.::. اخذ کد پایان نامه .::.

مدیریت بازرگانی- مالی (جدول 2)

مدیریت بازرگانی- مالی

تاریخ: 1395/05/16 - 10:10


قابل توجه دانشکده ها

لطفا اطلاعات فرم (الف وب ) را در جدول 2 رشته ها ی مربوطه ثبت نمایید از تاریخ 1395/06/16 امکان بررسی جدول اول نخواهد بود

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 


عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال   تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ     دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
رابطه  بین ساختار سرمایه و عملکرد بانکهای ایران  91397   1394/08/29        

13821270951009

1395/09/30
 

نبی اله محمدی علی محمدی  930409902 حسین میکائیلی 
بررسی رابطه بین نسبت سرمایه گذاری نهادی، نوسانات سود و فرار مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 91435   94/12/21      

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/06/03

 

 

ن مهدی محمدی 930317543 وحید اسکندری 
بررسی تاثیر ساختار بازار بر کارائی بانکها با تاکید بر نقش واسطه ای سرمایه گذاران حقوقی: مطالعه ای در بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 91405   94/9/29      

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/06/03

62621207751101

1395/07/27

ن دالمن پور 930496708 علیرضا احدی
ارتباط بین چسبندگی هزینه با تجدید ارائه صورت های مالی  9411   94/11/15        

 

13821270942040

1395/06/24

ن علی بیات 920055001 نسرین فرخ نهاد
تاثیر کیفیت اقلام تعهدی بر حجم تسهیلات مالی بانکی شرکت های پذییرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران 91329   1394/01/24      

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/06/03

13821270951005

1395/09/21
 

ن علی بیات  900779858 مهدی تقی لو
بررسی عوامل موثر بر تصمیم گیری بنگاهها برای سرمایه گذاری در تحقق و توسعه  91353   94/3/22        

13821270942039

1395/06/15

  یداله رجائی 920028393 فاطمه قاسمی 
بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و ریسک سیستماتیک با درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 91397   94/8/29      

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/07/08

كد دارد   علی محمدی  930339102

رقیه بیات

سوم

بررسی رابطه ی اطمینان بیش از حد مدیران و اجتناب مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران  91390   94/8/29        

13821270942043

1395/06/28

  محمد ایمانی برندق 910879304 بهزاد آزاد 
بررسی توانایی نسبی سود و اجرای آن (اقلام تعهدی و جریان نقدی) در پیش بینی جریان نقد آتی  91435   94/12/21        

13821270942045

1395/06/29
 

  وهاب رستمی  920608169 فاطمه رستمخانی 
بررسی تاثیر نا اطمینانی بازارهای  مالی و متغیرهای کلان اقتصادی بر بازدهی اوراق سهام و اوراق مشارکت 91408   94/10/22        

13821270942042

1395/06/28

  دالمن پور 930497231 محمد سعید عباسی
اثر واسطه ای عملکرد مالی بر رابطه بین مسیولیت احتماعی و ساختار مالکیت 9405   94/9/29      

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/07/08

    علی محمدی 920080204 رباب پیری
بررسی تاثیر توسعه مالی بر کاهش نابرابری درآمدی در ایران 91408   94/10/22        

13821270942041

1395/06/28

  دالمن پور 930511610 حیدر طاهری
تاثیر سرمایه گذاران حقوقی و حقیقی و صندوق های سرمایه  گذاری بر قیمت سهام 9412   94/12/5        

13821270942048

1395/06/31
 

  دالمن پور 930326354 سعید شکیبا راد
طبقه بندی مشتریان شبکه بانکی بر اساس ریسک اعتباری با استفاده از مدل تصمیم گیری چند معیاره 91324   1393/12/10      

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/07/01

13821270951003

1395/08/26

خادم لطفي زاده 911089830 مجتبی کچلو
بررسی سود مندی مدل ماشین بردار پشتیبان و الگوریتم ژنتیک در پیش بینی در ماندگی مالی بنگاه های اقتصادی 91282   93/8/7        

  62621301942022

1395/07/01

  بیات 911039492 سمیه راد پور
               

62621270942001

1395/06/29

  سید محمد عبداللهی کیوانی   ساحل خراسانزاد
تاثیر ساختار مالی بر حساب جاری از طریق پس انداز شرکتها 9410   94/10/15        

