.::. اخذ کد پایان نامه .::.

پژوهشگری علوم اجتماعی (جدول 2)

پژوهشگری علوم اجتماعی

تاریخ: 1395/05/16 - 13:31


قابل توجه دانشکده ها

لطفا اطلاعات فرم (الف وب ) را در جدول 2 رشته ها ی مربوطه ثبت نمایید از تاریخ 1395/06/16 امکان بررسی جدول اول نخواهد بود

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

جبار مرادي
عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
تبیین جامعه شناختی مشکلات اجتماعی و فردی معلولین جسمی و حرکتی و عوامل مرتبط با آن در بین معلولین شهر قیدار 91412 94/10/30    

13820514942001

1395/07/01
 

  قدیمی 930432558 خدیجه قاسمی زواجری
بررسي جامعه شناختي ميزان تاثير خدمات حمايتي ارائه شده بر ميزان افزايش توانمندسازي زنان سرپرست خانوار(مطاله موري :كميته امداد شهرستان خرمدره 91412 1394/10/30    

13820514951001

1395/09/09

  مهدی قدیمی 930384124 قربانعلي شريفي
بررسي تاثير آموزش هاي ارائه شده اشتغال در افزايش توانمندسازي زنان تحت پوشش در كميته امداد امام خميني شهرستان زنجان 91412 1394/10/30    

13820514951002

1395/09/09


 

  مهدی قدیمی 930283254 سياوش عبدي
بررسي رابطه بين نوع رفتارهاي خانواده و ميزان برخورداري از مهارت هاي اجتماعي  در بين دانشجويان دانشگاه تبريز 91412 1394/10/30    

13820503951001

1395/11/11
 

  مهدی قدیمی 910612136 حسين محمدي
ارزيابي ميزان استفاده از شبكه هاي تلويزيوني ماهواره اي و تاثير آن بر الكو برداري اجتماعي (تغير سبك زندگي )در بين زنان شهر زنجان (مطالعه موردي :زنان شاغل آموزش و پرورش ) 14419 1395/10/27    

13820503952001

1396/02/03
 

  مهدي قديمي 933287233 خديجه حيدري
بررسي ميزان شادي و نشاط و عوامل فردي و اجتماعي مرتبط با آن در بين دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر زنجان 14419 1395/10/27    

13820503952002

1396/02/03
 

 

 

مهدي قديمي 940292599 رقيه حسني
بررسي عوامل اجتماعي موثربر ميزان اخلاق كاري با تاكيد بر عوامل سازماني در بين كارمندان مجتمع ادارات شهرستان ايجرود  94407 1394/10/01    

13820503942029

1395/04/08

  مظفرالدين شهبازي 930306071 رضا فتحي
فراتحليل پژوهش هاي صورت گرفته پيرامون عوامل موثر بازگشت به زندان 14419 1395/10/27    

13820503952003

1396/02/04
 

  مهدي قديمي 940012855
بررسي ميزان گرايش به كارآفريني و عوامل فردي و اجتماعي مرتبط با آن در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان 14419 1395/10/27    

13820503952004

1396/02/04
 

  مهدي قديمي 940258131 ابراهيم سهرابي
بررسي ميزان استفاده از شبكه هاي اجتماعي و پيامدهاي فردي و اجتماعي آن در بين دانش آموزان دختر دوره دوم مقطع متوسطه شهر زنجان 14419 1395/10/27    

13820503952005

1396/02/04

  مهدي قديمي 911074834 ربابه احمدي
                   

 

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
                     

علی رحمتی

                      ابوالفضل شکری
                      کامل  رحیمی
                      مهتاب واعظی
                      پوپک روحاني شکوه
                      سجاد ملکی
                    900779948 رعنا مغانلو
                       
                     

زهرا ملکی

                     

منیره مدنی

                       
                       
        1395/06/28             اعظم سبحانی
                      یوسف دولتیاری

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی جامعه شناختی میزان گرایش زنان ( مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان زنجان )به طلاق با تاکید بر عامل اعتیاد همسران به مواد مخدر می باشد

به لحاظ ماهیت و اهداف این پژوهش از نوع کاربردی و برای اجرای آن از روش همبستگی استفاده شده است . جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان دارای همسر معتاد در سال 95-94 که برای طلاق به مراکز مشاوره دولتی در شهرستان زنجان مراجعه کرده اند می باشد  که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد 30 نفر از زنان دارای همسر معتاد به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند . برای گردآوری داده ها از پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده است که روایی و پایایی آنها مورد تایید قرار گرفته است . تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از پرسشنامه و مصاحبه در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شده است در سطح آمار استنباطی از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شده است که نتایج نشان داد که بین میزان گرایش زنان ( مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان زنجان )به طلاق با تاکید بر عامل اعتیاد همسران به مواد مخدر  رابطه معنادار وجود دارد .همچنین نتایج نشان داد بین اختلافات خانوادگی و مشکلات جنسی و زناشویی مردان معتاد و میزان گرایش زنان رابطه مستقیم  معنادار وجود دارد 

