.::. اخذ کد پایان نامه .::.

حقوق جزا(جدول 2)

حقوق جزا

تاریخ: 1395/05/16 - 19:39


مصظفی فردین        

قابل توجه دانشکده ها

لطفا اطلاعات فرم (الف وب ) را در جدول 2 رشته ها ی مربوطه ثبت نمایید از تاریخ 1395/06/16 امکان بررسی جدول اول نخواهد بود

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی   نام ونام خانوادگی
مطالعه تطبیقی ضنان عاقله با تاسیس های حقوقی مشابه درنظام های حقوق معاصر 9404 1394/09/28    

13820805972018

1398/04/09

  فرهاد ادریسی 930459483   بابک پیری
سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران درمبارزه با قاچاق کالا وارز با توجه به قانون مبارزه با قاجاق کالا وارذز مصوب 1392 9405 1394/05/13    

13820805972026

1398/06/10

  رفیع نژاد 920608597   بهمن فضلی
موانع اجرای حدود از منظر معاهدات بین المللی لازم الاجرا در نظام حقوق ایران  9611 1396/11/09    

13820805981001

1398/08/04

  فرهادادریسی 940024019   محمد علی ترابی
                     
 
مطالعه جرم شناختي قاچاق زنان در ايران 1393122 1393/12/02    

13820805952004

1396/01/27

  دكتر طغرانگار 911085102   علي محمدي نقدلو
نقش كاداستر در پيشگيري از جرايم در ايران با تاكيد بر آموزه هاي پيشگيري 139409282 1394/09/28  

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/10/07

1396/01/27

13820805952010   دكتر طغرانگار 920608586   حميدرضاملكي
پيشگيري وضعي در ارتباط با جرايم عليه خانواده 139409284 1394/09/28  

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/10/07

1396/01/27

13820805961010

1396/09/05

  دكتر طغرانگار 930432103   علي كرمي
    انتقال از جدول 1    

13820805952023

1396/03/17

  دكتر طغرانگار     صادق كريمي آقكند
بررسي علل گرايش بر جرايم جنسي مبتني بر رضايت و راه كارهاي پيشگيرانه 13940513 1394/05/13  

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/10/07

1396/01/27

13820805961022

1396/10/30

  حسن طغرا نگار 920045884   سميرا عليزاده
بررسي جرم تجاوز به عنف از نگاه جرم شناسي 13940214 1394/02/14  

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/10/07

1396/01/27

13820805952030

1396/05/03

   حسن طغرا نگار 920618594   رضا رضايي
بررسي حقوق زندانيان در ايران و اسناد بين الملل 139407211 1394/07/21  

 

 

13820805952005

1396/01/27

  علي پزشكي  910842059   سعيده صادقيلرنصرآبادي
نقش دسترسي به اطلاعات در مبارزه با جرايم اقتصادي 13942141 1394/02/14    

13820805952007

1396/01/27
 

  علي اعظم رفيع نژاد 920608574   عباس  حنيفه لو
مجازات هاي جايگزين حبس در پرتو قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 1394051323 1394/05/13    

13820805952008

1397/01/27
 

  علي اعظم رفيع نژاد 920608565   سيدحسين موسوي منش
نقش شوراي امنيت سازمان ملل متحد در عدالت دادگاه هاي بين المللي  139402142 1394/02/14  

 

 

13820805952006

1396/01/27
 

  علي پزشكي 920617879   فريده طاهرخاني
تحولات جنون به عنوان يكي از عوامل رافع مسئوليت كيفري در قانون مجازات سال 1392 1394051321 1394/05/13  

ظرفيت استاد راهنما پر است

95/11/09

96/01/27

1396/02/14

13820805952015

  علي اعظم رفيع نژاد 920608549   مهدي منصوري
بررسي و تحليل تاثير بازي هاي كامپيوتري بر ارتكاب جرم در دانش آموزان استان زنجان 13950117 1395/01/17  

ظرفيت استاد راهنما پر است

95/11/09

1396/01/27

 

13820805952016

1396/02/14

  علي اعظم رفيع نژاد 930315075   مهدي سميعي راد
مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در پرتو قانون مجازات اسلامي 1392 139407212 1394/07/21  

ظرفيت استاد راهنما پر است

95/11/09

1396/01/27

13820805952028

1396/04/27

  علي اعظم رفيع نژاد 920632320   سيد جليل موسوي رسولي
حقوق دفاعي متهم در فرايند دادرسي نظامي 139501172 1395/01/17  

ظرفيت استاد راهنما پر است

95/11/19

96/01/27

13820805952014

1396/02/09

  علي پزشكي 930281194   محمدحنيفه نظري
مباني و نحوه مسئوليت كيفري در رسانه هاي الكترونيكي ايران 139505171 1395/05/17  

ظرفيت استاد راهنما پر است

95/11/19

1396/01/27

13820805961006

1396/08/20

  حسن طغرا نگار 930349684   محمد گوهري
موانع عدم مداخله ديوان كيفري بين المللي در خصوص فجايع غزه 139501171 1395/01/17    

13820805951023

1395/11/19

  پيمان بلوري 930588325   هادي مرادي
جايگاه خسارت معنوي ناشي از ارتكاب جرم در حقوق جزاي ايران 1394092811 1394/09/28  

 

13820805951024

1395/11/24

  رضا فاني 910848099   محمدرسولي خورشيدي
سياست جنايي ايران در قبال تباني در معاملات دولتي با تاكيد بر معاملات نيروهاي مسلح 13940928 1394/09/28  

ظرفيت استاد راهنما پر است

95/11/19

96/01/27

13820805952036

1396/06/02

  علي اعظم رفيع نژاد 930387894   مجيد مجيدي فر
تحليل نهاد تامين كيفري و نظارت قضايي در حقوق كيفري ايران با نگاهي به قانون آئين دادرسي كيفري سال 1392 1394051310 1394/05/13  

ظرفيت استاد راهنما پر است

95/11/19

95/11/25

95/12/10

96/02/04

96/02/18

96/03/04

96/04/22

13820805952031

1396/05/03

  اكبر نايب زاده 911054791   نوراله محمدرضايي
سياست جنايي ايران در قبال جرايم مالياتي 1394051312 1394/05/13  

ظرفيت استاد راهنما پر است

95/11/19

13820805952037

1396/06/02

  علي اعظم رفيع نژاد 920608040   فرحناز فضلي
بررسي مسئوليت كيفري توليد كنندگان كالاي غير استاندارد در حقوق جزاي ايران 1394092810 1394/09/28    

13820807951063

1395/11/19

  فرهاد ادريسي 930286372   امير عبدالعلي زاده فرد تبريزي
اصل تناسب جرم و مجازات در حقوق بين الملل كيفري 13940721 1394/07/21  

ظرفيت استاد راهنما پر است

1396/01/27

13820805952017

1396/02/25

  علي پزشكي 920029993   سجاد بسطامي
بررسي مسئوليت كيفري ناشي از حوادث پزشكي با تكيه بر خشونتهاي ورزشي 95051722 1395/05/17  

ظرفيت استاد راهنما پر است

1396/01/27

13820805952045

1396/06/28

ن حسن طغري نگار 920608576   ولي هادي
ميانجيگري كيفري در پرتو قانون 1392آيين دادرسي كيفري و نقش آن در قضازدايي 94092821 1394/09/28  

ظرفيت استاد راهنما پر است

1396/01/27

13820805952026

1396/04/19

ن حسن طغري نگار 911101642   محسن جعفري
تحولات سن مسئوليت كيفري در قانون جديد مجازات اسلامي 9405 1394/05/13    

13820805952009 

1396/01/30
 

ن ادريسي 920037470   ليلا پزشكي
نقش كاداستر در پيشگيري از جرايم در ايران با تاكيد بر آموزه هاي پيشگيري 9405 1394/05/13    

13820805952010 

1396/01/30
 

ن وليزاده 920608586   حميدرضا ملكي
مطالعه نقش مشاركت مردم با پليس پيشگيري از جرم در شهرستان مشكين شهر 9407 1394/07/21    

13820805952011 

1396/01/30
 

ن شهبازي 930383579   پروين رزمجوجلودار
مطالعه تطبيقي دادرسي ويژه نوجوانان در حقوق كيفري ايران و فرانسه 9407 1394/07/21  

ظرفيت استاد راهنما پر است

96/01/30

13820805952024

1396/03/22

ن پزشكي 920608054   رقيه حاتمي
جايگاه عدالت ترميمي در پرتوآيين دادرسي كيفري و قانون مجازات اسلامي جديد 9409 1394/09/28  

ظرفيت استاد راهنما پر است

96/01/30

13820805952029

1396/04/28

ن پزشكي 930426749   ناهيد داودپور
مقايسه دادگاه كيفري بين المللي و دادگاههاي موردي يوگوسلاوي سابق و رواندا از منظر جرايم داخل در صلاحيت اين محاكم 9409 1394/09/28    

13820805952012 

1396/01/30
 

ن بلوري 920608555   ذكريا سرابي
بررسي معماري و شهرسازي زنجان و تاثير آن در پيشگيري از جرم 9409 1394/09/28    

13820805952013

1396/01/30
 

ن صدفي 930293998   رباب كراني
بررسي جامعه شناختي عملكرد فعاليت هاي پليس مكان محور در پيشگيري از جرم (مطالعه موردي شهر زنجان ) 139407211 1394/07/21    

13820805952018

1396/03/01

  مهدي قديمي 9303760211   سيدهادي موسوي
بررسي جامعه شناختي پديده زورگيري در سطح شهر زنجان به لحاظ حقوقي و جرم شناختي 139407212 1394/07/21    

13820805952019

1396/03/01

  مهدي قديمي 920608591   مهدي شكوري
اشكال رفتار مجرمانه منجربه جرايم عليه تماميت جسماني در نظام كيفري ايران 139405131 1394/05/13    

13820805961008

1396/08/30

  علي اعظم رفيع نژاد 911057364   حكيم حسيني
نقش جنسيت در ارتكاب جرم از نظر جرم شناسي 13951171 1395/01/17    

13820805952027

1396/04/27

  علي اعظم رفيع نژاد 930435880   جواد مرسلي
بررسي قرار بازداشت موقت در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 139407212 1394/07/21    

13820805961009

1396/08/30

  علي اعظم رفيع نژاد 920014693   اكرم بلبلي سنبل آبادي
رويكرد قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 به پيشگيري وضعي 139407211 1394/07/21    

13820805961013

1396/10/03

  علي اعظم رفيع نژاد 920579985   سعيد قاسمي
مطالعه جرم شناختي عوامل سرقت (با تكيه بر عوامل اكولوژيك و محيطي) 13940532 1394/05/13    

13820805952020

1396/03/01

  شهبازي 920011467   زينب قاضي خانلو ثاني
جايگاه علم قاضي با توجه به قانون مجازات اسلامي و قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392 1395011721 1395/01/17    

13820805952021

1396/03/09

  فرهاد ادريسي 930523178   محسن الوندي غياثوند
تحولات قانون مجازات اسلامي جديد راجع به مهدورالدم و قلمرو آن 1395051720 1395/05/17    

13820805952022

1396/03/09

  فرهاد ادريسي 930534936  

علينقي پورعباس

تبين عوامل فردي ،خانوادگي و اجتماعي مرتبط با جرايم خشن در بين زندانيان زندان چوبيندر شهرستان قزوين 1393122 1393/12/02    

13820805952025

1396/03/24

  مهدي قديمي 911026640   رمضان آذريشن
نقش بازپرس و تحولات مربوط به اختيارات بازپرس در پرتو قانون آيين دادرسي كيفري 1392 139472120 1394/07/21    

13820805961023

1396/10/30

  علي اعظم رفيع نژاد 920608059   ليلا ميرزائيان
بررسي مباني و نحوه تعين مجازات متناسب در حقوق جزاي ايران  139405320 1394/05/13    

13820805962006

1396/01/20

  علي اعظم رفيع نژاد 920019942   مهين رجبي
مطالعه تطبيقي جرايم مديران شركت هاي سهامي در حقوق ايران و انگلستان 1395011720 1395/01/17    

13820805952032

1396/05/08

  علي پزشكي 930525540   حمزه قرباني
تبيين رابطه و تعامل ميان بازپرس و دادستان در پرتو قانون آئين دادرسي كيفري سال 92 1395051721 1395/05/17    

13820805952035

1396/05/28

  علي پزشكي 930419625   نادر برومند
رويكرد قانون مجازات اسلامي 1392 به طرق اثباتي در جرايم مستوجب حد 139409281 1394/09/28    

13820805952033

1396/05/10

  فرهاد ادريسي

930601511

  سارا باش افشار
تبيين جرمشناختي عوامل موثر برنگرش كارشناسان نسبت به پيشگيري از وقوع جرايم شهري (در بين كارشناسان معماري و شهر سازي شهرداري تبريز 139402143 1394/02/14    

13820805952034

1396/05/10

  ذبيح اله صدفي 920033290   نصيبه بلورچي تبريز
بررسي مكانيزم محاكمه جرائم ارتكابي توسط داعش در دادگاه كيفري بين المللي 139505151 1395/05/15    

13820805952038

1396/06/11

  علي پزشكي 920608571   داود رضايي
موارد ،شرايط و آثار صدور بازداشت موقت در قانون ايين دادرسي كيفري 1392 139402141 1394/02/14    

13820805961007

1396/08/29

  علي پزشكي 920072213   پرويز جهاني
بررسي مبان و نحوه تعيين مجازات متناسب در حقوق جزاي ايران 139402142 1394/02/14    

13820805962007

1397/01/20

  علي اعظم رفيع نژاد 920140446   خديجه كردلو
تحليل حقوقي و جرم شناختي قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بي سرپرست و بد سرپرست 1392 13932021 1393/12/02    

13820805962012

1397/02/17

  علي اعظم رفيع نژاد 920026434   زينب ابراهيم پور
بررسي مجازات اعدام در جرايم تعزيري در حقوق ايران 139510142 1395/10/14    

13820805962014

1397/02/31

  علي اعظم رفيع نژاد 940126875   مهدي شفائي
مطالعه تطبیقی سقط جنین درفقه امامیه و اهل سنت  9511 پ 1395/11/07    

13820805952039

1396/06/14

  فرهاد ادریسی 940054813   سیدمجتبی میرموسوی
حمایت کیفری از محیط زیست شهری در نظام کیفری ایران  951014 1395/10/14    

 

13820805952043

1396/06/26

  علی اعظم رفیع نژاد 940065798   مجید لطیفی
مسئولیت کیفری پلیس ناشی از نقض حقوق شهروندی 9505 پ 1395/05/17    

13820805961011

1396/09/12

  علی پزشکی 940008921   مسعود نصرت آبادی 
قلمرو شرط برائت پزشک در قراردادهای پزشکی و تاثیر آن در مسئولیت کیفری پزشک 9505 پ 1395/05/17    

13820805961012

1396/09/30

  علی پزشکی 940007718   سمیه قرنی تمای 
اصل علنی بودن دادرسی کیفری در آیین دادرسی جدید و مطالعه 9402 پ 1394/02/14    

13820805961029

1396/11/07

  علی پزشکی 920576377   ناصر پاچیده 
خشونت علیه زنان در فقه امامیه و تاثیر آن در قوانین کیفری ایران  960115 پ 1396/01/15    

13820805952040

1396/06/19

  فرهاد ادریسی 940095880   معصومه ملائی یگانه
رويكرد حقوق كيفري شكلي ايران به كشف جرم توسط سگ ها و تجهيزات جرم ياب 951107 1395/11/07    

13820805952041

1396/06/21

  علي افراسيابي 940081129   افضل كريمي
مسئوليت كيفري ناشي از امتناع از انجام وظايف قانوني توسط مامورين دولتي 950517 1395/05/17    

13820805961001

1396/07/05

  علي پزشكي 920608626   ولي اله كلانتري
قاعده درءو جايگاه آن در پرتوي قانون مجازات اسلامي 1392 951107 1395/11/07    

13820805952042

1396/06/23

  فرهاد ادريسي 940090158   حسين جعفري بيرون
رويكرد حقوق كيفري به انشعابات غير مجاز در شركت هاي آب و فاضلاب 951107 1395/11/07    

13820805961002

1396/07/11

  داود اسلامي 940177277   حميد حسنلو
مطالعه تطبیقی حمایت از زنان بزه دیده در حقوق ایران و انگلستان 951014 1395/10/14    

13820805952044

1396/06/27

  علی افراسیابی 940082290   نسرین سهروردی
تحولات راجع به قصاص نفس در قانون مجازات اسلامی 1392 95117 1395/01/17    

13820805961003

1396/07/15

  فرهاد ادریسی 930509513   ثریا شعبانی
بررسی تفاوت دیه زن و مرد با توجه به ق.م.ا و قانون بیمه اجباری دارندگان وسیله نقلیه 95117 1395/01/17    

13820805961017

1396/10/18

  فرهاد ادریسی 930390131   محمدامین خدمتی زارع
پیشگیری غیرکیفری از بزه دیدگی اطفال و نوجوانان 9524 1395/10/24    

13820805961005

1396/08/16

  داود اسلامی 940077684   ایرج قدم یاری
پلیس اطفال و نقش آن در کاهش جرایم اطفال و جمعیت کیفری آن 9517 1395/05/17    

13820805961028

1396/11/05

  حسن طغرانگار 930448354   بهروز آقاجانلو
بررسی جرایم مربوط به نقض حقوق مالکیت فکری در فضای مجازی 9507 1395/11/07    

13820805962026

1397/05/26

  علی اعظم رفیع نژاد 940130473   اکبر روان بد
مفهوم رشد در حقوق کیفری ایران با تکیه بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 9501 1395/01/17    

13820805961018

1396/10/18

  فرهاد ادریسی 930590365   محمد صفری
بررسی تطبیقی قتل با فعل نوعا کشنده در حقوق ایران و انگلستان 9505 1395/05/17    

13820805962001

1396/11/19

  علی پزشکی 930292150   محمدرضا فاطمی
بررسی جرایم علیه آب در نظام کیفری ایران   1395/10/14    

13820805962008

1397/01/20

  علی پزشکی 940074689   ناصر صادقی
جرم تخریب اموال در حقوق کیفری ایران 9505 1395/05/17     كد دارد   علی پزشکی 930593109   سیدمیثم موسوی همپا
نقش و جايگاه وزارت كشور در پيشگيري از جرم 9312 1393/12/02    

13820805961027

1396/11/05

  فرهاد ادريسي 911089696   ليلا محمدي
رويكرد قانون آيين دادرسي كيفري 1392 به قرار بازداشت موقت 9510 1395/10/14    

13820805961016

1396/10/14

  داود اسلامي 940118263   بهزاد حسني
بررسي جرم زدايي از جرايم مرتبط با وظايف و اختيارات وزارتخانه ها 9405 1394/05/13     كد دارد   سلمان طاهري 920588482   الهام اصل زعيم
اخلال در امنيت هواپيما از منظر حقوق داخلي و بين الملل 9501 1395/01/17    

13820805961015

1396/10/14

  پيمان بلوري 930495986   فريبرز بيگدلي
ارجاع به كارشناسي و اعتبار آن در امور كيفري 9511 1395/11/07    

13820805962037

1397/06/15
 

  علی اعظم رفيع نژاد 940254402   اميربازرگان
بررسي قاعده درء در پرتو فقه اماميه و قانون مجازات اسلامي 9601 1396/01/15    

13820805961019

1396/10/19

  فرهاد ادريسي 940287756   عباس عمراني
سياست جنائي مشاركتي در اسلام 9501 1395/01/17    

13820805961020

1396/10/19

  فرهاد ادريسي 930286569   ابوالفضل مهرعليان
بررسي ضرورت تشكيل پرونده شخصيت با توجه به قانون مجازات اسلامي 92 9501 1395/01/17    

13820805962036

1397/06/14 

  رفيع نژاد 930473371   سعيد طهماسبي
بررسي مباني فقهي و قانوني اهدا اعضا پيش و پس از قصاص نفس 9510 1395/10/14    

13820805961021

1396/10/24

  فرهاد ادريسي 940263400   موسي قاسمي
بررسي نقش دادستان در تضمين حقوق بزه ديده و مطالعه تطبيقي آن در حقوق ايران و فرانسه 9405 1394/05/13    

13820805961014

1396/10/14

  افراسيابي 911100205   مريم فولادي منصوري
قضازدایی در امور کیفری از منظر فقهی و بررسی آن در نظام حقوقی فعلی ایران 9510 1395/10/14    

13820805961034

1396/11/16

  فرهاد ادریسی 940016030   مسعود محمدی
بررسی جایگاه و حجیت علم قاضی در جرایم حدی 9510 1395/10/14    

13820805961033

1396/11/14

  فرهاد ادریسی  940254542   سیف اله اصلانی
مطالعه تطبیقی حمایت کیفری از ناتوانان بزه دیده در حقوق ایران و انگلستان 9601 1396/01/15    

13820805961024

1396/10/30

  داود اسلامی 940091406   سپیده مرسلی
بررسی اعمال قواعد مربوط به تعدد جرم در پرتو قانون مجازات اسلامی 1392 9511 1395/11/17    

13820805961025

1396/10/30

  داود اسلامی 940134745   نسرین محمدیاری
مطالعه جرم شناختی عوامل موثر در قاچاق کالا در مناطق مرزی 9510 1395/10/14    

13820805961026

1396/11/05

  علی افراسیابی 940237561   فرهاد اموت
رسالت سازمانهای مردم نهاد در قبال جایم علیه اطفال و نوجوانان  9501 1395/01/17    

13820805962003

1396/12/22

  حسن طغرانگار 930463023   داود بابائی
خسارت زدایی از متهمان و محکومان بی گناه در حقوق ایران 95001 1395/01/17    

13820805971017

1397/10/18

  علی رفیع نژاد 930378960   آیت اله خدابنده لو
معیارهای دادرسی عادلانه ناظر بر توقیف متهم 9501 1395/01/17         اعظم رفیع نژاد 930489219   مهدی حسن بیگی
تحلیل فقهی و حقوقی اجرای کیفر حد در راستای اهدای عضو 9501 1395/01/17    

