.::. اخذ کد پایان نامه .::.

تحقیقات آموزشی(جدول 2)

تحقیقات آموزشی

تاریخ: 1395/05/16 - 09:30


قابل توجه دانشکده ها

لطفا اطلاعات فرم (الف وب ) را در جدول 2 رشته ها ی مربوطه ثبت نمایید از تاریخ 1395/06/16 امکان بررسی جدول اول نخواهد بود

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
بررسی تاثیر آموزش های ضمن خدمت بر افزایش بهره وری کارکنان علوم پزشکی زنجان 94/379 94/8/30    

13820634942020

1395/06/03

  کتر مهدی قدیمی 930525157 فرشته بیگلری
بررسی ارتباط نشاط سازمانی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شهر ماهنشان 94/379 1394/8/30  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/06/27

1395/07/08

    دکتر معصومه السادات ابطحی 930509661 هادی هاشمی
بررسی عوامل مرتبط با توسعه تفکر پژوهشی دلنش آموزان از دیدگاه معلمان ابتدایی ناحیه دو شهر زنجان 95/380 1395/4/10    

13820634942022

1395/0627

دکتر رسول داودی دکتر منیژه ذکریایی 930337996 لیلا امیرخانی
بررسی راههای توانمندسازی کادر آموزشی هنرستان های فنی و کاردانش شهرستان خرمدره از دیدگاه هنرآموزان 95/380 1395/4/10    

13820634942023

1395/07/08

  دکتر نورالدین میزائی 910890906 فرامرز میرزاخانی
بررسی راهکارهای ارتقاء کیفیت تحصیلی در مدارس متوسطه دوره دوم دختران شهرستان ابهر 95380 1395/04/10    

62620634951001

-------------------

1395/08/01

  نورالدین میرزایی 910909169 لیلا معینی
بررسی رابطه میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی با سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه دوشهر زنجان 94380 1395/03/10    

62620634951002

1395/09/02
 

  رسول داودی 930458076 معصومه مهاجری
رابطه جو سازمانی و دلبستگی شغلی با رضایت شغلی در بین کارکنان دانشگاه علمی و کاربردی استان زنجان 95380 1395/04/10    

62620634951003

1395/09/09

نورالدین میرزایی غلامحسین انتصار فومنی 920608668 سعید حسین خانی
مقایسه ی رابطه سبک های یادگیری با میزان خلاقیت دانش آموزان دختر و پسر متوسطه دوره دوم منطقه انگوران 94380 1395/03/10    

62620634951004

 

1395/09/09

  منیژه ذکریایی 930478621 مهدی برزگر

 

 

 

 

فرم ب

 

 


چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
                       
                      فاطمه طاهریون
                      مهین مختاری
                      ملیحه  جعفری
                      ثریا مقدم
                      لاله فرازمند راد
                      مینا قدیمی
                       
95/09/07                     شهناز نیساری
95/09/07                     خلیل محمدی
95/09/07                     فرشته بیگلری
95/09/07                     فریده محمدی
95/09/07                     الناز عالمی
95/11/03                     معصومه میرزایی بکتاش
95/12/02                     فرامرز میرزاخانی