.::. اخذ کد پایان نامه .::.

روانشناسی عمومی (جدول 2)

روانشناسی عمومی (جدول 2)

تاریخ: 1395/05/06 - 12:55


 

قابل توجه دانشکده ها

لطفا اطلاعات فرم (الف وب ) را در جد

ول 2 رشته ها ی مربوطه ثبت نمایید از تاریخ 1395/06/16 امکان بررسی جدول اول نخواهد بود

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

  

 

عنوان پایان نامه

شماره   جلسه تصویب پروپوزال

تاریخ جلسه تصویب پروپوزال

اصلاحات مدیر گروه-تاریخ

دلیل عدم اخذ کدشناسایی

کدشناسایی

استاد مشاور

استاد راهنما

شماره دانشجویی

نام ونام خانوادگی

اثربخشی آموزش گروهی مهارت های زندگی برمیزان جرات ورزی و تاب آوری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر زنجان

93/799

94/11/01

 

 

62620705942032

1395/05/25

 

مسعود حجازی

930308606

فاطمه حمزه لو

اثر بخشی آموزش گروهی مهارت های زندگی برمیزان سلامت روانی و سبک های هویتی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول شهر قزوین

93/799

94/11/01

 

 

62620705942033

1395/05/25

 

مسود حجازی

930463234

مریم خیرخواه

بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی ، طرحواره های ناسازگاراولیه و بهزیستیروان شناختی در معتادان به شیشه و افراد با پرهیز بیش از شش ماه

93/801

94/12/15

 

 

 

62620705942048

1395/06/21

 

ذکر اله مروتی

920617935

مریم زاجکانی

بررسی عوامل مرتبط با انجام ورزش بر اساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده در پسران شهرستان ایجرود

93/801

94/12/15

 

 

62620705942034

1395/05/30

 

فریده یغمایی

930375246

احمد رسولی

رابطه هوش هیجانی و هوش سازمانی با رفتار شهروندی و بهره وری شغلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی زنجان

93/799

94/11/01

 

ظرفیت  استاد به عنوان راهنما پر است.

62620705942045

1395/06/17

 

غلامحسین انتصار فومنی

930536811

فاطمه زین العابدینی

اثر بخشی فرا شناخت درمانی در کاهش طلاق عاطفی و افزایش رضایت زناشوئی کارکنان شهر تهران

93/801

94/12/15

 

ظرفیت  استاد به عنوان راهنما پر است

1395/05/30.

62620705942044

1395/06/17

 

قمر کیانی

920567565

مسعود فولادی تنها

اثر بخشی واقعیت درمانی در کاهش اضطراب و افسردگی و افزایش پیروی از درمان در بیماران دیابتی نوع یک

93/801

94/12/15

 

ظرفیت  استاد به عنوان راهنما پر است

1395/05/30.

62620705942054

    1395/06/31

 

قمر کیانی

920608089

نگار فرشچی

رابطه طرحواره های ناسازگاراولیه و راهبردهای مقابله ای با بلوغ هیجانی در افراد معتاد و مقایسه آن با افراد غیر معتاد

93/800

94/12/01

 

ظرفیت  استاد به عنوان راهنما پر است

1395/05/30.

1395/07/08

1395/09/01

 

62620705951008

1395/09/09

 

قمر کیانی

930378538

نسترن اصغر زاده

رابطه صمیمیت زناشویی و تعهد زناشویی و کیفیت زندگی با رضایت جنسی در شرکت تجارت الکترونیک پارسیان

93/800

94/12/01

 

ظرفیت  استاد به عنوان راهنما پر است

1395/05/30.

1395/07/08

1395/07/13

62620705951001

13958/07/13

 

قمر کیانی

930466124

زهرا رضا زاده گلی

تاثیرآموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس و سازگاری اجتماعی دانش آموزان در معرض خطر دوره متوسطه شهرستان ایجرود

93/801

94/12/15

 

محل صدور شناسنامه ثبت گردد.

زنجان

 


 

1395/05/30

62620705942049

1395/06/23

 

یوسف بیانلو

ش.ش 4282435739

ت .ت 1352

930495703

سید افضل خلیلی

رابطه تنظیم هیجانی و طرحواره های ناسازگار اولیه با پرخاشگری دانش آموزان دختر دبیرستانی در شهرستان تکاب

93/801

94/12/15

 

ظرفیت  استاد به عنوان راهنما پر است

1395/05/30

1395/06/07

62620705942037

1395/06/08

مسعود حجازی

ابوالفضل حاتمی ورزنه

930472663

عطا اله نقدی

بررسی عوامل همبسته با بروز اوتیسم در شهر زنجان

93/799

94/11/01

 

 

62620705942035

1395/05/30

مسعود حجازی

ذکراله مروتی

930350835

اعظم نوری

رابطه منبع کنترل و تاب آوری با انگیزش تحصیلی در بین دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهرستان ابهر

93/799

94/11/01

 

 

62620705942036

1395/05/30

 

ذکراله مروتی

930353798

احمد محمدی

مقایسه حمایت اجتماعی ادراک شده ، راهبردهای مقابله با استرس و سلامت روانی در بین افراد معتاد بستری در کمپ و افراد عادی

93/802

95/02/20

 

 

62620705942038

1395/06/08

 

قمر کیانی

930340004

افسانه سلیمانی

ثر بخشی آموزشی واقعیت درمانی در جرات ورزی و مهارت های ارتباطی دانش آموزان

93/799

94/11/01

 

 

62620705942039

1395/06/08

ابوالفضل حاتمی

مسعود حجازی

930474243

صغری حیدری

اثر بخشی واقعیت درمانی به روش گروهی بر میزان انگیزش و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختر منطقه زنجان رود

93/799

94/11/01

 


 

62620705942040

1395/06/08

ابوالفضل حاتمی

مسعود حجازی

930383057

معصومه کریمی

اثر بخشی مدیریت استرس با روش شناختی - رفتاری در میزان اضطراب و افسردگی دانش آموزان به مقطع دبیرستان شهر قیدار

93/799

94/11/01

 

 

62620705942041

1395/06/14

 

مسعود حجازی

930492151

محرم حاجیلو

رابطه سبک های فرزند پروری با خلاقیت و جرات ورزی دانش آموزان

93/799

94/11/01

 

ظرفیت  استاد به عنوان راهنما پر است

1395/06/14

62620705942043

1395/06/17

 

مسعود حجازی

930524762

فاطمه مهدیون

اثر بخشی واقعیت درمانی گروهی در میزان مهارت های اجتماعی و انضباط اجتماعی دانش آموزان

93/799

94/11/01

 

ظرفیت  استاد به عنوان راهنما پر است

1395/06/14

1395/06/17

62620705942050

1395/06/27

ابوالفضل حاتمی

مسعود حجازی

930594345

بهمن سعادتی

رابطه هوش هیجانی و هوش معنوی با اعتبار جنسی 93/800 94/12/01    

62620705942046

    1395/06/21

----- مسعود حجازی 930355231 خدیجه خدایاری
اثر بخشی واقعیت درمانی برمیزان تاب آوری و مسولیت پذیری زنان سرپرست خانوار 93/800 94/12/01    

62620705942047

     1395/06/21
ابوالفضل حاتمی ورزنه مسعود حجازی 930324151 معصومه کاظم پور
تاثیر آموزش هوش هیجانی برکاهش پرخاشگری و افسردگی و افزایش سازگاری اجتماعی دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان کامیاران 93/800 94/12/01    

