.::. اخذ کد پایان نامه .::.

حقوق جزا(جدول 2)

حقوق جزا

تاریخ: 1395/05/16 - 14:57


قابل توجه دانشکده ها

لطفا اطلاعات فرم (الف وب ) را در جدول 2 رشته ها ی مربوطه ثبت نمایید از تاریخ 1395/06/16 امکان بررسی جدول اول نخواهد بود

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
تجاوز به عنف با بررسی تطبیقی در حقوق ایران ،انگلیس و فرانسه 9409 1394/02/14    

62620805951006

1395/09/24

  حسن پاشازاده 911040944 بهزاد احمدی
بررسی عوامل ارتکاب جرم قاچاق کالا در استان آذربایجان غربی و راه های پیشگیری از آن  93112 93/12/2    

62620805942019

1395/07/06
 

  مظفر شهبازی  920018428 اصغر جاریحانی 
بررسی جایگاه علم قاضی در آیین دادرسی جدید 9412 1394/12/14  

 

62620805951004

1395/09/09

  ادریسی  920618512

میرزا باباعلی خانی 

حقوق متهم در پرتو قانون آین دادرسی کیفری جدید و مطالعه تطبیقی آن در حقوق انگلیس  93122 1393/12/12    

62620805951001

1395/8/05

  علی پزشکی  920579888 حسین آباطی زاده 
مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران با تکیه بر قانون مجازات اسلامی 1392 93122 1393/12/02    

62620805951002

1395/08/05

  علی پزشکی  920113710 روح اله محبوبی 
اسباب،شرایط وآثار صدور قرار موقوفی تعقیب در قانون آیین دادرسی کیفری1392 9312 1393/12/02    

62620805951003

1395/09/07

  پزشکی 911103331 مجید محمودی
شرایط و آثار اعاده دادرسی کیفری بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری1392 9312 1393/12/02    

13820805951012

1395/10/06

  پزشکی 911024819 مهدی پاشایی
رویکرد قانون مجازات اسلامی 1392 به استفاده از مجازات زندان و شیوه ی اجرای آن  2409 1394/09/28    

13820805951001

1395/08/05

  رفیع نژاد  920579014 نازیلا  حاتمی پیرمراد
تبین مسئوولیت آمر و مامور در قانون بکارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح در موارد ضروری  9409 1394/09/28    

13820805951006

1395/09/14
 

  طغرانگار 930382964 حمید حمیدی مرمتی 
قاعده منع محاکمه و مجازات  مجدد در حقوق جزا بین الملل و حقوق داخلی 9402 1394/02/12    

13820805951013

1395/10/06
 

  پزشکی 920576640 بهزاد شریفی آس
مطالعه جرم شناختي قاچاق زنان در ايران 1393122 1393/12/02    

13820805952004

1396/01/27

  دكتر طغرانگار 911085102 علي محمدي نقدلو
سياست جنايي ايران در پيشگيري از جرم پول شويي 13950517 1395/05/17    

13820805951002

1395/08/13

  دكتر احد باقرزاده 930591868 عباداله شاه محمدي
                   
نقش كاداستر در پيشگيري از جرايم در ايران با تاكيد بر آموزه هاي پيشگيري 139409282 1394/09/28  

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/10/07

1396/01/27

    دكتر طغرانگار 920608586 حميدرضاملكي
تحليل جرمشناسي سرقت هاي به عنف در حقوق ايران وكانادا 139409283 1394/09/28  

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/10/07

1396/01/27

    دكتر طغرانگار 911076882 احمدمهاجرين
پيشگيري وضعي در ارتباط با جرايم عليه خانواده 139409284 1394/09/28  

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/10/07

1396/01/27

    دكتر طغرانگار 930432103 علي كرمي
بررسي فقهي و حقوقي جبران خسارات حاصله از اشتباهات قاضي در امور كيفري 139409285 1394/09/28    

62620805951007

1395/10/04

  دكتر ادريسي 930471311 سعيد محمودي عين الدين
سياست كيفري ايران در قبال پديده بازاريابي شبكه اي و هرمي غير قانوني 139409286 1394/09/28    

13820805951003

1395/08/13

  دكتر رفيع نژاد 930386504 اميرحسين محمدي
بررسي تحولات راجع به اقدامات تاميني و تربيتي بر اساس قانون جديد 1392 139409287 1394/09/28    

13820806951002

1395/08/13

  دكتر رفيع نژاد 930352867 سعيد غلامي
نحليل آثار برچسب زني كيفري در جامعه با تاكيد بر نقش نيروي انتظامي به عنوان ضابط قضايي 139409288 1394/09/28    

13820805951005

1395/09/14
 

  دكتر طغرانگار 930424007 معرفت اله جوزي
تبيين جرم شناسي عوامل موثر بر گرايش جوانان به سرقت به عنف (از نظر افسران پليس آگاهي و كلانتري هاي استان البرز 13931112 1393/11/12    

13820805951004

1395/08/25

ن دكتر صدفي 920165696 علي محمدي
مقايسه تطبيقي جرايم عليه اطفال در حقوق موضوعه ايران ،فقه اماميه و اسناد بين المللي 13940214 1394/02/14    

13820805951008

1395/09/29
 

  فرهاد ادريسي 911110002 مهدي سعادتي
سياست جنايي اسلام در خصوص جرايم منافي عفت 13940513 1394/05/13    

13820805951011

1395/10/02

  فرهاد ادريسي 930479899 محسن باريك آبي
تببن جرم شناختي عوامل موثر بر نگرش مجرمين نسبت به بازپروري محيط زندان (در بين محكومين به مجازات حبس در زندان هاي استان زنجان 13940928 1394/09/28    

13820805951009

1395/09/29

  ذبيح اله صدفي 930625632 عبداله مهديخاني
رويكرد كشورهاي اسلامي به ديوان كيفري بين المللي و چالشهاي فراروي آن 13940928 1394/09/28  

 

13820805951018

1395/11/09
 

  علي پزشكي 930505778 يوسف رسولي
بررسي و مقايسه ي حقوق دفاعي  متهم در اساسنامه ي دادگاه كيفري بين المللي و قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392 13940513 1394/05/13  

 

13820805951019

1395/11/09

  علي پزشكي 920029210 مهدي رهبان
بررسي علل گرايش بر جرايم جنسي مبتني بر رضايت و راه كارهاي پيشگيرانه 13940513 1394/05/13  

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/10/07

1396/01/27

    حسن طغرا نگار 920045884 سميرا عليزاده
بررسي تطبيقي اقتضاي تعقيب در حقوق كيفري ايران و فرانسه با تاكيد بر قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392   13940928 1394/09/28    

13820805952002

1395/12/16

  حسن طغرا نگار 910611100 علي قربانيان
بررسي عوامل موثر در تكرار جرم در خصوص جرايم مواد مخدر در شهر زنجان 13940928 1394/09/28    

13820805951010

1395/09/29
 

  مظفرالدين شهبازي 930292985 ناصر تاران
ضوابط تحقق شروع به جرم در پرتو قانون مجازات اسلامي مصوب 92 13940513 1394/05/13    

13820805852001

1395/12/09

  علي پزشكي 920582409 جعفر يگانه مغانلو
اصل صلاحيت مبتني برتابعيت قرباني جرم در پرتو ق . م . ا مصوب 1392و چالش هاي آن 13940721 1394/07/21    

13820805951014

1395/10/07
 

  علي اعظم رفيع نژاد 920608606 كمال سرداري
بررسي جرم تجاوز به عنف از نگاه جرم شناسي 13940214 1394/02/14  

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/10/07

1396/01/27

     حسن طغرا نگار 920618594 رضا رضايي
تحولات راجع به عنصر معنوي قتل عمد در پرتو قانون مجازات اسلامي 1392 13940928 1394/09/28    

13820805951020

1395/11/14

  علي اعظم رفيع نژاد 920608623 امير نوربخش
قواعد خاص حاكم بر تعقيب جرايم نظامي 13950117 1395/01/17  

 

13820805951021

1395/11/14

  علي اعظم رفيع نژاد 930313192 مجيد محمدوردي
بررسي پديده همجنسگرايي در حقوق  كيفري ايران 139407212 1394/07/21    

13820805951022

1395/11/14

  علي اعظم رفيع نژاد 920608632 عزيزاله سرواني زنجاني
تبين جرم شناختي عوامل موثر بر گرايش جوانان به قتل عمد (دربين خانواده هاي مرتكبين قتل عمد در استان كردستان در طي پنج سال اخير) 139322 1393/12/02    

13820805951015

1395/10/29

  ذبيح اله صدفي 920038976 زيبا منصوري
تبيين جرم شناختي عوامل موثر بر گرايش زندانيان به تكرار جرم (دربين محكومين به حبس مستقر در حوزه زندان شهر تبريز)) 1394051320 1394/05/13    

13820805951016

1395/10/29

  ذبيح اله صدفي 920107541 محمدرضا رجبعلي پور نعلكار
بررسي جرم زدايي از جرايم مرتبط با وظايف و اختيارات وزارتخانه ها 1394051322 1394/05/13    

13820805951017

1395/10/29

  حميد شش گل 920588482 الهام اصل زعيم
بررسي حقوق زندانيان در ايران و اسناد بين الملل 139407211 1394/07/21  

 

 

13820805952005

1396/01/27

  علي پزشكي  910842059 سعيده صادقيلرنصرآبادي
نقش دسترسي به اطلاعات در مبارزه با جرايم اقتصادي 13942141 1394/02/14    

13820805952007

1396/01/27
 

  علي اعظم رفيع نژاد 920608574 عباس  حنيفه لو
مجازات هاي جايگزين حبس در پرتو قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 1394051323 1394/05/13    

13820805952008

1397/01/27
 

  علي اعظم رفيع نژاد 920608565 سيدحسين موسوي منش
نقش شوراي امنيت سازمان ملل متحد در عدالت دادگاه هاي بين المللي  139402142 1394/02/14  

 

 

13820805952006

1396/01/27
 

  علي پزشكي 920617879 فريده طاهرخاني
تحولات جنون به عنوان يكي از عوامل رافع مسئوليت كيفري در قانون مجازات سال 1392 1394051321 1394/05/13  

ظرفيت استاد راهنما پر است

95/11/09

96/01/27

    علي اعظم رفيع نژاد 920608549 مهدي منصوري
بررسي و تحليل تاثير بازي هاي كامپيوتري بر ارتكاب جرم در دانش آموزان استان زنجان 13950117 1395/01/17  

ظرفيت استاد راهنما پر است

95/11/09

1396/01/27

    علي اعظم رفيع نژاد 930315075 مهدي سميعي راد
مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در پرتو قانون مجازات اسلامي 1392 139407212 1394/07/21  

ظرفيت استاد راهنما پر است

95/11/09

1396/01/27

    علي اعظم رفيع نژاد 920632320 سيد جليل موسوي رسولي
حقوق دفاعي متهم در فرايند دادرسي نظامي 139501172 1395/01/17  

ظرفيت استاد راهنما پر است

95/11/19

96/01/27

    علي پزشكي 930281194 محمدحنيفه نظري
مباني و نحوه مسئوليت كيفري در رسانه هاي الكترونيكي ايران 139505171 1395/05/17  

ظرفيت استاد راهنما پر است

95/11/19

1396/01/27

    حسن طغرا نگار 930349684 محمد گوهري
موانع عدم مداخله ديوان كيفري بين المللي در خصوص فجايع غزه 139501171 1395/01/17    

13820805951023

1395/11/19

  پيمان بلوري 930588325 هادي مرادي
جايگاه خسارت معنوي ناشي از ارتكاب جرم در حقوق جزاي ايران 1394092811 1394/09/28  

 

13820805951024

1395/11/24

  رضا فاني 910848099 محمدرسولي خورشيدي
سياست جنايي ايران در قبال تباني در معاملات دولتي با تاكيد بر معاملات نيروهاي مسلح 13940928 1394/09/28  

ظرفيت استاد راهنما پر است

95/11/19

96/01/27

    علي اعظم رفيع نژاد 930387894 مجيد مجيدي فر
تحليل نهاد تامين كيفري و نظارت قضايي در حقوق كيفري ايران با نگاهي به قانون آئين دادرسي كيفري سال 1392 1394051310 1394/05/13  

ظرفيت استاد راهنما پر است

95/11/19

95/11/25

95/12/10

96/02/04

    اكبر نايب زاده 911054791 نوراله محمدرضايي
سياست جنايي ايران در قبال جرايم مالياتي 1394051312 1394/05/13  

ظرفيت استاد راهنما پر است

95/11/19
    علي اعظم رفيع نژاد 92060804 فرحناز فضلي
بررسي مسئوليت كيفري توليد كنندگان كالاي غير استاندارد در حقوق جزاي ايران 1394092810 1394/09/28    

13820807951063

1395/11/19

  فرهاد ادريسي 930286372 امير عبدالعلي زاده فرد تبريزي
تبيين جرم شناختي عوامل موثر بر گرايش كاربران شبكه هاي اينترنتي به پورنوگرافي (در بين كاربران مراجعه كننده به كافي نت هاي شهرستان ابهر) 139501172 1395/01/17    

13820805951025

1395/11/27

  ذبيح اله صدفي 930449174 بهروز موحدي
بررسي راهكارهاي جلوگيري از جرم فرار مالياتي با تكيه بر قانون مالياتهاي مستقيم (مطالعه موردي اداره كل امور مالياتي استان البرز ) 139501171 1395/01/17    

13820805951026

1395/11/27

  حميد شش گل 930342821 منصور مكوندي
اصل تناسب جرم و مجازات در حقوق بين الملل كيفري 13940721 1394/07/21  

ظرفيت استاد راهنما پر است

1396/01/27

    علي پزشكي 920029993 سجاد بسطامي
امكان سنجي خصوصي سازي زندانها در ايران 95051721 1395/05/17    

13820805952003

1395/12/16

  حسن طغري نگار 930375735 محسن محمودي
بررسي مسئوليت كيفري ناشي از حوادث پزشكي با تكيه بر خشونتهاي ورزشي 95051722 1395/05/17  

ظرفيت استاد راهنما پر است

1396/01/27

  ن حسن طغري نگار 920608576 ولي هادي
ميانجيگري كيفري در پرتو قانون 1392آيين دادرسي كيفري و نقش آن در قضازدايي 94092821 1394/09/28  

ظرفيت استاد راهنما پر است

1396/01/27

  ن حسن طغري نگار 911101642 محسن جعفري
تحولات سن مسئوليت كيفري در قانون جديد مجازات اسلامي 9405 1394/05/13    

13820805952009 

1396/01/30
 

ن ادريسي 920037470 ليلا پزشكي
نقش كاداستر در پيشگيري از جرايم در ايران با تاكيد بر آموزه هاي پيشگيري 9405 1394/05/13    

13820805952010 

1396/01/30
 

ن وليزاده 920608586 حميدرضا ملكي
مطالعه نقش مشاركت مردم با پليس پيشگيري از جرم در شهرستان مشكين شهر 9407 1394/07/21    

13820805952011 

1396/01/30
 

ن شهبازي 930383579 پروين رزمجوجلودار
مطالعه تطبيقي دادرسي ويژه نوجوانان در حقوق كيفري ايران و فرانسه 9407 1394/07/21  

ظرفيت استاد راهنما پر است

96/01/30

  ن پزشكي 920608054 رقيه حاتمي
بررسي رويكرد قانون آيين دادرسي كيفري1393 به عدالت ترميمي 9409 1394/09/28  

ظرفيت استاد راهنما پر است

96/01/30

  ن پزشكي 930426749 ناهيد داودپور
مقايسه دادگاه كيفري بين المللي و دادگاههاي موردي يوگوسلاوي سابق و رواندا از منظر جرايم داخل در صلاحيت اين محاكم 9409 1394/09/28    

13820805952012 

1396/01/30
 

ن بلوري 920608555 ذكريا سرابي
بررسي معماري و شهرسازي زنجان و تاثير آن در پيشگيري از جرم 9409 1394/09/28    

13820805952013

1396/01/30
 

ن صدفي 930293998 رباب كراني
                   
                   

 

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
                      سعید ابراهیم پور
                      مجید اوجاقلو
                      یونس ارجمند قجور
                      سید مهدی موسوی
      17 1395/11/30 62620805942012 يوسف مجتهدي افراسيابي علی اعظم رفیع نژاد تحول مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 920123077 الهام سادات قریشی
      18 1395/11/30 13820805951002 افراسيابي پزشكي احد باقرزاده سیاست جنایی ایران در پیشگیری از جرم پول شویی 930591868 عباداله شاه محمدی
      16 1395/11/25 62620805951007 عبدي خسروي ادريسي بررسی فقهی و حقوقی جبران خسارات حاصله از اشتباهات قاضی در امور کیفری 930471311 سعید محمودی عین الدین
      16.5 1395/11/27 13820805951014 افراسیابی یوسف مجتهدی       علی اعظم رفیع نژاد اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت قربانی جرم در پرتو قانون مجازات اسلامی  مصوب 1392 و چالش های آن 920608606 کمال سرداری