائروژینوزا، نانو واکسن، اپسونوفاگوسیتوزیس،PLGA

    17/83 95/7/14 13830507932025 محمدحسین آرش اسدی راد رضا شاپوری مجتبی صلوتی   911085169 شیما افشاری

سودوموناس آئروژینوزا پاتوژنی فرصت طلب است که می تواند در بیماران مبتلا به ضعف سیستم ایمنی شامل افراد مبتلا به سرطان ٬ سیستیک فیبروزیس ٬  سوختگی وغیره عفونت ها کشنده ای ایجاد کند.این باکتری دارای فاکتورهای ویرولانس متعدد از جمله اگزوتوکسین A٬ آلژینات٬ لیپوپلی ساکارید فلاژل٬ الاستاز٬ اگزوآنزیمS٬فسولیپاز و غیره می باشد.که تولید این فاکتورهای ویرولانس در بیماریزایی آن نقش دارد. در این مطالعه با طراحی پرایمر های اختصاصی برای چهار ژن اگزوتوکسینA٬ اگزوآنزیم S٬ الاستازوآلژینات  ٬ فراوانی ژن های   exoS٬toxA٬algD٬lasBدر سویه های غذایی سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از سبزیجات شهرستان زنجان مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی سویه‌های سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از نمونه های  سبزیجات شهر زنجان از اسفند ۹۴ تا مرداد ۹۵جمع آوری گردید .  ایزوله های مربوطه با روش های بیوشیمایی تعیین هویت شدند و سنجش حساسیت به آنتی بیوتیک‌ها به روش دیسک دیفیوژن انجام شده ودر مرحله بعد استخراجDNAانجام گرفت سپس با استفاده از پرایمر های اختصاصی برای هر کدام از ژن های exoS٬toxA٬algD٬lasBحضور یا عدم حضور ژن ها با روش PCRمورد بررسی قرار گرفت . از ۶۰ نمونه سودوموناس تایید شده  ۵۶% مولد  ژن اگزوتوکسینA٬ ۶۶/۸۱%  اگزوآنزیم  S٬ ۶۵% الاستاز و۳۳/۵۸%  الژینات  بودند.و بیشتر نمونه ها سه ژن بیماریزا را باهم دارند . سویه‌های سودوموناس آئروژینوزا بیشترین مقاومت را به ترتیب نسبت به آمیکاسین (۷۸ درصد)،آزترئونام (۷۰ درصد) و جنتامایسین (۷۰ درصد) نشان دادند. همچنین بیشترین حساسیت سویه‌های سودوموناس آئروژینوزا به آنتی بیوتیک‌های ایمی پنم (۶۶/۲۶ درصد)، سیپروفلوکساسین(۲۰درصد) و سفی پم(۳۳/۱۸ درصد)داشتند. با توجه به نتایج این مطالعه می توان استنباط نمود که ژن های exoS٬ toxA٬algD٬lasBکه جزء فاکتور های ویرولانس سودوموناس آئروژینوزا به حساب می آیند ودر تعداد زیادی از سویه های جدا شده از این میکروآرگانیسم بیماریزا وجود دارند. می توان به عنوان ژن هدف در شناسایی این باکتری مورد استفاده قرار گیرد. همچنین مقاومت بالا سویه ها به برخی از آنتی بیوتیک ها می توان در درمان مشکل ساز باشد لذا لازم است قبل از شروع درمان سنجش حساسیت آنتی بیوتیکی صورت گیرد.

کلمات کلیدی : سودوموناس آئروژینوزا ، اگزوتوکسین A، اگزو آنزیم S، آلژینات ، الاستاز

 

    18 95/7/14 13830507942003 آزاده توفیقی

محمدحسین

آرش اسدی راد

رضا شاپوری   930487414 پرستو فاتح سقز

سودوموناس آئروژینوزا باکتری گرم منفی، متحرک، بدون اسپور و میله­ای شکل است که معمولا˝ به تنهایی و یا در زنجیرهای کوتاه قرار می­گیرد. این عامل مهم پاتوژنی فرصت­طلب است که می­تواند به طور گسترده­ای طیف وسیعی از عفونت­ها به ویژه در موارد نقص ایمنی، ایجاد نماید. بیماری­های ناشی از غذا یک مشکل جهانی بوده که سالیانه باعث مرگ و میر قابل ملاحظه­ای می­شود. سودوموناس آئروژینوزا و کلی­فرم­ها جنس­هایی از باکتری­ها هستند که از سالاد­ها و موادغذایی خصوصا˝ فست­فودها جداسازی و شناسایی شده­اند. از 120 نمونه فست­فود که از سوپرمارکت­ها و رستوران­های موجود در سطح شهر زنجان جمع آوری شده بود، 42 نمونه از نظر سودوموناس آئروژینوزا مثبت بودند. برای بررسی حساسیت آنتی­بیوتیکی سویه­های جداشده، از آنتی­بیوتیک­های سیپروفلوکساسین 5 میلی­گرم، سفوتاکسیم 30 میلی­گرم، ایمی­پنم 30 میلی­گرم، آمیکاسین 30 میلی­گرم، جنتامایسین 10 میلی­گرم، آزترئونام 30 میلی­گرم، سفی­پم 30 میلی­گرم استفاده شد. برای بررسی و جهش ژن­های اگزوتوکسین A، اگزوآنزیم S، الاستاز و آلژینات از روش PCRانجام گرفت. بررسی­های انجام شده با استفاده از روش انتشار دیسک نشان داد که، 86% نمونه­ها حساس، 5/6% نمونه­ها مقاوم و 5/8% نمونه­ها نیز نسبت به این آنتی­بیوتیک­ها نیمه حساس بودند. در بین نمونه­های مقاوم، 50% نمونه­ها دارای مقاومت چندگانه بودند. 5/27% نمونه­های آلوده به سودوموناس دارای چهار ژن بیماری­زا exoS، ToxA، LasB،  algDبودند. اما خوشبختانه الگوی مقاومت آنتی­بیوتیکی بالایی را نشان ندادند و بیشتر سویه­ها نسبت به تست­های آنتی­بیوتیک حساس بودند. با وجود این­که 5/27% نمونه­های آلوده به سودوموناس آئروژینوزا دارای چهار ژن بیماری­زا بودند نسبت به تست­های انتی­بیوتیکی صورت گرفته حساس بودند

کلمات کلیدی: سودوموناس آئروژینوزا، اگزوتوکسین A، اگزوآنزیم S، الاستاز، آلژینات.
    17/92 95/7/14 13830507942005

آزاده توفیقی

و

محمد حسین آرش اسدی راد

- رضا شاپوری   930386761 دلشاد عبدالهی

95/10/15
    17/92 95/7/13 13840507941032 رضا شاپوری آزاده توفیقی محمد حسین آرش اسدی راد   93046263 سمیرا حاتمی

95/10/15
    17/92 95/7/13 13830507941026 رضا شاپوری آزاده توفیقی محمد حسین آرش اسدی راد   930477458 سمیرا ملکی

   استافیلوکوکوس اورئوس یک باکتری کروی گرم مثبت از خانواده فیرمی کوتس است و در مسیر تنفسی و پوست یافت می شود. بطور عمده این باکتری بیماریزا نیست ولی در مواقع خاص باعث عفونت های پوستی، آبسه، عفونت دستگاه تنفسی و مسمومیت غذایی می شود. انواع بیماری زای آن اغلب با تولید سم و پروتئین های سطحی خنثی کننده آنتی بادی باعث ایجاد بیماری می شوند. علاوه بر آن مصرف بی رویه آنتی بیوتیک ها باعث افزایش تولید آنزیم ها و پروتئین هایی می شوند که باعث تجزیه ساختار آنتی بیوتیک ها و مقاومت باکتری نسبت به آنتی بیوتیک ها مثل متی سیلین می گردد.

    همان طور که می دانیم استافیلوکوکوس اورئوس یکی از سه باکتری مهم در عفونت های بیمارستانی است که تشخیص سریع آن مانع از انتشار آن به محیط و جلوگیری از بیمارهای ایجاد شده توسط این باکتری می گردد. بنابر این تشخیص سریع آن  ضروری است. هدف از این مطالعه افزایش سرعت تشخیص استافیلوکوکوس اورئوس است.  برای رسیدن به این هدف، پروب شناساگر و پرایمرهای برای پروتئین Aاین باکتری  طراحی گردیده و پس از سفارش توسط شرکت های سازنده(سینا ژن)، سنتز می گردد. پروب سنتز شده به نانوذرات آهن با پوشش سیلیکونی کوانژوگه می گردد. نمونه استاندارد باکتری از انیستیتوپاستور ایران خریداری می گردد و پس از کشت در محیط های اختصاصی در محیط کشت مایع مثل ال بی براث کشت می گردد. ژنوم باکتری استخراج می گردد. ژنوم باکتری استخراج شده با پروب های متصل به نانوذرات آهن هیبرید گردیده و توسط آهن ربا جدا می شود. در نهایت PCR  انجام داده و سپس الکتروفورز انجام میدهیم. نتایج حاصل از این روش را با کیت های روتین استخراج DNAو الکتروفورز بدون بهره گیری از نانو ذرات آهن مقایسه میکنیم. که انتظار میرود باندهای حاصل از روش نانوذرات بهتر از روش روتین باشد.

کلید واژه: استافیلو کوکوس اورئوس، نانوذرات آهن، PCR،

    18 95/7/13 138305079420134 رسول شکری مجتبی محمدی رکن آبادی

مجتبی

صلوتی

  930338032 ابراهیم ندرلو
95/10/16.     18 95/7/15 13830507942013 رضا شاپوری محمد حسین آرش اسدی راد آزاده توفیقی   930312574

سیما

حق شناس

استفاده از ترکیبات گیاهی برای مقاصد درمانی به عنوان شاخه ای از طب سنتی در ایران بوده است که تا یک سده قبل نقش اصلی را در درمان بیماری ها ایفا می کرده است . عوارض داروهای گیاهی در مقایسه با ترکیبات شیمیایی به طور قابل ملاحظه ای پایین تر است. هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر مهارکنندگی گیاه سرخارگل بر روی مخمرکاندیدا آلبیکنس بود.در این مطالعه برای به دست آوردن  غلظت MIC  ، MFC  و تعیین درصد مهار عصاره سرخارگل بر روی کاندیدا آلبیکنس از روش رقت سازی سریالی در 10 لوله آزمایش و کشت در پلیت های  دارای محیط سابرو دکسترو آگارحاوی کلرامفنیکل و روش چاهک گذاری استفاده شد.برای بررسی اثربخشی عصاره سرخارگل برعفونت حاصل از کاندیداآلبیکنس درمدل حیوانی، از 28 سرموش درکنار7موش کنترل استفاده شد ونتایج به دست آمده نشان داد که حداقل غلظت بازدارندگی عصاره سرخارگل برروی قارچ کاندیداآلیکنس mg/ml150بود.کاندیدا حاصل از غلظتmg/ml  150عصاره سرخارگل درمحیط کشت  سابرو دکستروز آگار کشت شده با میانگین قطرهاله عدم رشد کاندیدا آلبیکنس درمحیط کشت سابرودکستروز آگار حاویmg/m150 وmg/ml200 ازعصاره سرخارگل به ترتیب معادل 12و16 میلی متر بود. موثرترین وبیشترین اثرمهارکنندگی درمدل حیوانی به ترتیب به پمادکلوتریمازول، غلظت mg/ml200وmg/ml150 از عصاره سرخارگل گزارش شد.گیاه سرخارگل از خاصيتضد قارچينسبتا خوبيبرخورداربوده و مي تواند كانديدي بـراي انجـام تحقيقـات بيشـتر بـراي مشخص كردن تركيب هاي ضدقارچي مؤثر موجود در اين گياه باشد که اســتفاده ازايــن گيــاه بــه عنــوان جــايگزين مناسبي براي داروهاي شيميايي موجـود بـا عـوارض جانبي در درمان عفونتهاي قارچي مورد توجه قرارگيرد.