62620705942051

     1395/06/28

مسعود حجازی هاجر تاروردی زاده 930394007 اصغر رسولی
بررسی تاثیر قصه گویی بر خلاقیت نو آموزانپیش دبستانی ناحیه 1 زنجان 93/800 94/12/01    

62620705942052

    1395/06/28

جواد ناصریان منیژه ذکریایی 930312154 لیلا مراد خانی
مقایسه استرس ، اضطراب و افسردگی در زنان مطلقه و زنان متاهل 93/801 94/4/15    

62620705942055

   1395/06/31

----- مسعود حجازی 930311139 سالومه اردلانی
رابطه بلوغ عاطفی با رضایت زناشویی و صمیمیت زناشویی در دبیران متاهل 93/800 94/12/01  

ظرفیت  استاد به عنوان راهنما پر است

1395/06/28

62620705942056

     1395/06/31

مسعود حجازی افسانه صبحی 930328260 زینب امینی
اثر بخشی نقاشی درمانی برخشم ، اظطراب و نقص توجه در دانش آموزان ابتدایی ( دوره اول ) شهر قزوین 93/801 94/4/15  

ظرفیت  استاد به عنوان راهنما پر است

1395/11/20

1395/1123

62620705951019

1395/11/24

  مسعود حجازی 920617918 سمانه لزگی
         

62620705951003


95/08/15

  قمر کیانی 930694496 مژگان قدمایی
         

62620705951002


  95/08/15

  ذکراله مروتی 930397520 فاطمه یوسفی
    95/04/15    

62620705951004


  95/08/15

  غلامحسین انتصار فومنی 930273930 مجتبی رضی پور
         

62620705951005


  95/08/15

  غلامحسین انتصار فومنی 930292093 روح انگیز آهنی
         

62620705951006


 

  95/08/15

  غلامحسین انتصار فومنی 930294492 زهرا آل یاسین
         

62620705951007


  95/08/15

  غلامحسین انتصار فومنی 9201225455 ربابه اسلامی
رابطه حمایت اجتماعی و عملکرد تحصیلی با میانجیگری دو سوگرایی نگرش به جنس مخالف و استرس ادراک شدهدر دانش آموزان دختر مقطع دوم متوسطه شهر زنجان 93803 1395/04/15  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است95/09/21

95/09/28

95/10/11

62620705952001

1395/12/11
 

  قمر کیانی 930316129 عذرا احمدیان هریس
رابطه طرحواره های ناسازگارانه اولیه و استرس فرزندپروری با فرسودگی زناشویی در معلمان و کارکنان بهداشت شهر تکاب 93803 1395/04/15    

62620705951009

1395/09/21

 

  افسانه صبحی 930596717 رعنا امیریان
بررسی رابطه سبک های ارتباطی و دلزدگی زناشویی با رضایت جنسی در زنان متقاضی طلاق و عادی 93803 1395/04/15  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است95/09/21

 

62620705951012

1395/10/04

  لقمان ابراهیمی 940167390 رضوان بالادستیان 
مقایسه طرحواره های ناسازگاری اولیه ، امید به زندگی و جهت گیری مذهبی در بین زندانیان جرایم مواد مخدر ، ضرب و جرح و سرقت 93803 1395/04/15    

62620705951010

1395/09/28

محسن امیری مسعود حجازی 930589533 فرزانه عطایی
رابطه هوش هیجانی و اهمال کاری تحصیلی با اضطراب امتحان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان 93803 1395/04/15    

62620705951011

1395/09/28

 

محسن امیری مسعود حجازی 930473369 اکبر حدادها
رابطه سبک های تربیتی والدین با انگیزه پیشرفت تحصیلی و انضباط اجتماعی دانش آموزان 93803 1395/04/15    

62620705951014

1395/10/11

---------- مسعود حجازی 930446138 سمیه رحمتی
تاثیر آموزش مهارت های زندگی برسبک زندگی و اضطراب مددجویان زن کمیته امداد امام خمینی شهرستان ماهنشان 93803 1395/04/15    

62620705951015

1395/10/11

---------- مسعود حجازی 930431941 معصومه ملکی
مقایسه افسردگی ، اضطراب والدین و سبک های کنار آمدن والدین کودکان در خود مانده ، کم توان ذهنی و ناشنوای شهر زنجان 93803 1395/04/15    

62620705951016

1395/10/11

---------- افسانه صبحی 930344630 فاطمه باغبانی
مقایسه استرس شغلی ،فرسودگی شغلی ، و تعهد سازمانی در کتابداران ، معلمان و کارمندان بانک در شهر کرج 93803 1395/04/15    

62620705951018

1395/11/11

--------- مسعود حجازی 930457102 سید محمد حسینی
اثر بخشی بازی درمانی بررشد اجتماعی و رشد کلامی کودکان پیش دبستانی 93803 1395/04/15    

62620705951020

1395/11/27

 

  مسعود حجازی 930459681 ندا سلطانی مقدم
رابطه سبک های هویت با اختلالات رفتاری ی و اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان دختر پایه نهم ناحیه دو شهر قزوین 93804 1395/09/05    

62620705952002

1395/12/22

--------- غلامحسین انتصار فومنی 940069850 نرگس وکیلی
رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده و راهبردهای مقابله ای با سلامت روان در سالمندان مقیم در منزل و مقایسه آن با سالمندان مقیم آسایشگاه های شهرستان زنجان 93803 1395/04/15    

62620705952003

 

1395/12/22

---------- قمر کیانی 930507622 محبوبه سلمان زاده
رابطه مهارت های ارتباطی با سازگاری و رضایت زناشویی با میانجیگری تاب آوری در زوجین جوان شهر زنجان در سال 1396 93804 1395/09/05    

62620705952004

 

1395/12/22

 

-------- محمد سعید احمدی 940131366 زهرا جعفری
رابطه برخورداری از سرمایه اجتماعی ، هوش اجتماعی و صلاحیت های حرفه ای با انگیزش شغلی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان طارم در سال تحصیلی 96-95 93804 1395/09/05    

62620705952005

 

1395/12/22

------- محمد سعید احمدی 940074694 رضا لطفی
مقایسه تاب آوری ، سرسختی روانی و مکانیسم های مقابله با استرس بین زنان سرپرست خانوار وعادی 93804 1395/09/05  

ظرفیت استادبه عنوان راهنما پر است

1395/12/22

62620705952006

1395/12/23

--------- مسعود حجازی 940105016 فردین سیفی
رابطه تعارضات زناشویی و باورهای ارتباطی غیرمنطقی با دلزدگی زناشویی در زنان معلم و خانه دار 93804 1395/09/05    

13820705952001

1396/01/17

---------- افسانه صبحی 930416698 سمیه اشرفی آزاد
اثر بخشی واقعیت درمانی گروهی بر میزان دلزدگی ، تعارضات و رضایت زناشویی زنان مراجعه کننده به مرکز اورژانس خدمات اجتماعی بهزیستی استان زنجان 93805 1395/10/16    

13820705952003

1396/01/26

---------- مسعود حجازی 940099689 حمید نوری
رابطه باور های ارتباطی و بینش شناختی با کیفیت روابط و سازگاری زناشویی زنان متقاضی طلاق و عادی شهر زنجان 93805 1395/10/16    

13820705952002

1396/01/19

غلامحسین انتصار فومنی

لقمان ابراهیمی

1

940022517

محبوبه افسون

1

رابطه عملکردهای شناختی و سبک های یادگیری با عملکرد تحصیلی در دانش آموزان مبتلا به اختلالات یادگیری شهر بیجار 93805 1395/10/16  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

