.::. اخذ کد پایان نامه .::.

پژوهشگری علوم اجتماعی (جدول 2)

پژوهشگری علوم اجتماعی

تاریخ: 1395/05/16 - 10:05


قابل توجه دانشکده ها

لطفا اطلاعات فرم (الف وب ) را در جدول 2 رشته ها ی مربوطه ثبت نمایید از تاریخ 1395/06/16 امکان بررسی جدول اول نخواهد بود

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی و عوامل مرتبط با آن در بین خبرنگاران استان زنجان با تاکید بر احساس امنیت شغلی 91/412 94/10/30    

13820503942041

1395/05/31

  مهدی قدیمی 930589563 رهبر طوماری
بررسی میزان برخورداری از قدرت زنان در خانواده و عوامل فردی - اجتماعی مرتبط بر آن ( مورد مطالعه : معلمین زن شهر تکاب) 91/412 1394/10/30    

138205039420412

1395/06/08

  مهدی قدیمی 9200153065 منیره مدنی
بررسی میزان گرایش به مولفه های جهانی شدن و عوامل مرتبط با آن در بین دانشجویان دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان 93/369 94/05/10    

13820503942043

1395/06/13

  مهدی قدیمی 900726021 امیر داداشی
بررسی میزان رضایتمندی افراد نابینا از مبلمان شهری و عوامل مرتبط با آن 91/412 94/10/30    

13820503942044

1395/06/27

  مهدی قدیمی 930593756 جلیل نصیری مقدم
بررسی میزان تغییرات سرمایه اجتماعی و مولفه های آن در بین پرسنل ادارات دولتی شهرستان میانه طی ده سال گذشته 91/412 94/10/30  

شمارع دانشجویی ثبت نشده است

1395/06/27

13820503942047

1395/06/31
 

  مهدی قدیمی 930323351 زهرا هاشمی
بررسی عوامل مرتبط با سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان با تاکید برسرمایه اجتماعی آنان 91/412 94/10/30    

13820503942045

1395/06/27

  مهدی قدیمی 930385095 سمیه موسی وند
بررسی میزان اثر بخشی دوره های ضمن خدمت بر افزایش کارآیی کارکنان کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان 91412 94/10/30    

13820503942046

1395/06/31
 

  مهدی قدیمی 930282802 کمال حسنی
تبیین جامعه شناختی مشکلات اجتماعی و فردی معلولین جسمی و حرکتی و عوامل مرتبط با آن در بین معلولین شهر قیدار 91412 94/10/30    

13820514942001

1395/07/01
 

  قدیمی 930432558 خدیجه قاسمی زواجری
بررسي جامعه شناختي ميزان تاثير خدمات حمايتي ارائه شده بر ميزان افزايش توانمندسازي زنان سرپرست خانوار(مطاله موري :كميته امداد شهرستان خرمدره 91412 1394/10/30    

13820514951001

1395/09/09

  مهدی قدیمی 930384124 قربانعلي شريفي
بررسي تاثير آموزش هاي ارائه شده اشتغال در افزايش توانمندسازي زنان تحت پوشش در كميته امداد امام خميني شهرستان زنجان 91412 1394/10/30    

13820514951002

1395/09/09


 

  مهدی قدیمی 930283254 سياوش عبدي
بررسي رابطه بين نوع رفتارهاي خانواده و ميزان برخورداري از مهارت هاي اجتماعي  در بين دانشجويان دانشگاه تبريز 91412 1394/10/30    

13820503951001

1395/11/11
 

  مهدی قدیمی 910612136 حسين محمدي
بررسي عوامل اجتماعي موثربر ميزان اخلاق كاري با تاكيد بر عوامل سازماني در بين كارمندان مجتمع ادارات شهرستان ايجرود  94407 1394/10/01    

13820503942029

1395/04/08

  مظفرالدين شهبازي 930306071 رضا فتحي

 

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
                     

علی رحمتی

                      ابوالفضل شکری
                      کامل  رحیمی
                      مهتاب واعظی
                      پوپک روحاني شکوه
                      سجاد ملکی
                    900779948 رعنا مغانلو
                       
                     

زهرا ملکی

                     

منیره مدنی

                       
                       
        1395/06/28             اعظم سبحانی
                      یوسف دولتیاری

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی جامعه شناختی میزان گرایش زنان ( مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان زنجان )به طلاق با تاکید بر عامل اعتیاد همسران به مواد مخدر می باشد

به لحاظ ماهیت و اهداف این پژوهش از نوع کاربردی و برای اجرای آن از روش همبستگی استفاده شده است . جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان دارای همسر معتاد در سال 95-94 که برای طلاق به مراکز مشاوره دولتی در شهرستان زنجان مراجعه کرده اند می باشد  که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد 30 نفر از زنان دارای همسر معتاد به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند . برای گردآوری داده ها از پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده است که روایی و پایایی آنها مورد تایید قرار گرفته است . تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از پرسشنامه و مصاحبه در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شده است در سطح آمار استنباطی از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شده است که نتایج نشان داد که بین میزان گرایش زنان ( مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان زنجان )به طلاق با تاکید بر عامل اعتیاد همسران به مواد مخدر  رابطه معنادار وجود دارد .همچنین نتایج نشان داد بین اختلافات خانوادگی و مشکلات جنسی و زناشویی مردان معتاد و میزان گرایش زنان رابطه مستقیم  معنادار وجود دارد 

    17 1395/05/19

13820503942033

95/04/08

نام دانشجو در ليست نبود

داودی قدیمی  شهبازی  بررسی جامعه شناختی میزان گرایش زنان  (مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان زنجان ) به طلاق با تاکید بر عامل اعتیاد همسران به مواد مخدر 930327555 رمضان سلیمانی