13821270942051

1395/06/31
 

  دالمنپور 920608313 آزاده ستایی
عوامل موثر بر تبعیت مالیاتی با تاکید بر جهت گیری ارزشی اجتماعی 91397   94/8/29        

13821270942047

1395/06/31

  شهر آبادی 930413195 محمد بیگلری
بررسی تاثیر قابلیت های شرکت بر همکاری های خارجی و عملکرد شرکت(مطالعه موردی شرکت ایران ترانسفو) 91420   94/11/29        

13821270942057

1395/07/04

علی محمدی جعفری علمداری 930276718 شیدا رضایی
مدیریت سرمایه گذاری واسطه ای در بازار (مطالعه موردی: تاثیر سرمایه گذاری صندوقهای مشترک سرمایه گذاری بر املاک و مستغلات در ایران  9411   94/11/30        

13821270942049

1395/06/31

  دالمن پور  930373239 علیرضا افشین جو
بررسی میزان تاثیر وامهای اشتغال مشاغل خانگی بر درآمد خانوارهای تحت پوشش (مطالعه در جامعه هدف کمیته امداد امام خمینی (ره)استان زنجان) 91405   94/9/29        

62621270942002

1395/06/31

  مصطفی جعفری 920608792 رحیم سرداری
تاثیر سرمایه اجتماعی بر نوآوری با تاکید بر نقش خودکار آمدی، ظرفیت جذب و تولید شرکتهای داخلی : مطالعه موردی در گروه صنعتی کاوه سودا  91418   94/11/27           13821273942047   رجائی  920087555 سمیرا رحیم زاده 
ساختار سرمایه بانک و اعطای وام تحت شوک نقدینگی در بورس اوراق بهادر تهران  9409   1394/09/29      

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/07/01

1395/09/14

13821270951006

1395/09/23
 

ابوالفضل مقدم  مصطفی جعفری 

 

930482150

اعظم مهربان 
               

13821270942052

1395/06/31

      روح اله تاره
               

 

13821270942053

1395/06/31

      حسین عزتی
               

13821270942056

1395/06/31

      بهنام نعمتی
تاثیر جنسیت و تنوع خصوصیات سرمایه گذاران بر عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک (مطالعه ای در استان زنجان 91405   94/9/29      

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/07/08

13821270942058

1395/07/11

  علی محمدی 930469706 سمیرا حاتمی
رویکرد مدیریت کیفیت و تاثیر آن بر عملکرد مالی شرکتهای شهرک صنعتی شهرستان زنجان 91397   94/8/29      

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/07/08

13821270951045

1395/11/23

نقیلو علی محمدی 930288223 نگین خلدی
بررسی تاثیر چرخه عملیات و ساختار سرمایه بر نگهداشت وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار زنجان 91397   94/8/29      

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/07/08

13821270951001

1395/07/25

  علی محمدی 930533284 مریم شعبانی
تاثیر تغییرات ساختار سنی جمعیت و متغیرهای کلان اقتصادی بر قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 91397   94/8/29        

13821270942059

1395/07/11

0 علی محمدی 930318293 محمد حسین کلانتری
بررسی رابطه حاکمیت شرکتی بر احتمال بحران مالی، مطالعه ای در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 91405   1394/09/29        

13821270951036

1395/10/22
 

  ابوالفضل شهرآبادي 930492294 نادر غفاری بیات
               

13821301951001

1395/07/14

      فرشاد حسین پور
تاثير مسئوليت اجتماعي شركت هابر عملكرد شركت با توجه  به نقش واسطه مزيت رقابتي اعتبار و رضايت مشتري 914202   1394/11/29      

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/08/24

13821270951014

1395/10/01
 

ن دكتر حسين محمدي 920608297 معصومه تقي لو
اثر سيستم كنترل داخلي و كنترل مديريت و مشاركت بودجه بر شيوه هاي مديريت مالي در موسسات خيريه استان زنجان 91435   1394/12/21      

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/08/24

13821270951015

1395/10/01
 

   حسين محمدي 930283457 فاطمه عزتي
بررسي تاثير فشار بازار سهام بر مزاياي مالياتي سهامداران در بورس اوراق بهادار تهران 9409   1394/09/30        

13821270951002

1395/08/19

نبي اله محمدي دكنر رجايي 930480526 سميه تاران
سنجش تغييرات بهره وري كل در واحدهاي مرغداري استان زنجان با استفاده از شاخص مالم كوئيست 91420   1394/11/29      

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/09/09

13821270951017

1395/10/02
 

محمدحسين نعمتي دكتر علي منصوري 930341253 فائزه ترابي
بررسي تاثيرايام هفته بر شاخص قيمت صنايع كليدي بازار بورس تهران 91282   1393/08/07      

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/09/09

13821270951012

1395/10/01
 

  علي منصوري 910619280 بهنام شاهمرادي
سياست هاي تقسيم سود سهام بانك ها و سيگنال هاي حساسيت اطلاعاتي سپرده گذران 9135   1394/12/21             مهدي محمدي 930443401 سيداحسان موسوي
اندازه گيري رشد بهره وري كل در شعب بانك قوامين با استفاده از شاخص بهره وري كل مالم كوئيست 91420   1394/11/29        

13821270951018

1395/10/02

  علي منصوري 930423004 داور نوروزي اميركندي
بررسي رابطه بين عملكرد شركت بر مبناي دارايي هاي بانكي ، ريسك و حجم كاري اعضاي مستقل هيات مديره شركت ها 91435   1394/12/21             مهدي محمدي 930400766 منصور ايماني
بررسي رابطه بين اصول راهبردي شركتي ،پاداش ها و اجتناب از پرداخت ماليات در شركت هاي پذيرفته شده در بورس  اوراق بهادار تهران 91435   1394/12/21        

13821270951046

1395/11/24

  مهدي محمدي 930336569 حميد آقاخاني
بررسي تاثير مقررات بانكي بر ريسك ، بازده،اعتبار و بدهي در بانك هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 91435   1394/12/21             مهدي محمدي 930289746 حبيب اله امانلو
شناسايي و تعيين راهبردهاي توسعه بانكداري با استفاده از روش تلفيقي swwot-anp(مطالعه اي در بانك صادرات استان زنجان ) 91293   1393/09/20        

13821270951007

1395/09/28
 

  مصطفي جعفري 910884088 مرتضي خوئيني
تاثير رشد بازار سرمايه وريسك بانكداري (مطالعه اي در بانكهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ) 914202   1394/11/29        

13821270951020

1395/10/02
 

  حسين محمدي 930398717 ميثم كتابي
تاثیر بازده صنعت بر بازده بازار سرمایه و رشد اقتصادی در ایران 91435   1394/12/21        

13821270951008

1395/09/29 

  دالمن پور 930415192 جواد شاپوری نیا
تاثير اهرم مالي ونقدينگي بر مديريت سود (مطالعه اي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ) 9411   1394/11/15        

13821270951010

1395/09/30
 

  علي محمدي 930425871 سولماز كريم خاني
تاثير سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر R&Dو نوآوري(تجزيه تحليل داده هاي پانل براي كشورهاي در حال توسعه ) 914202   1394/11/29        

13821270951011

1395/09/30
 

  محمددالمن پور 930340065 پروانه سليمي
حاكميت شركتي و پويايي ساختار سرمايه در بخشي از شركتهاي پذيرفته شده (پتروشيمي )در بورس اوراق بهادار تهران 91397   1394/08/29        

13821270951028

1395/10/12
 

نبي اله محمدي علي محمدي 930446993 امير محمدي
بررسي تاثير جريان هاي نقدي آزاد وويژگي هاي حاكميت شركتي بر سطح سرمايه گذاري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 9410   1394/10/15        

13821270951013

1395/10/01
 

احمد نقي لو علي محمدي 930299534 معصومه  نوروزي فرد
تاثير  عوامل مالي بر گزارش مالياتي و مالي شركتهاي دارويي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 914202   1394/11/29        

13821270951016

1395/10/01

نبي اله محمدي محمد دالمن پور 930388799 مينا كبودي
بررسی اثر واسطه ای عملکرد مالی در رابطه بین مسئولیت اجتماعی و ساختار مالکیت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران  914202   1394/11/29        

13821270951032

1395/10/15


 

  نبی اله محمدی  930436696 معصومه علی آبادی 
بررسی تاثیر استراتژی نوآوری بر عملکرد محیطی ، اجتماعی و مالی شرکت  9504   1395/04/21        

13821270951023

1395/10/05
 

  نورالدین میرزایی 930596965 عباس تیماسی 
بررسي تاثير عوامل موثر بر عملكرد بازار املاك ومستغلات استان زنجان 91405   1394/09/29        

13821270951044

1395/11/20

نبي اله محمدي يداله رجايي 930272015 سحر ميرزايي
تاثير اقتصاد باز و تورم بر سود آوري بانك هاي تجاري ايران 914202   1394/11/29        

13821270951024

1395/10/07

  يداله رجايي 920608257 فاطمه نادري
بررسي تاثير عوامل داخلي و خارجي در تهيه و تدوين كارت امتيازي متوازن (BSC)در ارزيابي عملكرد شركتهاي پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران 9503   1395/03/15        

13821270951021

1395/10/05
 

مهدي محمدي علي محمدي 930487224 سيدحامد صمصامي
سود آوري قوانين معامله گري تكنيكي ساده ي شاخص هاي بورس اوراق بهادار تهران 914081   1394/10/22        

13821270951022

1395/10/05

  علي محمدي 930399769 محمد قهرماني
تاثير الزامات كفايت سرمايه بر رفتار پذيرش ريسك مالي در بانك ها (بانك هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار) 914202   1394/11/29        

13821270951025

1395/10/11
 

جواد ناصريان محمد دالمن پور 940292572 مائده وثوق
بررسي تاثير جريان اطلاعات بر نقدينگي و ريسك نقدينگي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (مورد مطالعه :صنعت دارويي ) 914081   1394/10/22        

13821270951026

1395/10/11
 

  محمد دالمن پور 930586789 حميدرضا افشاري راد
               

13821270951027

1395/10/11

      رویا اوجاقلو
عوامل موثر بر توانمندي و اثر بخشي مديران مالي (مطالعه موردي سازمان تامين اجتماعي استان زنجان) 9142   1394/12/16      

ظرفيت مشاور پر است

1395/10/14

13821270951034

1395/10/19
 

جواد ناصريان
محمد دالمن پور
930518014 پريسا بوئيني
بررسي تاثير اجراي سيستم كنترل داخلي بر كيفيت گزارشگري مالي و اصول مديريتي 91441   1395/02/18           نبي اله محمدي علي محمدي 930589756 علي كوهستاني
تاثير نگرش بر تمكين مالياتي با نقش تعديلگرانه ترجيح ريسك و شرايط مالي 9501   1395/01/21        

13821270951031

1395/10/15

  محمد دالمن پور 900726162 مجيد محمدي
اثر اهرمهاي تركيبي و اهرم دلاري روي بازده سهام در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 91397   1394/08/29        

13821270951029

1395/10/14
 

  علي محمدي 930366502 منيرمحمودي
بررسي رابطه بين مديريت سرمايه در گردش در چرخه هاي تجاري مختلف بر سود آوري شركتهاي بورس اوراق بهادار تهران 91385   1394/07/20        

13821270951030

1395/10/15

كردلو علي محمدي 940197786 محمدمسعود جباري
               

13821270951033

1395/10/18

      فرشته بهمنی
بررسي تاثير اعتماد بين فردي و سرمايه اجتماعي بر عملكرد كسب و كارهاي خانوادگي با تاكيد بر نقش واسطه اي مولفه هاي مالي و ويژگيهاي قراردادها 914202   1394/11/29       بدون مشاور

13821270951035

1395/10/19

نبي اله محمدي محمد دالمن پور 920608765 محمد موسوي عارف
بررسي ارتباط بين توان رقابت و كارايي در صنعت بانكداري (مطالعه موردي :بانك هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ) 91405   1394/09/29      

ظرفيت مشاور پر است

1395/10/26

13821270951038

1395/11/06
 

  علي منصوري 920608302 فرزانه صادق پور
توسعه مالي و هزينه حقوق صاحبان سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 91420   1394/11/29       بدون مشاورظرفيت مشاور پر است

13821270951042

1395/11/18

نبي اله محمدي علي محمدي 930358220 زهرا محمدي
بررسي عوامل موثر بر ريسك اعتباري و رتبه بندي معيارهاي امتيازدهي اعتباري (مورد مطالعه :موسسات مالي اعتباري كاسپين استان اردبيل ) 9135   1394/12/21        

13821270951037

1395/10/29
 

  محمدايماني 910863007 مهرداد نويد
تاثير سياست هاي عمومي در سرمايه گذاري روي انرژي هاي تجديد پذير 91435   1394/12/21 2      

13821270951043

1395/11/19

  اشكان  رحيم زاده

910904157

 

ميثم نجفي
تجليل و تحليل عملكرد مالي با استفاده از مدل دوپانت در شركت هاي دارويي و تجهيزات و لوازم مصرفي پزشكي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 914081   1394/10/22             يداله رجايي 930423492 كلثوم غايب لو
بررسي تاثير ارزيابي بودجه بر عملكرد شركت با تاكيد برنقش واسطه اي كنترل مديريتي :مطالعه اي در شركتهاي استان زنجان پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 91405   1394/09/29        

13821270952001

1395/12/04

  يداله رجايي 930401690 مهدي محمدي
بررسی عوامل موثر بر انتخاب یک صندوق سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران( مطالعه ای در صندوقهای سرمایه گذاری زنجان) 91299   93/10/04             رحیم زاده  920131755 عبداله بیات 
تاثير سرمايه گذران نهادي ،نوع مالكيت و مولفه هاي مالي سهام  در محتواي اطلاعات سهام 91405   1394/09/29        

13821270951040

1395/11/16

  محمدرضا كردلو 930486326 اصغر برقعي
                         
تاثير نرخ بهره بركارايي بانك هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار 91448   1395/02/31        

13821270951041

1395/11/17

  رضا پيرايش 930495495 رضا قنبرپور
بررسي رابطه بين رفتار فرصت طلبانه ،مكانيسم نظارت و نوسانات اقتصادي با مديريت سود شركت هاي فعال در تالار بورس اوراق بهادار (تهران ) 9411   1394/11/15             حسين محمدي 930272825 `پريسا احمدي
تاثير چرخه عملياتي خالص بر بازده دارايي ها و بازده حقوق صاحبان سهام 91397   1394/08/29           مهدي محمدي علي منصوري 930475872 پريسا آزاد لاله
بازبودن مالي ،ريسك بانكي و كارايي بانكي (مطالعه اي در كشورهاي در حال توسعه ) 91441   1395/03/21             محمددالمن پور 920608809 محمدحسن عباسي
نظارت بر نسبت هاي ريسك مالي و مديريت سود  شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار بورس استانبول 91397   1394/08/29        

13821270951050

1395/12/04
 

علي محمدي مصطفي جعفري 930489216 رضا حسني
بررسي رابطه عوامل مديريت ارشد و بازارگرايي با استراتژي هاي رقابتي و عملكرد تجاري مطالعه اي در :شركت هاي توليدي شهر زنجان 91405   1394/09/29       ظرفيت استادراهنما پر است

13821270951051

1395/12/05

علي محمدي  مصطفي جعفري 930366816 مهدي اعتماداميني
امكان سنجي اجراي هزينه يابي بر مبناي فعاليت در صنعت بانكداري مطالعه موردي دربانك قرض الحسنه مهر استان زنجان 91420   1394/11/29        

13821270951047

1395/11/30

  محمدايماني 900779989 سميه نويد
مديريت ريسك و حاكميت شركتي بر عملكرد بانكهاي پذيرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران در بحرانهاي مالي 91420   1394/11/29        

13821270951048

1395/11/30

نبي اله محمدي مصطفي جعفري 930379699 مهدي حيدري
تاثیر صلاحیت سرمایه گذاری بر گرایش به استفاده از مشاور حرفه ای در سرمایه گذاری  914081   1394/10/22        

13821270951049

1395/12/04

علي محمدی  مصطفي جعفري 930406545 افضل  حسنی 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
                      جمشید دیهیم
                       رضامحمدی
                     

 

                       سمیه نسیمی نژاد
                      محمد رضا قربانی
                      علی هاشمی 
                      میلاد عزیزی