استاد موردنظر شما ثبت گرديده ولي داراي مجوز نمي باشد1396/03/06

13820705952015

1396/04/20
 

----------

لقمان ابراهیمی

2

940183391

حمیده خدابنده لو

2

رابطه سلامت خانواده اصلی و کیفیت زندگی زناشویی با نقش میانجی گری راهبردهای حفظ رابطه در دبیران متاهل آموزش و پرورش ناحیه دو زنجان 93805 1395/10/16  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/01/27

13820705952008

1396/03/06

---------- ابوالفضل حاتمی ورزنه 940163744 لادن صفائیان
مقایسه سبک والدینی ، ذهنیت طرحواره ای و مکانیسم دفاعی افراد مبتلا به بیماری  قلبی و گوارشی شهر زنجان در سال 1396 93805 1395/10/16  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/01/27

استاد (مشاور )موردنظر شما ثبت گرديده ولي داراي مجوز نمي باشد CICT

 
 

13820705952016

1396/04/22
 

لقمان

ابراهیمی

 

قمر کیانی 940444549 سمیه رزاقی
رابطه خوش بینی ، امیدواری و بهزیستی روانی با شادکامی در دانشجویان دانشگاه زنجان در سال 1395 93804 1395/09/05    

13820705952004

1396/01/27
 

------------ محمد سعید احمدی 930478869 حسین بیات
رابطه دلبستگی شغلی ، تعهد سازمانی و سرسختی روانی با فرسودگی شغلی در بین کارکنان مرکز بهداشت شهرستان زنجان 93805 1395/10/16  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/01/26

 

13820705952005

1396/03/01

------------ مسعود حجازی 940142181 مهدی جمشیدی
اثر بخشی آموزش برنامه شادی فوردایس برمیزان امید و خوش بینی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر زنجان 93805 1395/10/16  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/01/26

 

13820705952006

 

1396/03/01

----------- مسعود حجازی 940248672 مریم وثوق
اثر بخشی طرح توانمند سازی برمیزان توانمندی سالمندان معلول 93805 1395/10/16  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/01/26

1396/03/01

 

13820705952017

1396/05/01
 

------------ مسعود حجازی 940161615 مینا غریبلو
رابطه باورهای هوشی و فرا شناخت با عملکرد تحصیلی دانش آموزان به پایه نهم ناحیه دو زنجان 93803 1395/10/16  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/01/26

1396/03/01

13820705952014

1396/04/20

------------ مسعود حجازی 940151203 مرتضی بیگدلی
رابطه مهارت مدیریت زمان و ارتباط موثر با اهمال کاری تحصیلی و اضطراب امتحان در بین دانش آموزان متوسطه دوره دوم شهر تاکستان 93804 1395/09/05  

1396/03/01

13820705952013

1396/03/07
 

--------- مسعود حجازی 930433477

عیسی رحمانی

1

اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی برسازگاری اجتماعی ،مهارت های ارتباطی و مهارت های اجتماعی دانش آموزان دختر کم توان ذهنمی شهرستان ابهر 93806 1395/12/10    

13820705952007

1396/03/04

---------- غلامحسین انتصار فومنی 940136169 بهاره امیر ملایری
رابطه سبک های دلبستگی با ادراک شایستگی و مهارت های اجتماعی و رشد اعتقادی در دانش آموزان دختر پایه دهم ناحیه 2 شهر زنجان 93806 1395/12/10  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/03/04

1396/03/06

1396/05/11

13820705952021

1396/06/07
 

---------- غلامحسین انتصار فومنی 940144906 زینب حاجی علی اکبری
رابطه هوش معنوی و باورهای مذهبی با انگیزش پیشرفت و خودکارآمدی تحصیلی در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر ابهر 93806 1395/12/10    

13820705952009

1396/03/06

----------- محمدسعید احمدی 940047322 قربانعلی بابایی
رابطه یادگیری خود تنظیمی ،خود کارآمدی و انگیزش تحصیلی با اهمال کاری تحصیلی در بین دانش آموزان مقطع اول دبیرستان شهرستان زنجان 93806 1395/12/10  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/03/06

1396/05/11

13820705952025

1396/06/21

------------ محمدسعید احمدی 940068453 محمد عزیزی
رابطه سبک های مقابله ای و ویژگی های شخصیتی والدین با نشانه های آسیب شناختی عاطفی - رفتاری نوجوانان 93806 1395/12/10    

13820705952010

1396/03/06
 

----------- افسانه صبحی 940254019 زهرا پاشا خانی
رابطه ویژگی های شخصیتی و سبک های هویت من با دلبستگی شغلی در معلمان مقطع ابتدایی شهر سجاس 93806 1395/12/10    

13820705952011

 

1396/03/06
 

----------- افسانه صبحی 940070042 سکینه رفیعی
رابطه هوش هیجانی ، استرس های روزانه ، حمایت اجتماعی ادراک شده ، و بهزیستی روانی با تعارضات بین فردی کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان زنجان 93806 1395/12/10    

13820705952012

1396/03/06

---------- محسن امیری 940172200 رقیه محمدی
رابطه هوش اخلاقی و حمایت سازمانی ادراک شده با دلبستگی شغلی در معلمان مقطع ابتدایی شهر ایجرود 93806 1395/12/10  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/03/06

1396/05/11

13820705952023

1396/06/14
 

----------- افسانه صبحی 940239536

عطوفه خدایی

1

رابطه عزت نفس و سرمایه روان شناختی با کیفیت زندگی زنان متاهل و مجرد منطقه دو تهران 93806 1395/12/10  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1396/03/06

1396/05/11

13820705952022

1396/06/08

---------- غلامحسین انتصار فومنی 940105792 سهیلا علاقه بندی
رابطه منبع کنترل با اهمال کاری تحصیلی ، انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان ایجرود در سال تحصیلی 96-95 93807 1395/12/15  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است1396/05/11

 

 

13820705952026

1396/06/21

--------- محمدسعید احمدی 940165621 امیر محمدی
رابطه هیجان طلبی و انعطاف پذیری شناختی با نگرش به مواد مخدر در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان در سال 1396 93807 1395/12/15    

13820705952018

1396/05/11

مسعود حجازی قمر کیانی 930533656 مهین مراد حاصلی
رابطه سبک های هویتی و ویژگیهای شخصیتی با رفتار بزهکارانه زندانیان واقع در زندان شهرستان بیجار 93807 1395/12/15  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است1396/05/11

96/08/21

1396/08/24

13820705962034

1397/04/11
 

----------- اکبر جلیلی 940096261 سیامک حمزه خانی
رابطه ذهن آگاهی و طرحواره های شناختی با سبک های تصمیم گیری و روابط خانوادگی در دانش آموزان دختر دبیرستانی منطقه زنجانرود 93807 1395/12/15  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است1396/05/11

1396/08/21

1396/10/19

 

13820705961006

1396/10/25
 

---------- محمد سعید احمدی 940201733 نسرین ندر خانلو
اثربخشی معنا درمانی به روش گروه درمانی در کاهش افسردگی ،اضطراب و استرس و افزایش کیفیت زندگی زنان سالمند ساکن در آسایشگاه سالمندان حضرت فاطمه شهر قزوین 93807 1395/12/15  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است1396/05/11

13820705961003

1396/08/21
 

----------- غلامحسین انتصار فومنی 930443155 شهرزاد شهواره
رابطه هوش معنوی و پایبندی مذهبی با میزان رضایت از زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی زنجان 93807 1395/12/15  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است1396/05/11

13820705952019

1396/05/29

--------- مسعود حجازی 940205499 سیده زهرا صفوی
اثربخشی واقعیت درمانی در میزان تاب آوری و سرسختی روانی زنان ورزشکار گلشهر کاظمیه زنجان 93807 1395/12/15  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است1396/05/11

13820705952020

1396/05/29

---------- مسعود حجازی 940282697 سیده رقیه موسوی سرخه دیزجی
مقایسه هوش هیجانی ، هوش معنوی و جهت گیری مذهبی دانشجویان دختر با طلاب خواهر شهرستان زنجان 93806 1395/12/10    

13820705952024

1396/06/016
 

----------- مسعود حجازی 940115149 زهرا خالقی
رابطه حمایت اجتماعی ، بهزیستی معنوی و جهت گیری مذهبی با رفتارهای پر خطر دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ماه نشان 93806 1395/12/10  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است1396/06/21

13820705952027

1396/06/22

------------ مسعود حجازی 940278487 راضیه اسدی
اثربخشی آموزش حل مساله برتغییر آگاهی و نگرش در نوجوانان شهر ترکمانچای 93806 1395/12/10    

13820705952028

1396/06/29

----------- افسانه صبحی 940177581 علی سلیمی
اثر بخشی act در میزان کمرویی و عزت نفس دانش آموزان 93807 1395/12/15    

13820705961001

1396/08/21
 

----------- مسعود حجازی 940133247 مریم سنمار
مقایسه سازگاری اجتماعی ، خود کار آمدی و رشد اجتماعی در نوجوانان تک فرزند و چند فرزند شهر زنجان 93808 1396/02/15  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است 1396/08/21

13820705961004

1396/09/13
 

----------- مسعود حجازی 940141647 سیده سمیه موسوی قاسمی
مقایسه کیفیت زندگی ، حمایت اجتماعی ادراک شده ، و انعطاف پذیری شناختی در میان افرادبا ناراحتی قلبی و عادی 93808 1396/02/15  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است 1396/08/21

1396/10/19

13820705961008

1396/10/30
 

--------- محمد سعید احمدی 940062237 مجتبی شریفی
رابطه طرحواره های ناسازگاراولیه و سبک های دلبستگی با امید و خوش بینی 93807 1395/12/15  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است 1396/08/21

13820705961012

1396/11/08

--------- مسعود حجازی 940118818 امیر حسین شاهمرادی
رابطه کمال گرایی و تصویر بدن بر اساس نقش واسطه ای آشفتگی روان شناختی 93808 96/04/01  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است 1396/08/21

13820705961009

1396/10/30

صادق تقیلو مسعود حجازی 940127556 فریال گیوه چی
الگوی پیش بینی خشونت های خانگی علیه زنان بر اساس ویژگی های شخصیتی و هوش هیجانی در شهر تبریز 93808 96/04/01    

13820705961002

1396/08/21
 

مسعود حجازی ذکر اله مروتی 940008781 سمانه بدری
ناگویی خلقی ، تکانشگری شناختی و علایم اختلال نارسایی توجه - بیش فعالی در نوجوانان پسر مصرف کننده دخانیات و نوجوانان غیر مصرف کننده 93808 96/04/01  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است 1396/08/21

13820705961007

1396/10/26

مسعود حجازی محسن امیری 940074442

مریم مرادی

1

رابطه علی ابعاد پیوند بالینی ( مراقبت و محافظت ) با افسردگی با میانجیگری عزت نفس و هیجان شرم دردانش آموزان دختر شهر زنجان 93808 1396/04/01    

13820705961010

1396/10/30
 

-------- ذکراله مروتی 940059522 مرتضی حیدرزاده
نقش هوش اجتماعی و اخلاقی در پیوند با مدرسه دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهر زنجان 93808 1396/04/01    

13820705961014

1396/11/12
 

------ افسانه صبحی 940122437 حمید رضا مرادی
مقایسه زنان مطلقه و عادی از لحاظ اضطراب اجتماعی ، تنظیم هیجان شناختی و انعطاف پذیری شناختی در شهر زنجان 93808 1396/04/01    

13820705961011

1396/11/05

------ ذکراله مروتی 930592823 سیما ایمانی
مقایسه هوش اخلاقی ، هوش معنوی و معنای زندگی در بیماران قلبی عروقی ، کلیوی و سالم 93808 1396/04/01    

13820705961005

1396/10/19

------ افسانه صبحی 940174174 فهیمه اصغری
طراحی و آزمون الگویی از پیشانیدها و پسانیدهای مهم اعتیاد به شبکه های اجتماعی در دانش آموزان دوره اول متوسطه شهر زنجان 93808 1396/04/01   ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

13820705962028

1397/03/27
 

------ ذکراله مروتی 940093885 هادی روجبیان
بررسی پیش آیندها و سبک های دلبستگی و همدلی عاطفی و پس آیندهای ( رضایت از زندگی و بهزیستی روان شناختی ) مهم رضایت زناشویی در دانشجویان زن متاهل 93808 1396/04/01    

13820705961013

1396/11/09

------ ذکراله مروتی 940165062 مریم کریمی
مقایسه دانش آموزان آزار رسان ، آزار پذیر و عادی از لحاظ ویژگی های شخصیتی ، مدیریت هیجان و سبک تربیتی والدین در دانش آموزان پسر مقطع دهم 93808 1396/04/01   ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

13820705962027

1397/03/27

------ ذکراله مروتی 940077235 سعید بیات
پیش بینی تاب آوری بر اساس معنای تحصیلی و سرزندگی تحصیلی دانشجویان غیر بومی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

93809

1396/10/01

   

13820705962001

1397/02/05

----- دکترغلامحسین انتصار فومنی 950150902 شیوا محمد رضایی
رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده و ناگویی هیجانی با نارسایی شناختی در سالمندان

93809

1396/10/01    

13820705962002

 

1397/02/05

 

دکتر مجید یوسفی افراشته دکتر مسعود حجازی 950089655 ایران دخت آسایی
رابطه مهارت حل مساله و خودکارآمدی تحصیلی با میانجیگری خودپنداره دانش آموزان پسر شبانه روزی دوره اول متوسطه شهرستان ایجرود 93809 1396/10/01    

13820705962003

 

1397/02/05

 

-------- دکتر قمر کیانی 950285837 ابوذر خالقی
اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روانی،عزت نفس،و سازگاری اجتماعی کودکان کار شهر زنجان 93809 1396/10/01    

13820705962004

 

1397/02/05

 

-------- دکتر یوسف بیانلو 950018392 حسین شیر محمدی
نقش سرسختی روانی در رابطه بین راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با سازگاری و استرس شغلی پرستاران 93809 1396/10/01    

13820705962005

1397/02/05
دکتر مجید یوسفی دکتر مسعود حجازی 950015427 عزیزه کرانی
رابطه ابعاد معنای تحصیلی و استرس زندگی دانشجویی با میانجیگری تاب آوری تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 93809 1396/10/01    

13820705962006

1397/02/08
 

دکتر مجید یوسفی افراشته دکتر مسعود حجازی 950252574 نازنین داودی
نقش میانجی سرسختی روانشناختی در رابطه تعیین جهت گیری زندگی خوش بینانه و بدبینانه و تعارض شغلی- خانواده در کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان زنجان 93809 1396/10/01    

13820705962007

1397/02/08

دکتر مجید یوسفی افراشته دکتر مسعود حجازی 950168691 سمیه توسلیان
مقایسه کارکرد توجه پایدار و حافظه هیجانی در افراد وابسته به مت آمفتامین،تریاک و افراد عادی شهرستان سلطانیه در سال 96 93809 1396/10/01    

13820705962008

 

1397/02/08

 

------- دکتر قمر کیانی 950146283 اصغر بوئینی
نقش طرحواره های درمانگر در رعایت اخلاق حرفه ای کاری و وابستگی به مراجع در بین مشاوران و روانشناسان مراکز مشاوره بهزیستی استان زنجان 93809 1396/10/01    

13820705962009

 

1397/02/08

------ دکتر لقمان ابراهیمی 950018782 منیژه جباری
بررسی رابطه استرس ادراک شده،سبک مقابله ای و حمایت اجتماعی ادراک شده با توجیه روابط فرازناشویی 93809 1396/10/01    

13820705962010

 

1397/02/08

------ دکتر افسانه صبحی 950115873 توران خدمتلو
مقایسه خود شفقتی و نشخوار فکری در دانشجویان دختر دارای سندروم ضربه عشق و بدون ضربه عشق دانشگاه آزاد زنجان 93809 1396/10/01    

13820705962011

1397/02/08
 

دکتر ذکراله مروتی دکتر همام موید فر 950003984 مریم بیات
مقایسه تاب آوری،راهبردهای کنترل فکر و باورهای فراشناختی در بین جانبازان ورزشکار و عادی شهر زنجان 93809 1396/10/01    

13820705962012

1397/02/08

دکتر مسعود حجازی دکتر مجید یوسفی افراشته 950148931 لیلا کهالی
مقایسه رضایت زناشویی و میزان گرایش به خیانت در سبک ازدواج سنتی و غیر سنتی در دانشجویان دانشگاه آزاد زنجان 93809 1396/10/01    

13820705962013

 

1397/02/08

دکتر ذکراله مروتی دکتر همام موید فر 950150984 مهتاب مالکی اژدری
رابطه تاب اوری و طرحواره های هیجانی با گرایش به اعتیاد در بین دانشجویان دانشگاه های شهر زنجان 93809 1396/10/01    

13820705962014

 

1397/02/08

------- دکتر یوسف بیانلو 950220680 سهیلا اژدر
نقش واسطه ای عزت نفس در رابطه بین ابعاد والد گری و اهمال کاری نوجوانان شهر زنجان 93809 1396/10/01    

13820705962016

1397/02/30

دکتر مسعود اسدی دکتر مسعود حجازی 950137474 رباب عبادی
فراتحلیل بررسی عوامل موثر بر اختلالات یادگیری در دانش آموزان دوره ابتدایی 93809 1396/10/01    

13820705962017

1397/02/30

دکتر مسعود حجازی دکتر مسعود اسدی 950013636 شمس الدین محمدی
پیش بینی فرسودگی شغلی براساس راهبردهای مقابله ای،کمال گرایی و تنظیم شناختی هیجان 93809 1396/10/01   ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است1397/02/30

13820705962026

1397/03/27
 

------- دکتر فاطمه علیجانی 930348893 فاطمه جوانپور
رابطه شادکامی و انگیزش شغلی با سلامت روانی در کارکنان بهزیستی شهر زنجان 93809 1396/10/01    

13820705962018

1397/02/30
 

------- دکتر محمد سعید احمدی 950220809 حمیرا رضائیان
رابطه بین هوش اخلاقی،باورهای دینی و بخشش با بهزیستی روانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی زنجان و مقایسه آن با طلاب حوزه زنجان 93809 1396/10/01   ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است1397/02/30

13820705962025

1397/03/27
 

------ دکتر محمد سعید احمدی 950116749 حبیبه مقیمی
مقایسه کمال گرایی،تاب آوری،حمایت اجتماعی ادراک شده و بهزیستی روانی در نوجوانان ترخیص شده از مراکز نگهداری کودکان و نوجوانان بهزیستی با نوجوانان عادی شهر زنجان 93809 1396/10/01   ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است1397/02/30

13820705962024

1397/03/27
 

------ دکتر محمد سعید احمدی 950039550 زهرا عباسی
بررسی مقایسه ای ویژگی های شخصیتی،سبک های مقابله ای و سخت رویی در بیماران کلیوی و بیماران قلبی 93809 1396/10/01    

13820705962019

1397/02/31

------ دکتر افسانه صبحی 950016759 مریم موسوی
ارتباط بین وقایع استرس زای زندگی،حمایت اجتماعی و میزان افسردگی با گرایش به اعتیاد در دانشجویان دانشگاه آزاد زنجان 93809 1396/10/01    

13820705962020

1397/02/31

----- دکتر یوسف بیانلو 950195875 پریسا اوصانلو
بررسی نقش میانجی تمایز یافتگی در رابطه بین صمیمیت زناشویی و رضایت جنسی با تمایل به فرزند آوری در زنان متاهل شهر زنجان 93809 1396/10/01    

13820705962021

1397/03/06

دکتر اکبر جلیلی دکتر مسعود حجازی 950118922 مژده کریمی
بررسی نقش میانجی خودکارآمدی در رابطه بین کیفیت زندگی و بلوغ عاطفی با تمایل به فرزندآوری در زنان متاهل شهر زنجان 93809 1396/10/01    

13820705962022

1 1397/03/06

دکتر اکبر جلیلی دکتر مسعود حجازی 950108672 نرگس کریمیان
نقش خودکارآمدی شغلی،تاب آوری و قدرت تحمل ابهام در پیش بینی فرسودگی شغلی کارکنان فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان زنجان 93809 1396/10/01    

13820705962023

1397/03/09

دکتر مسعود حجازی دکتر مجید یوسفی افراشته 950054687 زهرا بلباسی
فرا تحلیل مقایسه میران تاثیر کذاری درمان شناختی رفتاری و درمان میتنی بر ذهن اکاهی بر اضطراب امتحان دانش اموزان و دانشجویان 93809 1396/10/01    

13820705962029

1397/04/02

دکتر مسعود حجازی دکتر ذکراله مروتی 950214440 شهناز تنها
رابطه سبک های فرزند پروری و سبک های دلبستگی مادران با اضطراب و دلبستگی کودکان پیش دبستانی شهر زنجان 93809 1396/10/01    

13820705962030

1397/04/02

-------- دکترغلامحسین انتصار فومنی 950189989 مهناز داداشی
رابطه احساس تنهایی،افسردگی و سلامت اجتماعی با اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان دختر متوسطه شهر میانه 93809 1396/10/01    

13820705962031

1397/04/02
 

دکتر جواد ناصریان دکتر مسعود حجازی 950245373 نهضت اسدی
رابطه ذهن آگاهی و رضایت زناشویی با میانجیگری دلبستگی همسرانه و بهزیستی روانشناختی در زنان متاهل زنجان 93809 1396/10/01    

13820705962032

1397/04/02
 

------- دکتر ذکراله مروتی 950088771 خدیجه کابلی
رابطه بین دلبستگی شغلی،تعهد کاری و تعهد سازمانی با تعارض کار-خانواده در معلمان شهر زنجان 93809 1396/10/01    

13820705962033

1397/04/02
 

 

------ دکتر محمد سعید احمدی 950053962 زهرا عزیزوند
رابطه هوش معنوی با دلزدگی  زناشویی  و تعهد زناشویی در زنان متاهل شهر زنجان در سال 1397 93809 1396/10/01  

تغییر استاد راهنما از دکتر احمدی به دکتر ابراهیمی

ظرفیت دکتر ابراهیمی نیز تکمیل است .

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1397/04/02

تغییر مجدد استاد راهنما1397/06/19

13820705962044

1397/06/19

------- غلامحسین انتصار فومنی 950171786 سکینه سپهری
بررسی مقایسه ای سرزندگی تحصیلی،کمک طلبی و اضطراب امتحان دانش آموزان عادی و تیزهوش دوره اول متوسطه شهرستان خدابنده در سال تحصیلی 96-97 93809 1396/10/01    

13820705962035

1397/04/11

دکتر مسعود حجازی دکتر اکبر جلیلی 950266694 مسلم مبشری
رابطه سبک های اسناد با استرس شغلی و فرسودگی شغلی در معلمان مدارس عادی و مقایسه آن با معلمان مدارس استثنایی 93809 1396/10/01  

ظرفیت استاد به عنوان مشاور پر

       دکتر حجازی است1397/04/11

13820705962036

1397/04/14
 

دکتر اکبر جلیلی دکتر مسعود حجازی 950121002 محرمعلی وزیری
رابطه بین خودکارآمدی تحصیلی و راهبردهای شناختی و فراشناختی با اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان مقطع دبیرستان 93809 1396/10/01    

13820705962037

1397/06/07
 

--------- دکتر مسعود حجازی 950143746 امیر حسین درویشی
بررسی نقش میانجی خوش بینی در رابطه بین هوش هیجانی و بهزیستی روانی با تمایل به فرزند اوری در زنان متاهل 20 تا 40 ساله شهر زنجان 93809 1396/10/01    

13820705962053

97/8/7

دکتر اکبر جلیلی دکتر مسعود حجازی 950221917 خاطره فقیهی
تبیین ابعادروانشناختی جریان سازی و موج آفرینی در شبکه های اجتماعی 93808 1396/07/16       13820705962015 ---------- نورالدین میرزایی 940314866 کریم محمدی
رابطه طرح واره های هیجانی و سبک های هویت با رضایت زناشویی معلمان ناحیه دو زنجان 93808 1396/10/01    

13820705962038

1397/06/12

-------- غلامحسین فومنی 950129173 زهرا اشرفی
پیش بینی تعارض زناشویی براساس عوامل فرایندی و محتوایی خانواده در زنان و مردان متاهل شهر زنجان 93808 1396/10/10    

13820705962040

1397/06/18

------- اکبر جلیلی 950304534 محسن رحیمی زاده
واسطه گری دشواری تنظیم هیجان در رابطه بین روان رنجوری و وظیفه مداری با طلاق عاطفی در بین معلمان زن 93808 1396/10/10    

13820705962039

1397/06/18

-------- دکتر مسعود حجازی 950280597 ژاله مقدمی کهی
تعیین رابطه سرسختی روانی و راهبردهای مقابله ای با فرا هیجان ها در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی زنجان 93808 1396/10/10    

13820705962042

 

1397/06/18

----- فاطمه علیحانی 950298821 مهدیس نوروزی
رابطه ی مهارت های ارتباطی با کیفیت زندگی زناشویی و رضایت زناشویی زوجین شهر زنجان 93808 1396/10/10    

13820705962041

 

1397/06/18

------ علی صحبت لو 950194583 مسعود وفا
مقایسه شیوه های فرزند پروری و کیفیت زندگی والدین  افراد خودکشی کرده و عادی در شهر تکاب 93809 1396/10/10    

13820705962043

 

1397/06/18

------- مسعود حجازی 950051181 ابراهیم مقصودی
مقایسه ابعاد آسیب شناسی شخصیت در زنان مصرف کننده مواد صنعتی ،سنتی و عادی 93809 1396/10/10    

13820705962045

1397/06/19

------ ذکراله مروتی 950162654 محمدحسین تیموری
نقش واسطه ای خود کارآمد ی در ارتباط بین عوامل محتوایی و فرایندی خانواده و سازگاری نوجوانان 93808 1396/10/10    

13820705962046

 

1397/06/20

------ مسعود حجازی 950131373 طلعت آقاجانلو
رابطه باورهای دینی و سبک های دلبستگی با رضایت زناشویی در زوجین شهر زنجان 93808 1396/10/10    

13820705962047

 

1397/06/20

------- دکتر علی صحبتلو 950060463 رقیه سلیمانی
رابطه طرحواره های ناسازگارانه، مهارت های ارتباطی،سلامت روانی با انگیزش شغلی در پرستاران 93809 1396/10/10    

13820705962048

 

1397/06/20


 

------- دکتر افسانه صبحی 950163874 اکرم باغبان زاده
رابطه حمایت های اجتماعی ادراک شده و مهارت های ارتباطی با دلبستگی شغلی کارکنان اسناد پزشکی شهر زنجان 93808 1396/10/01    

13820705962049

1397/06/21

-------   افسانه صبحي   00950064998 فریبا آهنی
نقش میانجی ذهن آگاهی و انعطاف پذیری در رابطه روش های حل تعارض زناشویی و سازگاری شغلی در بین معلمان شهر زنجان 93810 97/4/10    

13820705971001

1397/08/03
----- دکتر افسانه صبحی 950507022 منیر اسمعیلی
رابطه هوش اخلاقی و باورها ی مذهبی با تعهد شغلی در افراد نظامی شهر زنجان 93810 97/4/10    

13820705971011

97/8/6

دکتر فاطمه علیجانی دکتر هاجر تارویردی زاده 940234585 بهناز بازرگان
مقایسه تاب آوری،کیفیت زندگی و رضایت زناشویی در خانواده های درگیر اعتیاد و خانواده های سالم شهر زنجان 93810 97/4/10    

13820705971008

97/8/6

--------- دکتر قمر کیانی 930324960 مریم محمدی
بررسی رابطه سبک تربیتی والدین با اهمال کاری تحصیلی و باورهای انگیزشی در دانشجویان رشته های پرستاری و مامایی 93810 97/4/10    

13820705971004

97/8/4

دکتر سیروس ایزد پناه دکتر مسعود حجازی 950505867 زینب رضایی
مقایسه سلامت روانی،امیدواری و خوش بینی در معلولین جسمی،نابینا،ناشنوا و عادی شهر زنجان 93810 97/4/10    

13820705971005

97/8/4

دکتر قمر کیانی دکتر مسعود حجازی 950513765 علی کاظمی راد
علل گرایش زنان به جراحی زیبایی صورت در شهر زنجان:یک مطالعه کیفی 93810 97/4/10    

13820705962051

97/8/6

دکتر مسعود حجازی دکتر مسعود اسدی 950246100 سیده نگار حسینی
علل گرایش جوانان به شبکه های اجتماعی:یک مطالعه کیفی 93810 97/4/10    

13820705962052

97/8/6

دکتر مسعود حجازی دکتر مسعود اسدی 950126262 سیده نیکو حسینی
رابطه سبک زندگی و استرس ادراک شده با معنای زندگی و حمایت اجتماعی ادراک شده در معلولین جسمی و حرکتی شهر زنجان 93810 97/4/10    

13820705971012

97/8/6

-------- دکتر لقمان ابراهیمی 950500462 رعنا طلوعی
رابطه بین سبک های فرزند پروری مادران با فراشناخت و تفکر انتقادی دانش آموزان پسر مدارس متوسطه ناحیه دو زنجان 93810 94/4/10    