13820805961030

1396/11/12

  سلمان ولیزاده 930496753   نقی علیزاده
بررسی میزان فاصله اجتماعی بین پلیس و مردم و عوامل مرتبط با آن در بین مردم نقده 9409 1394/09/28    

13820805961031

1396/11/12

  مهدی قدیمی 930338520   یعقوب مسلمی
رویکرد قانون مجازات اسلامی 1392 به جرم زدایی  9601 1396/01/15    

13820805961032

1396/11/12

  داود اسلامی 940235210   بهاره سلطانی

جبران خسارات مادي و معنوي در جرايم خشونت آميز(اسيدپاشي)توسط دولت

 

9409 1394/09/28    

13820805962019

1397/03/22

  علي پزشكي 930395330   رقيه قاسمي زرنكشي
مطالعه تطبيقي حمايت كيفري از كودكان در حقوق ايران و اسناد بين المللي 9510 1395/10/14    

13820805962031

1397/06/10

  علي پزشكي 930420246   رقيه نقدي
نقش و جايگاه امارات قانوني در حقوق كيفري ايران 9501 1395/01/17    

13820805971003

1397/07/19

  علي پزشكي 930477746   مهدي اجلي
پيشگيري وضعي كلاهبرداري رايانه اي 9606 1396/06/23    

13820805962032

1397/06/11

  علي افراسيابي 940293885   مجيد آخوندي
بررسي جرائم مرتبط با احزاب سياسي در حقوق ايران 9409 1394/04/28    

13820805971004

1397/08/28

  علي پزشكي 9205579901   سميه آقايي
امكان سنجي  دفاع از حقوق متهم توسط دادستان در قانون آيين دادرسي كيفري 9510 1395/10/14    

13820805962044

1397/06/31

  علي اعظم رفيع نژاد 940252925   جلال محمودي
تخفيف مجازات و تحولات آن در قانون مجازات اسلامي 1392 9606 1396/06/23    

13820805962016

1397/03/06

  علي افراسيابي 940277602   بهروز بهره بر
مسئوليت كيفري ناشي از اختلالات رواني غير از جنون در حقوق جزاي ايران 9501 1395/01/17    

13820805962011

1397/02/16

  علي افراسيابي 930507869   عباس عماري
نقش شهرسازي و معماري در پيشگيري از وقوع جرم و ارتقاءامنيت عمومي شهروندان 9312 1393/12/02    

13820805962002

1396/12/15

  مظفرالدين شهبازي 9211322210   علي هاشمي منفرد
پیشگیری جرم از طریق طراحی محیطی در مناطق حاشیه نشین، مورد مطالعه: منطقه صفرآباد شهر زنجان 9606 1396/06/23    

13820805962004

1396/12/22

علی اعظم رفیع نژاد محسن کلانتری 911099685   حسام کیومرثی اجیرلو
بررسی خدمات عمومی بعنوان مجازات جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی 1392 9601 1396/01/15    

13820805962005

1396/12/22

  محمودرضا فروحی 940091910   محمد بیات
بررسی حبس ناشی از عدم پرداخت محکوم به در پرتو قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 9501 1395/01/17         علی اعظم رفیع نژاد 930301430   ولی کاظم لو
بررسی جرایم و مجازات های اخلال کنندگان در تاسیسات گاز کشور 9510 1395/10/14    

13820805972010

1398/02/19

  علی اعظم رفیع نژاد 930608146   امیر امامی
تحولات حقوق متهم در برخورداری از وکیل در مرحله تجدیدنظر در حقوق ایران و فرانسه 9409 1394/09/28     13820805971006.1397/9/7   علی پزشکی 930446003   اعظم تجدد محمدعلیخانی
بررسی بزه دسترسی غیرمجاز به اطلاعات در قانون جرایم رایانه ای 9501 1395/01/17         علی اعظم رفیع نژاد 930453243   اصغر مقدم
تحولات راجع به طرق فوق العاده اعتراض به احکام در آئین دادرسی کیفری 1392 9409 1394/09/28         علی پزشکی 930444724   مهدی دامن افشان
رويكرد قانون مجازات اسلامي 1392 به لوث        

13820805962009

1397/01/26

  فرهاد ادريسي     ابوالفضل ميرزايي پور
بررسي تطبيقي قسامه در حقوق كشورهاي اسلامي 9510 1395/10/14    

13820805962013

1397/02/19

  فرهاد ادريسي 940264282   سيدمحمدهاشم موسوي
ابلاغ در امور كيفري در پرتو قانون آيين دادرسي كيفري 1392 9511 1395/11/07         سلمان وليزاده 940030545   محمدتقي اميري
جایگاه حریم خصوصی در کشف جرم و تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران 9510 1395/10/14         علی اعظم رفیع نژاد 940033705   علیرضا بهرامی
نهادینه سازی فرزند خواندگی و نقش آن در پیشگیری از وقوع جرم 9505 1395/05/17    

13820805962017

1397/03/06

  حسن طغرانگار 920578983   مریم ایزدی
دستاوردهای درجه بندی مجازاتها در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 9510 1395/10/14    

13820805962020

1397/03/27

  علی پزشکی 940014580   نسرین شهبازی
صلاحیت شوراهای حل اختلاف بر امور کیفری 9606 1396/06/23    

13820805962030

1397/06/10

  علی پزشکی 940302477   نغمه غلامی
بررسی جرم شناختی همسر کشی در زنجان 9501 1395/01/17    

13820805962015

1397/03/05

سلمان ولیزاده ربابه پورجبلی 930343726   ابراهیم آقاجانلو
مصونيت كيفري نمايندگان سياسي در پرتو حقوق داخلي و اسناد 9409 1394/09/28    

13820805962018

1397/03/08

 

  پيمان بلوري 930402154   روح اله خاكعلي
وظایف و اختیارات بازپرس با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری جدید 9405 1394/05/13         علی اعظم رفیع نژاد 920112030   اندیشه محمدی
بررسی جرائم ارتکابی و کلای دادگستری ناشی از وظایف و کالتی در حقوق جزای ایران 9606 1396/06/23   ظرفيت استاد راهنما پر است 13820805972002.1397/12/07   مهدی سلیمانی 910909187   الناز نیک پور کهنه شهری
تحلیل و واکاوی علل فردی بزهکاری در بین زندانیان بزه سرقت در شهر زنجان 9511 1395/11/07    

13820805962022

1396/04/26

  ذبیح اله صدفی 940076236   ابوذر انصاری
بررسی مبانی فقهی جرایم مرتبط با محیط زیست 9510 1395/10/14    

13820805962023

1397/04/26

  فرهاد ادریسی 940275142   سیده مریم موسوی بابایی
رویکرد مشارکتی در سیاست جنایی ایران 9511 1395/11/07    

13820805962041

1397/06/20

  علی افراسیابی آذر 940010611   علیرضا حسنی
حمایت از حقوق بزه دیدگان و شهود در قانون  ایران و اسناد بین الملل 9405 1394/05/13         علی پزشکی 920608037   پریسا نصیری فرد
بررسی موازین قانونی رعایت حقوق شهروندی در مورد بزهکاران پس از آزادی از زندان 9510 1395/10/14    

13820805962021

1397/04/25

  داود اسلامی 940447748   مهدی خاصی
تبیین جرم شناختی عوامل موثر بر نگرش به کانون های جرم خیز ( در بین نیروهای انتظامی و کلانتری های سطح شهر قیدار) 9510 1395/10/14    

13820805962028 

1397/06/07
 

  ذبیح اله صدفی 940212902   رضا کبودخانی
نقش بزه دیده در تعیین و اعمال کیفر در حقوق جزای ایران  9601 1396/01/15    

13820805962024

1397/04/26

  داود اسلامی 940026441   بهزاد خدایی
بررسی و تحلیل جرم انگاری حداکثری در نظام کیفری ایران 9511 1395/11/07    

13820805962038

1397/06/15

  علی افراسیابی 930401525   غزاله گوزلیان
تبیین جرم شناختی عوامل موثر بر نگرش مجرمین به جرایم خشن(در بین زندانیان زندان شهر زنجان) 9511 1395/11/07    

13820805962029

1397/06/07 

  ذبیح اله صدفی 940444436   سعید آهنی
تدابیر کیفری برای حمایت از حقوق کودک در برابر مجازات و تنبیه بدنی 9505 1395/05/17    

13820805962025

1397/04/27

  داود اسلامی 930329595   آرش حبیب پور
سیاست کیفری ایران در قبال ارتکاب جرایم قاچاق کالا و ارز توسط اشخاص حقوقی 9510 1395/10/14    

13820805962027

1397/06/06

  فرهاد ادریسی 940021389   رضا مظفری
قتل غیر مسلمان توسط مسلمان از منظر فقه شیعه 9611 1396/11/18    

13820805962035

1397/06/12

  فرهاد ادریسی 940010651   نسرین معجزاتی
گذشت شاکی در قانون مجازات اسلامی 92 9601 1396/01/15    

13820805971019

1397/10/24

  هادی نعیمی 940162763   لیلا رشیدی
جایگاه عرف در حقوق کیفری نوین ایران 9511 1395/11/07     138208055972006.1398/02/04   علی پزشکی 940012048   سیده بهاره مرتضوی
تحلیل و واکاوی علل فردی بزهکاری در بین زندانیان بزه سرقت در شهر زنجان 9511 1395/11/07    

  13820805962022

1397/04/26

  ذبیح اله صدفی 940076236   ابوذر انصاری
بررسی مبانی فقهی و قانونی بزه قتل عمد از طریق ترک فعل 9510 1395/10/14         فرهاد ادریسی 940105981   لیلا عذیری
مسئولیت کیفری ناشی از پزشکی از راه دور در حقوق ایران 9606 1396/06/23    

13820805972011

1398/02/19

  علی اعظم رفیع نژاد 940117848   فریده والی
نقش مدیریت زندان در کاهش جرایم و آسیب های اجتماعی 9501 1395/01/17    

13820805962033

1397/06/12
 

  ربابه پورجبلی 930358178   حسین علی صادقی فرد
قواعد عمومی دیه ی منافع در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 9212 1392/12/13    

13820805962034

1397/06/12

  فرهاد ادریسی 910855134   لیلا والی جم
قانون امر به معروف و نهی ازمنکر از منظر حقوق شهروندی 9510 1395/10/14         فرهاد ادریسی 940177454   میلاد رحمانی
بررسی مبانی فقهی و حقوقی ارتکاب فعل حرام 9606 1396/06/23    

13820805971014

1397/10/12

  فرهاد ادریسی 960098455   داوود محمدی
بررسی جرلئم مربوط به نقض مالکیت فکری در فضای دیجیتال 9501 1395/01/17     13820805971027.97/11/08   علی اعظم رفیع نژاد 930373082   زهرا زرین صف
بررسی موانع ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی در پرونده های کیفری و راهکارهای آن 9510 1395/10/14    

13820805962039

1397/06/15

  داود اسلامی 940306690   سلمان رشیدی
رویکرد حقوق کیفری ایران به جرم انگاری جرایم بین المللی 9601 1396/01/15    

