.::. اخذ کد پایان نامه .::.

دکتری حقوق خصوصی (جدول 2)

دکتری حقوق خصوصی

تاریخ: 1395/05/16 - 15:55


قابل توجه دانشکده ها

لطفا اطلاعات فرم (الف وب ) را در جدول 2 رشته ها ی مربوطه ثبت نمایید از تاریخ 1395/06/16 امکان بررسی جدول اول نخواهد بود

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
مبانی حقوق پذیرش ضمانت اجراهای تعهدات قراردادی موضوع کنوانسیون بیع بین الملل کالا در حقوق ایران 9502 1395/02/03    

62620807942021

1395/06/14

دکتر عبد اله کیایی

دکتر مسعود البرزی

دکتر ربیعا اسکینی 920005807 فرشاد فارسانی
جایگاه عدل و انصاف در دیوان داوری ایران و آمریکا 9512 1395/12/19    

13820807971003

1397/08/01

دکتر عبداله کیایی دکتر هادی نعیمی دکتر مسعود البرزی 930541669 انسیه مطیعی
مصونیت بانک مرکزی ایران در حقوق تجارت بین الملل(بررسی توقیف اموال بانک مرکزی در محاکم ملی آمریکا) 9605 1396/05/05       دکترنجادعلی الماسی/دکترهادی نعیمی ربیعا اسکین 940427748 رحمان آقایی
                   

 

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی