.::. اخذ کد پایان نامه .::.

پژوهشگری علوم اجتماعی (جدول 2)

پژوهشگری علوم اجتماعی

تاریخ: 1395/05/16 - 03:28


قابل توجه دانشکده ها

لطفا اطلاعات فرم (الف وب ) را در جدول 2 رشته ها ی مربوطه ثبت نمایید از تاریخ 1395/06/16 امکان بررسی جدول اول نخواهد بود

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
بررسی مقایسه ای آسیب های اجتماعی درروستاهای مهاجرپذیر توریستی با روستاهای غیر توریستی شهرستان طارم (مطالعه موردی: روستای شیت(توریستی ) با روستای هزاررود (مهاجرفرست) وروستای گیلانکشه(روستای مهاجرپذیر) با روستای دستجرده ( روستای غیر توریستی) 96150 1396/09/29    

13820512972004

1398/04/24

  محبوبه بابایی 960083731 جاوید امیر خانی
قاسمی پا
تبیین جامعه شناختی مشکلات اجتماعی و فردی معلولین جسمی و حرکتی و عوامل مرتبط با آن در بین معلولین شهر قیدار 91412 94/10/30    

13820514942001

1395/07/01
 

  قدیمی 930432558 خدیجه قاسمی زواجری
بررسي جامعه شناختي ميزان تاثير خدمات حمايتي ارائه شده بر ميزان افزايش توانمندسازي زنان سرپرست خانوار(مطاله موري :كميته امداد شهرستان خرمدره 91412 1394/10/30    

13820514951001

1395/09/09

  مهدی قدیمی 930384124 قربانعلي شريفي
بررسي تاثير آموزش هاي ارائه شده اشتغال در افزايش توانمندسازي زنان تحت پوشش در كميته امداد امام خميني شهرستان زنجان 91412 1394/10/30    

13820514951002

1395/09/09


 

  مهدی قدیمی 930283254 سياوش عبدي
بررسي رابطه بين نوع رفتارهاي خانواده و ميزان برخورداري از مهارت هاي اجتماعي  در بين دانشجويان دانشگاه تبريز 91412 1394/10/30    

13820503951001

1395/11/11
 

  مهدی قدیمی 910612136 حسين محمدي
ارزيابي ميزان استفاده از شبكه هاي تلويزيوني ماهواره اي و تاثير آن بر الكو برداري اجتماعي (تغير سبك زندگي )در بين زنان شهر زنجان (مطالعه موردي :زنان شاغل آموزش و پرورش ) 14419 1395/10/27    

13820503952001

1396/02/03
 

  مهدي قديمي 933287233 خديجه حيدري
بررسي ميزان شادي و نشاط و عوامل فردي و اجتماعي مرتبط با آن در بين دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر زنجان 14419 1395/10/27    

13820503952002

1396/02/03
 

 

 

مهدي قديمي 940292599 رقيه حسني
بررسي عوامل اجتماعي موثربر ميزان اخلاق كاري با تاكيد بر عوامل سازماني در بين كارمندان مجتمع ادارات شهرستان ايجرود  94407 1394/10/01    

13820503942029

1395/04/08

  مظفرالدين شهبازي 930306071 رضا فتحي
فراتحليل پژوهش هاي صورت گرفته پيرامون عوامل موثر بازگشت به زندان 14419 1395/10/27    

13820503952003

1396/02/04
 

  مهدي قديمي

940012855

جبار مرادي

بررسي ميزان گرايش به كارآفريني و عوامل فردي و اجتماعي مرتبط با آن در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان 14419 1395/10/27    

13820503952004

1396/02/04
 

  مهدي قديمي 940258131 ابراهيم سهرابي
بررسي ميزان استفاده از شبكه هاي اجتماعي و پيامدهاي فردي و اجتماعي آن در بين دانش آموزان دختر دوره دوم مقطع متوسطه شهر زنجان 14419 1395/10/27    

13820503952005

1396/02/04

  مهدي قديمي 911074834 ربابه احمدي
         

62620503952001

1396/01/08 

      مينا احمدلو
بررسي فرا تحليل پژوهش هاي صورت گرفته پيرامون حاشيه نشيني در ايران بين سالهاي 85 تا 95 14420 1395/10/30    

