.::. اخذ کد پایان نامه .::.

دکتری زبان و ادبیات فارسی (جدول 2)

دکتری زبان و ادبیات فارسی

تاریخ: 1395/05/16 - 21:07


قابل توجه دانشکده ها

لطفا اطلاعات فرم (الف وب ) را در جدول 2 رشته ها ی مربوطه ثبت نمایید از تاریخ 1395/06/16 امکان بررسی جدول اول نخواهد بود

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
بررسی وتحلیل عناصر کهن الگویی درغزلیات شمس 9411 94/11/24    

62620101942002

1395/05/16

محمد غلامرضایی

مهری تلخابی

تورج عقدایی 930143308 سوزان کریمی نژاد
بازتاب افکار و اندیشه های عرفانی عطار در دیوان اشعار  9504 1395/04/19    

13820101951001

1395/08/02

تورج عقدایی 

نزهت نوحی

محمد غلامرضایی 930548712 رحیم نجفی 
نقد و بررسي روانشناختي كليات سعدي باتكيه بر آرا يونگ  9504 1395/04/19    

13820101951002

1395/08/04

دكترتلخابي

دكترعقدايي

قدمعلي سرامي 920555549 امير نيك سرشت
نماد واسطوره در آثار عطار باتكيه بر الهي نامه 9504 1395/04/19    

13820101951003

1395/08/10

دكتر عقدايي

دكتر تلخابي

دكتر غلامرضايي 930543810 ناهيدمحمدبيگي
چامعه شناسي ادبيات در كارنامه ي سپنج محمود آباد 9504 1395/04/19    

13820101951005

1395/08/20

دكتر غلامرضايي

دكتر تلخابي

دكتر عقدايي 930549502 زينب محمدزاده
تعامل زبان و معنا در غزلیات حافظ با تکیه بر نظریه ادبی یا کوبسن 9504 1395/04/19    

13820101951014

1395/11/19

محمد غلامرضایی

نزهت نوحی

تورج عقدایی 930550750 هما یمینی 
روانشناسی کمال در کلیات سعدی  9504 1395/04/19    

13820101951013

1395/11/19

محمد غلامرضایی

مهري تلخابي

تورج عقدایی 920555525 بهرام پور محمد علیزاده برکادهی
بازتاب ابعاد اجتماعي عرفان و تصوف در اسرارالتوحيد  9504 1395/04/19      

محمد غلامرضایی

نزهت نوحی

تورج عقدایی 930541633 شادي نعمتي
تعامل زبان و انديشه در آثار فارسي خواجه عبدالله انصاري بر پايه نظريه ارتباطي ياكوبسن 9510 1395/10/04      

تورج عقدايي

نزهت نوحي

محمد غلامرضايي 930549555 نسرين آقازاده تبريزي
                   

 

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی