.::. اخذ کد پایان نامه .::.

حقوق خصوصی (جدول 2)

حقوق خصوصی

تاریخ: 1395/05/16 - 23:42


 

 

فرم الف

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

عنوان پایان نامه

شماره   جلسه تصویب پروپوزال

تاریخ جلسه تصویب پروپوزال

 

اصلاحات مدیر گروه-تاریخ

دلیل عدم اخذ کدشناسایی

 

کدشناسای

 

استاد مشاور

استاد راهنما

شماره دانشجویی

نام ونام خانوادگی

 
بررسی رابطه مالک، مدیون ومرتهن وشخص ثالث 9703 1397/03/31        

13820807972024

1398/02/29

    عبدالله کیایی 950504489 مسیب محمدی  
بررسی جمع ضمانت اجراهای اصلی تخلف از اجراهای قرداد در فقه امامیه،حقوق ایران وانگلیس 9612 1396/12/17        

13820807972027

1398/03/02

    هادی نعیمی 940150632 حسین نجف نیا  
حدودمسئولیت دفاتر اسناد رسمی دررابطه باتنظیم کنندگان سند رسمی واحراز هویت 9612 1396/12/17        

13820807972029

1398/03/02

    هادی نعیمی 930300650 سیدعلی حسینی  
شرایط وقلمرو قاعده غرور ونسبت آن باقاعده تسبیب 9712 1397/12/23        

13820807972030

1398/03/02

    هادی نعیمی 960050764 حمیدرضاولی خانی  
فسخ قراردادهای پیمانکاری توسط کارفرما درشرایط عمومی پیمانبارویکرد بررسی رویه قضایی 9706 1397/06/21        

13820807972032

1398/03/02

 

    حمیدششگل       

950501272

حسین صفائی یارعزیز

 

موارد صرف وقف در بریات عامه

9403

1394/03/06

       

13820807951011

1395/08/09

   

کیایی

930337602

سعید اسکندری

 

شرایط و آثار ایقاع فضولی

9403

1394/03/06

   

 

 

13820807951018

1395/09/11

   

عبداله کیایی

920618508

محمد سعادتمندی

 

حقوق مالی شرکای شرکت های سهامی عام و تعاونی سهامی

9403

1394/03/06

       

13820807951014

1395/08/27

   

قربانی

930305333

سیده خدیجه حسینی

سوم

 

قلمرو حاکمیت قانون مدنی و قانون تملک آپارتمان ها در آپارتمان نشینی

9308

1393/08/16

       

13820807951041

1395/10/09

   

کیایی

911078832

عبد الحسین شکاری مکی آبادی

 

شرط ایفای تعهد در صورت استطاعت

9503

13950/3/06

       

13820807951042ّ

1395/10/09

 

سريعا با دكتر كيايي تماس بگيريد

کیایی

910868757

محمد شیر علی زاده

 

اخذ به شفعه در مال موقوفه

9403

1394/03/06

       

13820807951016

1395/09/09

   

البرزی

920054652

مهری نبی الهی نجف آبادی

 

نحوه رفع ابهام از مورد معامله

9409

1394/09/02

       

13820807951010

1395/08/09

   

سعيد بيگدلي

900754733

منصور نادری

 

شرایط صحت قرارداد اقاله

9403

1394/03/06

       

13820807951028

1395/09/28

   

ولیزاده

920608593

بهروز  شاکری

 

انواع معاملات فضولي

9407

1394/07/29

       

13820807951021

1395/09/14

 

ن

مجيد قرباني

930332443

يحيي محمدي

 

اثر اقاله در عقود عهدي

9403

1394/03/06

       

13820807951012

1395/08/10

 

ن

نواريان

920645397

فرزانه عباسيان همداني

 

مسئوليت كادر درمان در صورت انصراف بيمار از ادامه درمان و بروز عوارض براي بيمار(مسئوليت مدني)

9312

1393/12/10

       

62620807951002

1395/09/13

 

ن

هادي ساعي

911095335

فيض اله ذوالقدري

 

شركت تجاري تك عضوي و مطالعه تطبيقي آن در حقوق ايران و انگليس

9403

1394/03/06

       

62620807951003

1395/09/13

 

ن

هادي ساعي

911094708

حسين ميرزايي

 

حق السهم تفكيكي اراضي

9403

1394/03/06

       

13820807951006

1395/08/04

 

ن

قربانوند

930475527

ولي اله لاوه

 

بررسي مشكلات تابعيت فرزندان فاقد شناسنامه در ايران

9502

1395/02/08

       

13820807951027

1395/09/28

 

ن

دكتر البرزي

930593990

حبيب اله گودرزوندچگيني

 

سند به عنوان دليل اثبات دعوي در حقوق ايران و انگليس

9403

1394/03/06

       

13820807951029

1395/09/29

   

دكتر البرزي

930356634

عليرضا محمدي

 

بيمه اجباري مسئوليت مدني كارفرمادر قبال زيان ناشي از اعمال كارگران

9403

1394/03/06

       

13820807951032

1395/10/01

   

دكتر وليزاده

930312015

سيدرحمان مفتي حويق

 

تعهدات مرتهن در مقابل راهن

9403

1394/03/06

       

13820807951035

1395/10/02

   

دكتر قرباني

930288165

ميثم محمدنژاد

 

حقوق مالي و غيرمالي شركاي شركت با مسئوليت محدود

9403

1394/03/06

       

13820807951034

1395/10/02

   

دكتر قرباني

920107316

اسلام ستاري مجيد آباد

 

معيارهاي تشخيص رابطه اي سببيت در مسئوليت قراردادي

9403

1394/03/06

       

13820807951015

1395/09/03

   

دكتر نعيمي

930447712

95/09/03

رضا يعقوبي

 

ماهيت حقوقي اقاله و موارد انحراف آن از قواعد عام اعمال حقوقي

9403

1394/03/06

       

13820807951017

1395/09/09

   

هادي نعيمي

930314101

سيد علي نظري

 

قاعده وجوب دفع ضرر محتمل و كاربرد آن در آئين دادرسي مدني

9403

1394/03/06

   

 

 

62620807861001

1395/09/11

   

محمدباقر قربانوند

911036049

قهرمان مطلبي

 

يررسي مقايسه اي اختيارات هيئت مديره در شركت هاي سهامي و تعاوني

9403

1394/03/06

 

اول

   

13820807951046

1395/10/19

   

مجيد قرباني

930505675

سالومه تيموري

1

 

آثار و شرايط حقوقي فسخ شركت هاي تجاري

9403

1394/03/06

 

سوم

   

13820807951070

1395/11/28

   

مجيد قرباني

930321843

محمدحسن مقدمي

 

بررسي مباني صلاحيت قضايي بين المللي

9403

1394/03/06

       

13820807951024

1395/09/20

   

نجادعلي الماسي

920579058

شيرين ضيا مياوقي

 

وضعيت حقوقي كودكان بدون تابعيت ايراني متولد از زنان ايراني

9403

1394/03/06

       

13820807951025

1395/09/20

 

الرزي

نجادعلي الماسي

930428367

سميه شفيعي

 

آثار صدور حكم موت فرضي در قراردادهاي مالي و غيرمالي

9403

1394/03/06

       

13820807951049

1395/10/30

   

كيايي

910600553

محمدبزرگي

 

آثار و شرايط تقسيم ملك از وقف

9403

1394/03/06

       

13820807951054

1395/11/06

   

سلمان ولي زاده

910862793

محمدرضاحسني

 

مطالعه تطبيقي اشتباه در موضوع قراردادها در حقوق ايران و مصر

9403

1394/03/06

       

13820807951059

1395/11/11

   

عبداله كيايي

920618524

تقي اكبري

 

اسباب سقوط تعهدات بيمه گر

9410

1394/10/02

       

13820807951033

1395/10/02

   

فرهاد ادريسي

930270936

علي محمدي

 

مباني  و مصاديق قواميت مردان بر زنان در حقوق ايران

9403

1394/03/06

       

13820807951031

1395/10/01

   

مسعود البرزي

910874960

عليرضا رضواني

 

نحوه فروش اموال تاجر ورشکسته توسط اداره تصفیه امور ورشکستگی

9403

1394/03/06

       

13820807951056

1395/11/06

   

سلمان ولیزاده

911078575

عبدالله عبدی پور

 

ماهیت ؛شرایط و آثار تنفیذ وصیت مازاد بر ثلث

9403

1394/03/06

       

13820807951036

1395/10/04

   

دکتر نعیمی

930441246

ثریا عباسی

 

اعاده عمليات اجرايي و مسئوليت مدني دولت در خسارت ناشي از آن

9403

1394/03/06

       

13820807951037

1395/10/05

   

محمدباقر قربانوند

930335520

سميه رضايي

 

اصول محاكمات و دادرسي منصفانه

9403

1394/03/06

       

13820807951038

1395/10/05

   

محمدباقر قربانوند

920608058

فرشته محمدي

 

توكيل وكالت بدون اختيار در توكيل

9403

1394/03/06

       

13820807951039

1395/10/05

   

عليرضا  نواريان

920608594

مصطفي نورمحمدي

 

مقايسه مسئوليت ناشي از فعل غير در مسئوليت هاي مدني و قراردادي

9403

1394/03/06

       

13820807951040

1395/10/05

   

عليرضا  نواريان

920088071

ليلا محمد علي

 

مسئوليت مدني ناشي از اداره مال غير

9403

1394/03/06

       

13820807951043

1395/10/11

   

سعيد بيگدلي

920588428

زهرا اجلي

 

مسئوليت مدني مجانين در حقوق ايران و امريكا

9403

1394/03/06

       

13820807951044

1395/10/11

   

سعيد بيگدلي

911082545

ميثم اينانلو صارمي

 

مشروعيت جهت در اعمال حقوقي مرتبط با اسناد تجارتي

9403

1394/03/06

 

2

   

13820807951055

1395/11/06

   

مجيد قرباني

930300073

حسين محمدي

 

مطالعه ي تطبيقي بيمه عدم النفع در حقوق ايران و انگلستان

9403

1394/03/06

       

13820807951045

1395/10/16

   

مسعود البرزي

920608592

جلال محمدي

 

مقايسه مالكيت منفعت و حق انتفاع

9403

1394/03/06

       

13820807951047

1395/10/19

   

هادي نعيمي

930294687

بهروز بيات تلخابي

 

تكاليف مؤديان مالياتي و ضمانت اجراي آنها

9403

1394/03/06

       

13820807951048

1395/10/22

   

فرهاد ادريسي

900756281

محمدتاواتاو

 

شرايط و آثار حقوقي صدور گواهي عدم پرداخت براي چك

9403

1394/03/06

       

13820807951057

1395/11/06

   

فرهاد ادريسي

930367961

ليلا كاظمي

 

صلح وداوري دعاوي شركت هاي دولتي

9403

1394/03/06

       

13820807952001

1395/12/10

   

مسعود البرزي

920618575

سيد مرتضي موسوي

 

روابط حقوقي طرفين عقد اجاره اشياء(منقول و غير منقول )پس از انحلال آن

9403

1394/03/06

       

13820807951053

1395/11/04

   

عليرضا  نواريان

930298074

يوسف جهان آرا

 

مسئوليت مدني نماينده

9403

1394/03/06

       

13820807951058

1395/11/06

   

عليرضا  نواريان

930521327

بهزاد خداوردي

 

خسارات خارج از  شمول قرارداهاي بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالت

9403

1394/03/06

       

13820807951071

1395/11/28

   

مجيد قرباني

930290888

مصطفي عليمحمدي

 

اتلاف مورد معامله قبل از قبض

9403

1394/03/06

       

13820807951050

1395/11/03

   

هادي نعيمي

930377223

سيد علي موسوي خسمخي

 

وظيفه افشاء و اعتراض به صلاحيت داور طبق قواعد داوري آنسيترال

9403

1394/03/06

       

13820807952007

1396/01/30

   

مسعود البرزي

930365262

محسن رضايي

 

وضعيت حقوقي تصرفات اشخاص بيمار

9403

1394/03/06

       

13820807951051

1395/11/04

   

هادي نعيمي

920150718

ر قيه گل محمدي

 

احكام حقوقي قابل اجرا بدون صدور اجرائيه

9403

1394/03/06

       

13820807951069

1395/11/27

   

سلمان طاهري

930344873

حسن فرجي

 

مقايسه واخواهي و تجديد نظرخواهي

9403

1394/03/06

       

13820807951052

1395/11/04

   

محمدباقر قربانوند

920608056

سهيلا قرباني

 

كاستناز ثمن به عنوان ضمانت اجراي تعهد قراردادي

9403

1394/03/06

       

13820807951060

1395/11/11

   

هادي نعيمي

920608619

اصغر  مهديخاني

 

ملاك ارزيابي خسارت در فرض تعدد اسباب (ايراد خسارت)

9403

1394/03/06

       

13820807951061

1395/11/11

   

هادي نعيمي

930510346

رجب خدايي

 

تصحيح و تكميل راي داور

9402

1394/02/21

   

 

 

13820807952008

1396/01/30

   

مسعود البرزي

911070912

معصومه فرخنده صحيح

 

رجوع در عقود و ايقاعات

9403

1394/03/06

   

 

 

13820807952016

1396/01/30

   

عبداله كيايي

900726019

تقي اسكندري

 

مشاركت در ساخت ، آثار و احكام

9403

1394/03/06

       

13820807951062

1395/11/16

   

فرهاد ادريسي

911063966

زهرا كردلو

 

ضمانت غاصبان در برابر منافع در فقه وحقوق

9309

1393/09/19

       

13820807951065

1395/11/21

   

فريد احمديان مقدم

920147213

رقيه محمودي

 

ترتيب ادره و اعمال حق مشاع

9410

1394/10/02

       

13820807951064

1395/11/20

   

فرهاد ادريسي

930453536

فاطمه انصاري

 

بررسي چگونگي تتميم قراردادها

9401

1394/01/26

       

13820807951066

1395/11/25

   

عليرضا نواريان

920134171

مريم بهرامي

 

تحقق صلاحيت ايكسيد

9308

1393/08/28

       

13820807952009

1396/01/30

   

مسعود البرزي

910611177

سارا قايدي

 

موارد الزامي رجوع به داوري در ايران

9308

1393/08/28

   

 

 

13820807952010

1396/01/30

   

مسعود البرزي

91119100088

حسين قرباني دراباد

 

مطالعه تطبيقي طلاق رجعي در حقوق ايران و مصر

9303

1393/03/08

   

 

 

13820807952003

1395/12/14

 

مسعود البرزي

فرهاد ادريسي

891232606

ليلا قرجه لو

 

مطالبه تعهدات از طريق اظهارنامه

9403

1394/03/06

       

13820807951067

1395/11/25

   

محمدباقر قربانوند

910604908

نرجس خاتون قرباني شيخ شين

 

نقش عدالت و انصاف در تكميل و تفسير قرارداد

9403

1394/03/06

       

13820807951068

1395/11/25

   

عليرضا نواريان

911114697

نقي رجبي

 

حقوق مودي در آيين دادرسي مالياتي

9409

1394/09/04

       

13820807951072

1395/11/30

   

محمدباقر قربانوند

930594473

اقبال ملاقديمي

 

اعتراض شخص ثالث  به جنبه مالي آراء كيفري

9409

1394/09/04

       

13820807951073

1395/11/30

   

محمدباقر قربانوند

930435497

پرويز شاه محمدي

 

تبدیل تعهد از طریق تبدیل مدیون و مقایسه ی آن با عقد ضمان

9403

1394/03/06

       

13820807952017

1396/01/30

   

عبداله کیایی

920608057

الهام حیدری 

 

حقوق و تكاليف غير مالي مادر

9410

1394/10/02

       

13820807952011

1396/0130

   

محمدباقر قربانوند

930527012

رسول حبيبيان

 

وجوه افتراق درخواست تقسيم ماترك با دعوي مطالبه سهم الارث

9310

1393/10/30

       

13820807952012

1396/01/30

   

محمدباقر قربانوند

920161697

اسماعيل دهقان نژاد

 

توقيف اموال غيرمادي در قانون اجراي احكام مدني و اسناد لازم الاجرا

9403

1394/03/06

       

13820807952002

1395/12/11

   

هادي نعيمي

920166515

سارا طالب زاده

 

بررسي مقايسه اي قانون ثبت اسناد و املاك با قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

9402

1394/02/23

       

13820807952004

1395/12/14

   

عبداله كيايي

920618561

صفدر كشاورز

 

مسئوليت شركت مادردر قبال شركت هاي تابعه در حقوق تجارت بين الملل

9303

1393/03/07

       

13820807952005

1395/12/14

   

مجيدقرباني

911072157

رضاپرتواندازان پور

 

آثار و احكام زوال قدرت بر تسليم مورد معامله بعد از عقد

9402

1394/02/30

       

13820807952006

1395/12/14

   

سعيد بيگدلي

911084795

علي اعظمي

 

صلاحیت شورای حل اختلاف در امور مدنی بر اساس قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394

9503

1395/03/05

   

ظرفیت استاد راهنما پر است

96/01/30

 

13820807952018

1396/02/04

 

ن

قربانوند

930442532

محمود نعمتی 

 

آثار و احکام معاملات خارج از موضوع شرکتهای تجاری

9308

1393/08/028

       

13820807952013

1396/01/30

 

ن

نعیمی

920134751

علیرضا ذوالفقاری

 

تعارض قوانین در قلمرو حقوق مالکیت های هنری و ادبی

9503

1395/03/05

       

13820807952015

1396/01/30

 

ن

بلوری

940046834

فاطمه رضایی

 

ارکان و اوصاف حق عینی

9508

1395/08/26

   

ظرفیت استاد راهنما پر است

96/01/30

 

13820807952030

1396/03/22

 

ن

البرزی ورکی

940044202

اسماعیل چهل امیرانی

 

وجه تشابه و تفاوت قرارداد صدور چک و عقد حواله

9508

1395/08/26

   

ظرفیت استاد راهنما پر است

96/01/30

 

13820807952026

1396/03/01

 

ن

محمدباقر قربانوند

940269078

حسینعلی افشاری

 

اقسام اقرار و آثار حقوقی تفکیک آنها

9510

1395/10/01

   

ظرفیت استاد راهنما پر است

96/01/30

 

13820807952048

1396/06/02

 

ن

محمدباقر قربانوند

940150077

فرشته اسماعیلی

 

مقايسه تصميمات دادگاهها با تصميمات نهادهاي شبه قضايي از حيث آثار

9310

1393/10/03

   

ظرفیت استاد راهنما پر است

96/01/30

96/06/06

 

13820807952056

1396/06/21

 

ن

قربانوند

920608048

سعيده ميكائيلو

 

مسئوليت مدني قراردادي در عقود جايز

9508

1395/08/26

   

ظرفیت استاد راهنما پر است

96/01/30

96/04/22

 

13820807952038

1396/04/31

 

ن

البرزي وركي

940450466

مرضيه حسيني

 

وجوه تفاوت رجوع و فسخ از حيث شرايط و آثار حقوقي

9409

1394/09/04

       

13820807952014

1396/01/30

 

ن

نعيمي

930333896

حسن صفري

 

اشتباه در مقدار مورد معامله  

9436

1394/03/06

       

13820807952019

1396/02/07

   

عبداله كيايي

920618577

محمدرضاابراهيمي تواني

 

وعده نكاح در حقوق ايران و تركيه

9412

1394/10/02

       

 

13820807952020

1396/02/07

   

سعيد بيگدلي

930289761

سيد ساجد پسنديده يامچي

 

سهام خزانه

9410

1394/10/02

       

13820807952021

1396/02/12

   

سلمان ولي زاده

920063192

كمال خداكرمي

 

تاثير انحلال عقد در شروط ضمن آن

9410

1394/10/02

       

13820807952022

1396/02/13

   

عليرضا نواريان

930367006

اكبر ناقلي

 

خیار عیب در عقود مستمر

9409

1394/09/04

       

13820807952023

1396/02/16

   

عبد اله کیایی

930451283

مریم شاهمرادی

 

چک تضمین شده

9508

1395/08/26

       

13820807952024

1396/02/23

   

سلمان ولیزاده

940037707

عیسی نقوی

 

بررسي فقهي و حقوقي محدوديت هاي حق مالكيت ناشي از مجاورت املاك

9203

1392/02/15

       

13820807952037

1396/04/31

   

محمدباقر قربانوند

890628186

مجيد ميرزائي

 

ارث قصاص و ديه

9410

1394/10/02

   

ظرفيت استاد راهنما پر است 96/02/26

 

13820807952028

1396/03/17

   

عبداله كيائي

930404154

صابر شيرزاده

 

شرايط تهاتر قهري در حقوق ايران

9508

1395/08/26

       

13820807952025

1396/02/31

   

هادي نعيمي

94007339

ليلا محبي

 

هيات نظار در شركت با مسئوليت محدود

9409

1394/09/04

       

13820807952027

1396/03/10

   

سلمان وليزاده

930344991

احسان الياسوند

 

وضعيت حقوقي اقرار محجورين

9503

1395/03/05

       

13820807952047

1396/05/30

   

عبداله كيائي

920581275

فرشاد رسولي

 

شرايط صدور ضمانت نامه هاي بانكي و مطالبه وجه آن

9403

1394/03/06

       

13820807952029

1396/03/18

   

هادي نعيمي

920608559

حسن همتي فرد

 

بررسي دعاوي طاري در دادرسي ديوان عدالت اداري

9401

1394/01/26

       

13820807952073

1396/06/30

   

محمد قربانوند

920566861

هرمز بختياري نوده

 

تكاليف بانكها در قانون صدور چك و ضمانت اجراي آن ها

9508

1395/08/26

       

13820807952074

1396/07/02

   

محمد قربانوند

940447943

عباس محمدي

 

بررسي شرايط و آثار انتقال سهم الشركه در شركتهاي تجاري مختلط

9510

1395/10/01

       

13820807952031

1396/04/03

   

نعيمي

940195442

علي احمدي

 

شرايط تشكيل شركت سهامي خاص

9502

1395/02/08

       

13820807952032

1396/04/03

 

 

وليزاده

930477078

عباس فرماني

 

موارد عدم الزام به برگزاري مناقصه

9502

1395/02/08

       

13820807952033

1396/04/03

   

نواريان

930526897

روح اله نيت پور افشار

 

بررسي مقايسه اي روش اعتراض به عمليات اجرايي در اجراي احكام مدني و اسناد لازم الاجرا

9308

1393/08/28

       

13820807952040

1396/05/02

   

محمدباقر قربانوند

920019137

حسين بلالي اصل

اول

 

اثر انتفاي مبنا در سقوط خيار فسخ

9409

1394/09/04

       

13820807952052

1396/06/13

   

عبداله كيايي

930319131

بهنام خليفه لوئي

 

شرايط صدور ضمانت نامه هاي بانكي و مطالبه وجه آن

9403

1394/03/06

       

13820807952029

1396/03/18

   

هادي نعيمي

920608559

حسن همتي فرد

 

جايگاه حقوقي بينه و يمين براي اثبات ادعا  نزد شوراي حل اختلاف

9401

1394/01/21

       

13820807961006

1396/08/30

   

محمدباقر قربانوند

920078894

علي كمالي

 

بررسي تبصره 3 ماده 1 قانون راجع به منع مداخله

9409

1394/09/04

       

13820807952039

1396/04/31

   

مسعود البرزي

930381099

ناهيد عليزاده

 

بررسي حقوق كودكان ناشي از روابط نامشروع در حقوق ايران و مقايسه با كنوانسيون حقوق كودك

9508

1395/08/26

       

13820807952057

1396/06/21

   

مسعود البرزي

920608558

سعيد عابديني

 

اسباب زوال حق انتفاع

9410

1394/10/02

       

13820807952034

1396/04/22

   

عليرضا نواريان

930335344

سيده رقيه موسوي

 

بررسي مقايسه اي شرايط و آثار قرابت رضاعي در حقوق ايران و فقه شافعي

9312

1393/12/13

       

13820807952035

1396/04/22

   

عليرضا نواريان

910893610

محمد اسماعيلي گورجق

 

ساختار ،وظايف و نحوه اداره بيمه مركزي ايران

9402

1394/02/23

       

13820807952036

1396/04/27

   

سلمان وليزاده

920090931

كيان عظيمي

 

جايگاه و مباني فلسفي تفسير در زبان نارساي مقنن ايراني

9401

1394/01/26

       

13820807952041

1396/05/07

   

نجادعلي الماسي

900784052

رضا رحماني

 

مسئوليت مدني و نحوه جبران خسارت ناشي از استفاده مراكز درماني از داروهاي غير مجاز

9401

1394/01/26

       

13820807952042

1396/05/12

   

سعيد بيگدلي

920028669

محسن سليمي

 

شرايط و آثار نقل و انتقال بيمه اي (تامين اجتماعي)

9508

1395/08/26

       

13820807952043

1396/05/12

   

فريد احمديان مقدم

940115541

مصطفي پيرمحمدي

 

شرايط و آثار حقوقي شناسنامه

9508

1395/08/26

       

13820807952044

1396/05/12

   

عليرضا نواريان

940004955

مهدي صفري

 

مقايسه ثمن شناور در بيع بين المللي كالا و بيع در حقوق داخلي

9410

1394/10/02

       

13820807952045

1396/05/12

   

ربيعا اسكيني

911088676

رقيه غفاري زرنجين

 

شرايط و آثار حقوقي  رد معامله غير نافذ

9401

1394/10/02

       

13820807952046

1396/05/12

   

هادي نعيمي

930357511

مهدي ملكي

 

بررسي تطبيقي فسخ فعلي و امضاي فعلي ذوالخيار در فقه اماميه و قانون مدني

9409

1394/09/04

   

ظرفيت استاد راهنما پراست

 

13820807952055

1396/06/19

   

فرهاد ادريسي

930301259

الهه احمدخاني

 

بررسي تفاوت شركت هاي دولتي و موسسات دولتي

9511

1395/11/18

       

13820807952050

1396/06/04

   

محمد سلمان طاهري

940177012

محمود محمدي

 

اشتباه در مقدار مبيع غيرمنقول

9503

1395/03/05

       

13820807952054

1396/06/19

   

عبداله كيايي

930449117

محمد نورمحمدي نوجه دهي

 

اعتبار اسناد الكترونيكي در نظام حقوقي ايران

9511

1395/11/18

       

13820807961007

1396/08/30

   

محمدباقر قربانوند

940141374

عليرضا افغان مرجين

 

تكاليف داور

9312

1393/12/13

       

13820807952049

1396/06/04

   

هادي نعيمي

911098715

مرسا مطلبي

 

آثار عقد حواله در رابطه بين محيل و محتال

9510

1395/10/01

       

13820807952051

1396/06/08

   

عليرضا نواريان

940145281

محسن محمدي

 

شرايط و آثار اجراي حق وثيقه مستند به سند رسمي

9407

1394/07/29

       

13820807961010

1396/09/05

   

محمدباقر قربانوند

930337079

سيده عادله موسوي

 

تصميم گيري درباره صلاحيت در قلمرو داوريها

9303

1393/03/08

       

13820807952067

1396/06/29

   

مسعود البرزي

910629181

هاجر حكيمي سرايي

 

قانون ماهوي حاكم در ديوان دعاوي ايران و امريكا

9303

1393/03/08

       

13820807952068

1396/06/29

   

مسعود البرزي

910907864

فتانه حكيمي سرايي

 

اهليت اشخاص حقوقي خارجي در ايران

9503

1395/03/05

       

13820807952053

1396/06/14

   

پيمان بلوري

940071323

معصومه بيات

 

بررسي حقوق و تكاليف كارشناسان رسمي در حقوق ايران

9309

1393/09/19

       

13820807952072

1396/06/30

   

محمدباقر قربانوند

920117430

سيد رسول صمدي

 

اسباب سقوط تعهدات در اسناد تجاری خاص

9511

1395/11/18

       

13820807952058

1396/06/21

   

سلمان ولیزاده

940157924

محمد شیخ الاسلامی

 

شرط ضمان در مضاربه ، شرایط و آثار آن

9602

1396/02/27

       

13820807952059

1396/06/21

   

سلمان ولیزاده

940255147

محمد رحمانی

 

اصول حقوقی حاکم بر تبلیغ کالا

9508

1395/08/26

       

13820807952060

1396/06/21

   

علیرضا نواریان

940113171

محمدرضا امیر پاشائی

 

بررسی مفاد و قلمرو قاعده الحق لمن سبق در فقه

9511

1395/11/18

       

13820807952071

1396/06/29

   

فرهاد ادریسی

940140864

محسن گل محمدی

 

مصادیق اموال تحت اختیار ولی فقیه

9407

1394/07/29

       

13820807952069

1396/06/29

   

عبداله کیائی

920618501

علی ربیعی

 

آثار حقوقی عقد کفالت در رابطه با کفیل و مکفول له

9508

1395/08/26

       

13820807952070

1396/06/29

   

عبداله کیائی

940212381

میثم اسلامی 

 

شرایطصدور پروانه بهره برداری چاههای آب در نظام حقوقی ایران با تاکید بر قانونتعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب 1389

9310

1393/10/03

       

13820807961018

1396/10/19

   

عبداله کیائی

910636852

علیرضا مافی

 

شرایط صحت موافقت نامه داوری

9410

1394/10/02

       

13820807961031

1396/10/30

   

مسعود البرزی ورکی

930474308

فریبا رضایی 

 

آثار فسخ بیع در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین

9510

1395/10/01

       

13820807952062

1396/06/23

   

هادی نعیمی

940122969

مهدی نعمتی

 

اسباب و آثار انحلال عقد بیمه

9511

1395/11/18

       

13820807952063

1396/06/23

   

هادی نعیمی

930703870

معصومه زند

 

عبور از شخصیت حقوقی شرکت تجاری

9502

1395/02/08

       

13820807952064

1396/06/23

   

هادی نعیمی

930324377

اکبر چراغی نیا

 

شرایط عمومی پیمان

9310

1393/10/03

       

13820807952061

1396/06/22

   

سلمان ولیزاده

920618592

مسعود شربیانی

 

کاهش سرمایه در شرکت های سهامی در حقوق ایران ، آمریکا و انگلستان

9409

1394/09/04

       

13820807952066

1396/06/28

   

هادی نعیمی

930292332

جواد ملک محمدی

 

بررسي مقايسه اي ايفاي ناروا و دارا شدن غير عادلانه در حقوق ايران و انگلستان

9502

1395/02/08

       

13820807961003

1396/07/17

   

عليرضا نواريان

930595031

اكبر رحمتي

 

وجوه تشابه و تفاوت عقد معلق و عقد احتمالی

9511

1395/11/18

       

13820807952065

1396/06/28

   

هادی نعیمی

930703543

پرستو عبداللهی

 

مطالعه تطبیقی حدود و قلمرو اختیارات وصی و قیم در فقه امامیه و فقه سنت

9512

1395/12/18

       

13820807961002

1396/07/13

   

فرهاد ادریسی

940281881

اعظم غفاری

 

قرارهای واجد و فاقد شرایط قاطع دعوی

9602

1396/02/27

       

13820807961012

1396/10/03

   

محمدباقر قربانوند

940241104

زهرا ربیعی

 

بررسي قاعده قرعه در فقه و حقوق موضوعه ايران

9510

1395/10/01

       

13820807961011

1396/09/12

   

فرهاد ادریسی

940026304

مهدي حمدي

 

انتقال ضمان معاوضی بر اساس اینکوترمز2015

9402

1394/02/23

       

13820807961008

1396/09/01

   

مسعود البرزی ورکی

920617907

سمیرا طاهرخانی

 

سو استفاده از حق در حقوق بين الملل خصوصي

9503

1395/03/05

       

13820807952075

1396/07/02

   

پيمان بلوري

930370796

مهسا شادنوش

 

بررسي مقايسه اي آثارعقدوقف و عقد حبس

9510

1395/10/01

       

13820807961032

1396/10/30

   

مسعود البرزي وركي

940184410

عهديه نعيمي اصل

 

شرايط مال موضوع عقد مضاربه

9511

1395/11/18

       

13820807961001

1396/07/03

   

سلمان وليزاده

940315173

نجفعلي فلاح

 

شرايط افراز مال مشاع غير منقول

9511

1395/11/18

       

13820807961004

1396/07/17

   

سلمان وليزاده

940233838

علي اجلي

 

استثنائات شرط معلوم و معين بودن مورد معامله

9503

1395/03/05

       

13820807961030

1396/10/27

 

 

عبداله كيائي

940116917

زهرا حيدري

 

شرايط واقف ،اختيارات و تكاليف اوبعد از وقوع وقف

9508

1395/08/26

       

13820807961033

1396/10/30

   

عبداله كيائي

940117973

سيده معصومه موسوي

 

فراستريشن و عدم قابليت پيش بيني در حقوق ايران

9409

1394/09/04

       

13820807961005

1396/08/04

   

هادي نعيمي

930308266

جليل قلعه بان

 

بررسي تطبيقي سوء استفاده از ضعف موقعيت طرف قرارداد

9508

1395/08/26

       

13820807961013

1396/10/06

   

هادي نعيمي

930373056

ثمينه فرهنگ

 

وطن ،اقامتگاه و تابعيت

9403

1394/03/06

       

13820807962005

1397/01/20

   

مسعود البرزي

920045433

محسن طاهرخاني

 

حقوق و تكاليف وصي

9508

1395/8/26

       

13820807961034

1396/10/30

   

عبداله كيايي

930456270

حمداله شفيعي اصل

 

بررسي مقايسه اي عقد وقف با حبس مؤبد

9403

1394/03/06

       

13820807962012

397/02/20

   

عبداله كيايي

91ا0614239

ساناز ابطحي

 

مقايسه دعوي ورود شخص ثالث و اعتراض شخص ثالث

9511

1395/11/18

       

13820807961025

1396/10/27

   

محمد باقر قربانوند

940138093

عبدالحسين حيدري تركماني

 

فرزندخواندگي در ايران و كنوانسيون بين المللي حقوق كودك

9312

1393/12/12

       

13820807961009

1396/09/01

   

مسعود البرزي

900756261

علي اكبر شعباني

 

وضعیت حقوقی تصرف در مورد معامله بعد از انحلال عقد

9502

1395/02/08

       

13820807961017

1396/10/18

   

فرهاد ادریسی

930377324

ابوالفضل اکبر پور شالی

 

بررسي اثر خصوصيسازي بر حقوق ،تعهدات و قراردادهاي شركت هاي تجاري

9509

1395/08/26

       

13820807961015

1396/10/14

   

فريد احمديان مقدم

940182581

ابوالحسن فتاحي

 

حریم خطوط انتقال نیرو

9508

1395/08/26

       

13820807961022

1396/10/27

   

هادی نعیمی

940112900

محمدرضا سروش

 

حق حبس در عقود امانی

9410

1394/10/02

       

13820807961023

1396/10/27

   

هادی نعیمی

930503768

مریم خانمحمدی

 

شرایط مال مورد رهن

9510

1395/10/01

       

13820807961024

1396/10/27

   

هادی نعیمی

940053672

زهرا گنج خانلو

 

حقوق و تکالیف شهرداری ها در ارتباط با راه ها و معابر عمومی داخل محدوده شهر

9508

1395/08/26

       

13820807961026 1396/10/27

   

محمدباقر قربانوند

930370472

محسن ذبیحی سیف

 

اصل آزادي قرارداد در حقوق ايران و مقايسه آن با قاعده فقهي العقود تابعه للقصود

9602

1396/02/27

       

13820807961016

1396/10/14

   

عليرضا نواريان

950508878

مهدي عباسي

 

بررسي ارتباط تقصير و رابطه سببيت در مسئوليت مدني

9511

1395/11/18

       

13820807961019

1396/10/19

   

سعيد بيگدلي

930502544

رضا سعيدي

 

رابطه تعارض قوانين و تعارض دادگاهها

9309

1393/09/19

       

13820807961014

1396/10/14

   

پيمان بلوري

920645390

رقيه فلاح غلامي

 

تاثير  فوت و حجر شركا بر شركت هاي تجارتي

9508

1395/08/26

       

13820807961020

1396/10/19

   

فريد احمديان

930533015

مصطفي خليلي

 

شرايط ،آثار و احكام انحلال شركتهاي دولتي

9511

1395/11/18

       

13820807961021

1396/10/19

   

محمدسلمان طاهري

920031632

رامين لشكري

 

شرايط مسوليت قراردادي

9510

1395/10/01

       

13820807962006

1397/01/20

   

مسعود البرزي

940168210

احمد جعفري

 

قلمرو حضانت در حقوق ايران و انگلستان

9309

1393/09/19

       

13820807962018

1397/02/31

   

مسعود البرزي

91119100079

مقدسه بيات

 

شرط مستقيم بودن ضرر و مقايسه آن با ركن سببيت در مسئوليت مدني

9410

1394/10/02

       

13820807961035

1396/10/30

   

هادي نعيمي

920608572

محمدحسن خيشه

 

اثر ورشکستگی مسئولین سند تجاری بر روی حقوق دارنده

9308

1393/08/01

       

13820807961027

1396/10/27

   

سلمان ولی زاده

920094952

سعید شهیدی

 

آثار انحلال (انفساخ ، فسخ ، اقاله) درقراردادهای بانکی

9510

1395/10/01

       

13820807961028

1396/10/27

   

سلمان ولیزاده

9300789

مهدی خلیل زاده

 

احکام و آثار رجوع از هبه

9508

1395/08/26

       

13820807961036

1396/10/30

   

هادی نعیمی

940242752

لیلی خمسه

 

شرایط ماهیت و آثاررجوع از وصیت

9511

1395/11/18

       

13820807961044

1396/11/12

   

فرهاد ادریسی

940053298

مریم الماسی

 

آثار حقوقی عدم رعایت شرایط قانونی مناقصه و مزایده در حقوق ایران

9604

1396/04/19

       

13820807961029

1396/10/27

   

فرید احمدیان مقدم

910897019

حمید کشت نورد دریاسری

 

نمایندگی ناشی از تنفیذ

9602

1396/02/27

       

13820807961037

1396/11/03

   

هادی نعیمی

940005360

فریده جعفری

 

بررسی ایفای تعهدات از جانب شخص ثالث در اجرای احکام و اسناد

9604

1396/04/19

       

13820807961041

1396/11/09

   

محمدباقر قربانوند

910844363

سمیه رضوی

 

مسئولیت مدنی باشگاههای ورزشی در قبال تماشاگران

9312

1393/12/13

       

13820807961038

1396/11/04

   

سعید بیگدلی

920608621

علی آریامنش

 

حدود اختیارات قیم برای انشاء عمل حقوقی به نیابت از محجور

9402

1394/02/30

       

13820807961040

1396/11/04

   

علی نواریان

920608545

علی حبیبیان

 

انواع اقامتگاه و اشخاص حقیقی و آثار حقوقی مترتب و تعیین آن

9502

1395/02/08

       

13820807961039

1396/11/04

   

پیمان بلوری

930345729

سیده زهرا موسوی هزاررود

 

عقد یا ایقاع بودن وصیت تملیکی و آثار و احکام آن

9511

1395/11/18

       

 

13820807961042

1396/11/10

   

سلمان ولیزاده

930400807

سید اسمعیل صادقی

 

مسئولیت مدنی مراقبین پرواز

9503

1395/03/05

       

13820807961043

1396/11/10

   

سعید بیگدلی

930300318

الناز همراز

 

بررسي ماده 477 ق.ا.د.ك از بعد اعتراض به احكام حقوقي و تاثير آن بر قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي 1393

9604

1396/04/19

       

13820807962002

1396/11/30

   

محمدباقر قربانوند

940189909

نسرين  موسوي

 

شرط سقوط ،تحديد و تشديد ضمان درك

9604

1396/04/19

       

13820807962001

1396/11/30

   

عليرضا نواريان

940151806

فاطمه عسگري

 

ماهيت ،شرايط و آثار وصيت مازاد بر ثلث

9312

1393/12/13

       

13820807962003

1396/12/08

   

سعيد بيگدلي

910639274

فرزانه عسگري

 

مطالعه مقايسه اي ميان افراز و تفكيك و تقسيم در حقوق ثبت ايران

9604

1396/04/16

       

13820807962004

1396/12/08

   

سلمان وليزاده

940202361

اسحق بيگدلي

 

توقیف اموال و مراحل مزایده با رعایت مستثنیات دین در اجرای احکام مدنی با توجه به حکم اعسار

9608

1396/08/04

       

13820807962007

1397/01/20

   

محمدباقر قربانوند

940527040

مرتضی قربانیان

 

حقوق کودک در خانواده با رویکرد تربیتی در حقوق ایران

9608

1396/08/04

       

13820807962008

1397/01/20

   

فرید احمدیان مقدم

950028018

امیرحسین تیموری

 

مطالعه مقايسه اي ميان قراردادهاي خصوصي و قراردادهاي دولتي از منظر حقوق  مدني ايران

9606

1396/06/30

       

13820807962019

1397/02/31

   

محمد سلمان طاهري

940044074

محمدرضا محمدي

 

ارث ایرانیان غیرشیعه با توجه به قانون مدنی و قانون اساسی و ماده 881 مکرر قانون مدنی

9602

1396/02/27

       

13820807962020

1397/02/31

   

عبداله کیائی

940038864

علی پورحسین

 

تفاوت های عقد لازم با عقد جایز از حیث آثار و احکام

9312

1393/12/13

       

13820807962011

1397/02/13

   

سعید بیگدلی

920081881

رحمان یاورپور

 

شرایط و آثار حقوقی مهر و موم ترکه

9410

1394/10/02

       

13820807962010

1397/02/11

   

هادی نعیمی

930476688

هوشنگ رفیع پور

 

ساختار، صلاحیت و نحوه رسیدگی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی

9208

1392/08/15

       

13820807962009

1397/02/08

   

سلمان ولیزاده

880851943

عمران محبی

 

بررسی تعارض اراده ظاهری و اراده باطنی در حقوق ایران

9609

1396/09/09

       

13820807962021

1397/02/31

   

عبداله کیائی

930365096

حسین کریمی

 

شرایط، احکام و آثار خیار تدلیس در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا

9511

1395/11/18

       

13820807962013

1397/02/30

   

هادی نعیمی

920608038

نسترن مفیدی

 

شرایط و آثار ثبت اوراق بهادار

9403

1394/03/06

       

13820807962014

1397/02/31

   

هادی نعیمی

930354062

ايلزاا قاسمی

 

ویژگیهای مال موهوبه

9508

1395/08/26

       

13820807962015

1397/02/31

   

هادی نعیمی

940061464

حسین صالحی

 

خسارت غیر جبرانی

9508

1395/08/26

       

13820807962016

1397/02/31

   

هادی نعیمی

930279790

منیژه خلعتبری

 

وضعیت تصرف مال غیر به صرف اذن مالک

1951

1395/11/18

       

13820807962017

1397/02/31

   

فرید احمدیان مقدم

930417861

رضا میرزایی پور

 

شرايط تشكيل شركت هاي سهامي عام بيمه

9402

1394/02/23

       

13820807962023

1397/03/06

   

عليرضا نواريان

920123033

پيمان مرادي

 

مبنا احكام آثار اماره مديونيت

9410

1394/10/02

       

13820807962024

1397/03/06

   

هادي نعيمي

930310919

محمد اسكندري

 

حقوق و تعهدات متصدي حمل و نقل واقعي

9510

1395/10/01

       

13820807962022

   

هادي نعيمي

920618591

اميرحسين عسكري ديارجاني

 

بررسي تحليلي اعاده دادرسي بر اساس مقررات جديد

9511

1395/11/18

       

13820807962025

1397/03/06

   

محمد باقر قربانوند

940303722

زهرا عابديني

 

آثار و احکام تعذر ایفای تعهدات قراردادی

9602

1396/02/27

       

13820807962026

1397/03/09

   

عبداله کیایی

940269374

سید جمال الدین موسوی

 

مقایسه تعارض بینه و سند در فقه اسلامی و حقوق موضوعه با تاکید بر رویه قضایی

9604

1396/4/19

       

13820807962027

1397/03/27

   

محمد باقر قربانوند

94119100106

محمد صادق اشتری

 

مسئولیت مدنی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی جاده ها و معابر

9608

1396/08/04

       

13820807962028

1397/03/27

   

محمد باقر قربانوند

911052518

اصغر مهری

 

اصول حاکم بر اداره ساختمان مشاع

9503

1395/03/05

       

13820807962029

1397/03/27

   

فرهاد ادریسی

930384034

رقیه مرادی

 

شرایط و آثار بیمه مسئولیت مدنی وکلای دادگستری

9510

1395/10/01

       

13820807962030

1397/03/27

   

علیرضا نواریان

930333155

مریم محمدی

 

اسباب و آثار سقوط  دعوای مدنی

9410

1394/01/26

       

13820807962033

1397/04/23

   

محمدباقر قربان وند

920058007

مجید قدیری

 

اختلاط مفهوم اشاعه و شرکت در حقوق مدنی ایران و آثار آن

9609

1396/09/09

       

13820807962031

1397/04/11

   

سلمان ولیزاده

930374792

عباس نظری

 

بررسی وصی قرار دادن وکیل پس از انفساخ وکالت بلاعزل

9511

1395/11/18

       

13820807962032

1397/04/23

   

سلمان ولیزاده

940127155

ابوالحسن محمدی

 

وضعیت حقوقی معامله به قصد فرار از دین در حقوق موضوعه ایران

9409

1394/09/04

       

13820807962038

1397/06/06

   

سلمان ولیزاده

930443625

غلامعلی رجبی

 

تاثیر نکاح بر تابعیت

9503

1395/03/05

       

13820807962034

1397/06/04

   

پیمان بلوری

930319775

مجید عسگری

 

قلمرو اراده مشترک در تعیین ضمانت اجرای  تعهدات قراردادی در حقوق ایران

9608

1396/08/04

       

13820807961045

1397/06/05

   

هادی نعیمی

950001810

مهرناز رجایی

 

بررسی ماهیت حقوقی معاملات شرکتهای لیزینگ در نظام های حقوقی ایران و انگلیس

9608

1396/08/04

       

13820807962035

1397/06/05

   

عبدالله کیایی

940213403

پریسا تنوره

 

رابطه اصیل و فضول قبل و بعد از رد عقد فضولی

9606

1396/06/30

       

13820807962036

1397/06/05

   

عبدالله کیایی

950250130

علی محبی

 

بررسی مبانی فقهی و حقوقی ماده 1104 قانون مدنی و ضمانت اجرای آن

9608

1396/08/04

       

13820807962052

1397/06/19

   

عبدالله کیایی

950252604

سیده مریم حسینی

 

آثار ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی و جایگاه آن در نظام قضایی ایران

9609

1396/09/09

       

13820807962043

1397/06/12

   

محمدباقر قربانوند

950010048

لیلا کریمی

 

صدای ضبط شده به عنوان دلیل اثبات

9410

1394/10/02

       

13820807962044

1397/06/12

   

محمدباقر قربانوند

9110800699

الهه تیموری

 

شرایط و آثار استفاده از رحم مادر جانشین در حقوق ایران

9612

1396/12/17

       

13820807962039

1397/06/06

   

سلمان ولیزاده

930595115

نیکان رجبلو

 

شرایط، احکام و آثار حقوقی آراء صادره از هیات رسیدگی به تخلفات اداری

9606

1396/06/30

       

13820807962040

1397/06/06

   

سلمان ولیزاده

950261421

فاطمه لطف الهی

 

آثار ادغام شرکت های تجاری

9303

1393/03/08

       

13820807962045

1397/06/12

   

علیرضا نواریان

910868678

جعفر صفری

 

میانی نظری الزام آور بودن قواعد حقوقی در اندیشه ی امانوئل کانت

9410

1394/10/02

       

13820807962046

1397/06/12

   

علیرضا نواریان

899092007

جهانگیر کریمی

 

بررسی موضوعات حقوق بین الملل خصوصی از منظر حقوق بشر

9508

1395/08/26

       

13820807962037

1397/06/06

   

پیمان بلوری

920566554

محمد محمودی

 

بررسی قاعده الزعیم غارم

9604

1396/04/19

             

فرهاد ادریسی

940301435

مریم شهبازی

 

شرایط و آثار انحلال عقد اجاره مال موقوفه

9609

1396/09/09

       

13820807962041

1397/06/06

   

سلمان ولیزاده

950036335

حسین تاراسی

 

استمهال مدیون از سوی دادگاه در تعهدات مدنی و تجاری

9609

1396/09/09

       

13820807962062

1397/06/30

   

عبدالله کیایی

950225280

حسن نجارها

 

مبانی و موارد فسخ قرارداد با وجود امکان الزام به اجرا

9508

1395/08/26

       

13820807962042

1397/06/12

   

هادی نعیمی

930401069

فرهاد مرادی

 

بررسی مبانی ماهیت و آثار قرارداد اختیار معامله در حقوق ایران

9609

1396/09/09

       

  13820807962063

1397/06/31

   

هادی نعیمی

950260228

طهماسب شهبازی

 

وضعیت زوجه نسبت به اموال حاصله در دوران زندگی مشترک

9511

1395/11/18

             

فرهاد ادریسی

940066097

نرگس میرزایی

 

جایگاه اصل عدم زیادتی در حقوق ایران و فقه امامیه

9503

1395/03/01

             

فرهاد ادریسی

930360029

مصطفی محمدعلی

 

بررسی تصرفات  ناقله ذوالخیار در فقه امامیه و حقوق ایران

9602

1396/02/27

       

13820807962050 

1397/06/18

   

فرهاد ادریسی

940203705

حسن کیانی

 

موجبات انحلال قضایی شرکتهای سهامی خاص

9501

1395/08/26

       

13820807962051

1397/06/18 

   

سلمان ولیزاده

940061934

قاسم اسکندری

 

آثار انتقال مورد معامله قبل از انحلال عقد

9612

1396/12/17

             

سلمان ولیزاده

950451333

سیما افشار

 

نقض قابل پیش بینی قرارداد و آثار آن در حقوق ایران و انگلستان

9511

1395/11/18

             

سلمان ولیزاده

940206862

هادی نیکخواه

 

مسئولیت مدنی مدیران باشگاه های ورزشی در قبال ورزشکاران

9606

1396/06/30

       

13820807962047

1397/06/14 

   

علیرضا نواریان

940020255

پروانه سردهاتی

 

بررسی خیارات قابل اعمال در قراردادهای مشارکت در ساخت

9612

1396/12/17

       

13820807962048

1397/06/14 

   

علیرضا نواریان

950120458

امیر مصطفوی

 

بررسی مقایسه ای مزایده و حراج در قوانین موضوعه

9606

1396/06/30

       

13820807962055

1397/06/20

   

محمدباقر قربانوند

950251808

علی ناصری

 

بررسی فقهی و حقوقی اثبات و نفی نسب بر اساس دستو العمل اجرایی ماده 45 قانون ثبت احوال

9608

1396/08/04

       

13820807962066

1397/06/31
 

   

عبدالله کیائی

950265975

ثریا گروسی

 

مطالعه رمزارزها در نظام حقوق کنونی

9508

1395/08/21

       

13820807962049

1397/06/17

   

سلمان ولیزاده

940047047

مهدی صادق بهاروند

 
بررسی  اعتبار امر مختومه اسباب حکم 9309 1393/09/19        

13820807962053

1397/06/19

    محمدباقر قربانوند 920131161 سارا میرزا محمدی  
اعتبار شرط اجل نسبت به انتقال مالکیت مبیع در عقد بیع 9609 1396/09/09        

13820807971005

1397/08/13

    سلمان ولیزاده 950201613 سیدحمید آقامیرلی  
ماهیت حقوقی و اوصاف عمل صدور اسناد براتی 9402 1394/02/30        

13820807962054

1397/06/19

    مجید قربانی لاچوانی 930470257 فرشته دارش  
آثار حقوقی تقسیم بندی اموال به منقول و غیر منقول 9403 1394/03/06        

13820807962056

1397/06/20
 

    محمدباقر قربانوند 920632381 سید صمد اسماعیلی  
قلمرو قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی سال 94 در نهادهای شبه قضایی 9612 1396/12/17        

13820807962057

1397/06/20

    محمدباقر قربانوند 950088643 حمید کریمی  
قراردادهای خصوصی درباره مسئولیت قراردادی 9510 1395/10/14        

13820807962064

1397/06/31

    هادی نعیمی 940015686 فرانک اصانلو  
مبانی حقوقی و آثار ایفای دین از جانب غیر مدیون و استثنائات وارده بر آن 9608 1396/08/04        

13820807962059

1397/06/22

    سلمان ولیزاده 950101039 داود بیستونی  
بررسی خسارت تاخیر یا وجه التزام در قراردادهای بانکی از نظر قانون و فقه 9609 1396/09/09        

13820807971004

1397/08/07

    سلمان ولیزاده 950213463 علی سپهری  
موارد انحلال شرکت های تعاونی آثار و احکام آن 9612 1396/12/17        

13820807971006

1397/08/29

    سلمان ولیزاده 950498754 مراد باباخانی  
تعلیق و فسخ قراردادهای نفتی در حقوق ایران 9609 1396/09/09        

13820807962058

1397/06/22

    سلمان ولیزاده 950305048 محمد کرمی  
رابطه اخلاق  و حقوق در اندیشه کانت 9609 1396/09/09        

13820807962060

1397/06/26

    علیرضا نواریان 950156072 عذرا بیات  
آثار فسخ عقد لازم 9508 1395/08/26        

13820807962061

1397/06/26

    علیرضا نواریان 940228605 اکبر بیات  
بررسی رهن مکرر و چگونگی حفظ حقوق مرتهنین 9212 1392/12/18               فرهاد ادریسی 900874074 سید مسعود شجاعی کیاسری  
بررسی قابلیت جبران ضرر اقتصادی محض 9511 1395/11/18        

13820807962065

1397/06/31

    هادی نعیمی 940165732 سمانه چراغی  
تحول تاریخی شهادت در امور مدنی در دوران مشروطه 9510 1395/10/01               علی رجایی قاضیلو 940048709 سید سجاد خلیفه لو  
                    مسعود البرزي 930543156 امير افشين كلانتري  
شزايط و آثار تغيير كاربري اراضي زراعي از منظر حقوقي 9310 1393/10/03        

13820807971002

1397/07/18

    عبداله كيائي 920558147 فاطمه باقري  
اصل عدم ولایت اشخاص بریک دیگر درقانون مدنی وفقه شیعه  9609 1396/9/9               هادی نعیمی  950289068 احمدسلطانی   
شرایط واثاراحسان به عنوان یکی مسقطات ضمان  9612 1396/12/17               سلمان ولیزاده  950514853 سعید اسمعیلی   
نظام حقوقی حاکم براراضی ملی وموات 9212 1392/12/18        

13820807972011

1398/02/10

    سلمان ولیزاده  910891949 اسفندیار پری طهرابند  
بررسی تطبیقی عوامل محدودکننده مالکیت خصوصی درفقه وحقوق ایران 9608 1396/8/4               سلمان ولیزاده  950101677 فاطمه کاظمی   
ساختار ترکیب اعضا وصلاحیت شورای اصلاحات ارضی  9502 1395/2/8        

13820807971013

1397/10/03

    محمدباقرقربانوند 930595697 بهروز جعفری   
ماهیت .اثار واحکام عقد وکالت دادگستری  9605 1396/5/4             نجاد علی الماسی  سعید بیگدلی  930141537 شهریار باقری   
مطالعه تطبیقی اثار ایفای غیر منطبق با تهدات قرار دادی در حقوق ایران وانگلیس  9606 1396/6/30        

13820807971015

1397/10/03

    هادی نعیمی  950089479 شهناز رستمی   
احکام واثاراظهارات مدیران شخص حقوقی به زیان شخص حقوقی  9606 1396/06/30               سلمان ولیزاده  094278743 سکینه بیگدلی   
تا ثیر تخلفات انتظامی سر دفتر بر اسنادتنظمی  9703 1397/03/31         13820807972008.1398/01/29     سلمان ولیزاده  950510260 نازنین زهرا فضلو  
تعارض مالکیت دولتی وخصوصی برمیراث فرهنگی  9612 1396/12/17        

13820807972010

1398/02/10

    سلمان ولیزاده  930596286 فرج اله ایرانپور   
مطالع تطبیقی حق تعویض کالای معیوب در حقوق ایران انگلستان  9511 1395/11/18               هادی نعیمی  640014467 محمد کاظم بیات   
اثار قاعده تسلیط در مقابله با تملکات دولت و شهرداری ها    9703 1397/03/31         13820807972001.1397/11/14     حمید ششگل  950514863 محمد رضا اوجاقلو   
اختیارات اوصیای متعدد 9601 1396/2/27        

13820807971034

1397/10/23

    سلمان ولیزاده  940164319 علیرضا نظری ناسی   
بررسی شرایط تحقق اعمل وکالت زوجه در طالاق  9606 1396/06/30        

13820807971009

1397/09/29

    عبداله کیایی  911040890 مرتضی بابایی   
ضمان درک مبیع در رویه قضائی 9310 1393/10/03         13820807971017.1397/10/04     محمدباقر قربانوند  920113100 الهام ششگل   
شرایط ماهیت و آثار قبول یا رد ترکه توسط وراث 9703 1397/03/31        

13820807972012

1398/02/10

    سلمان ولیزاده 950504606ّّ پریا بیگدلی  
بررسی تطبیقی ورودوجلب شخص ثالثدرداوری حقوق ایران  9612 1397/12/17         13820807972003.1397/12/01     مسعودالبرزیورکی  930438969 ندادرخشانی   
عیوب جسمی زنان وتا ثیرئتاثیران برفسخ نکاح مبانی ودلایل ان  9608 1396/08/04         13820807972004.1397/12/08     عبئاله کیایی 950188334 مهسا کلانتری   
بررسی ماهیت طلاق به درخواست زوجه در حقوق موضعه ومذاهب پنجگانه  9608 1396/08/04         13820807972005.97/12/08     احمدیان مقدم  950303695 سید اصغررحمانی  
اصول حقوقی حاکمبربهره برداری از منابع ابی ایران  9609 1396/09/09        

13820807972021

1398/02/25

    سلمان ولیزاده  950174232 محمد جواد ی خوجین  
مسولیت ره وترابری در تصادفات جاده ای  93051 1393/05/16               سعید بیگدلی  920040706 فخرالدین عباسی   
مطالعه سمت مادر نسبت به فرزند محجور در قوانین موضوعه ومذاهب اسلامی  9511 1395/11/18         13820807972007.1397/12/18     هادی نعیمی  930450335 عباس کریمی موحد   
شرایط واثار تعرض مفاد سند با اصول قواعد شکلی مربوط به تنظیم سند  9706 1397/06/521               سلمان ولیزاده  950507683 سعید قققاسمسسعید قاسمی   
انتقال عین مرهونه به شخص ثالث .شرایط وآثار آن  9706 1397/06/21        

13820807972045

1398/04/16

    سلمان ولیزاده  960263786 سیده نسترن هاشمی   
مالکیت منابع معدنی در حقوق ایران .انگلیس . آمریکا . 9508 1395/08/26               سلمان ولیزاده  940263889 مجید مصطفوی   
اعتبار شروط معافیت در قردادهای بیمه در تجارت بین الملل 9609 1396/09/09        

138208079772013

1398/02/10

    سلمان ولیزاده 940076804 مائده مصطفوی  
بررسی تطبیقی مبانی جرم انگاری در اسلام وغرب 9312 1393/12/02               سلمان ولیزاده 920121780 مهدی اسکندری  
مبانی وشیوه های ارزیابی خسارت معنوی ناشی از نقض قرار داد در حقوق ایران وانگلیس بانگرش بر رویه قضایی  9609 1396/09/30        

13820807972017

1398/02/23

  عبداله کیایی /های نعیمی  نجاد علی الماسی  940433287 فتاح کریمی   
شرایط وآثار تحریر ترکه  9412 1394/12/19        

13820807972018

1398/02/23

    عبداله کیایی 930522207 الهام حسینی تبریزی   
بررسی رابطه مالک .مدیون ومرتهن وشخص ثالث  9703 1397/03/31        

13820807972024

1398/02/29

    عبداله کیایی  95050489 مسیب محمدی   
 شرایط وآثارتعارض مفاد سند بااصول قواعد شکلی مربوط  به تنظیم سند  9706 13970/6/21        

13820807972023

1398/02/26

    محمد باقر قربانود 950507683 سعید قاسمی  
شرایط و آثار فرزند خواندگی با عنایت به قانون جدید حمایت از کودکان بی سرپرست 9712 1397/12/23        

138208079720

1398/03/02

    فرید احمدیان مقدم 950084581 پیام جعفری  
ماهیت حقوقی طلاق توسط حاکم 9712 1397/12/23        

13820807972028

1398/03/02

    فرید احمیدیان مقدم 960267777 رهبر نجفی  
قراردادهای اداری وماهیت توافق باارگانهای عمومی از جمله شهرداریها (قراردادهای اداری ازمنظر قوادعمومی قراردادها) 9712 1397/12/23        

13820807972033

1398/03/02

    هادی نعیمی 960058461 زهره افشاری  
قاعده اصل وعکس وکاربرد آن درحقوق امروزی 9711 1397/11/11        

1382080772034

1398/03/07

      960077970 محمدمهدی اسکندری  
ختم دعوی به دلیل مصالحه دردادرسی وداوری 9511 1395/11/18        

13820807972035

1398/02/20

    محمدباقر قربانوند 940210900 سیده مژده غفاری  
مقتضای ذات واطلاق عقد حواله وتفاوت آن بربرات 9308 1393/08/15        

1382080772036

1398/02/20

    هادی نعیمی 920020938 سید سعید نبوی  
بررسی ابعاد حقوقی احکام صادره از دادگاه های کیفری 9706 1397/06/21        

13820807972039

1398/04/04

    محمدباقر قربانوند 950091782 مهنتاز عباسی  
تحلیل مبانی فقهی و حقوقی تخالف مادتین 1050و1054قانون مدنی 9703 1397/06/31        

13820807972044

1398/04/10

    فرید احمدیان مقدم 960031117 مریم اسماعیلی فر  
اسباب زوال سمت بازرسی در شرکت سهامی 9511 1395/11/18        

13820807972067

1398/06/03

    سلمان ولیزاده 940121046 عبداله میرزایی  
مسئولیت مدنی متصرف مال غیر منقول 9711 1397/11/11        

13820807972046

1398/04/20

    شهریار باقری 950502404 حمیدرضا صلاح بین  
مقایسه وقف باسایر موارد حق انتفاع 9612 139612/17        

13820807972050

1398/04/30

    علیرضا نواریان 950181483 جعفر حسینی  
مسولیت مدنی دولت درخصوص جبران خسارت های جسمی وروحی ناشی از مشائل بهداشتی درمانی 9706 1397/06/21        

13820807972065

1398/06/03

    شهریار باقری 960027436 وجیه اله کریمی  
قبلیت درج نتیجه اعمال حقوقی تشریفاتی در قالب شرط نتیجه 9612 1396/12/17        

13820807972073

1398/06/10

    دکتر شهریار باقری 940070802 حسن اصانلو  
بررسی مبنای مطالبه افت ارزش خودرو در قراردادهای بیمه 9609 1396/09/09        

1382807972072

1398/06/10

    دکتر سلمان ولیزاده 1395 اکبر خلجی  
تبین وبررسی قرارداد ارفاقی پیشگیرانه با تاکید برلایحه جدید قانون تجارت 9609 1396/09/09        

13820807972087

1398/06/21

    هادی نعیمی 920558180 حوریه مهری نزاد خطبه سرا  
آثار حقوقی معامله فضولی وفروش غیر ووجه تفاوت آنها 9603 1396/03/25        

13820807981004

1398/08/02

    حمید بذر پاچ 930295286 مرتضی فتحی  

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه

نمره مقاله

مقاله -تعدادمقاله

 

نمره

تاریخ دفاع

کدشناسایی

استاد داور

استاد مشاور

استادراهنما

عنوان پایان نامه

شماره دانشجویی

نام ونام خانوادگی

                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                       

ناهید محبی

                       

جلال الدین محمدی

                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         

اداره ی مال غیر آن است که کسی مال غیر را به نفع و به حساب او اداره کند بدون اینکه از طرف صاحب مال نمایندگی داشته باشد ، چنان که کسی در غیبت همسایه خود و برای جلوگیری از تضرر او خانه وی را تعمیر کند یا برف آن را بریزد  یا اقدامات لازم برای حفظ اموال صغیری که ولی یا قیم ندارد به عمل آورد به نظر می رسد نهاد اداره ی مال غیر تنها ناظر به مال یا حتی دارایی که شامل اموال و بدهیها می شود نیست؛ بلکه به طریقی اولی اداره ی جان غیر را نیز شامل می شود به همین دلیل از مواردی که برای اداره ی مال غیر برای مثال می توان ذکر کرد آن است که بیماری به پزشک مراجعه کند و در مطب بر اثر شدت بیماری بیهوش می شود و پزشک برای نجات وی از مرگ داروهایی خریداری کند و مخارجی متحمل گردد. در این صورت بیمار نمی تواند از پرداخت مبلغی که برای خرید دارو  و معالجه او پرداخته شده است خودداری کند.

این تاسیس حقوق از حقوق فرانسه به حقوق ما راه یافته است. قانونگذار ایران نیز در تدوین ماده 306 به آن توجه کرده است. چرا که با بررسی سابقه فقهی این نهاد معلوم می شود که یک چنین نهادی با این عنوان در ابواب فقهی مشاهده نمی شود اگر چه در بسیاری از مثالهای بکار رفته توسط فقها چنین امری مشاهده می شود و اگرهم بتوان مبنایی برای این نهاد در حقوق اسلام پیدا کرد همان قاعده الضرورات تبیح المحظورات می باشد. بدین بیان که اصل عدم ولایت بر دیگری در امور مالی است و فقط در مواردیکه عدم دخالت در مال غیر مستلزم ورود ضروری ناروا باشد، این دخالت مباح می شود. وجود دو رکن دخالت مادی و عنصر معنوی قصد اداره برای تحقق این نهاد ضروری است و همچنین برخی شرایط همچون اختیاری بودن و ضروری بودن اداره و ناتوانی مالک از اداره نیز برای تحقق این نهاد لازم است. با توجه به این شرایط و ماهیت اداره مال غیر قلمرو آن نیز مشخص می شود و از برخی نهادهای مشابه همچون وکالت، لقطه و... نیز متمایز می گردد.

واژگان کلیدی: اداره مال غیر ، تصرفات مادی، تصرفات حقوقی،مسئولیت مدنی

     

16

1395/11/30

62620807958043

نعيمي

نواريان

سعيد بيگدلي

مسئولیت مدنی ناشی از اداره مال غیر

920588428

نازنین زهرا اجلی 

                         
                         
                         
 

ب

ر

فرم الف

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

عنوان پایان نامه

شماره   جلسه تصویب پروپوزال

تاریخ جلسه تصویب پروپوزال

 

اصلاحات مدیر گروه-تاریخ

دلیل عدم اخذ کدشناسایی

 

کدشناسایی

 

استاد مشاور

استاد راهنما

شماره دانشجویی

نام ونام خانوادگ930371450

 
                           
                           
                           
                           
             

13820807951004

1395/08/03

     

مجید قربانی

غلامرضا رفیعی

 

موارد صرف وقف در بریات عامه

9403

1394/03/06

       

13820807951011

1395/08/09

   

کیایی

930337602

سعید اسکندری

 

شرایط و آثار ایقاع فضولی

9403

1394/03/06

   

 

 

13820807951018

1395/09/11

   

عبداله کیایی

920618508

محمد سعادتمندی

 

حقوق مالی شرکای شرکت های سهامی عام و تعاونی سهامی

9403

1394/03/06

       

13820807951014

1395/08/27

   

قربانی

930305333

سیده خدیجه حسینی

سوم

 

قلمرو حاکمیت قانون مدنی و قانون تملک آپارتمان ها در آپارتمان نشینی

9308

1393/08/16

       

13820807951041

1395/10/09

   

کیایی

911078832

عبد الحسین شکاری مکی آبادی

 

شرط ایفای تعهد در صورت استطاعت

9503

13950/3/06

       

13820807951042

1395/10/09

 

سريعا با دكتر كيايي تماس بگيريد

کیایی

910868757

محمد شیر علی زاده

 

اخذ به شفعه در مال موقوفه

9403

1394/03/06

       

13820807951016

1395/09/09

   

البرزی

920054652

مهری نبی الهی نجف آبادی

 

نحوه رفع ابهام از مورد معامله

9409

1394/09/02

       

13820807951010

1395/08/09

   

سعيد بيگدلي

900754733

منصور نادری

 

شرایط صحت قرارداد اقاله

9403

1394/03/06

       

13820807951028

1395/09/28

   

ولیزاده

920608593

بهروز  شاکری

 

انواع معاملات فضولي

9407

1394/07/29

       

13820807951021

1395/09/14

 

ن

مجيد قرباني

930332443

يحيي محمدي

 

اثر اقاله در عقود عهدي

9403

1394/03/06

       

13820807951012

1395/08/10

 

ن

نواريان

920645397

فرزانه عباسيان همداني

 

مسئوليت كادر درمان در صورت انصراف بيمار از ادامه درمان و بروز عوارض براي بيمار(مسئوليت مدني)

9312

1393/12/10

       

62620807951002

1395/09/13

 

ن

هادي ساعي

911095335

فيض اله ذوالقدري

 

شركت تجاري تك عضوي و مطالعه تطبيقي آن در حقوق ايران و انگليس

9403

1394/03/06

       

62620807951003

1395/09/13

 

ن

هادي ساعي

911094708

حسين ميرزايي

 

حق السهم تفكيكي اراضي

9403

1394/03/06

       

13820807951006

1395/08/04

 

ن

قربانوند

930475527

ولي اله لاوه

 

بررسي مشكلات تابعيت فرزندان فاقد شناسنامه در ايران

9502

1395/02/08

       

13820807951027

1395/09/28

 

ن

دكتر البرزي

930593990

حبيب اله گودرزوندچگيني

 

سند به عنوان دليل اثبات دعوي در حقوق ايران و انگليس

9403

1394/03/06

       

13820807951029

1395/09/29

   

دكتر البرزي

930356634

عليرضا محمدي

 

بيمه اجباري مسئوليت مدني كارفرمادر قبال زيان ناشي از اعمال كارگران

9403

1394/03/06

       

13820807951032

1395/10/01

   

دكتر وليزاده

930312015

سيدرحمان مفتي حويق

 

تعهدات مرتهن در مقابل راهن

9403

1394/03/06

       

13820807951035

1395/10/02

   

دكتر قرباني

930288165

ميثم محمدنژاد

 

حقوق مالي و غيرمالي شركاي شركت با مسئوليت محدود

9403

1394/03/06

       

13820807951034

1395/10/02

   

دكتر قرباني

920107316

اسلام ستاري مجيد آباد

 

معيارهاي تشخيص رابطه اي سببيت در مسئوليت قراردادي

9403

1394/03/06

       

13820807951015

1395/09/03

   

دكتر نعيمي

930447712

95/09/03

رضا يعقوبي

 

ماهيت حقوقي اقاله و موارد انحراف آن از قواعد عام اعمال حقوقي

9403

1394/03/06

       

13820807951017

1395/09/09

   

هادي نعيمي

930314101

سيد علي نظري

 

قاعده وجوب دفع ضرر محتمل و كاربرد آن در آئين دادرسي مدني

9403

1394/03/06

   

 

 

62620807861001

1395/09/11

   

محمدباقر قربانوند

911036049

قهرمان مطلبي

 

يررسي مقايسه اي اختيارات هيئت مديره در شركت هاي سهامي و تعاوني

9403

1394/03/06

 

اول

   

13820807951046

1395/10/19

   

مجيد قرباني

930505675

سالومه تيموري

1

 

آثار و شرايط حقوقي فسخ شركت هاي تجاري

9403

1394/03/06

 

سوم

   

13820807951070

1395/11/28

   

مجيد قرباني

930321843

محمدحسن مقدمي

 

بررسي مباني صلاحيت قضايي بين المللي

9403

1394/03/06

       

13820807951024

1395/09/20

   

نجادعلي الماسي

920579058

شيرين ضيا مياوقي

 

وضعيت حقوقي كودكان بدون تابعيت ايراني متولد از زنان ايراني

9403

1394/03/06

       

13820807951025

1395/09/20

 

الرزي

نجادعلي الماسي

930428367

سميه شفيعي

 

آثار صدور حكم موت فرضي در قراردادهاي مالي و غيرمالي

9403

1394/03/06

       

13820807951049

1395/10/30

   

كيايي

910600553

محمدبزرگي

 

آثار و شرايط تقسيم ملك از وقف

9403

1394/03/06

       

13820807951054

1395/11/06

   

سلمان ولي زاده

910862793

محمدرضاحسني

 

مطالعه تطبيقي اشتباه در موضوع قراردادها در حقوق ايران و مصر

9403

1394/03/06

       

13820807951059

1395/11/11

   

عبداله كيايي

920618524

تقي اكبري

 

اسباب سقوط تعهدات بيمه گر

9410

1394/10/02

       

13820807951033

1395/10/02

   

فرهاد ادريسي

930270936

علي محمدي

 

مباني  و مصاديق قواميت مردان بر زنان در حقوق ايران

9403

1394/03/06

       

13820807951031

1395/10/01

   

مسعود البرزي

910874960

عليرضا رضواني

 

نحوه فروش اموال تاجر ورشکسته توسط اداره تصفیه امور ورشکستگی

9403

1394/03/06

       

13820807951056

1395/11/06

   

سلمان ولیزاده

911078575

عبدالله عبدی پور

 

ماهیت ؛شرایط و آثار تنفیذ وصیت مازاد بر ثلث

9403

1394/03/06

       

13820807951036

1395/10/04

   

دکتر نعیمی

930441246

ثریا عباسی

 

اعاده عمليات اجرايي و مسئوليت مدني دولت در خسارت ناشي از آن

9403

1394/03/06

       

13820807951037

1395/10/05

   

محمدباقر قربانوند

930335520

سميه رضايي

 

اصول محاكمات و دادرسي منصفانه

9403

1394/03/06

       

13820807951038

1395/10/05

   

محمدباقر قربانوند

920608058

فرشته محمدي

 

توكيل وكالت بدون اختيار در توكيل

9403

1394/03/06

       

13820807951039

1395/10/05

   

عليرضا  نواريان

920608594

مصطفي نورمحمدي

 

مقايسه مسئوليت ناشي از فعل غير در مسئوليت هاي مدني و قراردادي

9403

1394/03/06

       

13820807951040

1395/10/05

   

عليرضا  نواريان

920088071

ليلا محمد علي

 

مسئوليت مدني ناشي از اداره مال غير

9403

1394/03/06

       

13820807951043

1395/10/11

   

سعيد بيگدلي

920588428

زهرا اجلي

 

مسئوليت مدني مجانين در حقوق ايران و امريكا

9403

1394/03/06

       

13820807951044

1395/10/11

   

سعيد بيگدلي

911082545

ميثم اينانلو صارمي

 

مشروعيت جهت در اعمال حقوقي مرتبط با اسناد تجارتي

9403

1394/03/06

 

2

   

13820807951055

1395/11/06

   

مجيد قرباني

930300073

حسين محمدي

 

مطالعه ي تطبيقي بيمه عدم النفع در حقوق ايران و انگلستان

9403

1394/03/06

       

13820807951045

1395/10/16

   

مسعود البرزي

920608592

جلال محمدي

 

مقايسه مالكيت منفعت و حق انتفاع

9403

1394/03/06

       

13820807951047

1395/10/19

   

هادي نعيمي

930294687

بهروز بيات تلخابي

 

تكاليف مؤديان مالياتي و ضمانت اجراي آنها

9403

1394/03/06

       

13820807951048

1395/10/22

   

فرهاد ادريسي

900756281

محمدتاواتاو

 

شرايط و آثار حقوقي صدور گواهي عدم پرداخت براي چك

9403

1394/03/06

       

13820807951057

1395/11/06

   

فرهاد ادريسي

930367961

ليلا كاظمي

 

صلح وداوري دعاوي شركت هاي دولتي

9403

1394/03/06

       

13820807952001

1395/12/10

   

مسعود البرزي

920618575

سيد مرتضي موسوي

 

روابط حقوقي طرفين عقد اجاره اشياء(منقول و غير منقول )پس از انحلال آن

9403

1394/03/06

       

13820807951053

1395/11/04

   

عليرضا  نواريان

930298074

يوسف جهان آرا

 

مسئوليت مدني نماينده

9403

1394/03/06

       

13820807951058

1395/11/06

   

عليرضا  نواريان

930521327

بهزاد خداوردي

 

خسارات خارج از  شمول قرارداهاي بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالت

9403

1394/03/06

       

13820807951071

1395/11/28

   

مجيد قرباني

930290888

مصطفي عليمحمدي

 

اتلاف مورد معامله قبل از قبض

9403

1394/03/06

       

13820807951050

1395/11/03

   

هادي نعيمي

930377223

سيد علي موسوي خسمخي

 

وظيفه افشاء و اعتراض به صلاحيت داور طبق قواعد داوري آنسيترال

9403

1394/03/06

       

13820807952007

1396/01/30

   

مسعود البرزي

930365262

محسن رضايي

 

وضعيت حقوقي تصرفات اشخاص بيمار

9403

1394/03/06

       

13820807951051

1395/11/04

   

هادي نعيمي

920150718

ر قيه گل محمدي

 

احكام حقوقي قابل اجرا بدون صدور اجرائيه

9403

1394/03/06

       

13820807951069

1395/11/27

   

سلمان طاهري

930344873

حسن فرجي

 

مقايسه واخواهي و تجديد نظرخواهي

9403

1394/03/06

       

13820807951052

1395/11/04

   

محمدباقر قربانوند

920608056

سهيلا قرباني

 

كاستناز ثمن به عنوان ضمانت اجراي تعهد قراردادي

9403

1394/03/06

       

13820807951060

1395/11/11

   

هادي نعيمي

920608619

اصغر  مهديخاني

 

ملاك ارزيابي خسارت در فرض تعدد اسباب (ايراد خسارت)

9403

1394/03/06

       

13820807951061

1395/11/11

   

هادي نعيمي

930510346

رجب خدايي

 

تصحيح و تكميل راي داور

9402

1394/02/21

   

 

 

13820807952008

1396/01/30

   

مسعود البرزي

911070912

معصومه فرخنده صحيح

 

رجوع در عقود و ايقاعات

9403

1394/03/06

   

 

 

13820807952016

1396/01/30

   

عبداله كيايي

900726019

تقي اسكندري

 

مشاركت در ساخت ، آثار و احكام

9403

1394/03/06

       

13820807951062

1395/11/16

   

فرهاد ادريسي

911063966

زهرا كردلو

 

ضمانت غاصبان در برابر منافع در فقه وحقوق

9309

1393/09/19

       

13820807951065

1395/11/21

   

فريد احمديان مقدم

920147213

رقيه محمودي

 

ترتيب ادره و اعمال حق مشاع

9410

1394/10/02

       

13820807951064

1395/11/20

   

فرهاد ادريسي

930453536

فاطمه انصاري

 

بررسي چگونگي تتميم قراردادها

9401

1394/01/26

       

13820807951066

1395/11/25

   

عليرضا نواريان

920134171

مريم بهرامي

 

تحقق صلاحيت ايكسيد

9308

1393/08/28

       

13820807952009

1396/01/30

   

مسعود البرزي

910611177

سارا قايدي

 

موارد الزامي رجوع به داوري در ايران

9308

1393/08/28

   

 

 

13820807952010

1396/01/30

   

مسعود البرزي

91119100088

حسين قرباني دراباد

 

مطالعه تطبيقي طلاق رجعي در حقوق ايران و مصر

9303

1393/03/08

   

 

 

13820807952003

1395/12/14

 

مسعود البرزي

فرهاد ادريسي

891232606

ليلا قرجه لو

 

مطالبه تعهدات از طريق اظهارنامه

9403

1394/03/06

       

13820807951067

1395/11/25

   

محمدباقر قربانوند

910604908

نرجس خاتون قرباني شيخ شين

 

نقش عدالت و انصاف در تكميل و تفسير قرارداد

9403

1394/03/06

       

13820807951068

1395/11/25

   

عليرضا نواريان

911114697

نقي رجبي

 

حقوق مودي در آيين دادرسي مالياتي

9409

1394/09/04

       

13820807951072

1395/11/30

   

محمدباقر قربانوند

930594473

اقبال ملاقديمي

 

اعتراض شخص ثالث  به جنبه مالي آراء كيفري

9409

1394/09/04

       

13820807951073

1395/11/30

   

محمدباقر قربانوند

930435497

پرويز شاه محمدي

 

تبدیل تعهد از طریق تبدیل مدیون و مقایسه ی آن با عقد ضمان

9403

1394/03/06

       

13820807952017

1396/01/30

   

عبداله کیایی

920608057

الهام حیدری 

 

حقوق و تكاليف غير مالي مادر

9410

1394/10/02

       

13820807952011

1396/0130

   

محمدباقر قربانوند

930527012

رسول حبيبيان

 

وجوه افتراق درخواست تقسيم ماترك با دعوي مطالبه سهم الارث

9310

1393/10/30

       

13820807952012

1396/01/30

   

محمدباقر قربانوند

920161697

اسماعيل دهقان نژاد

 

توقيف اموال غيرمادي در قانون اجراي احكام مدني و اسناد لازم الاجرا

9403

1394/03/06

       

13820807952002

1395/12/11

   

هادي نعيمي

920166515

سارا طالب زاده

 

بررسي مقايسه اي قانون ثبت اسناد و املاك با قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

9402

1394/02/23

       

13820807952004

1395/12/14

   

عبداله كيايي

920618561

صفدر كشاورز

 

مسئوليت شركت مادردر قبال شركت هاي تابعه در حقوق تجارت بين الملل

9303

1393/03/07

       

13820807952005

1395/12/14

   

مجيدقرباني

911072157

رضاپرتواندازان پور

 

آثار و احكام زوال قدرت بر تسليم مورد معامله بعد از عقد

9402

1394/02/30

       

13820807952006

1395/12/14

   

سعيد بيگدلي

911084795

علي اعظمي

 

صلاحیت شورای حل اختلاف در امور مدنی بر اساس قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394

9503

1395/03/05

   

ظرفیت استاد راهنما پر است

96/01/30

 

13820807952018

1396/02/04

 

ن

قربانوند

930442532

محمود نعمتی 

 

آثار و احکام معاملات خارج از موضوع شرکتهای تجاری

9308

1393/08/028

       

13820807952013

1396/01/30

 

ن

نعیمی

920134751

علیرضا ذوالفقاری

 

تعارض قوانین در قلمرو حقوق مالکیت های هنری و ادبی

9503

1395/03/05

       

13820807952015

1396/01/30

 

ن

بلوری

940046834

فاطمه رضایی

 

ارکان و اوصاف حق عینی

9508

1395/08/26

   

ظرفیت استاد راهنما پر است

96/01/30

 

13820807952030

1396/03/22

 

ن

البرزی ورکی

940044202

اسماعیل چهل امیرانی

 

وجه تشابه و تفاوت قرارداد صدور چک و عقد حواله

9508

1395/08/26

   

ظرفیت استاد راهنما پر است

96/01/30

 

13820807952026

1396/03/01

 

ن

محمدباقر قربانوند

940269078

حسینعلی افشاری

 

اقسام اقرار و آثار حقوقی تفکیک آنها

9510

1395/10/01

   

ظرفیت استاد راهنما پر است

96/01/30

 

13820807952048

1396/06/02

 

ن

محمدباقر قربانوند

940150077

فرشته اسماعیلی

 

مقايسه تصميمات دادگاهها با تصميمات نهادهاي شبه قضايي از حيث آثار

9310

1393/10/03

   

ظرفیت استاد راهنما پر است

96/01/30

96/06/06

 

13820807952056

1396/06/21

 

ن

قربانوند

920608048

سعيده ميكائيلو

 

مسئوليت مدني قراردادي در عقود جايز

9508

1395/08/26

   

ظرفیت استاد راهنما پر است

96/01/30

96/04/22

 

13820807952038

1396/04/31

 

ن

البرزي وركي

940450466

مرضيه حسيني

 

وجوه تفاوت رجوع و فسخ از حيث شرايط و آثار حقوقي

9409

1394/09/04

       

13820807952014

1396/01/30

 

ن

نعيمي

930333896

حسن صفري

 

اشتباه در مقدار مورد معامله  

9436

1394/03/06

       

13820807952019

1396/02/07

   

عبداله كيايي

920618577

محمدرضاابراهيمي تواني

 

وعده نكاح در حقوق ايران و تركيه

9412

1394/10/02

       

 

13820807952020

1396/02/07

   

سعيد بيگدلي

930289761

سيد ساجد پسنديده يامچي

 

سهام خزانه

9410

1394/10/02

       

13820807952021

1396/02/12

   

سلمان ولي زاده

920063192

كمال خداكرمي

 

تاثير انحلال عقد در شروط ضمن آن

9410

1394/10/02

       

13820807952022

1396/02/13

   

عليرضا نواريان

930367006

اكبر ناقلي

 

خیار عیب در عقود مستمر

9409

1394/09/04

       

13820807952023

1396/02/16

   

عبد اله کیایی

930451283

مریم شاهمرادی

 

چک تضمین شده

9508

1395/08/26

       

13820807952024

1396/02/23

   

سلمان ولیزاده

940037707

عیسی نقوی

 

بررسي فقهي و حقوقي محدوديت هاي حق مالكيت ناشي از مجاورت املاك

9203

1392/02/15

       

13820807952037

1396/04/31

   

محمدباقر قربانوند

890628186

مجيد ميرزائي

 

ارث قصاص و ديه

9410

1394/10/02

   

ظرفيت استاد راهنما پر است 96/02/26

 

13820807952028

1396/03/17

   

عبداله كيائي

930404154

صابر شيرزاده

 

شرايط تهاتر قهري در حقوق ايران

9508

1395/08/26

       

13820807952025

1396/02/31

   

هادي نعيمي

94007339

ليلا محبي

 

هيات نظار در شركت با مسئوليت محدود

9409

1394/09/04

       

13820807952027

1396/03/10

   

سلمان وليزاده

930344991

احسان الياسوند

 

وضعيت حقوقي اقرار محجورين

9503

1395/03/05

       

13820807952047

1396/05/30

   

عبداله كيائي

920581275

فرشاد رسولي

 

شرايط صدور ضمانت نامه هاي بانكي و مطالبه وجه آن

9403

1394/03/06

       

13820807952029

1396/03/18

   

هادي نعيمي

920608559

حسن همتي فرد

 

بررسي دعاوي طاري در دادرسي ديوان عدالت اداري

9401

1394/01/26

       

13820807952073

1396/06/30

   

محمد قربانوند

920566861

هرمز بختياري نوده

 

تكاليف بانكها در قانون صدور چك و ضمانت اجراي آن ها

9508

1395/08/26

       

13820807952074

1396/07/02

   

محمد قربانوند

940447943

عباس محمدي

 

بررسي شرايط و آثار انتقال سهم الشركه در شركتهاي تجاري مختلط

9510

1395/10/01

       

13820807952031

1396/04/03

   

نعيمي

940195442

علي احمدي

 

شرايط تشكيل شركت سهامي خاص

9502

1395/02/08

       

13820807952032

1396/04/03

 

 

وليزاده

930477078

عباس فرماني

 

موارد عدم الزام به برگزاري مناقصه

9502

1395/02/08

       

13820807952033

1396/04/03

   

نواريان

930526897

روح اله نيت پور افشار

 

بررسي مقايسه اي روش اعتراض به عمليات اجرايي در اجراي احكام مدني و اسناد لازم الاجرا

9308

1393/08/28

       

13820807952040

1396/05/02

   

محمدباقر قربانوند

920019137

حسين بلالي اصل

اول

 

اثر انتفاي مبنا در سقوط خيار فسخ

9409

1394/09/04

       

13820807952052

1396/06/13

   

عبداله كيايي

930319131

بهنام خليفه لوئي

 

شرايط صدور ضمانت نامه هاي بانكي و مطالبه وجه آن

9403

1394/03/06

       

13820807952029

1396/03/18

   

هادي نعيمي

920608559

حسن همتي فرد

 

جايگاه حقوقي بينه و يمين براي اثبات ادعا  نزد شوراي حل اختلاف

9401

1394/01/21

       

13820807961006

1396/08/30

   

محمدباقر قربانوند

920078894

علي كمالي

 

بررسي تبصره 3 ماده 1 قانون راجع به منع مداخله

9409

1394/09/04

       

13820807952039

1396/04/31

   

مسعود البرزي

930381099

ناهيد عليزاده

 

بررسي حقوق كودكان ناشي از روابط نامشروع در حقوق ايران و مقايسه با كنوانسيون حقوق كودك

9508

1395/08/26

       

13820807952057

1396/06/21

   

مسعود البرزي

920608558

سعيد عابديني

 

اسباب زوال حق انتفاع

9410

1394/10/02

       

13820807952034

1396/04/22

   

عليرضا نواريان

930335344

سيده رقيه موسوي

 

بررسي مقايسه اي شرايط و آثار قرابت رضاعي در حقوق ايران و فقه شافعي

9312

1393/12/13

       

13820807952035

1396/04/22

   

عليرضا نواريان

910893610

محمد اسماعيلي گورجق

 

ساختار ،وظايف و نحوه اداره بيمه مركزي ايران

9402

1394/02/23

       

13820807952036

1396/04/27

   

سلمان وليزاده

920090931

كيان عظيمي

 

جايگاه و مباني فلسفي تفسير در زبان نارساي مقنن ايراني

9401

1394/01/26

       

13820807952041

1396/05/07

   

نجادعلي الماسي

900784052

رضا رحماني

 

مسئوليت مدني و نحوه جبران خسارت ناشي از استفاده مراكز درماني از داروهاي غير مجاز

9401

1394/01/26

       

13820807952042

1396/05/12

   

سعيد بيگدلي

920028669

محسن سليمي

 

شرايط و آثار نقل و انتقال بيمه اي (تامين اجتماعي)

9508

1395/08/26

       

13820807952043

1396/05/12

   

فريد احمديان مقدم

940115541

مصطفي پيرمحمدي

 

شرايط و آثار حقوقي شناسنامه

9508

1395/08/26

       

13820807952044

1396/05/12

   

عليرضا نواريان

940004955

مهدي صفري

 

مقايسه ثمن شناور در بيع بين المللي كالا و بيع در حقوق داخلي

9410

1394/10/02

       

13820807952045

1396/05/12

   

ربيعا اسكيني

911088676

رقيه غفاري زرنجين

 

شرايط و آثار حقوقي  رد معامله غير نافذ

9401

1394/10/02

       

13820807952046

1396/05/12

   

هادي نعيمي

930357511

مهدي ملكي

 

بررسي تطبيقي فسخ فعلي و امضاي فعلي ذوالخيار در فقه اماميه و قانون مدني

9409

1394/09/04

   

ظرفيت استاد راهنما پراست

 

13820807952055

1396/06/19

   

فرهاد ادريسي

930301259

الهه احمدخاني

 

بررسي تفاوت شركت هاي دولتي و موسسات دولتي

9511

1395/11/18

       

13820807952050

1396/06/04

   

محمد سلمان طاهري

940177012

محمود محمدي

 

اشتباه در مقدار مبيع غيرمنقول

9503

1395/03/05

       

13820807952054

1396/06/19

   

عبداله كيايي

930449117

محمد نورمحمدي نوجه دهي

 

اعتبار اسناد الكترونيكي در نظام حقوقي ايران

9511

1395/11/18

       

13820807961007

1396/08/30

   

محمدباقر قربانوند

940141374

عليرضا افغان مرجين

 

تكاليف داور

9312

1393/12/13

       

13820807952049

1396/06/04

   

هادي نعيمي

911098715

مرسا مطلبي

 

آثار عقد حواله در رابطه بين محيل و محتال

9510

1395/10/01

       

13820807952051

1396/06/08

   

عليرضا نواريان

940145281

محسن محمدي

 

شرايط و آثار اجراي حق وثيقه مستند به سند رسمي

9407

1394/07/29

       

13820807961010

1396/09/05

   

محمدباقر قربانوند

930337079

سيده عادله موسوي

 

تصميم گيري درباره صلاحيت در قلمرو داوريها

9303

1393/03/08

       

13820807952067

1396/06/29

   

مسعود البرزي

910629181

هاجر حكيمي سرايي

 

قانون ماهوي حاكم در ديوان دعاوي ايران و امريكا

9303

1393/03/08

       

13820807952068

1396/06/29

   

مسعود البرزي

910907864

فتانه حكيمي سرايي

 

اهليت اشخاص حقوقي خارجي در ايران

9503

1395/03/05

       

13820807952053

1396/06/14

   

پيمان بلوري

940071323

معصومه بيات

 

بررسي حقوق و تكاليف كارشناسان رسمي در حقوق ايران

9309

1393/09/19

       

13820807952072

1396/06/30

   

محمدباقر قربانوند

920117430

سيد رسول صمدي

 

اسباب سقوط تعهدات در اسناد تجاری خاص

9511

1395/11/18

       

13820807952058

1396/06/21

   

سلمان ولیزاده

940157924

محمد شیخ الاسلامی

 

شرط ضمان در مضاربه ، شرایط و آثار آن

9602

1396/02/27

       

13820807952059

1396/06/21

   

سلمان ولیزاده

940255147

محمد رحمانی

 

اصول حقوقی حاکم بر تبلیغ کالا

9508

1395/08/26

       

13820807952060

1396/06/21

   

علیرضا نواریان

940113171

محمدرضا امیر پاشائی

 

بررسی مفاد و قلمرو قاعده الحق لمن سبق در فقه

9511

1395/11/18

       

13820807952071

1396/06/29

   

فرهاد ادریسی

940140864

محسن گل محمدی

 

مصادیق اموال تحت اختیار ولی فقیه

9407

1394/07/29

       

13820807952069

1396/06/29

   

عبداله کیائی

920618501

علی ربیعی

 

آثار حقوقی عقد کفالت در رابطه با کفیل و مکفول له

9508

1395/08/26

       

13820807952070

1396/06/29

   

عبداله کیائی

940212381

میثم اسلامی 

 

شرایطصدور پروانه بهره برداری چاههای آب در نظام حقوقی ایران با تاکید بر قانونتعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب 1389

9310

1393/10/03

       

13820807961018

1396/10/19

   

عبداله کیائی

910636852

علیرضا مافی

 

شرایط صحت موافقت نامه داوری

9410

1394/10/02

       

13820807961031

1396/10/30

   

مسعود البرزی ورکی

930474308

فریبا رضایی 

 

آثار فسخ بیع در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین

9510

1395/10/01

       

13820807952062

1396/06/23

   

هادی نعیمی

940122969

مهدی نعمتی

 

اسباب و آثار انحلال عقد بیمه

9511

1395/11/18

       

13820807952063

1396/06/23

   

هادی نعیمی

930703870

معصومه زند

 

عبور از شخصیت حقوقی شرکت تجاری

9502

1395/02/08

       

13820807952064

1396/06/23

   

هادی نعیمی

930324377

اکبر چراغی نیا

 

شرایط عمومی پیمان

9310

1393/10/03

       

13820807952061

1396/06/22

   

سلمان ولیزاده

920618592

مسعود شربیانی

 

کاهش سرمایه در شرکت های سهامی در حقوق ایران ، آمریکا و انگلستان

9409

1394/09/04

       

13820807952066

1396/06/28

   

هادی نعیمی

930292332

جواد ملک محمدی

 

بررسي مقايسه اي ايفاي ناروا و دارا شدن غير عادلانه در حقوق ايران و انگلستان

9502

1395/02/08

       

13820807961003

1396/07/17

   

عليرضا نواريان

930595031

اكبر رحمتي

 

وجوه تشابه و تفاوت عقد معلق و عقد احتمالی

9511

1395/11/18

       

13820807952065

1396/06/28

   

هادی نعیمی

930703543

پرستو عبداللهی

 

مطالعه تطبیقی حدود و قلمرو اختیارات وصی و قیم در فقه امامیه و فقه سنت

9512

1395/12/18

       

13820807961002

1396/07/13

   

فرهاد ادریسی

940281881

اعظم غفاری

 

قرارهای واجد و فاقد شرایط قاطع دعوی

9602

1396/02/27

       

13820807961012

1396/10/03

   

محمدباقر قربانوند

940241104

زهرا ربیعی

 

بررسي قاعده قرعه در فقه و حقوق موضوعه ايران

9510

1395/10/01

       

13820807961011

1396/09/12

   

فرهاد ادریسی

940026304

مهدي حمدي

 

انتقال ضمان معاوضی بر اساس اینکوترمز2015

9402

1394/02/23

       

13820807961008

1396/09/01

   

مسعود البرزی ورکی

920617907

سمیرا طاهرخانی

 

سو استفاده از حق در حقوق بين الملل خصوصي

9503

1395/03/05

       

13820807952075

1396/07/02

   

پيمان بلوري

930370796

مهسا شادنوش

 

بررسي مقايسه اي آثارعقدوقف و عقد حبس

9510

1395/10/01

       

13820807961032

1396/10/30

   

مسعود البرزي وركي

940184410

عهديه نعيمي اصل

 

شرايط مال موضوع عقد مضاربه

9511

1395/11/18

       

13820807961001

1396/07/03

   

سلمان وليزاده

940315173

نجفعلي فلاح

 

شرايط افراز مال مشاع غير منقول

9511

1395/11/18

       

13820807961004

1396/07/17

   

سلمان وليزاده

940233838

علي اجلي

 

استثنائات شرط معلوم و معين بودن مورد معامله

9503

1395/03/05

       

13820807961030

1396/10/27

 

 

عبداله كيائي

940116917

زهرا حيدري

 

شرايط واقف ،اختيارات و تكاليف اوبعد از وقوع وقف

9508

1395/08/26

       

13820807961033

1396/10/30

   

عبداله كيائي

940117973

سيده معصومه موسوي

 

فراستريشن و عدم قابليت پيش بيني در حقوق ايران

9409

1394/09/04

       

13820807961005

1396/08/04

   

هادي نعيمي

930308266

جليل قلعه بان

 

بررسي تطبيقي سوء استفاده از ضعف موقعيت طرف قرارداد

9508

1395/08/26

       

13820807961013

1396/10/06

   

هادي نعيمي

930373056

ثمينه فرهنگ

 

وطن ،اقامتگاه و تابعيت

9403

1394/03/06

       

13820807962005

1397/01/20

   

مسعود البرزي

920045433

محسن طاهرخاني

 

حقوق و تكاليف وصي

9508

1395/8/26

       

13820807961034

1396/10/30

   

عبداله كيايي

930456270

حمداله شفيعي اصل

 

بررسي مقايسه اي عقد وقف با حبس مؤبد

9403

1394/03/06

       

13820807962012

397/02/20

   

عبداله كيايي

91ا0614239

ساناز ابطحي

 

مقايسه دعوي ورود شخص ثالث و اعتراض شخص ثالث

9511

1395/11/18

       

13820807961025

1396/10/27

   

محمد باقر قربانوند

940138093

عبدالحسين حيدري تركماني

 

فرزندخواندگي در ايران و كنوانسيون بين المللي حقوق كودك

9312

1393/12/12

       

13820807961009

1396/09/01

   

مسعود البرزي

900756261

علي اكبر شعباني

 

وضعیت حقوقی تصرف در مورد معامله بعد از انحلال عقد

9502

1395/02/08

       

13820807961017

1396/10/18

   

فرهاد ادریسی

930377324

ابوالفضل اکبر پور شالی

 

بررسي اثر خصوصيسازي بر حقوق ،تعهدات و قراردادهاي شركت هاي تجاري

9509

1395/08/26

       

13820807961015

1396/10/14

   

فريد احمديان مقدم

940182581

ابوالحسن فتاحي

 

حریم خطوط انتقال نیرو

9508

1395/08/26

       

13820807961022

1396/10/27

   

هادی نعیمی

940112900

محمدرضا سروش

 

حق حبس در عقود امانی

9410

1394/10/02

       

13820807961023

1396/10/27

   

هادی نعیمی

930503768

مریم خانمحمدی

 

شرایط مال مورد رهن

9510

1395/10/01

       

13820807961024

1396/10/27

   

هادی نعیمی

940053672

زهرا گنج خانلو

 

حقوق و تکالیف شهرداری ها در ارتباط با راه ها و معابر عمومی داخل محدوده شهر

9508

1395/08/26

       

13820807961026 1396/10/27

   

محمدباقر قربانوند

930370472

محسن ذبیحی سیف

 

اصل آزادي قرارداد در حقوق ايران و مقايسه آن با قاعده فقهي العقود تابعه للقصود

9602

1396/02/27

       

13820807961016

1396/10/14

   

عليرضا نواريان

950508878

مهدي عباسي

 

بررسي ارتباط تقصير و رابطه سببيت در مسئوليت مدني

9511

1395/11/18

       

13820807961019

1396/10/19

   

سعيد بيگدلي

930502544

رضا سعيدي

 

رابطه تعارض قوانين و تعارض دادگاهها

9309

1393/09/19

       

13820807961014

1396/10/14

   

پيمان بلوري

920645390

رقيه فلاح غلامي

 

تاثير  فوت و حجر شركا بر شركت هاي تجارتي

9508

1395/08/26

       

13820807961020

1396/10/19

   

فريد احمديان

930533015

مصطفي خليلي

 

شرايط ،آثار و احكام انحلال شركتهاي دولتي

9511

1395/11/18

       

13820807961021

1396/10/19

   

محمدسلمان طاهري

920031632

رامين لشكري

 

شرايط مسوليت قراردادي

9510

1395/10/01

       

13820807962006

1397/01/20

   

مسعود البرزي

940168210

احمد جعفري

 

قلمرو حضانت در حقوق ايران و انگلستان

9309

1393/09/19

       

13820807962018

1397/02/31

   

مسعود البرزي

91119100079

مقدسه بيات

 

شرط مستقيم بودن ضرر و مقايسه آن با ركن سببيت در مسئوليت مدني

9410

1394/10/02

       

13820807961035

1396/10/30

   

هادي نعيمي

920608572

محمدحسن خيشه

 

اثر ورشکستگی مسئولین سند تجاری بر روی حقوق دارنده

9308

1393/08/01

       

13820807961027

1396/10/27

   

سلمان ولی زاده

920094952

سعید شهیدی

 

آثار انحلال (انفساخ ، فسخ ، اقاله) درقراردادهای بانکی

9510

1395/10/01

       

13820807961028

1396/10/27

   

سلمان ولیزاده

9300789

مهدی خلیل زاده

 

احکام و آثار رجوع از هبه

9508

1395/08/26

       

13820807961036

1396/10/30

   

هادی نعیمی

940242752

لیلی خمسه

 

شرایط ماهیت و آثاررجوع از وصیت

9511

1395/11/18

       

13820807961044

1396/11/12

   

فرهاد ادریسی

940053298

مریم الماسی

 

آثار حقوقی عدم رعایت شرایط قانونی مناقصه و مزایده در حقوق ایران

9604

1396/04/19

       

13820807961029

1396/10/27

   

فرید احمدیان مقدم

910897019

حمید کشت نورد دریاسری

 

نمایندگی ناشی از تنفیذ

9602

1396/02/27

       

13820807961037

1396/11/03

   

هادی نعیمی

940005360

فریده جعفری

 

بررسی ایفای تعهدات از جانب شخص ثالث در اجرای احکام و اسناد

9604

1396/04/19

       

13820807961041

1396/11/09

   

محمدباقر قربانوند

910844363

سمیه رضوی

 

مسئولیت مدنی باشگاههای ورزشی در قبال تماشاگران

9312

1393/12/13

       

13820807961038

1396/11/04

   

سعید بیگدلی

920608621

علی آریامنش

 

حدود اختیارات قیم برای انشاء عمل حقوقی به نیابت از محجور

9402

1394/02/30

       

13820807961040

1396/11/04

   

علی نواریان

920608545

علی حبیبیان

 

انواع اقامتگاه و اشخاص حقیقی و آثار حقوقی مترتب و تعیین آن

9502

1395/02/08

       

13820807961039

1396/11/04

   

پیمان بلوری

930345729

سیده زهرا موسوی هزاررود

 

عقد یا ایقاع بودن وصیت تملیکی و آثار و احکام آن

9511

1395/11/18

       

 

13820807961042

1396/11/10

   

سلمان ولیزاده

930400807

سید اسمعیل صادقی

 

مسئولیت مدنی مراقبین پرواز

9503

1395/03/05

       

13820807961043

1396/11/10

   

سعید بیگدلی

930300318

الناز همراز

 

بررسي ماده 477 ق.ا.د.ك از بعد اعتراض به احكام حقوقي و تاثير آن بر قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي 1393

9604

1396/04/19

       

13820807962002

1396/11/30

   

محمدباقر قربانوند

940189909

نسرين  موسوي

 

شرط سقوط ،تحديد و تشديد ضمان درك

9604

1396/04/19

       

13820807962001

1396/11/30

   

عليرضا نواريان

940151806

فاطمه عسگري

 

ماهيت ،شرايط و آثار وصيت مازاد بر ثلث

9312

1393/12/13

       

13820807962003

1396/12/08

   

سعيد بيگدلي

910639274

فرزانه عسگري

 

مطالعه مقايسه اي ميان افراز و تفكيك و تقسيم در حقوق ثبت ايران

9604

1396/04/16

       

13820807962004

1396/12/08

   

سلمان وليزاده

940202361

اسحق بيگدلي

 

توقیف اموال و مراحل مزایده با رعایت مستثنیات دین در اجرای احکام مدنی با توجه به حکم اعسار

9608

1396/08/04

       

13820807962007

1397/01/20

   

محمدباقر قربانوند

940527040

مرتضی قربانیان

 

حقوق کودک در خانواده با رویکرد تربیتی در حقوق ایران

9608

1396/08/04

       

13820807962008

1397/01/20

   

فرید احمدیان مقدم

950028018

امیرحسین تیموری

 

مطالعه مقايسه اي ميان قراردادهاي خصوصي و قراردادهاي دولتي از منظر حقوق  مدني ايران

9606

1396/06/30

       

13820807962019

1397/02/31

   

محمد سلمان طاهري

940044074

محمدرضا محمدي

 

ارث ایرانیان غیرشیعه با توجه به قانون مدنی و قانون اساسی و ماده 881 مکرر قانون مدنی

9602

1396/02/27

       

13820807962020

1397/02/31

   

عبداله کیائی

940038864

علی پورحسین

 

تفاوت های عقد لازم با عقد جایز از حیث آثار و احکام

9312

1393/12/13

       

13820807962011

1397/02/13

   

سعید بیگدلی

920081881

رحمان یاورپور

 

شرایط و آثار حقوقی مهر و موم ترکه

9410

1394/10/02

       

13820807962010

1397/02/11

   

هادی نعیمی

930476688

هوشنگ رفیع پور

 

ساختار، صلاحیت و نحوه رسیدگی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی

9208

1392/08/15

       

13820807962009

1397/02/08

   

سلمان ولیزاده

880851943

عمران محبی

 

بررسی تعارض اراده ظاهری و اراده باطنی در حقوق ایران

9609

1396/09/09

       

13820807962021

1397/02/31

   

عبداله کیائی

930365096

حسین کریمی

 

شرایط، احکام و آثار خیار تدلیس در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا

9511

1395/11/18

       

13820807962013

1397/02/30

   

هادی نعیمی

920608038

نسترن مفیدی

 

شرایط و آثار ثبت اوراق بهادار

9403

1394/03/06

       

13820807962014

1397/02/31

   

هادی نعیمی

930354062

ايلزاا قاسمی

 

ویژگیهای مال موهوبه

9508

1395/08/26

       

13820807962015

1397/02/31

   

هادی نعیمی

940061464

حسین صالحی

 

خسارت غیر جبرانی

9508

1395/08/26

       

13820807962016

1397/02/31

   

هادی نعیمی

930279790

منیژه خلعتبری

 

وضعیت تصرف مال غیر به صرف اذن مالک

1951

1395/11/18

       

13820807962017

1397/02/31

   

فرید احمدیان مقدم

930417861

رضا میرزایی پور

 

شرايط تشكيل شركت هاي سهامي عام بيمه

9402

1394/02/23

       

13820807962023

1397/03/06

   

عليرضا نواريان

920123033

پيمان مرادي

 

مبنا احكام آثار اماره مديونيت

9410

1394/10/02

       

13820807962024

1397/03/06

   

هادي نعيمي

930310919

محمد اسكندري

 

حقوق و تعهدات متصدي حمل و نقل واقعي

9510

1395/10/01

       

13820807962022

   

هادي نعيمي

920618591

اميرحسين عسكري ديارجاني

 

بررسي تحليلي اعاده دادرسي بر اساس مقررات جديد

9511

1395/11/18

       

13820807962025

1397/03/06

   

محمد باقر قربانوند

940303722

زهرا عابديني

 

آثار و احکام تعذر ایفای تعهدات قراردادی

9602

1396/02/27

       

13820807962026

1397/03/09

   

عبداله کیایی

940269374

سید جمال الدین موسوی

 

مقایسه تعارض بینه و سند در فقه اسلامی و حقوق موضوعه با تاکید بر رویه قضایی

9604

1396/4/19

       

13820807962027

1397/03/27

   

محمد باقر قربانوند

94119100106

محمد صادق اشتری

 

مسئولیت مدنی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی جاده ها و معابر

9608

1396/08/04

       

13820807962028

1397/03/27

   

محمد باقر قربانوند

911052518

اصغر مهری

 

اصول حاکم بر اداره ساختمان مشاع

9503

1395/03/05

       

13820807962029

1397/03/27

   

فرهاد ادریسی

930384034

رقیه مرادی

 

شرایط و آثار بیمه مسئولیت مدنی وکلای دادگستری

9510

1395/10/01

       

13820807962030

1397/03/27

   

علیرضا نواریان

930333155

مریم محمدی

 

اسباب و آثار سقوط  دعوای مدنی

9410

1394/01/26

       

13820807962033

1397/04/23

   

محمدباقر قربان وند

920058007

مجید قدیری

 

اختلاط مفهوم اشاعه و شرکت در حقوق مدنی ایران و آثار آن

9609

1396/09/09

       

13820807962031

1397/04/11

   

سلمان ولیزاده

930374792

عباس نظری

 

بررسی وصی قرار دادن وکیل پس از انفساخ وکالت بلاعزل

9511

1395/11/18

       

13820807962032

1397/04/23

   

سلمان ولیزاده

940127155

ابوالحسن محمدی

 

وضعیت حقوقی معامله به قصد فرار از دین در حقوق موضوعه ایران

9409

1394/09/04

       

13820807962038

1397/06/06

   

سلمان ولیزاده

930443625

غلامعلی رجبی

 

تاثیر نکاح بر تابعیت

9503

1395/03/05

       

13820807962034

1397/06/04

   

پیمان بلوری

930319775

مجید عسگری

 

قلمرو اراده مشترک در تعیین ضمانت اجرای نقض تعهدات قراردادی در حقوق ایران

9608

1396/08/04

       

13820807961045

1397/06/05

   

هادی نعیمی

950001810

مهرناز رجایی

 

بررسی ماهیت حقوقی معاملات شرکتهای لیزینگ در نظام های قضایی  ایران و انگلیس

9608

1396/08/04

       

13820807962035

1397/06/05

   

عبدالله کیایی

940213403

پریسا تنوره

 

رابطه اصیل و فضول قبل و بعد از رد عقد فضولی

9606

1396/06/30

       

13820807962036

1397/06/05

   

عبدالله کیایی

950250130

علی محبی

 

بررسی مبانی فقهی و حقوقی ماده 1104 قانون مدنی و ضمانت اجرای آن

9608

1396/08/04

             

عبدالله کیایی

950252604

سیده مریم حسینی

 

آثار ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی و جایگاه آن در نظام قضایی ایران

9609

1396/09/09

       

13820807962043

1397/06/12

   

محمدباقر قربانوند

950010048

لیلا کریمی

 

صدای ضبط شده به عنوان دلیل اثبات

9410

1394/10/02

       

13820807962044

1397/06/12

   

محمدباقر قربانوند

9110800699

الهه تیموری

 

شرایط و آثار استفاده از رحم مادر جانشین در حقوق ایران

9612

1396/12/17

       

13820807962039

1397/06/06

   

سلمان ولیزاده

930595115

نیکان رجبلو

 

شرایط، احکام و آثار حقوقی آراء صادره از هیات رسیدگی به تخلفات اداری

9606

1396/06/30

       

13820807962040

1397/06/06

   

سلمان ولیزاده

950261421

فاطمه لطف الهی

 

آثار ادغام شرکت های تجاری

9303

1393/03/08

       

13820807962045

1397/06/12

   

علیرضا نواریان

910868678

جعفر صفری

 

میانی نظری الزام آور بودن قواعد حقوقی در اندیشه ی امانوئل کانت

9410

1394/10/02

       

13820807962046

1397/06/12

   

علیرضا نواریان

899092007

جهانگیر کریمی

 

بررسی موضوعات حقوق بین الملل خصوصی از منظر حقوق بشر

9508

1395/08/26

       

13820807962037

1397/06/06

   

پیمان بلوری

920566554

محمد محمودی

 

بررسی قاعده الزعیم غارم

9604

1396/04/19

       

13820807971025

1397/10/12

   

فرهاد ادریسی

940301435

مریم شهبازی

 

شرایط و آثار انحلال عقد اجاره مال موقوفه

9609

1396/09/09

       

13820807962041

1397/06/06

   

سلمان ولیزاده

950036335

حسین تاراسی

 

استمهال مدیون از سوی دادگاه در تعهدات مدنی و تجاری

9609

1396/09/09

             

عبدالله کیایی

950225280

حسن نجارها

 

مبانی و موارد فسخ قرارداد با وجود امکان الزام به اجرا

9508

1395/08/26

       

13820807962042

1397/06/12

   

هادی نعیمی

930401069

فرهاد مرادی

 

بررسی مبانی ماهیت و آثار قرارداد اختیار معامله در حقوق ایران

9609

1396/09/09

             

هادی نعیمی

950260228

طهماسب شهبازی

 

وضعیت زوجه نسبت به اموال حاصله در دوران زندگی مشترک

9511

1395/11/18

        13820807971024 1397.10.9    

فرهاد ادریسی

940066097

نرگس میرزایی

 

جایگاه اصل عدم زیادتی در حقوق ایران و فقه امامیه

9503

1395/03/01

             

فرهاد ادریسی

930360029

مصطفی محمدعلی

 

بررسی تصرفات ذوالخیار در فقه امامیه و حقوق ایران

9602

1396/02/27

             

فرهاد ادریسی

940203705

حسن کیانی

 

موجبات انحلال قضایی شرکتهای سهامی خاص

9501

1395/08/26

             

سلمان ولیزاده

940061934

قاسم اسکندری

 

آثار انتقال مورد معامله قبل از انحلال عقد

9612

1396/12/17

        13820807971021 1397.10.9    

سلمان ولیزاده

950451333

سیما افشار

 

نقض قابل پیش بینی قرارداد و آثار آن در حقوق ایران و انگلستان

9511

1395/11/18

        13820807971020 1397.10.9    

سلمان ولیزاده

940206862

هادی نیکخواه

 

مسئولیت مدنی مدیران باشگاه های ورزشی در قبال ورزشکاران

9606

1396/06/30

       

13820807962047

1397/06/14 

   

علیرضا نواریان

940020255

پروانه سردهاتی

 

بررسی خیارات قابل اعمال در قراردادهای مشارکت در ساخت

9612

1396/12/17

       

13820807962048

1397/06/14 

   

علیرضا نواریان

950120458

امیر مصطفوی

 

بررسی مقایسه ای مزایده و حراج در قوانین ممنوعه

9606

1396/06/30

             

علی ناصری

950251808

علی ناصری

 

بررسی فقهی و حقوقی اثبات و نفی نسب بر اساس دستو العمل اجرایی ماده 45 قانون ثبت احوال

9608

1396/08/04

             

عبدالله کیائی

950265975

ثریا گروسی

 

مطالعه رمزارزها در نظام حقوق کنونی

9508

1395/08/21

       

13820807962049

1397/06/17

   

سلمان ولیزاده

940047047

مهدی صادق بهاروند

 
بررسی قابلیت جبران ضرراقتصادی محض 9511 1395/11/18               هادی نعیمی 940165732 سمانه چراغی  
شرایط صدور، اوصاف و آثار حکم حجر در فقیه امامیه و حقوق ایران 9606 1396/06/30        

13820807971032

1397/10/20

    محمدباقر قربانوند 930529790 اعظم سادات رستگار جم  
مطالعه تطبیقی نفقه زوجه در حقوق ایران و مذاهب پنج گانه اسلامی 9602 1396/02/27               فرهاد ادریسی 940032343 محسن تقی لو  
شرایط واحکام خاص قراردادهای پیمانکاری  9612 1396/12/17        

13820807971012

1397/10/02

    حمید ششگل  910877765 مهدی آژند  
مسئولیت مدنی کادر درمانی غیرپزشک 9612 1396/12/17        

13820807971007

1397/08/29

    هادی نعیمی 950510901 ناصر حیدری  
مسئولیت ورزشکاران نسبت به یکدیگر در حین اعمال ورزشی(مسئولیت مدنی) 9612 1396/12/17        

13820807971035

1397/10/24

    سلمان ولیزاده 950504236 حسین عباسی  
بررسی حقوق متقابل زن و مرد در طلاق رجعی از دیدگاه فریقین 9609 1396/09/09        

