.::. اخذ کد پایان نامه .::.

تحقیقات آموزشی(جدول 2)

تحقیقات آموزشی

تاریخ: 1395/05/16 - 18:46


قابل توجه دانشکده ها

لطفا اطلاعات فرم (الف وب ) را در جدول 2 رشته ها ی مربوطه ثبت نمایید از تاریخ 1395/06/16 امکان بررسی جدول اول نخواهد بود

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
بررسی تاثیر آموزش های ضمن خدمت بر افزایش بهره وری کارکنان علوم پزشکی زنجان 94/379 94/8/30    

13820634942020

1395/06/03

  کتر مهدی قدیمی 930525157 فرشته بیگلری
بررسی ارتباط نشاط سازمانی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شهر ماهنشان 94/379 1394/8/30  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/06/27

1395/07/08

13820634951001

1395/12/04

  دکتر معصومه السادات ابطحی 930509661 هادی هاشمی
بررسی عوامل مرتبط با توسعه تفکر پژوهشی دلنش آموزان از دیدگاه معلمان ابتدایی ناحیه دو شهر زنجان 95/380 1395/4/10    

13820634942022

1395/0627

دکتر رسول داودی دکتر منیژه ذکریایی 930337996 لیلا امیرخانی
بررسی راههای توانمندسازی کادر آموزشی هنرستان های فنی و کاردانش شهرستان خرمدره از دیدگاه هنرآموزان 95/380 1395/4/10    

13820634942023

1395/07/08

  دکتر نورالدین میزائی 910890906 فرامرز میرزاخانی
بررسی راهکارهای ارتقاء کیفیت تحصیلی در مدارس متوسطه دوره دوم دختران شهرستان ابهر 95380 1395/04/10    

62620634951001

-------------------

1395/08/01

  نورالدین میرزایی 910909169 لیلا معینی
بررسی رابطه میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی با سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه دوشهر زنجان 94380 1395/03/10    

62620634951002

1395/09/02
 

  رسول داودی 930458076 معصومه مهاجری
رابطه جو سازمانی و دلبستگی شغلی با رضایت شغلی در بین کارکنان دانشگاه علمی و کاربردی استان زنجان 95380 1395/04/10    

62620634951003

1395/09/09

نورالدین میرزایی غلامحسین انتصار فومنی 920608668 سعید حسین خانی
مقایسه ی رابطه سبک های یادگیری با میزان خلاقیت دانش آموزان دختر و پسر متوسطه دوره دوم منطقه انگوران 94380 1395/03/10    

62620634951004

 

1395/09/09

  منیژه ذکریایی 930478621 مهدی برزگر
بررسی علل عدم تحقق اجرای برنامه " آموزش برای همه" در ایران از دیدگاه کارشناسان یونسکو اعضای کارگروه ملی 95381 1395/09/15    

62620634952001

1395/12/22

رسول داودی منیژه ذکریایی 940146414 منیر پیران قیداری
مقایسه ی تاثیر فعالیت های فوق برنامه محیط زیستی مدارس  سبزو مدارس عادی بر تغییر نگرش دانش آموزان پسر مقطع متوسطه ی دوره دوم ناحیه یک شهر زنجان 95381 1395/09/15    

62620634952002

1395/12/23

رسول داودی منیژه ذکریایی 930303737 لیلا حاج سلیمانی
بررسی رابطه بین تفکر انتقادی با کارآفرینی دانش آموزان پسر متوسطه ( دوره دوم ) شهر خدابنده در سال تحصیلی 95-96 95381 1395/09/15  

ظرفیت استاد  به عنوان راهنما پر است

1395/12/25

1396/02/23

13820634952002

1396/02/25

جوادناصریان معصومه السادات ابطحی 940257249 یعقوب بیگدلی
بررسی تاثیر آسیب های فضای مجازی برعملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه نظری پسران شهر خدابنده در سال تحصیلی 96-95 95381 1395/09/15  

ظرفیت استاد  به عنوان راهنما پر است

1395/12/25

1396/02/23

 

13820634952005

 