13820512952001

1396/03/09

  مهدي قديمي 93186100011 مهسا محمدي
بررسي ميزان گرايش به بزه كاري و عوامل فردي - اجتماعي مرتبط با آن با تاكيد بر نقش خانواده :(مورد مطالعه :بزه كاران نوجوان كانون اصلاح و تربيت شهرستان سنندج ) 14420 1395/10/30    

13820503961001

1396/07/16

  جليل سهابي 940187985 صادق آرمين مهر
بررسي عوامل فردي -اجتماعي موثر بر نگرش مردان نسبت به اشتغال زنان(مورد مطالعه :كارمندان مرد استانداري و آموزش و پرورش شهر زنجان در سال 96). 14419 1395/10/27    

13820503952006

1396/05/08

  ربابه پورجبلي 940054651 ليلا اسمعیلی
بررسی عوامل فردی - اجتماعی موثر بر استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی با تاکید بر تلگرام (دربین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهر زنجان) 14419 1395/10/27    

13820503952007

1396/06/19

  مهدی قدیمی 940305640 سیده آذر موسوی ابدالی 
تبیین جامعه شناختی عوامل موثر بر اشتغال زنان بر خانواده 14419 1395/10/27    

13820503952008

1396/06/19

  ذبیح اله صدفی 940004064 میترا پرویزی
بررسی میزان سازگاری زوجین و عوامل اجتماعی ، فردی مرتبط با آن ، با تاکید بر همسان همسری در بین دبیران زن شهرزنجان 14420 1395/10/30    

13820503952009

1396/06/22

  ربابه پورجبلی 940259755 لیلا حسینی
بررسی جامعه شناختی نگرش نوجوانان به الگوهای مصرفی شبکه های ماهواره ای فارسی زبان ( در بین دانش آموزان: مقطع متوسطه تحت پوشش کمیته امداد شهرزنجان در مقایسه با دیگر دانش آموزان مقطع متوسطه) 14420 1395/10/30    

13820503952010

1396/06/22

  مظفرالدین شهبازی 940293992 محمداحسان امیرانی 
بررسی جامعه شناختی رابطه احساس محرومیت نسبی با مولفه های سرمایه اجتماعی در بین معلمان دوره ابتدایی در مقایسه با معلمان دوره اول متوسطه شهرستان تکاب 14420 1395/10/30    

13820503952011

1396/06/22

  مظفر شهبازی 940031707 علی حمدی
تبیین جامعه شناختی عوامل موثر بر نگرش شهروندان به خرافه پرستی (در بین خانواده های ساکن در خوشه های چهارگانه شهر زنجان) 14420 1395/10/30    

13820503952012

1396/06/22

  ذبیح اله صدفی 940301267 سیده سودابه احمدی
رابطه بين تعلق خانوادگي و تعلق مدرسه اي با رفتارهاي پر خطر دانش آموزان مقطع متوسطه اول و دوم در ايجرود  14420 1395/10/30    

13820503952013

1396/06/30

  محبوبه بابائي 940256707 فريبا سهرابي
بررسی میزان رضایت مندی مستمری بگیران و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی از خدمات ارائه شده و عوامل موثر بر آن(نمونه:مستمری بگیران و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی شهر بیجار در سال 1395) 14420 1395/10/30    

13820503961002

1396/07/16

  مهدی قدیمی 910611808 مصطفی فقیهی
بررسی مقایسه ای رفتارهای پرخطر نوجوانان عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر زنجان و نوجوانان غیرعضو 14420 1395/10/30    

13820503961003

1396/07/16

  محبوبه بابایی 940126055 سیده فیروزه موسوی
بررسي ميزان عملكرد ارتباطي و عوامل فردي - اجتماعي مرتبط با آن با تاكيد بر سرمايه اجتماعي در بين دبيران آموزش و پرورش شهر زنجان 14420 1395/10/30    

13820503961004

1396/08/20

  مهدي قديمي 940264109 علي هاشمي نژاد
بررسي جامعه شناختي ميزان احساس خشونت هاي خانوادگي بر عليه زنان و عوامل اجتماعي مرتبط با آن (مورد مطالعه :زنان شاغل در سازمان بهزيستي زنجان ) 14420 1395/10/30    

13820514961001

1396/10/10

  مظفرالدين شهبازي 930526565 ندا محمدي
بررسی رابطه رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه پیام نور استان زنجان 14420 1395/10/30    

13820503961005

1396/11/03

  محبوبه بابائی 940052717 مجید رحیمی
عوامل اجتماعی مرتبط با سرمایه اجتماعی اعضای شرکت های تعاونی چند منظوره در شهرستان زنجان 14420 1395/10/30    

13820503961006

1396/11/10

  محبوبه بابابئی 940114191 فریبا کبودوند
بررسی میزان برخورداری از کیفیت زندگی و عوامل فردی و اجتماعی مرتبط با آن در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان 96147 1396/09/15    

13820503962001

1397/02/13

  مهدی قدیمی 940159548 حسین حیدری
بررسی میزان انسجام خانوادگی و عوامل فردی - اجتماعی مرتبط بر آن(در بین زنان متأهل خانه دار 30-20 سال) در شهر زنجان 96147 1396/09/15    

13820503962002

1397/02/13

  مهدی قدیمی 950166212 آرزو جعفرپور
بازآفرینی نقش زن در فیلم های بهرام بیضایی با تاکید بر نظریه های فمینیستی 96147 1396/09/15    

13820503962003

1397/02/13
 

  مهدی قدیمی 940187652 امیر نعمتی
بررسی میزان رضایتمندی از زندگی زناشویی و عوامل فردی - اجتماعی مرتبط بر آن(در بین زنان شاغل در بخش آموزش و پرورش) در شهر زنجان 96147 1396/09/15    

13820503962004

1397/02/13
 

  مهدی قدیمی 950122609 اکرم نجفی لرستانی
بررسی میزان وجدان کاری و عوامل فردی و اجتماعی مرتبط با آن با تأکید بر باورهای دینی در بین پرسنل سازمان جهاد و کشاورزی شهرستان خدابنده در سال 1397-1396 96147 1396/09/15    

3820503962005

1397/02/13

  مهدی قدیمی 950029256 امیر ملکی
بررسی میزان عملکرد سازمانی کارکنان و عوامل مرتبط با آن با تأکید بر احساس مسئولیت اجتماعی در بین پرسنل اداره بهزیستی استان زنجان 96147 1396/09/15    

13820503962006

1397/02/13

  مهدی قدیمی 950280050 رضا احمدی
شناسایی عوامل اجتماعی و فرهنگی مرتبط با توسعه مشارکت خیرین در حمایت های اجتماعی و اقتصادی از فقرا در شهرستان چاراویماق 96147 1396/09/15    

13820503962021

1397/06/14

  ربابه پورجبلی 960260275 اصغر وثوقی
بررسی میزان خشونت خانگی علیه زنان و عوامل مرتبط با آن ( مورد مطالعه: زنان متاهل 35-19 سال شهر زنجان در سال 97) 96147 1396/09/15    

13820503962007

1397/06/05

  ربابه پور جبلی 950207524 امیر عباس نصیری
تنببین جامعه شناختی عوامل موثر بر گرایش مددجویان به تکرار  جرم( در بین ممدجویان زندان های استان زنجان) 96147 1396/09/15    

  13820503962008

1397/06/05

  ذبیح الله صدفی 950175890 رضا مقدم رستمی
تبیین جامعه شناختی عوامل موثر بر میزان مصزف پیامهای تبلیغاتی در شبکه اجتماعی تلگرام( در بین دانشجویان دانشگاههای دولتی و غیر دولتی شهر زنجان) 96147 1396/09/15    

13820503962009

1397/06/05

  ذبیح الله صدفی 950258095 حسین محمدی
بررسی تاثیرات عواملتادیبی و آموزشی کانون اصلاح و تربیت بر کاهش بزه در بین بزهکارن( مورد مطالعه: کانون اصلاح و تربیت استان زنجان 1397) 96147 1396/09/15    

13820503962010

1397/06/05
 

  ربابه پورجبلی 950257884 حسن مرادخانی
بررسی عوامل مرتبط با سبک های مصرفی دانش اموزان دبیرستانی شهر زنجان 96147 1396/09/15    

13820503962011

1397/06/05
 

  محبوبه بابایی 940213454 وحید روحانی
بررسی عوامل موثر بر توانمند سازی زنان سرپرست خانوار ( بی سرپرست و بدسرپرست ) تحت پوشش بهزیستی ( شهرستان سلطانیه) 96147 1396/09/15    

13820503962012

1397/06/06

  محبوبه بابایی 950115566 شهرام محمدلو
بررسی میزان اعتیاد به اینترنت و عوامل مرتبط با آن (مورد مطالعه: نوجوانان 19-12 ساله شهر زنجان در سال 97) 96150 1396/09/29    

13820503962013

1397/06/07

  ربابه پورجبلی 940059667 فرزانه طالب عین الهی
رابطه بین تبلیغات شبکه های مجازی ( تلگرام)  و سبک خرید کالاهای اینترنتی 96150 1396/09/29    

13820503962014

1397/06/07

  محبوبه بابایی 950225095 بهنام اسکندری
تبیین جامعه شناختی عوامل موثر بر نگرش شهروندان به خرافه پرستی در بین خانواده های ساکن در خوشه های چهار گانه زنجان 14419 1395/10/27       13820503952012   ذبیح الله صدفی 940301267 سیده سودابه احمدی
بررسی تمایل به فرزند آوری زنان متاهل و عوامل اجتماعی فرهنگی و جمعیت شناختی مرتبط با ان ( مورد مطالعه زنان 45-18 ساله منطقه یک شهرستان زنجان) 96150 1396/09/29    

13820503962015

1397/06/07
 

  محبوبه بابایی 950095271 فهیمه رستمی
بررسی مقایسه ای میزان آگاهی و برخورداری از حقوق شهروندی در بین مردان و زنان شاغل در اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استان زنجان 96150 1396/09/29    

13820503962016

1397/06/07

  محبوبه بابایی 940257067 مریم محمدی
بررسی میزان گرایش به خرافه پرستی و عوامل مرتبط با آن در بین خانواده های شهر زنجان 96147 1396/09/15    

13820503962017

1397/06/07

  ربابه پورجبلی 940052857 محمد باقری
بررسی عوامل خانوادگی - اجتماعی موثر بر گرایش دختران به فرار از منزل( مورد مطالعه: دختران نوجوان 19-12 سال شهر زنجان در سال 97) 96147 1396/09/15    

13820503962018

1397/06/07

  ربابه پورجبلی 950228861 سکینه قنبری
بررسی میزان استفاده از شبکه های اجتماعی در گرایش دانش آموزان به ناهنجاری های اجتماعی مورد مطالعه: دانش آموزان دوره ابتدایی و متوسطه شهر چورزق طارم در سال 1396 96147 1396/09/15    

13820503962019

1397/06/07

  ربابه پورجبلی 940228822 فاطمه رمضانی
بررسی تاثیر میزان مهارت نوجوانان در دسترسی به شبکه های آنلاین و تاثیر آن بر روابط اجتماعی و خانوادگی ( مورد مطالعه نوجوانان شهر زنجان در سال 1397) 96147 1396/09/15    

13820503962020

1397/06/07
 

  ربابه پورجبلی 950482652 صونا نصر
تبیین جامعه شناختی عوامل موثر بر نگرش جوانان به ازدواج سفید( در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه دولتی - زنجان) 96147 1396/09/15    

13820503962023

1397/06/31

  ذبیح الله صدفی 950104423 زهرا حقیقت جو
بررسی نگرش شهروندان شهر توریستی سرعین نسبت به توسعه فیزیکی گردشگری منطقه .باتاکید برعوامل اجتماعی وفرهنگی وزیست محیطی . 96150 1396/9/29    

13820505971001

1397/10/11

  ربابه پورجبلی 960081066 نیلوفر اصولی
بررسی عوامل مرتبط با گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر صنعتی(مورد مطالعه: معتادین مرکز ترک اعتیاد شهر زنجان) 96150 1396/09/29    

13820512971001

1397/10/06

  محبوبه بابائی 950066432 علی اسدی
بررسی عوامل اجتماعی و خانوادگی مرتبط با گرایش دانش آموزان به وندالیسم(مورد مطالعه:دانش آموزان مقطع دبیرستان در شهر زنجان سال 97) 96150 1396/09/29    

13820512971002

1397/10/24

  ربابه پورجبلی 960019383 قمر عزیزی
بررسی عوامل مرتبطبامیزان رضایتمندی اززندگی زناشویی .مورد مطالعه .زوجین شهر زنجان در سال 97 96150 1396/09/29     13820514972005.1397/12/08   ربابه پور جبلی   960019352 صفیه اشرفی 
بررسی نگرش دانشجویان به زیست مجردی وعامل مرتبط با ان .مورد مطالعه .دانشجویان دانشگاه ازاد اسلامی واحد زنجان در سال 97.  96150 1396/09/29     13820514972006.1397/12/08   ربابه پور جبلی  960018985 مهین بیات 
عوامل اجتماعی مرتبط بامیزان نشاط در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور ابهر  96150 1396/09/29     13820514972004.1397/11/29   محبوبه بابائی  960254601 زهرا صالحی 
عوامل اجتماعی .اقتصادی وفرهنگی مرتبط بامشارکت اعضائ در فعالیت های شرکتهای تعاونی روستایی شهرستان خدابنده  96150 1396/09/29     13820514972002.1397/11/29   محبوبه بابایی  950300452 سید ضرغام حسینی 
تبین جامع شناختی عوامل موثر برنگرش به رفتارهای پرخطر .از دیدگاه دانش اموزان دبیرستان های پسرانه ناحیه 2شهر زنجان . 96150 1396/09/29     13820514972001.1397/11/14   ذبیح اله صدفی  950044658 حجت ملک لی 
تبین جامعه شناختی عوامل موثربرمیزان برخورداری از کیفیت زندگی شهری (ازدیدگاه شهروندان ساکن در شمال وجنوب شهر خرمدره ) 96150 1396/09/29     13820514972003.1397/11/29   ذبیح اله صدفی  960028899 فاطمه نجفی 
تبین جامعه شناختی عوامل موثربه نگرش مدیریت بدن .از دیدگاه زنان مراجعه کننده به ارایشگاه های شهر زنجان . 96150 1396/09/29     13820514972007.1397/12/08   ذبیح اله صدفی  96021031 رقیه محمدی 
تبین جامعه شناختی عوامل موثربرمیزان احساس فقر اقتصادی واجتماعی در مناطق روستایی از دیدگاه شهروندان چار اویماق - اذربایجان شرقی  96150 1396/09/29     13820514972008.1397/12/19   ذبیح اله صدفی  960024847 جواد قدیمی 
مطالعه پدیدار شناسی ادراک کنشگران از مفهوم توسعه با تاکید بر زمینه های فرهنگی توسعه در شهرستان زنجان  96150 1396/09/29     13820505972001.1397/12/21   ذبیح اله صدفی  950334025 لیلا ندرلو 
عوامل اجتماعی مرتبط بااحساس اجحاف (مورد مطالعه :کارکنان اداره امزش وپرورش .اداره بهزیسی وشهرداری شهرلاهیجان  96150 1396/09/29     13820514972009.1397/12/20   محبوبه بابایی  960023047 سیده زهرا سعادت میر قدیم 
تبین جامعه شناختی عوامل موثر برمیزان برخوردلری شهروندان نسبت بع ایثار اجتماعی (از دیدگاه شهروندان ساکن در خوشه های چهر گانه شهر زنجان ). 96150 1396/09/29     13820503972001.1398/02/04   ذبیح اله صدفی  960061020 حمید رضایی نیا 
تا تجربه زیسته . نشانه ها .علل .پیامد ها و نحوه مواجهه با فقر در خانواده های فقیر ساکن تهران وکرج .(با استفاده از روش های پدیدار شناسی .گرانددتئوری و گروه های کانونی ) 9496150 1396/09/29     13820505972002.1397/12/27 ربابه پور جبلی  محبوبه بابایی  950317721 زینب نوری عصر 
جایگاه قفقاز جنوبی در )روابط ایران وروسیه 1990-2010( 9719 1397/11/24         فرشید جعفری  960032875 امیر ضا شعبانی 
تبین جامعه شناختی عوامل موثر برمیزان احساس محرومیت مسبی جوانان از دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان  96150 1396/09/29     13820512972001.1398/02/04   ذبیحاله صدفی  960122675

نقی صحرائی

 

سنخ شناسی ادارک زنان از بدن خودوعوامل مرتبط با آن وتاثیر آن برمدیریت بدن دربین کنشگران زن درزنجان 96150 1396/09/29         ربابه پورجبلی 940236905 ژیلا معصومی
بررسی جامعه شناختی نوع کیفت زندگی شهروندان در مناطق مختلف شهری وعوامل مرتبط باآن  96150 1396/09/29     13820512972002.1398/02/04   ربابه پور جبلی  960028890 زیبا حیدری 
بررسی ارتباط بین بازاریابی الکترونیکی ورفتارخریدمصرف کننده درراستای الکترونیک 97813 1397/04/25    

13821271972006

1398/02/17

  احمدنقی لو 950098055 نوید قاسمی پارسا
تبین جامعه شناختی عوامل موثر بر نگرش کارکنان به آموزش های ضمن خدمت ( از دیدگاه مددکاران کمیته امداد امام خمینی(ره) شهر زنجان) 96150 1396/09/29    

13820503972003

1398/04/09

  ذبیح اله صدفی 940023622 فتح اله ملکی
بررسی مقایسه ای دیدگاه امام خمینی(س) وآیت الله مصباح یزدی درباره شادی از دیدگاه جامعه شناسی 96150 1396/09/29    

13820512972005

1398/04/31

  ذبیح اله صدفی 960036163 سکینه رفیع زاده
نوع نگرش به مفهوم طلاق ونقش آن در گرایش زنان ومردان متاهل به متارکه (مورد مطالعه زوجین مراجعه کننده به ماکز بهزیستی جهت طلاق 97112 1397/11/20    

13820512981001

1397/11/20

  ربابه پورجبلی 95075834 معصومه اوصالی
 تبیین جامعه شناختی عوامل موثر برنگرش به کارآفرینی سازمانی (از دیدگاه شاغلین خود اشتغالی شرکت های تعاونی شهر زنجان) 9711 1397/11/25    

13820503981002

1398/10/19

  ذبیح اله صدفی 950128639 اصغر بیات
 تبیین جامعه شناختی عوامل موثر بر نگرش به جرائم یقه سفیدها(از دیدگاه پرسنل اداره کل زندان های استان زنجان)  9711 1397/11/25    

13820503981003

1398/10/19

  ذبیح اله صدفی 950029688 علی اکبر بیات

فرم ب

 

 

چکیده پایان  اموزشنامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
                     

علی رحمتی

                      ابوالفضل شکری
                      کامل  رحیمی
                      مهتاب واعظی
                      پوپک روحاني شکوه
                      سجاد ملکی
                    900779948 رعنا مغانلو
                       
                     

زهرا ملکی

                     

منیره مدنی

                       
                       
        1395/06/28             اعظم سبحانی
                      یوسف دولتیاری

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی جامعه شناختی میزان گرایش زنان ( مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان زنجان )به طلاق با تاکید بر عامل اعتیاد همسران به مواد مخدر می باشد

به لحاظ ماهیت و اهداف این پژوهش از نوع کاربردی و برای اجرای آن از روش همبستگی استفاده شده است . جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان دارای همسر معتاد در سال 95-94 که برای طلاق به مراکز مشاوره دولتی در شهرستان زنجان مراجعه کرده اند می باشد  که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد 30 نفر از زنان دارای همسر معتاد به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند . برای گردآوری داده ها از پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده است که روایی و پایایی آنها مورد تایید قرار گرفته است . تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از پرسشنامه و مصاحبه در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شده است در سطح آمار استنباطی از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شده است که نتایج نشان داد که بین میزان گرایش زنان ( مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان زنجان )به طلاق با تاکید بر عامل اعتیاد همسران به مواد مخدر  رابطه معنادار وجود دارد .همچنین نتایج نشان داد بین اختلافات خانوادگی و مشکلات جنسی و زناشویی مردان معتاد و میزان گرایش زنان رابطه مستقیم  معنادار وجود دارد 

    17 1395/05/19

13820503942033

95/04/08

نام دانشجو در ليست نبود

داودی قدیمی  شهبازی  بررسی جامعه شناختی میزان گرایش زنان  (مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان زنجان ) به طلاق با تاکید بر عامل اعتیاد همسران به مواد مخدر 930327555 رمضان سلیمانی 

زمینه : بیمه از دیر باز مورد توجه آحاد مختلف جامعه بوده است و هر جامعه از اقشار مختلف تشکیل شده که هرکدام از آنها در برابر بعضی از آسیب های اجتماعی، اقتصادی ممکن است آسیب پذیر باشد. برای جلوگیری از این آسیب ها، اقشار مختلف خود را بیمه می کنند. یکی از انواع بیمه، بیمه سلامت است که از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

هدف: این پژوهش با هدف شناسایی میزان رضایت مندی کارمندان کارکنان دستگاههای دولتی زنجان بر اساس معیارهای جمعیت شناختی انجام شده است.

روش : در جهت تحقق هدف پژوهش، از روش توصیفی و پیمایشی  و از ابزار پرسشنامه جهت جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. جامعه آماری این مطالعه، دستگاههای دولتی و کارکنان آن بوده که به روش نمونه گیری خوشه ای و تصادفی ساده هشت دستگاه دولتی با نمونه 298 نفر انتخاب شده و از آمار توصیفی( شاخص های مرکزی و پراکندگی)، آماراستنباطی(Tتک نمونه ای ، مستقل، خی2 ، ANOVA  ) برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است.

نتیجه :  نتایج پژوهش نشان داده است که میزان رضایت مندی کارکنان دستگاههای دولتی و کارکنان آن از بیمه سلامت، در سطح معنی داری بیشتر از میانگین جامعه است و بین ویژگی جمعیت شناختی(سن، تاهل،تحصیلات) با میزان رضایت مندی تفاوت معنی داری وجود ندارد. اما از بعد نوع دستگاههای دولتی و میزان رضایت مندی از خدمات بیمه سلامت تفاوت معنی  داری وجود دارد.

کلید واژه ها : دستگاههای دولتی، بیمه ، سلامت ، صفات فردی کارکنان
    17 1395/10/07 13820503942020  قديمي بابايي پورجبلي بررسی میزان رضایت مندی کارکنان دولت از خدمات بیمه سلامت  براساس نوع سازمان و خصوصیات فردی در شهر زنجان 920085298 محمود کرمی

پژوهش حاضر در سال 1395 با هدف بررسی رابطه بین نماز و سلامت روان و سلامت اجتماعی در بین مردان و زنان 18 تا 45 ساله منطقه دو شهر زنجان انجام شده است. چهارچوب­ نظری مورد استفاده در این مطالعه، نظریاتی چون نظريه گوئنیگ ، نظرية هاتز، نظريه کاپلان ،نظريه سادوک ، نظریه مک کننزی ، نظریه سلامت اجتماعی کییزبوده است.

 این پژوهش از نظر هدف توصیفی ،از نظر زمان مقطعی و برحسب روابط بین متغیرها همبستگی ، بر حسب فنون سنجش کمی و برحسب جمع آوری اطلاعات پیمایش تحلیلی با استفاده از تکنیک پرسشنامه است.جامعه آماری پژوهش، زنان و مردان 45-18 ساله منطقه دو شهر زنجان هستند که در مجموع 50000نفر می باشد و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان382 نفر می باشد.

 شیوه نمونه گیری نیز تصادفی می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم­افزارspss22استفاده شده است. اطلاعات در دو بخش توصیفی در قالب جداول و نمودار و در بخش تحلیلی از آزمون­های آماری ضریب همبستگی پیرسون، استفاده شد.

یافته های تحقیق با توجه به نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد : بین نماز و سلامت روان و سلامت اجتماعی رابطه معنا دار وجود دارد، بین نماز و اضطراب ، افسردگی و نا به هنجاری اجتماعی  رابطه معنادار غیر مستقیم وجود دارد. بین نماز و مشارکت اجتماعی ، انطباق اجتماعی رابطه معنا دار مستقیم وجود دارد.

کلید واژه­ها: نماز،سلامت روان، سلامت اجتماعی
    17.85 1395/11/30 13820503942015 رحيم زاده قديمي بابايي بررسی رابطه بین نماز و سلامت روان و سلامت اجتماعی در بین مردان و زنان 18 تا 45 ساله منطقه دو شهر زنجان 930506295 معصومه فضلی