.::. اخذ کد پایان نامه .::.

دکتری حقوق خصوصی (جدول 2)

دکتری حقوق خصوصی

تاریخ: 1395/05/16 - 15:32


قابل توجه دانشکده ها

لطفا اطلاعات فرم (الف وب ) را در جدول 2 رشته ها ی مربوطه ثبت نمایید از تاریخ 1395/06/16 امکان بررسی جدول اول نخواهد بود

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
مبانی حقوق پذیرش ضمانت اجراهای تعهدات قراردادی موضوع کنوانسیون بیع بین الملل کالا در حقوق ایران 9502 1395/02/03    

62620807942021

1395/06/14

دکتر عبد اله کیایی

دکتر مسعود البرزی

دکتر ربیعا اسکینی 920005807 فرشاد فارسانی
جایگاه عدل و انصاف در دیوان داوری ایران و آمریکا 9512 1395/12/19    

13820807971003

1397/08/01

دکتر عبداله کیایی دکتر هادی نعیمی دکتر مسعود البرزی 930541669 انسیه مطیعی
مصونیت بانک مرکزی ایران در حقوق تجارت بین الملل(بررسی توقیف اموال بانک مرکزی در محاکم ملی آمریکا) 9605 1396/05/05     13820807971018.1397/10/05 دکترنجادعلی الماسی/دکترهادی نعیمی ربیعا اسکین 940427748 رحمان آقایی
رسیدگی های نخستین دادگاه تجدیدنظر استان: مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان 9503 1395/03/06       مسعود البرزی / علیرضا نواریان محمدباقر قربانوند 92005885 یونس یوسفی گرجی
بررسی نظریه نمایندگی درنظام دادرسی ایران با تاکید بررویه قضایی 9707

1397/07/22

 

   

13820807972040

1398/04/05

نجادعلی الماسی   عبدالله کیایی مصطفی السان 920007301 پیام خنجری کاکاوندی
دعاوی تجزیه ناپذیر: معیار وآثار شناسائی درحقوق ایران وانگلیس 9512 1395/12/19    

13820807972041

1398/04/05

علی مهاجری مسعودالبرزی محمدباقرقربانوند 920000350 غلامرضا موحدیان
راهکارهای (عملی وحقوقی )رفع اشکالات وموانع اجرای اجرائیه های ثبتی در پرتو تحولات نوین   9603 1396/03/11    

13820807972053

1398/05/01

مسعود البری و سلمان ولیزاده عبدالله کیایی 930540998 فتاح سلیمی خورشیدی
 بررسی وضعیت شرکت های هلدینگ در حقوق ایران بانگاه تطبیقی  9704 1397/04/14    

13820807972058

1398/05/02

محمدرضا پاسبان   سلمان ولیزاده حیدر حسن زاده 940434698 صادق مددی 
 تحولات قواعد حاکم بر قراردادها درپرتو حقوق رقابت (تاثیرقواعد رقابت بر اصول حاکم برقراردادها)  9703 1397/03/24    

13820807972057

1398/05/02

محمدباقرقربانوند علیرضا نواریان مجید قربانی لاچوانی  940432695 مصطفی غدیری
 قاعده اعتبار امر مختوم درآرای داوری داخلی وآرای داوری تجاری بین المللی  9605 1396/05/04    

13820807972056

1398/05/02

هادی نعیمی  حسن طغری نگار مسعودالبرزی ورکی   930551545 آزاده صادقی
 اصل نسبی بودن آراء داوری  9611 1396/11/10    

13820807972055

1398/05/02

عبدالله کیایی هادی نعیمی مسعود البرزی ورکی 930543156 امیرافشین کلانتری
 بررسی احکام وآثار توقف تاجر ورشکسته درحقوق ایران، انگلیس ومصر  9612 1396/12/02    

13820807972054

1398/05/02

محمدبافرقربانوند  هادی نعیمی مجید قربانی لاچوانی 940424524 بهنام احسانیان
 اصل آزادی اراده درتنظیم اسناد رسمی با تکیه بررویه دفاتر اسناد رسمی ایران  9703 1397/03/24    

13820807972059

1398/05/03

سید محمد اسدی نژاد سلمان ولیزاده عباداله رستمی چلکاسری 940437743 علی علائی جوردهی
حقوق وادعاهای اشخاص ثالث درقردادها مشارکت درساخت 9703 1397/03/24    

13820807972060

1398/05/03

علیرضا نواریان سعید بیگدلی مجید قربانی لاچوانی 930543356 نگین رضایی
مطالعه تطبیقی شرایط استرداد دادخواست ودعوی در فرض تعدد هر دو طرف دعوا در حقوق ایران وفرانسه 9707 1397/07/19    

13820807972061

1397/05/08

عبدالله کیایی   علیرضا نواریان مسعود البرزی   920003411 ایرج جمشیدی
صدور واجرای اقدامات موقت موقت تامینی در حقوق داوری ایران وقوانین نمونه مربوطه آنسیترال 9707 1397/07/19    

13820807972062

1398/05/08

علیرضا نواریان   پیمان بلوری مسعود البرزی 920005699 علیرضا صابری منش
منطق حقوق از منظر فقهای شیعه واندیشمندان حقوق غرب 9703 1397/03/06    

13820807972091

1398/06/26

علیرضا نواریان نجادعلی الماسی 930543289 امیر علی سلیمی
  9602 1396/02/21    

13820807972092

1398/06/26

علیرضا نواریان هادی نعیمی عبداله کیایی 930543844 یاسر آزاد شهابی
تعارض قوانین در مورد اوراق بهادار ( بامطالعه تطبیقی در حقوق ایران وانگلیس) 9602 1396/02/14    

13820807972093

1398/06/26

پیمان بلوری    علی اکبر ایزدی فرد نجاد علی الماسی 930549687 جابر اسماعیل زاده
راه حلهای جلوگیری از بروز اختلاف درقراردادهای مربوط به املاک وکاهش دعاوی راجع به آن ها 9605 1396/05/04    

13820807972094

1398/06/31

مسعود البرزی عبداله کیایی 9300540820 محمدباقر الفت
 مطالعه تطبیقی مقررات مربوط به ازدواج و روابط زوجین مسیحی پروتستان ایرانی با قانون مدنی و تعیین قانون حاکم برآن  9802 1398/02/05    

13820807972099

1398/06/31

دکتر بلوری دکتر الماسی 920005406 صائمه عبداله پور

 

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی