.::. اخذ کد پایان نامه .::.

مدیریت بازرگانی - بیمه(جدول 2)

مدیریت بازرگانی - بیمه

تاریخ: 1395/05/16 - 14:00


قابل توجه دانشکده ها

لطفا اطلاعات فرم (الف وب ) را در جدول 2 رشته ها ی مربوطه ثبت نمایید از تاریخ 1395/06/16 امکان بررسی جدول اول نخواهد بود

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ     دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
بررسی تاثیر جهانی شدن بر صنعت بیمه در ایران  9503 1395/03/12        

13821272952001

1395/12/09

ن طهماسبی 930591035 رضا  ضرابی کیا اولویت اول 
بررسي چگونگي كاهش سو، استفاده از دفترچه هاي بيمه تامين اجتماعي و ارائه راهكارهاي عملياتي 91397 1394/08/29        

13821272951002

1395/09/20

  دكتر يداله خداوردي 920027070 نازيلا سلطاني اقدم
بررسي رابطه بين بيمه درماني مسئوليتهاي خانوادگي و رضايت شغلي (مطالعه اي در سازمان فني و حرفه اي استان زنجان ) 941022 1394/10/22        

13821209951001

1395/08/23

ن دكتر رجايي 920608163 صغري سليمي
شناسايي عوامل موثر بر انتخاب بهينه يك شركت بيمه توسط بيمه گذران خرد در بازاري متشكل از بيمه گران متعدد در شهر زنجان 9505 1395/04/05      

 

 

13821272951011

1395/12/02

ارشد فرهمنديان فريدون خادم 920608279 مريم موسوي
تاثير كارآفريني فردي وسازماني بر عملكرد شركت (مطالعه اي در شركت بيمه كارآفرين استان زنجان ) 91435 1394/12/21        

13821272951007

1395/11/03
 

  جواد ناصريان 920077141 جليل رجبي
بررسي تطبيقي رابطه ميان قابليت هاي فناوري اطلاعات و عملكرد نوآورانه خدمات بيمه اي با در نظر گرفتن فعاليت هاي كار آفرينانه و شدت رقابت بازار در بين شركت هاي بيمه خصوصي و دولتي شهر زنجان 91397 1394/08/29        

13821272951003

1395/09/30
 

  محمد دالمن پور 920608225 نداخاتمي
بررسي كارايي شعب بيمه آسيا با استفاده از روش تحليل پوشش داده ها با واحدهاي مجازي ايده ال مثبت و منفی 91408 1394/10/22        

13821272951006

1395/10/07

  علي منصوري 920561264 بهناز محمدلوي شبستري
بررسي رابطه بين رهبري تحول آفرين و عملكرد سازماني (مطالعه اي در شركت بيمه ايران) 9504 1395/04/21        

62621272951001

1395/10/04
 

  ابوالفضل مقدم 920608742 رضا نعمتي
             

13821272951004

1395/10/02

      نیلوفر مقدم
تاثیر قابلیتهای منابع انسانی، تکنولوژی و ارتباط با مشتری بر عملکرد سازمانی با تاکید بر نقش واسطه ای ظرفیت جذب دانش در شرکت بیمه ما (ملت ایران) 91497 1394/08/29        

13821272951005

1395/10/02
 

   هما درودی  920569275 محمد فیروزی
تجزيه و تحليل عوامل موثر بر تقاضا براي بيمه حوادث (مطالعه موردي شعبه مركزي  بيمه ايران در شهر زنجان ) 9411 1394/11/21        

13821272951009

1395/11/20

  يداله رجايي 930438154 فرناز پرويزي
ارزيابي كارايي شعب سازمان تامين اجتماعي و رتبه بندي آنها با رويكرد تحليل پوششي پنجره اي در استان زنجان 9503 1395/03/21        

13821272952006

1396/01/31
 

  علي منصوري 930454096 مينا مهرابيان
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر سرمايه گذاري بيمه عمر در زنجان (مطالعه موردي :بيمه هاي خصوصي ) 9412 1394/12/22        

13821272951008

1395/11/03
 

  جواد ناصريان 91056966 محمد ابراهيم خوشنام
بررسي تاثير حافظه سازماني ،قابليت هاي يادگيري و نوآوري سازماني بر مزيت رقابتي پايدار مورد مطالعه شركت بيمه كوثر 91441 1395/03/21        

13821209952001

1395/12/09
 

  يداله خداوردي

 

911098627

محمدجواد نادي
تاثير تجزيه و تحليل مشتري بر عملكرد مالي شركت بيمه (مورد مطالعه :شركت بيمه ايران شعب شهرستان زنجان ) 914441 1395/03/21        

13821272952004

1396/01/23

  محمد دالمن پور 930373894 رضا ماهنشان
تاثير فشار بودجه زماني و تعهد حرفه اي بر رفتار گزارش دهي ناقص مديران و كاركنان شعب بيمه در شهر زنجان 914441 1395/06/31        

13821272952012

1396/02/06

  نبي اله محمدي 920608182 زهرا نصيري تنها
تاثير تجزيه و تحليل مشتريان بر عملكرد مالي شركت هاي بيمه (مطالعه شركت هاي بيمه استان گيلان ) 91441 1395/03/21        