کلمات کلیدی: عصاره سرخارگل ، مخمرکاندیدا آلبیکنس، غلظت MICوMFC
    17/5 95/7/13 13830507942004 رضا شاپوری مهدی رهنما آزاده توفیقی   930322961 فاطمه پژوهشی

 

95/10/15
    17/25 95/7/15 13830507941028 رضا شاپوری مهدی رهنما آزاده توفیقی   920618932 علی درگاهی

بیماری سلیاک یک اختلال خود ایمنی است که به صورت حساسیت دائمی به گلیادین گندم یا سایر پرولامین های موجود در جو در افرادی که از نظر ژنتیکی مستعد هستند تعریف می‌شود.Arateus de cappdoceدر قرن اول پیش از میلاد اولین کسی بود که تظاهرات بیماری را توصیف کرد. این بیماری، عامل ایجاد نوعی ناراحتی مزمن روده‌ای است که با سوء جذب ناشی از عدم تحمل گلوتن همراه می باشد. بدین معنی که بیمار نمی‌تواند گلوتن که پروتئین موجود در گندم، چاودار یا جو و همچنین در برخی از داروها است را مصرف نماید. در پاسخ به گلوتن مصرفی، سیستم ایمنی بدن بیمار، باعث تخریب در سطح ریز پرزهای روده کوچک می‌گرد و بدن نمی‌تواند مواد مغذی مورد نیاز را دریافت کند. در نتیجه سوءجذب ایجاد می‌گردد و بیمار در اثر عدم جذب مواد مورد نیاز دچار کاهش وزن و علایم مربوط به کمبود مواد مغذی می‌گردد. هدف از این مطالعه بررسی هلیکوباکترپیلوری، کمپیلوباکتر و بیفیدوباکتر در افراد با تست‌های tTGو EMAمثبت و ارتباط آنان با HLA-DQ2بوده است. . این مطالعه به صورت موردی شاهدی بر روی بیماران مراجعه کننده به آزمایشگاه تشخیص طبی ابن سینا در شهر ایلام انجام گرفت. گروه مورد شامل40 نفر بیمار با سابقه ابتلای به بیماری سلیاک و 40 نفر از افراد سالم به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. نمونه خون و مدفوع تعداد 40 نفر مبتلا به سلیاک و تعداد 40 نفر سالم جمع آوری شد. از نمونه خون برای انجام تست‌های tTG، EMA، CBCو   HLA-DQ2به روش  HLAتایپینگ سرولوژیکی استفاده شد.DNA از نمونه های مدفوعی استخراج شد، PCRمدفوعی برای تکثیر ژنهای 16SrRNAهلیکوباکترپیلوری ، بیفیدوباکتر و کمپیلوباکتر انجام شد. همچنین تست  (HPSA)با استفاده از کیت Aconبه روش Immunoassayانجام شد. سطح سرمی آنتی بادی‌ها به روش الایزا مورد بررسی قرار گرفت. . نتایج تحقیق نشان دادند افرادی که آنتی‌بادی آنان علیه tTGو EMAبالاتر بوده است ابتلای بیشتری به کمپیلوباکتر داشته‌اند ولی برعکس نوسانات آنتی‌بادی علیه tTGو EMAبا شیوع هلیکوباکتر پیلوری و بیفیدوباکتر در ارتباط معکوس بوده است در افراد سلیاکی از شیوع کمتری برخوردار بوده‌اند. از نظر تشخیص میکروب‌ها در مدفوع که با روش PCRانجام گردید همانند مطالعات دیگر مشخص‌کننده شیوع کمپیلوباکتر و کمتر هلیکوباکتر پیلوری و بیفیدوباکتر در افراد دارای سلیاک می‌باشد. نکته مهم دیگر ارتباط HLA-DQ2با سلیاک است و نتایج ما اگرچه نشان‌دهنده میزان بالای پاسخ به tTGدر سلیاک نسبت به EMAبوده است ولی ارتباط HLA-DQ2در افراد با آنتی‌بادی علیه این مارکر‌ها نشان‌دهنده اهمیت تشخیص HLA-DQ2می‌باشد. شیوع سلیاک در زنان سنین نوجوان تا میان‌سالی شایع‌تر است.

بین شیوع سلیاک و و نوسانات آنتی‌بادی‌های ضد tTGو EMAو انتشار HLA-DQ2ارتباط وجود دارد. تشخیص مدفوعی باکتری‌های سازگار با سلیاک (کمپیلوباکتر) و ناسازگار (هلیکوباکترپیلوری و بیفیدوباکتر) می‌توانند از اندیکاسیون‌های کمک به تشخیص بیماری سلیاک باشند. ارتباط نوسانات آنتی‌بادی‌های ضد سلیاک با نوسانات میکروبیوتای روده در ترسیم سیمای بالینی بیماری قابل استفاده است. و هم‌چنین بررسی همزمان آنتی‌ tTG، EMAو HLA-DQ2میتواند قطعیت تشخیص را بیشتر کند.

کلید واژه: بیماری سلیاک، هلیکوباکترپیلوری، کمپیلوباکتر، بیفیدوباکتر، tTG، EMA، HLA-DQ2
    17/83 95/6/17 13830507922011

حبیب ضیغمی

و

رضا شاپوری

- افرا خسروی   910889143

منا

لطفی کار

استافیلوکوکوس اورئوس یک باکتری گرم مثبت متعلق به خانواده میکروکوکاسه می‏باشد. این باکتری یکی از پاتوژنهای مهم و اصلی در ایجاد عفونت‏های بیمارستانی است. استافیلوکوکوس اورئوس طیف زیادی از پروتئین‏های خارج سلولی را ترشح می‏کند که علت اصلی بیماریها در میزبان پستاندار محسوب می‏شود که در بین آنها انتروتوکسین اهمیت زیادی دارند. هدف از این مطالعه، شناسایی ژنهای انتروتوکسین‏های CوDو Eدر استافیلوکوکوس اورئوسهای جدا شده از نمونه های بالینی در شهر زنجان بود. در این مطالعه توصیفی- مقطعی، 80 نمونه بالینی از مراکز مختلف درمانی شهر زنجان جمع آوری گردید. به منظور جداسازی استافیلوکوکوس اورئوس، نمونه‏ها در محیط‏های کشت اختصاصی کشت داده شدند و سپس جدایه‏ها توسط تست‏های استاندارد بیوشیمیایی و میکروبی تائید شدند. الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه‏ها، بر اساس معیارهای CLSIو با روش انتشار در دیسک تعیین شد. DNAژنومی ایزوله‏ها استخراج و سپس فراوانی ژن‏های کد کننده انتروتوکسین Cو Dو Eبا روش PCRمورد بررسی قرار گرفت.‏ در کل 80 ایزوله استافیلئوکوک اورئوس با تست های تاییدی مورد شناسایی قرار گرفت. بیشترین میزان مقاومت آنتی­بیوتیکی نسبت به تتراسایکلین (45 %) مشاهده شد و کوئینوپریستین/دالفوپریستین با 5/87 % بیشترین میزان حساسیت را به خود اختصاص داد و تنها 5/12 % ایزوله­ها در برابر این آنتی­بیوتیک مقاوم بودند. در مجموع، 31 ایزوله (75/38 %) نسبت به سه یا تعداد بیشتری از آنتی­بیوتیک­ها مقاوم بودند که به عنوان ایزوله­هایی با مقاومت دارویی چندگانه شناسایی شدند. همچنین فراوانی ژن‏های secو sedو seeدر میان ایزوله‏های استافیلوکوکوس اورئوس به ترتیب 10 % و 75/3 %  و 5/27 % بود. همچنین فراوانی ترکیبی (sed+sec) با 1 جدایه (25/1 %) مشخص شد. 2جدایه (5/2 %) حامل ژن های (sec+see(و 1 جدایه  (25/1 %) نیز حامل هر سه ژن (sec+sed+see) بود. فراوانی ژن‏های انتروتوکسین Cو Dو Eدر استافیلوکوکوس اورئوس‏های ایزوله شده از نمونه‏های بالینی به عنوان تهدیدی برای سلامت و بهداشت عمومی جامعه به شمار می‏رود و از طرفی مقاومت چند دارویی این پاتوژن یک نگرانی اصلی در بیمارستان‏ها است. بنابراین به منظور کاهش بیماریهای ناشی از این باکتری، باید راه کار مناسبی  ارائه گردد.

کلمات کلیدی:  استافیلوکوکوس اورئوس، انتروتوکسین‏، PCR

    17/92 95/6/1 13830507941029

آزاده توفیقی

و

فخری حقی

- حبیب ضیغمی   930436603 ندا ترابی

استافیلوکوکوس اورئوس یک باکتری گرم مثبت متعلق به خانواده میکروکوکاسه می باشد. این باکتری یکی از پاتوژنهای مهم و اصلی در ایجاد عفونت‏های بیمارستانی است. استافیلوکوکوس اورئوس طیف زیادی ازپروتئین‏های خارج سلولی را ترشح می‏کند که علت اصلی بیماریها در میزبان پستاندار محسوب می‏شود که دربین آنها انتروتوکسین اهمیت زیادی دارند. هدف از این مطالعه، شناسایی ژن های انتروتوکسین‏های AوBدر استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از نمونه های بالینی در شهر زنجان بود. در این مطالعه توصیفی-

مقطعی، 80 نمونه بالینی از مراکز مختلف درمانی شهر زنجان جمع آوری گردید. به منظور جداسازی استافیلوکوکوس اورئوس، نمونه‏ها در محیط‏های کشت اختصاصی کشت داده شدند و سپس جدایه‏ها توسط تست‏های استاندارد بیوشیمیایی و میکروبی تائید شدند. الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه‏ها، بر اساس معیارهای CLSIو با روش انتشار در دیسک تعیین شد. DNAژنومی ایزوله‏ها استخراج و سپس فراوانی ژن‏های کد کننده انتروتوکسین Aو Bبا روشPCRمورد بررسی قرار گرفت. در مجموع، 80 ایزوله استافیلوکوکوس-اورئوس با تست های تاییدی مورد شناسایی قرار گرفت. بیشترین میزان مقاومت آنتی­بیوتیکی نسبت به تتراسایکلین (45 %) مشاهده شد و کوئینوپریستین/دالفوپریستین با 5/87 % بیشترین میزان حساسیت را به خود اختصاص داد و تنها 5/12% ایزوله­ها در برابر این آنتی­بیوتیک مقاوم بودند. در مجموع، 33 ایزوله (25/41%) نسبت به سه یا تعداد بیشتری از آنتی­بیوتیک­ها مقاوم بودند که به عنوان ایزوله­هایی با مقاومت دارویی چندگانه شناسایی شدند. همچنین فراوانی ژن‏هایseaوsebدر میان ایزوله‏های استافیلوکوکوس اورئوس به ترتیب 75/28 % و 25/11 % بود. همچنین فراوانی ترکیبی (sea+seb) نیز با 8 جدایه (10 %) مشخص شد. فراوانی ژن‏های انتروتوکسین Aو Bدر استافیلوکوکوس اورئوس‏های ایزوله شده از نمونه‏های بالینی به عنوان تهدیدی برای سلامت و بهداشت عمومی جامعه به شمار می‏رود و از طرفی مقاومت چند دارویی این پاتوژن یک نگرانی اصلی در بیمارستان‏ها است. بنابراین به منظور کاهش بیماریهای ناشی از این باکتری، باید راه کار مناسبی ارائه گردد.

کلمات کلیدی:استافیلوکوکوس اورئوس، انتروتوکسین‏، PCR

    18 95/5/27 13830507941027

رضا شاپو.ری

و

فخری حقی

- حبیب ضیغمی   920056642 زینب حاجیلو
995/10/16                     اوجی