13820705971003

97/8/4

دکتر سیروس ایزد پناه دکتر مسعود حجازی 950500756 حسین شامی
رابطه سبک تربیتی مادران با انعطاف پذیری و انگیزش پیشرفت دانش آموزان مدارس ابتدایی ناحیه دو زنجان 93810 97/4/10    

13820705971002

97/8/4

دکتر سیروس ایزد پناه دکتر مسعود حجازی 950513301 باقر سپهری
مقایسه تکانشگری و افکار غیرمنطقی در دانش آموزان معتاد به شبکه های مجازی و دانش آموزان عادی شهر زنجان 93810 97/4/10    

13820705971013

97/8/6

------- دکتر غلامحسین انتصار فومنی 950120999 حامد مسلم
مقایسه استرس  اضطراب و افسردگی در مادران کودکان نابینا،ناشنوا و اوتیسم 93810 97/4/10    

13820705971016

97/8/7

دکترمسعود حجازی دکتر ذکرالله مروتی 950500593 سحر جرجیسی
مقایسه امیدواری و خوش بینی در بیماران مبتلا به دیابت نوع یک و نوع دو و افراد عادی شهر زنجان 93810 97/4/10    

13820705971017

97/8/7

دکترمسعود حجازی دکتر مجید یوسفی 9500297369 زهرا حیدری
رابطه ویژگی های تاریک شخصیت با تکانش گری و افکار خود آیند منفی در بین دانشجویان کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان 93810 97/4/10    

13820705971007

97/8/6

-------- دکتر قمر کیانی 950083726 سیده میترا مهدی زاده
نقش میانجی طرحواره های ناسازگارانه بین تعارضات زناشویی و طلاق عاطفی در زنان متاهل شهر قزوین 93810 97/4/10    

13820705971014

97/8/6

--------- دکتر افسانه صبحی 920144631 مهدخت پاکزاد
مقایسه نارسایی شناختی،کنترل عواطف و نشاط ذهنی بین معتادین به مواد مخدر صنعتی و افراد عادی در شهر زنجان 93810 97/4/10    

13820705971015

97/8/7

دکتر هاجر تاریوردی زاده دکتر قمر کیانی 950060729 مهر انگیز صادقی
مقایسه کودکان تک زبانه و دوزبانه از لحاظ حافظه کاری،نظریه ذهن و کارکردهای اجرایی در شهر زنجان 93809 96/10/1    

13820705962050

97/8/6

دکتر مجید یوسفی افراشته دکتر ذکراله مروتی 95004555 سیده مهناز قلمرو
رابطه فراشناخت اخلاقی و رفتار اخلاقی با میانجیگری شادکامی و استدلال اخلاقی در نوجوان 93810 97/4/10    

13820705971009

97/8/6

دکتر فاطمه علیجانی دکتر قمر کیانی 950173944 شهناز رجایی
رابطه استرس شغلی با فرسودگی شغلی و ضریب سختی کارکنان روابط عمومی ادارات استان زنجان 93810 97/4/10    

13820705971006

97/8/6

------- دکتر قمر کیانی 950243779 ربابه موحد
رابطه مسولیت پذیری و مکانیسم های دفاعی با اعتیاد اینترنتی در نوجوانان مقطع متوسطه شهرستان زنجان 93810 97/4/10    

  13820705971010

97/8/6

--------- دکتر فاطمه علیجانی 940293495 سارا ضیافر
رابطه سرزندگی تحصیلی و انگیزش تحصیلی با پیشرفت تحصیلی در درس زبان انگلیسی دوم متوسطه 93810 97/4/10    

13820705971018

97/8/21

دکتر مسعود حجازی دکتر سیروس ایزپناه 930377169 نرگس حاتم پور
مقایسه استرس شغلی و فرسودگی شغلی در پرستاران بخش قلب،اورژانس و اطفال 93810 97/4/10    

13820705971019

97/8/21

دکتر جواد ناصریان دکتر مسعود حجازی 950101844 منیژه حسنلو
رابطه استفاده از شبکه های اجتماعی با هوش هیجانی و صمیمیت در زوجین شهرستان میانه 93810 97/4/10    

13820705971020

97/9/7

..... همام مویدفر 950096044 سمیرا کریمی
مقایسه انزوای اجتماعی ومیزان خشم فرزندان دختر و پسر خانواده های طلاق و عادی 93810 97/4/10    

13820705971021

97/10/28

......... ذکراله مروتی 960062814 ناهید کلانتری
رابطه ویژگی های شخصیتی با اهمال کاری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهرستان ایجرود 93810 97/4/10    

13820705962054

98/01/20

  دکتر محمد سعید احمدی 940146556 بهروز میرزایی
رابطه سرزندگی تحصیلی و کمک طلبی تحصیلی با سازگاری اجتماعی بین دانش آموزان دختر پایه ششم 93811 97/11/1    

13820701972018

98/1/28

  دکتر حجازی 960279357 لیلا حسن زاده
نقش واسطه ای کنجکاوی در رابطه تفکر انتقادی و خلاقیت با انگیزش پیشرفت 93811 97/11/1    

13820705972001

98/1/28

  دکتر علیجانی 960098977 مهسا محمدی
رابطه حس انسجام و تاب آوری و حمایت اجتماعی ادراک شده با سازگاری اجتماعی در نوجوانان با عملکرد تحصیلی بالا و عملکرد تحصیلی پایین 93811 97/11/1    

13820705972002

98/1/28

  دکتر صبحی 960083001 سیده زهرا خضرنیا
مقایسه افسردگی،اختلال بد شکلی بدنی و گرایش به مد در افراد متقاضی جراحی زیبایی و غیر متقاضی در شهر زنجان 93811 97/11/1    

13820705972003

98/1/29

  دکتر کیانی 960084128 رقیه کریمی
رابطه شادکامی و تحریف های شناختی با رضایت شغلی کارکنان دانشگاه زنجان 93811 97/11/1    

13820705972004

98/1/29

  دکتر کیانی 950502948 مهناز خدایی
پیش بینی خودباوری و خودشکوفایی فرزندان از روی رابطه مثبت والدین 93811 97/11/1    

13820705972005

98/1/29

  دکتر علیجانی 960272523 نیلوفر قربانی
مقایسه مهارت های زندگی و سرمایه روانشناختی دانش آموزان با نوجوانان خارج از چرخه تحصیل 93811 97/11/1    

13820705972006

98/1/29

  دکتر فاطمه نظری 960076958 مجید محمدی
رابطه انتظارات زناشویی و تنظیم شناختی هیجان با سازگاری زناشویی در بین زوجین آموزش و پرورش شهر زنجان 93811 97/11/1    

13820705972007

98/1/29

  دکتر علیجانی 960080257 نسیم د خسروی
مقایسه طرحواره های هیجانی و نظم دهی هیجانی در مردان متاهل با روابط فرازناشویی و فاقد روابط فرازناشویی 93811 97/11/1    

13820705972013

98/2/10

  دکتر علیجانی 960090443 مهناز ریحانی
مقایسه تنظیم هیجان،نشخوار ذهنی و افکار پارانوئید در افراد دارای مشکلات خواب و عادی 93811 97/11/1    

13820705972008

98/1/29

  دکتر ذکرالله مروتی 960256933 سودابه محمد خانلو
رابطه بهزیستی روانشناختی،ویژگی های شخصیتی و سلامت روانی با اضطراب جسمانی اجتماعی در نوجوانان دارای اضافه وزن و بدون اضافه وزن 93811 97/11/1    

13820705972009

98/1/29

  دکتر افسانه صبحی 960096600 سمیه محمدی
مقایسه سرمایه روانشناختی،امید به زندگی و گرایش به مواد مخدر در فرزندان والدین معتاد و عادی 93811 97/11/1    

13820705972010

98/1/29

  دکتر فاطمه نظری 960097316 هادی حیدری
اثربخشی باز آموزی اسنادی بر حل مساله و هیجان های تحصیلی دانش آموزان ابتدایی شهر زنجان رود 93811 97/11/1    

13820705972014

98/2/10

  دکتر علیجانی 960115211 لیلا نعمتی
رابطه صمیمیت در خانواده و مذهبی بودن والدین و گرایش به اعتیاد در نوجوانان شهر سلطانیه 93811 97/11/1    

13820705972011

98/1/28

  دکتر کیانی 960112632 سیده پریسا غفاری
نقش میانجی مکانیسم های دفاعی در رابطه بین سطح تحول من و کیفیت زندگی 93811 97/11/1    

13820705972012

98/1/28

  دکتر کیانی 960254893 امیر علی بازرگان
پیش بینی تعهد زناشویی بر اساس طرحواره ها و وسواس فکری عملی در دانشجویان زن متاهل 93811 97/11/1    

13820705971022

98/2/10

  دکتر نظری 950262748 فرنوش خاکساران
بررسی رابطه وقایع استرس زای زندگی خودکارآمدی مقابله ای و هیجان خواهی با آمدگی به اعتیاد در بین دانش آموزان پسر سال یازدهم و دوازدهم شهرزنجان  971111 1397/11/01    

13820705972015

1398/02/26

  فاطمه علیجانی 960253138  پریسا محمدی 
بررسی شبکه های توجه ،حل مسئله ،تصمیم گیری در افراد دارای مشکلات خواب دردانشجویان دانشگاه آزاد زنجان 93811 1397/11/01    

13820705972016

1398/05/13

  ذکراله مروتی 960112778 آریز بایزیدی
 

 

 

فرم ب

 

  


 

چکیده پایان نامه

نمره مقاله

مقاله -تعدادمقاله

نمره

تاریخ دفاع

کدشناسایی

استاد داور

استاد مشاور

استادراهنما

عنوان پایان نامه

شماره دانشجویی

نام ونام خانوادی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رقیه کلانتری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مريم کريمي    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شادی قاصدی قزوینی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آذر خلجی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهیمه کاکایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیلا تاراسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رقیه خان بابایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سیده فاطمه گنجی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زهرا قرباني   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محبوبه موسوی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فریبا رجبی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سمیرا قربانیان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:آناهیتا فروزان مهر

                      مینا  دویران       
                      حدیث عبادی
                      وحید شاهمرادی
                     

:فاطمه جمالپور گشتی

                    930352312 حمید فتاحی
                    920608076 :پریسا میناخانی 
                    930503399 زهرا ناصری
                    930404146 فاطمه بیات         
                    930399002 زینب زرگروفا
                    920589972 عباسعلی سلطانی همت
                    930392101 رباب نعمتی        
                    930293779 زهرا یارمحمدی
                    930295996  سهیلا قنبری
                    930297805 الهام شمس        
                    930532107 گلنساء زمانی
                    930399619 حمید رضا عباسی      
                    930307334 ژاله حیدری        
1395/08/04                   930480211 حمید نقی لو
1395/08/04                   930404537 بهیه محمدی
1395/08/04                   930300724 محمد بابایی
1395/08/04                   930514107 فرحناز علایی
1395/08/09                   920558964 مریم زجاجی قمی
1395/08/09                   930417420 سید علی اکبر میرحسینی
1395/08/09                   920617929 فاطمه رحمنی
1395/08/09                   930332515 زهره خلفی
1395/08/09                   930332630 سیده فرزانه شریفی فر
1395/08/20                     آزاده مهرگان نژاد
95/09/09                     صغری حیدری
95/09/28                     عطاء اله نقدی
95 / 09/28                     اعظم نوری
95/09/28                     سید افضل خلیلی
95/09/28                     محرم حاجیلو
95/09/28                     فاطمه مهدیون
95/09/28                     خدیجه خدایاری
95/09/28                     معصومه کاظم پور
95/10/09                     زینب امینی
95/10/09                     اصغر رسولی
95/10/09                     سالومه اردلانی
95/10/09                     بهمن سعادتی
95/11/03                     نگارفرشچی
95/11/03                     احمد محمدی
95/11/03                     لیلا مرادخانی
95/11/03                     مهدی قدسی زاد
95/11/03                     مریم زاجکانی
95/11/03                     فریده آشوری آقابابایی
95/12/16                     زهرا رضا زاده گلی
95/12/16                     مژگان قدمایی
95/12/16                     روح انگیز آهنی
95/12/16                     فاطمه زین العابدینی
96/01/16                     معصومه کریمی
96/01/26                     مجتبی رضی پور
96/01/26                     زهرا آل یاسین
96/01/26                     سمیه رحمتی
96/01/26                     معصومه ملکی
96/01/26                     فرزانه عطایی
96/01/26                     اکبر حدادها
96/02/09                     رعنا امیریان
96/02/09                     فاطمه باغبانی
96/02/14                     رقیه عبدی
96/03/01                     سمانه لزگی
96/03/01                     ندا سلطانی مقدم
96/03/04                     سید محمد حسینی
96/03/04                     افسانه سلیمانی
96/03/04                     فرزانه قاسملو
96/03/04                     اعظم محمدی
96/04/18                     فردین سیفی
96/04/18                     رضوان بالا دستیان
96/04/18                     محبوبه افسون
96/04/20                     محبوبه سلمان زاده
96/04/20                     عذرا احمدیان هریس
96/04/21                     نرگس وکیلی فرد
96/04/31                     حمید نوری
96/05/07                     سمیه اشرفی آزاد
96/05/07                     لیلا محمدپور
96/05/11                     مهین مراد حاصلی
96/05/29                     سیده زهرا صفوی
96/05/29                     سیده رقیه موسوی سرخه دیزجی
96/06/14                     عیسی رحمانی
96/06/20                     قربانعلی بابایی
96/06/21                     رضا لطفی
96/06/22                     مهدی جمشیدی
96/06/27                     مریم وثوق
96/08/08                     زهرا پاشاخانی
96/08/08                     سکینه رفیعی
96/08/14                     لادن صفائیان
96/08/16                     رقیه محمدی
96/0820                     بهاره امیر ملایری
96/08/20                     مرتضی بیگدلی
96/08/20                     هلان خان زاده امیری
96/08/20                     حمیده خدابنده لو
96/08/20                     سید محمود سید هندی پور
96/08/21                     فاطمه هژبری نژاد
96/09/07                     مینا غریبلو
96/09/07                     سمیه رزاقی
96/10/10                     مهین مراد حاصلی
96/10/13                     سیده زهرا صفوی
96/10/13                     سیده رقیه موسوی
96/10/18                     زینب حاجی علی اکبری
96/10/18                     زهرا خالقی
96/10/18                     سهیلا علاقه بندی
96/10/26                     امیر محمدی
96/10/30                    

محمد عزیزی

96/10/30                     عطوفه خدایی
96/10/30                     راضیه اسدی
96/11/05                     فرشته منفرد سالانقوج
96/11/12                     علی سلیمی