13820805962040

1397/06/20

  پیمان بلوری 930309103   مهدی نصیری
سیاست های کیفری قانون گذار در جرایم و مجازاتهای نیروهای مسلح 9611 1396/11/07    

13820805962042

1397/06/20
 

  علی افراسیابی 930331643   حسین امانی اختصار
بررسی جنایت تبعیض نژادی در حقوق جزای ایران و مطالعه تطبیقی آن در حقوق بین الملل 9409 1394/09/28    

13820805962043

1397/06/20

  پیمان بلوری 900814542   یوسف حاجیلو
سیاست جنایی ایران در حمایت از حیوانات 9612 1396/12/09         علی افراسیابی 940184470   محرمعلی قاسمی
بررسی "موانع اجرای عدالت" کیفری بین المللی در ارتباط با جرایم بین المللی 9601 1396/01/15       علی افراسیابی علی پزشکی 940039752   امید قربانی
تکالیف و وظایف ضابطان دادگستری در رابطه با حقوق شاکی و متهم در قانون آئین دادرسی کیفری 9510 1395/10/14    

13820805972007

1398/02/11

  علی پزشکی 940273993   ابوالفضل یوسفی
چالشهای رعایت فرض بی گناهی در قانون ایین دادرسی کیفری 9601 1396/01/15    

13820805971002

1397/07/05

  داود اسلامی 940178394   لیلا شیخلو
جرائم نو ظهور و رويكرد قوانين كيفري ايران به آنها 9601 1396/01/15    

13820805971007

1397/09/07

  داود اسلامي 940070556   وحيد رحماني
تعليق اجراي مجازات با توجه به قانون مجازات اسلامي 1392 9407 1394/07/21    

13820805972012

1397/02/19

  علي اعظم رفيع نژاد 920576518   اكبر عبداللهي تركماني
بررسی فقهی - حقوقی جرم آدم ربایی و گروگانگیری 9606 1396/06/23     13820805972005.1398/01/21   فرهاد ادریسی 940032588   میثم تقی لو
سیاست جناییایران درخصوص جرایم علیه منابع طبیعی -جنگل ها ومراتع  9501 95/1/17    

13820805972023

1395/06/03

  علی پزشکی 920077766   صلاح اسلامی گنگچین
ابلاغ درامورکیفری در پرتوقانون ایین دادرسی کیفری 1392 9511 95/11/7    

13820805971005

1397/08/29

  سلمان ولیزاده 940030545   محمد تقی امیری
بررسی تطبیقی مبانی جرم انگاری در اسلام و غرب 9312 1393/12/02    

13820807972014

1398/02/10

  فرهاد ادریسی 920121780   مهدی اسکندری
بررسی تحولات کیفری در قانون بیمه اجباری  9510 1395/10/14         علی پزشکی   940124785   مسیح اله سلطانی 
سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال بیماران روانی بزهکار- بزه دیده 
 
9601 96/1/15    

13820805972014

1398/02/31

  علی پزشکی  940090573   سیده مرضیه موسوی 
تحلیل وبررسی تعلیق مراقبتی در قانون مجازات اسلامی 1392 9601 1396/1/15     13820805971010 1397.10.5   محمود رضا فروحی  940065108   حمید صداقتی نیا
بررسی مسئولیت دولت در جبران خسارت بزه دیدگان در حقوق ایران  9606 1396/06/23     13820805971009 1397.10.05   داود اسلامی  940250381   صغری بیگدلی 
مطالعه میزان تاثیر پذیری قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از جرم شناسی مدرن .  9601 1396/01/15    

13820805971013

1397/10/11

  علی افراسیابی  930418414   مهدی هدایت 
سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با قاچاق کالا وارز با توجه به قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز مصوب 1392 9405 1394/05/13         علی اعظم رفیع نژاد  920608597   بهمن فضلی 
خسارات مازاد بردیه در حقوق ایران با تاکید بر مقررات بیمه  9511 1395/11/17    

13820805971016

1397/10/18

  فرهاد ادریسی  940016913   یاشار نوروزی
بررسی علل افزایش وقوع سرقت خودرو در استان زنجان در دهه 90 9510 1395/10/14    

13820805971011

1397/10/05

  ذبیح اله صدفی 940085249   مجید اسکندری
مسئولیت کیفری ناقلین بیماریهای مسری مهلک در قوانین جزایی ایران  9510 1395/10/14    

13820805972020

1398/04/30

  علی پزشکی  940303251   مونا عبایی خیاط 
تحولات راجع به طرق فوق العاده اعتراض به احکام در آئین دادرسی کیفری 1392 9409 1394/09/21    

13820805971012

1397/10/10

  علی پزشکی 930444724   مهدی دامن افشان
جایگاه عرف در حقوق کیفری نوین ایران 9511 1395/11/07         علی پزشکی 940012048   سیدبهاره مرتضوی
وظایف و اختیارات بازپرس با توجه به قانون آئین دادرسی کیفری جدید 9405 1394/05/13    

13820805971018

1397/10/20

  پیمان حسین زاده 920112030   اندیشه محمدی
مجازاتهای تکمیلی در پرتو قانون مجازات 1392 9511 1395/11/07         سلمان ولیزاده 930431487   شبنم فتحی اصل
بررسی"موانع اجرای عدالت"کیفری بین المللی در ارتباط با جرایم بین المللی 9601 1396/01/15    

13820805971020

1397/10/26

  علی افراسیابی 940039752   امید قربانی
چالش های رسیدگی ترافعی در دادگاه ها براساس قانون آیین دادرسی کیفری سال 92 9611 1396/11/23    