13821209951002

1395/11/23

  حميدرضا رضائي كليدبري 920632638 اميد صابر يكرنگ دهنده
تاثير استرس شغلي بعنوان يك ميانجي ميان تعارض كار خانواده و سلامت رواني كاركنان بيمه ايران شهر زنجان با تاكيد بر نقش تعديل كننده هوش هيجاني 95221 1395/02/21        

13821272952007

1396/01/31
 

  اميرنجفي 930459622 زينب عجملو
بررسي تاثير قدرت سيستم هاي حقوقي بر تجارت بيمه و خدمات مالي 914435 1395/12/21        

13821272952003

1395/12/17

  اميرنجفي 930312579 ليلا عابديني
تاثير بازاريابي دهان به دهان اينترنتي بر قصد خريد بيمه عمر در شهر زنجان 914202 1394/11/29       ظرفيت استاد مشاور پراست بدون مشاور

13821272952002

1395/12/15

نبي اله محمدي مصطفي جعفري 930430875 محمد صيدي
بررسی عوامل موثر بر تصادفات جاده ای در شهر زنجان  91408/1 1394/10/22           ن نبی اله محمدی  910859995 محمد رضائی 
بررسي تاثير ارتقاء فروش و نام تجاري محصول بر عملكرد شركت بيمه آسيا در استان زنجان 91364 1394/04/20        

13821272952005

1396/01/24

ن رحيم زاده 911041788 ابراهيم محمودي
بررسي تاثير عوامل سازماني و انگيزه مشتريان بر عملكرد شركتهاي بيمه ي با نقش ميانجي دانش سازماني، سن، اندازه و نوع محصولات يا خدمات شركت(مورد مطالعه بيمه پارسيان استان تهران) 9509 1395/09/06        

13821272952008

1396/01/31
 

مقدم نجفي 940142439 علي علني
تاثير دانش مالي و انگيزه صرفه جويي بر خريد بيمه عمر كاركنان شركت ايران ترانسفو(سهامي عام) 91381 1395/05/21        

13821272952009

1396/01/31
 

ن كردلو 920608224 صفيه باقري
بررسي تاثير توسعه منابع انساني بر تعهد سازماني و رفتار مشتري محور كاركنان شركت بيمه پاسارگاد (سهامي عام) با رويكرد توانمندسازي كاركنان 91381 1394/06/21      

درصورت پر بودن كد مشاور بدون ثبت مشاور دانشجو كد بگيرد.

13821272952014

1396/02/23
 

نبي اله محمدي يدالله رجائي 910833942 نفيسه پروين
بررسي عوامل موثر بر پذيرش فرايندهاي كسب و كار توسط كاركنان در شركت سهامي بيمه ايران -شهرستان زنجان 91405 1394/09/21           نبي اله محمدي يدالله رجائي 920608164 محدثه نظري
بررسي تاثير رضايت مشتري ،تصوير و كيفيت درك شده بر وفاداري مشتريان (مطالعه موردي شركت بيمه ايران استان زنجان ) 91381 1395/04/20           نبي اله محمدي يدالله رجائي 920608739 عليرضا رجبي
بررسي نگرش معلمان آموزش و پرورش زنجان نسبت به سرمايه گذاري در بيمه عمر 91381 1395/10/20        

13821272952010

1396/02/06

  اكبر حيدري 940227964 فضايل خاتمي
تاثير شهرت نيروي فروش بيمه عمر بر رفتار مشتري با تاكيد بر ارزش تجربه اضافه شده توسط نيروي فروش در بيمه ايران شهر زنجان 91381 1395/03/30        

13821272952011

1396/02/06

  محمد رضا كردلو 920608180 رويا امانلو
ارزيابي و سنجش وضعيت مديريت ريسك در صنعت بيمه(مطاله موردي :بيمه زندگي بيمه ايران) 91405 1394/09/29           نبي اله محمدي دكتر رجايي 930431584 بهزاد سالمي
بررسي تاثير ادراكات كاركنان در زمينه پاسخگويي اجتماعي بر تعهدات سازماني با نقش ميانجي اعتماد سازماني (مطالعه اي در سازمان تامين اجتماعي استان زنجان ) 91381 1395/10/20        

13821272952013

1396/02/13

  اشكان رحيم زاده 940134209 عليرضا موسوي
بررسی عوامل موثر بر موفقیت پیاده سازی مدیریت استراتژیک در صنعت بیمه(مطالعه موردی:شعبه مرکزی بیمه ایران در استان زنجان) 91381 1394/10/20           نبی اله محمدی ید اله رجایی 930590566 ماندانا فریقی
ریسک مالی بازاری شرکت های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 91381 1395/06/20             یداله رجایی 930401225 ارزو مسگری اسگویی
بررسی تاثیر متغیرهای تورم تولید ناخاتص داخلی ونرخ سود بانکی بر عملکرد شرکت های بیمه پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران  91381 1395/06/20             یداله رجایی 930337744 اسماعیل ساعی
بررسي صنعت بيمه عمر در كشور از ديدگاه تاثير آن در وضعيت اقتصادي خانواده 91381 1395/07/20             فريدون خادم 930339836 جابر خدابخشي
                       

 

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
                      غلامرضا محرم زاده زنجانی
                      ابوالفضل مجیدی
                     

سامان مهرنیا

                     

حامد قنبری

                      سپیده مفرحی
                     

مریم بیات