.::. اخذ کد پایان نامه .::.

روانشناسی عمومی (جدول 2)

روانشناسی عمومی (جدول 2)

تاریخ: 1395/05/06 - 16:37


 

قابل توجه دانشکده ها

لطفا اطلاعات فرم (الف وب ) را در جدول 2 رشته ها ی مربوطه ثبت نمایید از تاریخ 1395/06/16 امکان بررسی جدول اول نخواهد بود

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

 

عنوان پایان نامه

شماره   جلسه تصویب پروپوزال

تاریخ جلسه تصویب پروپوزال

اصلاحات مدیر گروه-تاریخ

دلیل عدم اخذ کدشناسایی

کدشناسایی

استاد مشاور

استاد راهنما

شماره دانشجویی

نام ونام خانوادگی

اثربخشی آموزش گروهی مهارت های زندگی برمیزان جرات ورزی و تاب آوری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر زنجان

93/799

94/11/01

 

 

62620705942032

1395/05/25

 

مسعود حجازی

930308606

فاطمه حمزه لو

اثر بخشی آموزش گروهی مهارت های زندگی برمیزان سلامت روانی و سبک های هویتی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول شهر قزوین

93/799

94/11/01

 

 

62620705942033

1395/05/25

 

مسود حجازی

930463234

مریم خیرخواه

بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی ، طرحواره های ناسازگاراولیه و بهزیستیروان شناختی در معتادان به شیشه و افراد با پرهیز بیش از شش ماه

93/801

94/12/15

 

 

 

62620705942048

1395/06/21

 

ذکر اله مروتی

920617935

مریم زاجکانی

بررسی عوامل مرتبط با انجام ورزش بر اساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده در پسران شهرستان ایجرود

93/801

94/12/15

 

 

62620705942034

1395/05/30

 

فریده یغمایی

930375246

احمد رسولی

رابطه هوش هیجانی و هوش سازمانی با رفتار شهروندی و بهره وری شغلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی زنجان

93/799

94/11/01

 

ظرفیت  استاد به عنوان راهنما پر است.

62620705942045

1395/06/17

 

غلامحسین انتصار فومنی

930536811

فاطمه زین العابدینی

اثر بخشی فرا شناخت درمانی در کاهش طلاق عاطفی و افزایش رضایت زناشوئی کارکنان شهر تهران

93/801

94/12/15

 

ظرفیت  استاد به عنوان راهنما پر است

1395/05/30.

62620705942044

1395/06/17

 

قمر کیانی

920567565

مسعود فولادی تنها

اثر بخشی واقعیت درمانی در کاهش اضطراب و افسردگی و افزایش پیروی از درمان در بیماران دیابتی نوع یک

93/801

94/12/15

 

ظرفیت  استاد به عنوان راهنما پر است

1395/05/30.

62620705942054

    1395/06/31

 

قمر کیانی

920608089

نگار فرشچی

رابطه طرحواره های ناسازگاراولیه و راهبردهای مقابله ای با بلوغ هیجانی در افراد معتاد و مقایسه آن با افراد غیر معتاد

93/800

94/12/01

 

ظرفیت  استاد به عنوان راهنما پر است

1395/05/30.

1395/07/08

1395/09/01

 

62620705951008

1395/09/09

 

قمر کیانی

930378538

نسترن اصغر زاده

رابطه صمیمیت زناشویی و تعهد زناشویی و کیفیت زندگی با رضایت جنسی در شرکت تجارت الکترونیک پارسیان

93/800

94/12/01

 

ظرفیت  استاد به عنوان راهنما پر است

1395/05/30.

1395/07/08

1395/07/13

62620705951001

13958/07/13

 

قمر کیانی

930466124

زهرا رضا زاده گلی

تاثیرآموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس و سازگاری اجتماعی دانش آموزان در معرض خطر دوره متوسطه شهرستان ایجرود

93/801

94/12/15

 

محل صدور شناسنامه ثبت گردد.