    17 1395/05/19

13820503942033

95/04/08

نام دانشجو در ليست نبود

داودی قدیمی  شهبازی  بررسی جامعه شناختی میزان گرایش زنان  (مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان زنجان ) به طلاق با تاکید بر عامل اعتیاد همسران به مواد مخدر 930327555 رمضان سلیمانی 

زمینه : بیمه از دیر باز مورد توجه آحاد مختلف جامعه بوده است و هر جامعه از اقشار مختلف تشکیل شده که هرکدام از آنها در برابر بعضی از آسیب های اجتماعی، اقتصادی ممکن است آسیب پذیر باشد. برای جلوگیری از این آسیب ها، اقشار مختلف خود را بیمه می کنند. یکی از انواع بیمه، بیمه سلامت است که از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

هدف: این پژوهش با هدف شناسایی میزان رضایت مندی کارمندان کارکنان دستگاههای دولتی زنجان بر اساس معیارهای جمعیت شناختی انجام شده است.

روش : در جهت تحقق هدف پژوهش، از روش توصیفی و پیمایشی  و از ابزار پرسشنامه جهت جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. جامعه آماری این مطالعه، دستگاههای دولتی و کارکنان آن بوده که به روش نمونه گیری خوشه ای و تصادفی ساده هشت دستگاه دولتی با نمونه 298 نفر انتخاب شده و از آمار توصیفی( شاخص های مرکزی و پراکندگی)، آماراستنباطی(Tتک نمونه ای ، مستقل، خی2 ، ANOVA  ) برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است.

نتیجه :  نتایج پژوهش نشان داده است که میزان رضایت مندی کارکنان دستگاههای دولتی و کارکنان آن از بیمه سلامت، در سطح معنی داری بیشتر از میانگین جامعه است و بین ویژگی جمعیت شناختی(سن، تاهل،تحصیلات) با میزان رضایت مندی تفاوت معنی داری وجود ندارد. اما از بعد نوع دستگاههای دولتی و میزان رضایت مندی از خدمات بیمه سلامت تفاوت معنی  داری وجود دارد.

کلید واژه ها : دستگاههای دولتی، بیمه ، سلامت ، صفات فردی کارکنان
    17 1395/10/07 13820503942020  قديمي بابايي پورجبلي بررسی میزان رضایت مندی کارکنان دولت از خدمات بیمه سلامت  براساس نوع سازمان و خصوصیات فردی در شهر زنجان 920085298 محمود کرمی

پژوهش حاضر در سال 1395 با هدف بررسی رابطه بین نماز و سلامت روان و سلامت اجتماعی در بین مردان و زنان 18 تا 45 ساله منطقه دو شهر زنجان انجام شده است. چهارچوب­ نظری مورد استفاده در این مطالعه، نظریاتی چون نظريه گوئنیگ ، نظرية هاتز، نظريه کاپلان ،نظريه سادوک ، نظریه مک کننزی ، نظریه سلامت اجتماعی کییزبوده است.

 این پژوهش از نظر هدف توصیفی ،از نظر زمان مقطعی و برحسب روابط بین متغیرها همبستگی ، بر حسب فنون سنجش کمی و برحسب جمع آوری اطلاعات پیمایش تحلیلی با استفاده از تکنیک پرسشنامه است.جامعه آماری پژوهش، زنان و مردان 45-18 ساله منطقه دو شهر زنجان هستند که در مجموع 50000نفر می باشد و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان382 نفر می باشد.

 شیوه نمونه گیری نیز تصادفی می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم­افزارspss22استفاده شده است. اطلاعات در دو بخش توصیفی در قالب جداول و نمودار و در بخش تحلیلی از آزمون­های آماری ضریب همبستگی پیرسون، استفاده شد.

یافته های تحقیق با توجه به نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد : بین نماز و سلامت روان و سلامت اجتماعی رابطه معنا دار وجود دارد، بین نماز و اضطراب ، افسردگی و نا به هنجاری اجتماعی  رابطه معنادار غیر مستقیم وجود دارد. بین نماز و مشارکت اجتماعی ، انطباق اجتماعی رابطه معنا دار مستقیم وجود دارد.

کلید واژه­ها: نماز،سلامت روان، سلامت اجتماعی
    17.85 1395/11/30 13820503942015 رحيم زاده قديمي بابايي بررسی رابطه بین نماز و سلامت روان و سلامت اجتماعی در بین مردان و زنان 18 تا 45 ساله منطقه دو شهر زنجان 930506295 معصومه فضلی