1396/02/25

جوادناصریان معصومه السادات ابطحی 940086890 علی رسول خانی
برسی تاثیر آموزش ترکیبی در یادگیری درس علوم تجربی دانش آموزان دوره اول متوسطه شهرستان خدابنده در سال تحصیای 96-95 95381 1395/09/15  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/12/25

1396/02/23

 

13820634952003

1396/02/25

 

جوادناصریان معصومه السادات ابطحی 940107636 علی اکبر نصیری
بررسی تاثیر اردوی راهیان نور دانش آموزی در هوش اجتماعی دانش آموزان دختر متوسطه ( دوره دوم) ناحیه یک شهرستان زنجان در سال تحصیلی 96-95 95381 1395/09/15  

ظرفیت استاد  به عنوان راهنما پر است

1395/12/25

1396/02/23

 

13820634952004

1396/02/25


 

جوادناصریان معصومه السادات ابطحی 940044101 عباس قشمی
رابطه مهارتهای اجتماعی با سلامت روانی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان 95381 1395/09/15    

13820634952006

1396/03/13

--------- منیژه ذکریایی 940295901 اکرم ادیب تنها
بررسی رابطه هوش معنوی و هوش هیجانی با عملکرد تحصیلی دانشجویان دندانپزشکی شهر زنجان 96382 1396/04/10    

13820634961001

1396/08/03

نقی کمالی محمد مجتبی زاده 920133009 اسماعیل باقری
بررسی عوامل موثر در شاداب سازی فضای دانشگاهها از دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان 96378 1396/04/20    

13820634961002

1396/08/11

-------- منیژه ذکریایی 940132382 سارا احمدی
تاثیر روش تدریس مشارکتی در پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی دانش آموزان دختر پایه هفتم ناحیه دو شهر زنجان 97370 1396/09/15    

13820634962001

1397/01/28

جواد ناصریان منیژه ذکریایی 950170280 یوسف اسمعیل پور
تاثیر بازی های آموزشی رایانه ای بر اضطراب و انگیزش یادگیری درس ریاضی دانش آموزان ابتدایی شهر تاکستان 97370 1396/09/15    

13820634962002

1397/03/11

دکتر

جواد ناصریان

دکتر منیژه ذکریایی 950074625 زهرا طاهرخانی
بررسی رابطه اهمال کاری، انگیزش و تعهد تحصیلی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد زنجان 97371 1396/10/15    

13820634962003

1397/04/30

--------- دکتر رسول داودی 950109187 شهناز قاسمی
بررسی عوامل انگیزشی موثر در انتخاب رشته پرستاری از دیدگاه دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی شهر زنجان 97371 1396/10/15    

  13820634962004

1397/04/30

دکتر

جواد ناصریان

دکتر منیژه ذکریایی 940448466 لیلا آبیار

 

 

 

 

فرم ب

 

 


چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
                       
                      فاطمه طاهریون
                      مهین مختاری
                      ملیحه  جعفری
                      ثریا مقدم
                      لاله فرازمند راد
                      مینا قدیمی
                       
95/09/07                     شهناز نیساری
95/09/07                     خلیل محمدی
95/09/07                     فرشته بیگلری
95/09/07                     فریده محمدی
95/09/07                     الناز عالمی
95/11/03                     معصومه میرزایی بکتاش
95/12/02                     فرامرز میرزاخانی
95/12/10                     لیلا معینی
96/01/15                     سعید حسین خانی
96/01/15                     امین علی باقری
96/01/29                     هما منوچهری راد
96/02/16                     وحید صفرزاده
96/02/16                     مریم رضایی
96/03/18                     لیلا امیرخانی
96/03/18                     معصومه مهاجری
96/08/3                     عباس قشمی
96/09/08                     منیر پیران
96/09/08                     لیلا حاج سلیمانی
96/09/16                     مهرداد اسکندری زنجانی
96/09/16                     اکرم ادیب تنها
96/09/16                     یعقوب بیگدلی
96/09/16                     علی رسولخانی
96/09/16                     لیلا نجفلو
96/09/16                     علی اکبر نصیری