زنجان

 


 

1395/05/30

62620705942049

1395/06/23

 

یوسف بیانلو

ش.ش 4282435739

ت .ت 1352

930495703

سید افضل خلیلی

رابطه تنظیم هیجانی و طرحواره های ناسازگار اولیه با پرخاشگری دانش آموزان دختر دبیرستانی در شهرستان تکاب

93/801

94/12/15

 

ظرفیت  استاد به عنوان راهنما پر است

1395/05/30

1395/06/07

62620705942037

1395/06/08

مسعود حجازی

ابوالفضل حاتمی ورزنه

930472663

عطا اله نقدی

بررسی عوامل همبسته با بروز اوتیسم در شهر زنجان

93/799

94/11/01

 

 

62620705942035

1395/05/30

مسعود حجازی

ذکراله مروتی

930350835

اعظم نوری

رابطه منبع کنترل و تاب آوری با انگیزش تحصیلی در بین دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهرستان ابهر

93/799

94/11/01

 

 

62620705942036

1395/05/30

 

ذکراله مروتی

930353798

احمد محمدی

مقایسه حمایت اجتماعی ادراک شده ، راهبردهای مقابله با استرس و سلامت روانی در بین افراد معتاد بستری در کمپ و افراد عادی

93/802

95/02/20

 

 

62620705942038

1395/06/08

 

قمر کیانی

930340004

افسانه سلیمانی

ثر بخشی آموزشی واقعیت درمانی در جرات ورزی و مهارت های ارتباطی دانش آموزان

93/799

94/11/01

 

 

62620705942039

1395/06/08

ابوالفضل حاتمی

مسعود حجازی

930474243

صغری حیدری

اثر بخشی واقعیت درمانی به روش گروهی بر میزان انگیزش و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختر منطقه زنجان رود

93/799

94/11/01

 


 

62620705942040

1395/06/08

ابوالفضل حاتمی

مسعود حجازی

930383057

معصومه کریمی

اثر بخشی مدیریت استرس با روش شناختی - رفتاری در میزان اضطراب و افسردگی دانش آموزان به مقطع دبیرستان شهر قیدار

93/799

94/11/01

 

 

62620705942041

1395/06/14

 

مسعود حجازی

930492151

محرم حاجیلو

رابطه سبک های فرزند پروری با خلاقیت و جرات ورزی دانش آموزان

93/799

94/11/01

 

ظرفیت  استاد به عنوان راهنما پر است

1395/06/14

62620705942043

1395/06/17

 

مسعود حجازی

930524762

فاطمه مهدیون

اثر بخشی واقعیت درمانی گروهی در میزان مهارت های اجتماعی و انضباط اجتماعی دانش آموزان

93/799

94/11/01

 

ظرفیت  استاد به عنوان راهنما پر است

1395/06/14

1395/06/17

62620705942050

1395/06/27

ابوالفضل حاتمی

مسعود حجازی

930594345

بهمن سعادتی

رابطه هوش هیجانی و هوش معنوی با اعتبار جنسی 93/800 94/12/01    

62620705942046

    1395/06/21

----- مسعود حجازی 930355231 خدیجه خدایاری
اثر بخشی واقعیت درمانی برمیزان تاب آوری و مسولیت پذیری زنان سرپرست خانوار 93/800 94/12/01    

62620705942047

     1395/06/21
ابوالفضل حاتمی ورزنه مسعود حجازی 930324151 معصومه کاظم پور
تاثیر آموزش هوش هیجانی برکاهش پرخاشگری و افسردگی و افزایش سازگاری اجتماعی دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان کامیاران 93/800 94/12/01    

62620705942051

     1395/06/28

مسعود حجازی هاجر تاروردی زاده 930394007 اصغر رسولی
بررسی تاثیر قصه گویی بر خلاقیت نو آموزانپیش دبستانی ناحیه 1 زنجان 93/800 94/12/01    

62620705942052

    1395/06/28

جواد ناصریان منیژه ذکریایی 930312154 لیلا مراد خانی
مقایسه استرس ، اضطراب و افسردگی در زنان مطلقه و زنان متاهل 93/801 94/4/15    

62620705942055

   1395/06/31

----- مسعود حجازی 930311139 سالومه اردلانی
رابطه بلوغ عاطفی با رضایت زناشویی و صمیمیت زناشویی در دبیران متاهل 93/800 94/12/01  

ظرفیت  استاد به عنوان راهنما پر است

1395/06/28

62620705942056

     1395/06/31

مسعود حجازی افسانه صبحی 930328260 زینب امینی
اثر بخشی نقاشی درمانی برخشم ، اظطراب و نقص توجه در دانش آموزان ابتدایی ( دوره اول ) شهر قزوین 93/801 94/4/15  

ظرفیت  استاد به عنوان راهنما پر است

1395/11/20

1395/1123

62620705951019

1395/11/24

  مسعود حجازی 920617918 سمانه لزگی
         

62620705951003


95/08/15

  قمر کیانی 930694496 مژگان قدمایی
         

62620705951002


  95/08/15

  ذکراله مروتی 930397520 فاطمه یوسفی
    95/04/15    

62620705951004


  95/08/15

  غلامحسین انتصار فومنی 930273930 مجتبی رضی پور
         

62620705951005


  95/08/15

  غلامحسین انتصار فومنی 930292093 روح انگیز آهنی
         

62620705951006


 

  95/08/15

  غلامحسین انتصار فومنی 930294492 زهرا آل یاسین
         

62620705951007


  95/08/15

  غلامحسین انتصار فومنی 9201225455 ربابه اسلامی
رابطه حمایت اجتماعی و عملکرد تحصیلی با میانجیگری دو سوگرایی نگرش به جنس مخالف و استرس ادراک شدهدر دانش آموزان دختر مقطع دوم متوسطه شهر زنجان 93803 1395/04/15  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است95/09/21

95/09/28

95/10/11

62620705952001

1395/12/11
 

  قمر کیانی 930316129 عذرا احمدیان هریس
رابطه طرحواره های ناسازگارانه اولیه و استرس فرزندپروری با فرسودگی زناشویی در معلمان و کارکنان بهداشت شهر تکاب 93803 1395/04/15    

62620705951009

1395/09/21

 

  افسانه صبحی 930596717 رعنا امیریان
بررسی رابطه سبک های ارتباطی و دلزدگی زناشویی با رضایت جنسی در زنان متقاضی طلاق و عادی 93803 1395/04/15  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است95/09/21

 

62620705951012

1395/10/04

  لقمان ابراهیمی 940167390 رضوان بالادستیان 
مقایسه طرحواره های ناسازگاری اولیه ، امید به زندگی و جهت گیری مذهبی در بین زندانیان جرایم مواد مخدر ، ضرب و جرح و سرقت 93803 1395/04/15    

62620705951010

1395/09/28

محسن امیری مسعود حجازی 930589533 فرزانه عطایی
رابطه هوش هیجانی و اهمال کاری تحصیلی با اضطراب امتحان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان 93803 1395/04/15    

62620705951011

1395/09/28

 

محسن امیری مسعود حجازی 930473369 اکبر حدادها
رابطه سبک های تربیتی والدین با انگیزه پیشرفت تحصیلی و انضباط اجتماعی دانش آموزان 93803 1395/04/15    

62620705951014

1395/10/11

---------- مسعود حجازی 930446138 سمیه رحمتی
تاثیر آموزش مهارت های زندگی برسبک زندگی و اضطراب مددجویان زن کمیته امداد امام خمینی شهرستان ماهنشان 93803 1395/04/15    

62620705951015

1395/10/11

---------- مسعود حجازی 930431941 معصومه ملکی
مقایسه افسردگی ، اضطراب والدین و سبک های کنار آمدن والدین کودکان در خود مانده ، کم توان ذهنی و ناشنوای شهر زنجان 93803 1395/04/15    

62620705951016

1395/10/11

---------- افسانه صبحی 930344630 فاطمه باغبانی
مقایسه استرس شغلی ،فرسودگی شغلی ، و تعهد سازمانی در کتابداران ، معلمان و کارمندان بانک در شهر کرج 93803 1395/04/15    

62620705951018

1395/11/11

--------- مسعود حجازی 930457102 سید محمد حسینی
اثر بخشی بازی درمانی بررشد اجتماعی و رشد کلامی کودکان پیش دبستانی 93803 1395/04/15    

62620705951020

1395/11/27

 

  مسعود حجازی 930459681 ندا سلطانی مقدم
رابطه سبک های هویت با اختلالات رفتاری ی و اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان دختر پایه نهم ناحیه دو شهر قزوین 93804 1395/09/05    

62620705952002

1395/12/22

--------- غلامحسین انتصار فومنی 940069850 نرگس وکیلی
رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده و راهبردهای مقابله ای با سلامت روان در سالمندان مقیم در منزل و مقایسه آن با سالمندان مقیم آسایشگاه های شهرستان زنجان 93803 1395/04/15    

62620705952003

 

1395/12/22

---------- قمر کیانی 930507622 محبوبه سلمان زاده
رابطه مهارت های ارتباطی با سازگاری و رضایت زناشویی با میانجیگری تاب آوری در زوجین جوان شهر زنجان در سال 1396 93804 1395/09/05    

62620705952004

 

1395/12/22

 

-------- محمد سعید احمدی 940131366 زهرا جعفری
رابطه برخورداری از سرمایه اجتماعی ، هوش اجتماعی و صلاحیت های حرفه ای با انگیزش شغلی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان طارم در سال تحصیلی 96-95 93804 1395/09/05    

62620705952005

 

1395/12/22

------- محمد سعید احمدی 940074694 رضا لطفی
مقایسه تاب آوری ، سرسختی روانی و مکانیسم های مقابله با استرس بین زنان سرپرست خانوار وعادی 93804 1395/09/05  

ظرفیت استادبه عنوان راهنما پر است

1395/12/22

62620705952006

1395/12/23

--------- مسعود حجازی 940105016 فردین سیفی
رابطه تعارضات زناشویی و باورهای ارتباطی غیرمنطقی با دلزدگی زناشویی در زنان معلم و خانه دار 93804 1395/09/05    

13820705952001

1396/01/17

---------- افسانه صبحی 930416698 سمیه اشرفی آزاد
اثر بخشی واقعیت درمانی گروهی بر میزان دلزدگی ، تعارضات و رضایت زناشویی زنان مراجعه کننده به مرکز اورژانس خدمات اجتماعی بهزیستی استان زنجان 93805 1395/10/16    

13820705952003

1396/01/26

---------- مسعود حجازی 940099689 حمید نوری
رابطه باور های ارتباطی و بینش شناختی با کیفیت روابط و سازگاری زناشویی زنان متقاضی طلاق و عادی شهر زنجان 93805 1395/10/16    

13820705952002

1396/01/19

غلامحسین انتصار فومنی لقمان ابراهیمی 940022517 محبوبه افسون
رابطه عملکردهای شناختی و سبک های یادگیری با عملکرد تحصیلی در دانش آموزان مبتلا به اختلالات یادگیری شهر بیجار 93805 1395/10/16   ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است   ---------- لقمان ابراهیمی 940183391 حمیده خدابنده لو
رابطه سلامت خانواده اصلی و کیفیت زندگی زناشویی با نقش میانجی گری راهبردهای حفظ رابطه در دبیران متاهل آموزش و پرورش ناحیه دو زنجان 93805 1395/10/16  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/01/27

  ---------- ابوالفضل حاتمی ورزنه 940163744 لادن صفائیان
مقایسه سبک والدینی ، ذهنیت طرحواره ای و مکانیسم دفاعی افراد مبتلا به بیماری  قلبی و گوارشی شهر زنجان در سال 1396 93805 1395/10/16  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/01/27

  لقمان ابراهیمی قمر کیانی 940444549 سمیه رزاقی
رابطه خوش بینی ، امیدواری و بهزیستی روانی با شادکامی در دانشجویان دانشگاه زنجان در سال 1395 93804 1395/09/05    

13820705952004

1396/01/27
 

------------ محمد سعید احمدی 930478869 حسین بیات
رابطه دلبستگی شغلی ، تعهد سازمانی و سرسختی روانی با فرسودگی شغلی در بین کارکنان مرکز بهداشت شهرستان زنجان 93805 1395/10/16  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/01/26

 

  ------------ مسعود حجازی 940142181 مهدی جمشیدی
اثر بخشی آموزش برنامه شادی فوردایس برمیزان امید و خوش بینی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر زنجان 93805 1395/10/16  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/01/26

 

  ----------- مسعود حجازی 940248672 مریم وثوق
اثر بخشی طرح توانمند سازی برمیزان توانمندی سالمندان معلول 93805 1395/10/16  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/01/26

 

  ------------ مسعود حجازی 940161615 مینا غریبلو
رابطه باورهای هوشی و فرا شناخت با عملکرد تحصیلی دانش آموزان به پایه نهم ناحیه دو زنجان 93803 1395/10/16  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/01/26

 

  ------------ مسعود حجازی 940151203 مرتضی بیگدلی
 

 

 

فرم ب

 

 


چکیده پایان نامه

نمره مقاله

مقاله -تعدادمقاله

نمره

تاریخ دفاع

کدشناسایی

استاد داور

استاد مشاور

استادراهنما

عنوان پایان نامه

شماره دانشجویی

نام ونام خانوادی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رقیه کلانتری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مريم کريمي    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شادی قاصدی قزوینی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آذر خلجی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهیمه کاکایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیلا تاراسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رقیه خان بابایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سیده فاطمه گنجی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زهرا قرباني   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محبوبه موسوی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فریبا رجبی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سمیرا قربانیان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:آناهیتا فروزان مهر

                      مینا  دویران       
                      حدیث عبادی
                      وحید شاهمرادی
                     

:فاطمه جمالپور گشتی

                    930352312 حمید فتاحی
                    920608076 :پریسا میناخانی 
                    930503399 زهرا ناصری
                    930404146 فاطمه بیات         
                    930399002 زینب زرگروفا
                    920589972 عباسعلی سلطانی همت
                    930392101 رباب نعمتی        
                    930293779 زهرا یارمحمدی
                    930295996  سهیلا قنبری
                    930297805 الهام شمس        
                    930532107 گلنساء زمانی
                    930399619 حمید رضا عباسی      
                    930307334 ژاله حیدری        
1395/08/04                   930480211 حمید نقی لو
1395/08/04                   930404537 بهیه محمدی
1395/08/04                   930300724 محمد بابایی
1395/08/04                   930514107 فرحناز علایی
1395/08/09                   920558964 مریم زجاجی قمی
1395/08/09                   930417420 سید علی اکبر میرحسینی
1395/08/09                   920617929 فاطمه رحمنی
1395/08/09                   930332515 زهره خلفی
1395/08/09                   930332630 سیده فرزانه شریفی فر
1395/08/20                     آزاده مهرگان نژاد
95/09/09                     صغری حیدری
95/09/28                     عطاء اله نقدی
95 / 09/28                     اعظم نوری
95/09/28                     سید افضل خلیلی
95/09/28                     محرم حاجیلو
95/09/28                     فاطمه مهدیون
95/09/28                     خدیجه خدایاری
95/09/28                     معصومه کاظم پور
95/10/09                     زینب امینی
95/10/09                     اصغر رسولی
95/10/09                     سالومه اردلانی
95/10/09                     بهمن سعادتی
95/11/03                     نگارفرشچی
95/11/03                     احمد محمدی
95/11/03                     لیلا مرادخانی
95/11/03                     مهدی قدسی زاد
95/11/03                     مریم زاجکانی
95/11/03                     فریده آشوری آقابابایی
95/12/16                     زهرا رضا زاده گلی
95/12/16                     مژگان قدمایی
95/12/16                     روح انگیز آهنی
95/12/16                     فاطمه زین العابدینی
96/01/16                     معصومه کریمی
96/01/26                     مجتبی رضی پور
96/01/26                     زهرا آل یاسین
96/01/26                     سمیه رحمتی
96/01/26                     معصومه ملکی
96/01/26                     فرزانه عطایی
96/01/26                     اکبر حدادها