.::. اخذ کد پایان نامه .::.

مدیریت بازرگانی - بیمه(جدول 2)

مدیریت بازرگانی - بیمه

تاریخ: 1395/05/16 - 09:54


قابل توجه دانشکده ها

لطفا اطلاعات فرم (الف وب ) را در جدول 2 رشته ها ی مربوطه ثبت نمایید از تاریخ 1395/06/16 امکان بررسی جدول اول نخواهد بود

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ     دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
مدیریت ریسک بیمه های عمر با انتخاب استراتژیهای محصولات ترکیبی و استراتژی سرمایه گذاری  91375 94/5/31       ظرفیت استاد راهنما پر است .1395/06/13

13821272942025

1395/06/27

ن رحیم زاده  9200093875 وحید تقوی کلجاهی 
طراحی مدل عوامل فرهنگی توسعه بیمه در ایران  91397 94/8/29       ظرفیت استاد مشاورپر است .1395/06/23

13821272942022

1395/06/24

- جوادناصریان 920577053 مسعود دیده بانی 
تاثیر برنامه های پیشگیرانه سازمانها بر کاهش هزینه های بیمه درمان و عملکرد سازمانی مطالعه ای در بانک تجارت استان زنجان  91397 94/8/29        

13821272942023

1395/06/24
 

  دالمن پور  920608759 رحیم زلف خانی 
تاثیر بیمه سپرده بر رفتار سپرده گذاران در طول بحران بانکی با میانجیگری ویژگی سپرده گذاران و ویژگی های بانک( مورد مطالعه: شعب بانک ملت شهر زنجان) 91408/1 94/10/22        

13821272942024

1395/06/24
 

  دالمن پور  930313335 عبداله کردلو 
بررسی تاثیر بیمه درمان بر جبران خسارت از طریق عملکرد و ایمنی شغلی کارکنان :مطالعه ای در بانک تجارت استان زنجان 91397 94/8/29        

13821209942003

1395/06/24

  دالمن پور 911030354 سعید ساطعی
شناسایی و اواویت بندی ویژگی موثر رانندگان بر تعداد تصادفات رانندگی در استان زنجان با روشtopsis 91408 94/10/22       ظرفیت استاد راهنما پر است .1395/06/29

13821272942029

1395/06/31
 

فرهمندیان دالمن پور 930275692 محمد پابرجایی زنجانی
             

13821272942027

1395/06/29

      ساناز احتسابیان
تاثیر عوامل فرهنگی، صلاحیت واجتماعی و اموزش کار افرینی بر کار افرینی در صنعت بیمه استان زنجان. 9412 94/12/15        

13821272942035

1395/07/24

  نقیلو 930440634 روح انگیزنجفی
رابطه جهت گیری بازار با عملکرد بازرگانی در صنعت  بیمه (مطالعه مورد بیمه های خصوصی شهرستان زنجان) 9145 1394/09/29       ظرفیت استاد راهنما پر است 1395/06/31

13821272951001

1395/08/16

  دالمن پور  920072567 مریم فاضلی 
             

13821207931001

1395/06/31

  ابولفضل مقدم   ساناز سینا
سنجش رشدبهره وری در شرکت های بیمه بارویکرد شاخص بهره وری کل مالم کوئست          

شماره مستخدم: 6130177-8

نام : حسین

نام خانوادگی: عظیمی

شماره پست: 759

دانشگاه آزاد زنجان

ظرفیت استاد راهنما پر است 1395/06/31

62621272942001

1395/07/06
 

  حسین عظیمی  930388404 آذر اوصانلو
             

13821272942031

1395/06/31

      حمید رحیمی
             

13821207931001

1395/06/31

      ساناز  سینا
             

13821272942030

1395/06/31

      فرشته اله عبدالهی
             

13821256942052

1395/06/31

      الناز  باریکانی
             

13821272942033

1395/06/31

      پریسا گودرزی
             

13821272942028

1395/06/31

      زهرا صباغی
بررسی تاثیر جهانی شدن بر صنعت بیمه در ایران  9503 1395/03/12       ظرفیت استاد راهنما پر است 1395/07/29

13821272952001

1395/12/09

ن طهماسبی 930591035 رضا  ضرابی کیا اولویت اول 
بررسي چگونگي كاهش سو، استفاده از دفترچه هاي بيمه تامين اجتماعي و ارائه راهكارهاي عملياتي 91397 1394/08/29        

13821272951002

1395/09/20

  دكتر يداله خداوردي 920027070 نازيلا سلطاني اقدم
بررسي رابطه بين بيمه درماني مسئوليتهاي خانوادگي و رضايت شغلي (مطالعه اي در سازمان فني و حرفه اي استان زنجان ) 941022 1394/10/22        

13821209951001

1395/08/23

ن دكتر رجايي 920608163 صغري سليمي
شناسايي عوامل موثر بر انتخاب بهينه يك شركت بيمه توسط بيمه گذران خرد در بازاري متشكل از بيمه گران متعدد در شهر زنجان 9505 1395/04/05      

ظرفیت استاد راهنما پر است 1395/10/07

95/11/03

13821272951011

1395/12/02

ارشد فرهمنديان فريدون خادم 920608279 مريم موسوي
تاثير كارآفريني فردي وسازماني بر عملكرد شركت (مطالعه اي در شركت بيمه كارآفرين استان زنجان ) 91435 1394/12/21       ظرفیت استاد راهنما پر است 1395/10/07

13821272951007

1395/11/03
 

  جواد ناصريان 920077141 جليل رجبي
بررسي تطبيقي رابطه ميان قابليت هاي فناوري اطلاعات و عملكرد نوآورانه خدمات بيمه اي با در نظر گرفتن فعاليت هاي كار آفرينانه و شدت رقابت بازار در بين شركت هاي بيمه خصوصي و دولتي شهر زنجان 91397 1394/08/29        

13821272951003

1395/09/30
 

  محمد دالمن پور 920608225 نداخاتمي
بررسي كارايي شعب بيمه آسيا با استفاده از روش تحليل پوشش داده ها با واحدهاي مجازي ايده ال مثبت و منفی 91408 1394/10/22        

13821272951006

1395/10/07

  علي منصوري 920561264 بهناز محمدلوي شبستري
بررسي رابطه بين رهبري تحول آفرين و عملكرد سازماني (مطالعه اي در شركت بيمه ايران) 9504 1395/04/21        

62621272951001

1395/10/04
 

  ابوالفضل مقدم 920608742 رضا نعمتي
             

13821272951004

1395/10/02

      نیلوفر مقدم
تاثیر قابلیتهای منابع انسانی، تکنولوژی و ارتباط با مشتری بر عملکرد سازمانی با تاکید بر نقش واسطه ای ظرفیت جذب دانش در شرکت بیمه ما (ملت ایران) 91497 1394/08/29        

13821272951005

1395/10/02
 

   هما درودی  920569275 محمد فیروزی
تجزيه و تحليل عوامل موثر بر تقاضا براي بيمه حوادث (مطالعه موردي شعبه مركزي  بيمه ايران در شهر زنجان ) 9411 1394/11/21        

13821272951009

1395/11/20

  يداله رجايي 930438154 فرناز پرويزي
ارزيابي كارايي شعب سازمان تامين اجتماعي و رتبه بندي آنها با رويكرد تحليل پوششي پنجره اي در استان زنجان 9503 1395/03/21             علي منصوري 930454096 مينا مهرابيان
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر سرمايه گذاري بيمه عمر در زنجان (مطالعه موردي :بيمه هاي خصوصي ) 9412 1394/12/22        

13821272951008

1395/11/03
 

  جواد ناصريان 91056966 محمد ابراهيم خوشنام
بررسي تاثير حافظه سازماني ،قابليت هاي يادگيري و نوآوري سازماني بر مزيت رقابتي پايدار مورد مطالعه شركت بيمه كوثر 91441 1395/03/21        

13821209952001

1395/12/09
 

  يداله خداوردي

 

911098627

محمدجواد نادي
تاثير تجزيه و تحليل مشتري بر عملكرد مالي شركت بيمه (مورد مطالعه :شركت بيمه ايران شعب شهرستان زنجان ) 914441 1395/03/21             محمد دالمن پور 930373894 رضا ماهنشان
تاثير فشار بودجه زماني و تعهد حرفه اي بر رفتار گزارش دهي ناقص مديران و كاركنان شعب بيمه در شهر زنجان 914441 1395/06/31             نبي اله محمدي 920608182 زهرا نصيري تنها
تاثير تجزيه و تحليل مشتريان بر عملكرد مالي شركت هاي بيمه (مطالعه شركت هاي بيمه استان گيلان ) 91441 1395/03/21        

13821209951002

1395/11/23

  حميدرضا رضائي كليدبري 920632638 اميد صابر يكرنگ دهنده
تاثير استرس شغلي بعنوان يك ميانجي ميان تعارض كار خانواده و سلامت رواني كاركنان بيمه ايران شهر زنجان با تاكيد بر نقش تعديل كننده هوش هيجاني 95221 1395/02/21             اميرنجفي 930459622 زينب عجملو
بررسي تاثير قدرت سيستم هاي حقوقي بر تجارت بيمه و خدمات مالي 914435 1395/12/21             اميرنجفي 930312579 ليلا عابديني

 

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
                      غلامرضا محرم زاده زنجانی
                      ابوالفضل مجیدی
                     

سامان مهرنیا

                     

حامد قنبری

                      سپیده مفرحی
                     

مریم بیات