13820805971023

1397/10/27

  علی افراسیابی 940036375   معصومه کریمی
وظايف و اختيارات دادستان دادگاه كيفري بين المللي در تحقق عدالت كيفري بين المللي 9601 1396/01/15         علي افراسيابي 940271235   نريمان ادهمي
بررسي بزه دسترسي غير مجاز به اطلاعات قانون در جرائم رايانه اي 9501 1395/01/17    

13820805971024

1397/10/30

  پيمان حسين زاده 930453243   اصغر مقدم
بررسي تحولات كيفري در قانون بيمه اجباري 9510 1395/10/14    

13820805971025

1397/10/30

  علي پزشكي 940124785   مسيح اله سلطاني
مطالعه تطبيقي ضمان عاقله با تاسيس هاي حقوقي مشابه در نظام هاي حقوقي معاصر 9409 1394/09/28         فرهاد ادريسي 930459483   بابك پيري
بررسي جرائم ارتكابي وكلاي دادگستري ناشي از وظايف وكالتي در حقوق جزاي ايران 9606 1396/06/13         مهدي سليماني 910909187   الناز نيك پور كهنه شهري
تخفيف و تشديد مجازات مرتكبين جرم هاي مرتبط با مواد مخدر و روان گردان در حقوق ايران 9312 1393/12/02         علي پزشكي 911075630   سعيد صادقيان
بررسي حبس ناشي از عدم پرداخت محكوم به در پرتوي قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي 1394 9501 1395/01/17    

13820805971026

1397/11/04

  علي اعظم رفيع نژاد 930301430   ولي كاظم لو
وظایف واختیارات دادستان دادگاه کیفری بین المللی در تحقق عدالت کیفری بین المللی  9601 1397/01/15     13820805972001.1397/12/01   علی افراسیابی  940271235   نریمان ادهمی 
شیوه های حمایت از محکومان زن در فرایند کیفری  9407 1394/07/21     13820805972003.1397/12/08   حسن طغری نگار  920608548   حجت اله بازدار
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ارتباط باجرایم رایانه ای  9606 1396/06/23    

13820805972016

1398/03/01

  علی افراسیابی  940277518   لیلا محرمی 
جرمشناسی مجازاتهای تبعی (موضوع ماده 25قانون مجازات اسلامی ) 9601 1396/01/15    

13820805972025

1398/06/20

  علی افراسیابی  940040245   الهه حصاری اوچ حصار 
انعکاس قواعد غیر امره در قانون ایین دادرسی کیسفری  1392مصوب  9601 1396/01/15         علی پزشکی  940270065   رحیم اجاقلو 
مسئولیت کیفری مشاوران املاک در نظام کیفری ایران 9601 1396/01/15    

13820805972024

1398/06/09

  سلمان ولیزاده 940038708   احمد نوروزی
جرایم رایانه ای علیه اطفال از نگاه جرم شناسی  9615 1396/01/15    

13820805972008

1398/02/12

  علی افراسیابی  960254801   مهدی کرمی 
حمایت از حقوق بزه دیدگان وشهود در قانون ایران واسنتد بین االملل  9405 1394/05/13    

13820805972009

1398/2/17

  علی پزشکی  920608037   پریسا نصیری فرد 
تعلیق اجرای مجازات باتوجه به قانون مجازات اسلامی 1392 9420 1394/07/31    

13820805972012

1397/02/19

  علی اعظم رفیع نژاد  576518   اکبر عبداللهی ترکمانی 
سیاست جنایی ایران در پیشگری از جرایم علیه عفت واخلاق عمومی  9510 1395/10/14    

13820805972013

1398/02/23

  پیمان حسین زاده  940060521   مصطفی فردین 
بررسی وتحلیل مبانی فقهی وحقوقی بزه مصرف مسکر درقانون مجازات اسلامی 1392 9711 1397/11/14    

13820805972015

1398/02/31

  پیمان حسین زاده 940175627   سحردستگیری میانجی
سیاست جنایی ایران در حمایت از حیوانات 9612 1396/12/09    

13820805972017

1398/03/01

  علی افراسیابی 940184470   محرمعل قاسمی
تخفیف وتشدید مجازات مرتکبین جرم های مرتبط با مواد مخدر وروان گردان در حقوق ایران 9312 1393/12/02    

13820805972022

1398/04/31

  علیرضا نواریان 911075630   سعید صادقیان
بررسی تطبیقی ارث زوجه درحقوق ایران ومذاهب خمسه 9612 1396/12/17    

13820807972071

1398/06/10

  فرهااد ادریسی 950506575   مهدی نجفی
بررسی موانع ومشکلات اجرای حبس الکترونیکی درزندانهای زنجان 9407 1394/07/21    

13820805972027

1398/06/13

  علی پزشکی 920608634   داود رجبی زاده میرک آباد
حقوق بزه دیده در فرایند ایین دادرسی کیفری در ایران وانگلستان 9505 1395/05/17    

13820806972001

1398/06/16

  رفیع نزاد 93500387   زهرا مهدی فر
بررسی کارکرد گروههای فرهنگی دینی در پیشگیری از ارتکاب جرم 9501 1397/01/17    

13820805972030

1398/06/16

  فرهاد ادریسی 930441877   ابوالفضل شجاعی
صلاحیت اضافی در پرتو قانون آیین دادرسی کیفری سال1392 9606 1396/06/23    

13820805972032

1398/06/25

  علی اعظم رفیع نژاد 940035748   فرج اله اسدی
بررسی علل اطاله دادرسی درشعب ویژه قاچاق تعزیرات حکومتی 9606 1396/06/23    

13820805981002

1398/09/11

  علی پزشکی 940064467   محمدعلی رزاقی

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی