.::. اخذ کد پایان نامه .::.

زیست شناسی فیزیولوژی علوم جانوری(جدول 2)

زیست شناسی فیزیولوژی علوم جانوری(جدول 2)

تاریخ: 1395/05/03 - 17:58


 

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
بررسی اثر پروبيوتيک بيفيدوباکتريوم لاکتيس بر اختلالات حافظه و اضطراب
درموش های صحرايی دريافت کننده استات سرب
9545 95/5/25 95/9/17  

13830509951001

95/11/4

معصومه اصل روستا مهدی رهنما 920133250 حامد تقی بگلو

بررسی تأثیر عصاره پوسته لیمو عمانی((Citrus aurantifoliaبر اختلال حافظه و رفتار اضطرابی القا شده توسط استرس مزمن بی حرکتی در موش های صحرایی نر

9545 95/5/25    

13830509952001

96/2/13

مهدی رهنما معصومه اصل روستا 940066901 یعقوب بیگدلی

بررسی تأثیر عصاره هیدرو الکلی گیاه زنیان(Carum copicum) بر اختلال حافظه و رفتار اضطرابی القا شده توسط استرس مزمن بی حرکتی در موش های صحرایی نر

9545 95/5/25    

62630509942007

 

مهدی رهنما معصومه اصل روستا 920608370 زهرا محمدی
                   
                   
                   

 

 

فرم ب

 

 


چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
                      میثم قاسمی
                      نوشین ابیض نژاد
                      خدیجه محمدی
                      حدیث پاک طینت
                      معصومه تاراسی
                      نگین محمدی
                      نهاله توفیقی95/9/11
    18 95/7/13 62630509941002

حسین مصطفوی

و

معصومه اصل روستا

- مهدی رهنما   917030001 ساناز شهبازی پور