13820807971010

1397/09/29

    عبداله کیایی 950086899 سکینه قاسم خانی  
جنبه اثباتی شهادت زنان 9703 1397/03/31        

13820807971037

1397/10/24

    محمدباقر قربانوند 950512891 سعید خاتمی  
مسئولیت مدنی شهرداری در قبال شهروندان و اشخاص ثالث 9612 1396/12/17        

13820807971011

1397/10/02

    سعید بیگدلی 950307399 روح اله پناهی  
بررسی شرایط تحقق اعمال وکالت زوجه در طلاق  9606 1396/6/30               عبداله کیایی 911040890 مرتضی بابایی  
تشریفات مناقصه واثار ان در حقوق ایران وموارد ابطال مناقصه . 9703 1397/3/31         13820807972006.1397/12/14     سلمان ولیزاده  950513591 امیرعلی عباسی  
معاذیر اجرای قرارداد در حقوق ایران و انگلیس 9602 1396/02/27         13820807971019 1397.10.5     مسعود البرزی ورکی 940237384 زکیه یارقلی  
شرایط اجرای حق و ضمانت اجراهای آن در حقوق ایران و فقه امامیه 9609 1396/09/09         13820807971016 1397.10.4     علیرضا نواریان 950166821 اکبر احمدی  
ضمان درک مبیع در رویه قضایی 9310 1393/10/03         13820807971017 1397.10.4     محمدباقر قربانوند 920113100 الهام ششگل  
احکام و آثار اظهارات مدیران شخص حقوقی به زیان شخص حقوقی 9606 1396/06/30         13820807971023 1397.10.9     سلمان ولیزاده 940278743 سکینه بیگدلی  
شرایط و آثار احسان به عنوان یکی از مسقطات ضمان 9612 1396/12/17         13820807971022 1397.10.9     سلمان ولیزاده 950514853 سعید اسمعیلی  
اعتبار شروط معافیت در قراردادهای بیمه در تجارت بین الملل 9609 1396/09/09               سلمان ولیزاده 940076804 فائزه مصطفوی  
بررسی شرایط مطالبه خسارت قراردادی و استثنائات آن با توجه به ماده 515 ق.ا.د.م 9612 1396/12/17        

13820807971028

1397/10/18

    سلمان ولیزاده 880666050 علیرضا محرمی  
شرایط ماهیت و آثار قبول یا رد ترکه توسط وراث 9703 1397/03/31               سلمان ولیزاده   پریا بیگدلی  
مسئولیت مدنی سبب مجمل 9310 1393/10/30        

13820807971040

1397/11/02

    سعید بیگدلی 890643118 بهنام تلخابی  
حقوق و تکالیف موسسان قبل و بعد از ثبت شرکت 9608 1396/08/04               سلمان ولیزاده 940104839 اسمعیل فرجی  
بررسی تزاحم ادله و راهکارهای آن در فقه و حقوق ایران 9612 1396/12/17         13820807911044.1397/11/08     فرهاد ادریسی   رباب اروجعلی زاده  
بررسی صحت و شرایط مسئولیت مدنی بانک مرکزی در برابر سپرده گذاران موسسات مالی پس از ورشکستگی 9706 1396/06/21        

13820807972016

1398/02/23

    محمدباقرقربانوند 950515720 سجاد قربانی  
بایدها و نبایدهای اخلاق و رفتار قضایی 9609 1396/09/09        

13820807971033

1397/10/20

    محمدباقر قربانوند 940145359 مینا بیگدلی  
پیشگیری و جبران خسارت ناشی از اسباب بازی 9612 1396/12/17        

13820807971029

1397/10/19

    سعید بیگدلی 940127567 سمیه جهان آرای قاراب  
بررسی رهن قضایی و تامین کیفری با نگاه به رویه قضایی موجود 9604 1396/08/04        

13820807971031

1397/10/20

    محمدباقرقربانوند 950451629 سیدمحمدرضاخلیلی  
اصل عدم ولایت اشخاص بر یکدیگر در قانون مدنی و فقه شیعه 9609 1396/09/09        

13820807971030

1397/10/20

    هادی نعیمی 950289068 احمد سلطانی  
اسباب زوال سمت بازرسی در شرکت سهامی 9511 1395/11/18               سلمان ولیزاده 940121046 عبداله میرزایی  
بررسی شرایط اعمال حق حبس زوجه در نکاح بواسطه عدم پرداخت مهریه 9608 1396/08/04        

13820807971036

1397/10/24

    فرید احمدیان مقدم 950009044 علی غفاری  
مبانی و مصادیق مسئولیت مدنی در کلام وحی 9703 1397/03/31         13820807972002.1397/11/24     فرهاد ادریسی 953000823 محسن فیروزی  
شرایط و ماهیت حقوقی فسخ شرکتهای تجاری 9706 1397/06/21               سلمان ولیزاده 950507868 رضا ذوالقدر  
تفاوت قرارداد اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی در معاملات بانکی 9407 1394/07/29        

13820807971039

1397/10/26

    عبدداله کیایی 920609843 حامد نورمحمدان  
مطالعه تطبيقي حق تعويض كالاي معيوب در حقوق ايران انگلستان 9511 1395/11/18        

13820807971014

1397/11/03

    هادي نعيمي 940014467 محمدكاظم بيات  
بررسي حقوقي ازدواج و طلاق ايرانيان در خارج از كشور 9612 1396/12/17        

13820807971041

 

1397/11/04

    فريد احمديان مقدم 950010140 ايوب نصيري  
ضابطه تعیین مورد تعهد 9609 1396/09/09        

13820807972019

1398/02/24

    عبدالله کیائی 950110671 رضا خوئینی  
مطالعه مقایسه ای مزایده در اجرای اسناد لازم الاجرا واجرای احکام دادگاه ها  9706 1397/06/21        

13820807972020

1398/02/25

    سلمان ولیزاده  930593686 مینا تقی لو   
اعسار از محکوم به دین ناشی از اسناد تجاری  9609 1396/09/09        

13820807972025

1398/02/31

    محمد باقر قربانوند  950242272 احمد رجبی   
 اوصاف ضررقابل جبران در مسئولیت مدنی  9502 1395/02/08        

13820807972022

1398/02/26

    سعید بیگدلی 930591745
محسن فتحعلی پور زنجانی  
   
 
مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات الکترونیک با تاکید بررویه قضایی 9703 1397/03/31        

13820807972038

1398/04/04

    سعید بیگدلی 911100169 مهدی فتحی  
جایگاه اصل زیادتی درحقوق ایران وفقه امامیه 9503 1395/03/08        

13820807972042

1398/04/09

    فرهاد ادریسی 930360029 مصطفی محمدعلی  
بررسی تاثیر قانون عادلانه آب درحفظ وذخیره سازی ابهای زیز زمینی 9706 1397/06/21        

138208079772043

1398/04/09

    فرهاد ادریسی 960012973 سید جلیل زمانی  
سوگند وتاثیر آن دراثبات ورد دعاوی درفقه وقوانین موضوعه 9712 1397/12/13        

13820807972047

1398/04/24

    پیمان بلوری 960265403 ابوالفضل صدرارا  
بررسی ادله اثبات دعوی دردعوای نفی نسب 9511 1395/11/18        

13820807972049

1398/04/26

    علیرضا نواریان 940218678 ابوالحسن اسدی  
مالکیت منابع معدنی درحقوق ایران ،انگلیس ،آمریکا 9508 1395/08/26        

13820807972048

1398/04/25

    سلمان ولیزاده 940263889 مجید مصطفوی  
شرایط وآثار انحلال عقد مستمر در حقوق ایران و فقه امامیه 9712 1397/12/13        

13820807972051

1398/04/31

    شهریار باقری 960089840 روح اله ناصر احمدی  
بررسی تطبیقی نخصص غیر لفظی درفقه وحقوق ایران 9608 1396/08/04        

13820807972064

1398/06/03

    فرهاد ادریسی 880851942 ذبیح اله گنجی تبار  
ماهیت وآثار انحلال اشاعه وتقیسیم مال مشاع 9712 1397/12/23        

13820807972068

1398/06/07

    شهریار باقری 960269766 محمدجواد محمدزاده  
جایگاه امانت وامانت قضایی در فقه امامیه 9602 1396/02/27        

13820807972074

1398/06/11

    محمدباقرقربانوند 940036556 سعید نوری نژاد  
وجوه افتراق واشتراک قانون سازمان حج واوقاف وقانون مدنی دروقف  9409 1394/09/04        

137820807972088

1398/06/23

    سلمان ولیزاده 920608044 هانیه نعمتی  
زمان انتقال ضمان معارضی در فقه اسلامی و حقوق ایران و اسناد بین اللمللی 9502 1395/02/08        

13820807972089

1398/06/23

    محمد هادی دارایی 911095937 بهروز قاسمی  
مقتضای ذات و اطلاق عقد حواله وتفات آن با برات 9308 1393/08/15        

13820807972036

1398/02/20

    هادی نعیمی 920020938 سید سعید نبوی  
احکام و آثار شرط صفت دربیع کلی 9711 1397/11/11        

1382080797220*90

1398/06/25

      930469766 یاشار رحمت پور  
شرایط آثار مسئولیت محض و جایگاه آن در حقوق موضوعه و فقه امامیه 9712 1397/12/23        

13820807972086

1398/06/21

    نواریان 950508653 ابوطالب زعی علیایی  
احکام و آثار شزط صفت در بیع مال کلی  9711 1397/11/11        

138208079722090

1398/0/25

    سلمان ولیزاده 930469766 یاشار رحمت پور  
 بررسی تطبیقی قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 و فقه امامیه نسبت به حقوق زوجین در طلاق  9803 1398/03/09        

13820807972012

1398/07/01

    علی اشرف سبحانی 960965763 مرتضی حبیبی  
 ماهیت آثار نقش شرط در دگرگونی مقتضای عقد در فقه امامیه در حقوق ایران  98329 1398/02/19        

13820807972095

1398/06/31

    دکتر نواریان 960028180 مسلم مرادی  
 شرایط و آثار مسئولیت محض و جایگاه آن در حقوق موضوعه و فقه امامیه  9712 1397/12/23        

13820807972086

1398/06/21

    دکتر نواریان 950508653 ابوطالب زعی علیلیی  
 موارد فسخ توسط مستاجر و آثار و احکام آن بر مبنای قانون روابط موجر و مستاجر  9612 1396/12/17        

13820807972103

1398/07/03

    دکتر نعیمی 920618570 سعید طاهری  
 وجوه افتراق واشتراک قانون سازمان حج واوقاف وقانون مدنی دروقف   9409 1394/09/04        

13820807972088

1398/06/23

    دکتر ولیزاده 920608044 هانیه نعمتی  
 شرایط و آثار بازداشت سهام و سهم الشرکه شرکتهای تجاری  9712 1397/12/13        

13820807972098

1398/06/31

    علی اشرف سبحانی 950498502 امیرحسین ملکی  
بررسی حقابه های زراعی وباغات 9403 1397/07/25        

13820807981001

1398/07/25

    سلمان ولیزاده 920618527 مجید بیگدلی  
مسئولیت مدنی پزشکان ،پیراپزشکان ومدیران فنی بیمارستان  9303 1393/03/08        

13820807981002

1398/07/25

    فرهادادریسی 911088512 بهناز اسمعیل زاده  
 بررسی رابطه مسئولیت مدنی مسئولین مدرسه درحقوق ایران وانگلیس  9511 1395/11/18        

13820807981005

1398/08/04

    هادی نعیمی 940245044 بهراد مهدیزاده  
مسئولیت مدنی دفتریاران رسمی در نظام حقوقی ایران 9511 1395/11/18        

13820807981006

1398/06/18

    سلمان ولیزاده 900797312 المیرا ستودهی زنوز  
تعدیل قراردادهادرقراردادهای پینانکاری 9612 1396/12/17        

13820807981008

1398/09/12

    سعیدبیگدلی 950059262 یونس سروری  
شرایط وآثار فسخ واقامه اسناد دردفاتر اسناد رسمی 9712 1397/12/13        

13820807981008

1398/09/11

    سلمان ولیزاده 950509917 رضاعباسی  
نوآوری های لایحه تجارت درخصوص حقوق وتعهدات ناشی از سند تجاری 97011 1397/11/11        

13820807971010

1398/10/09

    سلمان ولیزاده 910876515 ابوالفضل الله وردی  
فروش وکالتی 9307 1393/07/15        

13820807981012

1398/10/11

    سلمان ولیزاده 81016851 کاظم عطائی کوزانی  
ولایت در امور غیر مالی 9511 1395/11/18        

13820807981011

1398/10/11

    ابوالقاسم مهدیپور 940249354 جلال فرهنگیان  
راهکارهای قانونی وحمایتی تعدیل اراده یکطرفه مرد در طلاق با نگاهی به قانوم جدید حمایت خانواده 9706 1397/06/21        

13820807981013

1398/10/16

    هادی نعیمی 950516165 فریده شعبانپور  
جایگاه کارشناسی دررسیدگی داوری ورسیدگی قضایی 9403 1394/03/06        

138208079810119

1398/10/30

    ابوالقاسم مهدیپور 920632404 عیسی عسگری مقدم  
اعتراض به دستورصدور اجراییه ثبتی وعملیات اجرایی آن 9712 1397/12/23        

1382080798102

1398/10/30

    ابوالقاسم مهدیپور 960253033 اسفندیار صدیق  
شرکتهای تجاری عملی 9410 1394/10/02        

13820807981018

1398/10/30

    ولیزاسلمان ده 930373774 حسن میرابیون  
شرایط و قواعد خاص وفای به عهد در اسناد تجاری 9712 1397/12/23        

13820807981017

1398/10/30

    سلمان ولیزاده 960257092 اکرم نصیری  
 آثار حقوقی طرق نظارتی بانک مرکزی بر بانکهای عامل 9511 1395/11/18        

13820807981014

1398/10/19

    فرید احمدیان مقدم 891250450 حسن سپهری  
 

 

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه

نمره مقاله

مقاله -تعدادمقاله

 

نمره

تاریخ دفاع

کدشناسایی

استاد داور

استاد مشاور

استادراهنما

عنوان پایان نامه

شماره دانشجویی

نام ونام خانوادگی

                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                       

ناهید محبی

                       

جلال الدین محمدی

                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         

اداره ی مال غیر آن است که کسی مال غیر را به نفع و به حساب او اداره کند بدون اینکه از طرف صاحب مال نمایندگی داشته باشد ، چنان که کسی در غیبت همسایه خود و برای جلوگیری از تضرر او خانه وی را تعمیر کند یا برف آن را بریزد  یا اقدامات لازم برای حفظ اموال صغیری که ولی یا قیم ندارد به عمل آورد به نظر می رسد نهاد اداره ی مال غیر تنها ناظر به مال یا حتی دارایی که شامل اموال و بدهیها می شود نیست؛ بلکه به طریقی اولی اداره ی جان غیر را نیز شامل می شود به همین دلیل از مواردی که برای اداره ی مال غیر برای مثال می توان ذکر کرد آن است که بیماری به پزشک مراجعه کند و در مطب بر اثر شدت بیماری بیهوش می شود و پزشک برای نجات وی از مرگ داروهایی خریداری کند و مخارجی متحمل گردد. در این صورت بیمار نمی تواند از پرداخت مبلغی که برای خرید دارو  و معالجه او پرداخته شده است خودداری کند.

این تاسیس حقوق از حقوق فرانسه به حقوق ما راه یافته است. قانونگذار ایران نیز در تدوین ماده 306 به آن توجه کرده است. چرا که با بررسی سابقه فقهی این نهاد معلوم می شود که یک چنین نهادی با این عنوان در ابواب فقهی مشاهده نمی شود اگر چه در بسیاری از مثالهای بکار رفته توسط فقها چنین امری مشاهده می شود و اگرهم بتوان مبنایی برای این نهاد در حقوق اسلام پیدا کرد همان قاعده الضرورات تبیح المحظورات می باشد. بدین بیان که اصل عدم ولایت بر دیگری در امور مالی است و فقط در مواردیکه عدم دخالت در مال غیر مستلزم ورود ضروری ناروا باشد، این دخالت مباح می شود. وجود دو رکن دخالت مادی و عنصر معنوی قصد اداره برای تحقق این نهاد ضروری است و همچنین برخی شرایط همچون اختیاری بودن و ضروری بودن اداره و ناتوانی مالک از اداره نیز برای تحقق این نهاد لازم است. با توجه به این شرایط و ماهیت اداره مال غیر قلمرو آن نیز مشخص می شود و از برخی نهادهای مشابه همچون وکالت، لقطه و... نیز متمایز می گردد.

واژگان کلیدی: اداره مال غیر ، تصرفات مادی، تصرفات حقوقی،مسئولیت مدنی

     

16

1395/11/30

62620807958043

نعيمي

نواريان

سعيد بيگدلي

مسئولیت مدنی ناشی از اداره مال غیر

9290588428

نازنین زهرا اجلی 

جایگاه امانت وامانت قضایی در فقه امامیه