.::. اخذ کد پایان نامه .::.

حقوق جزا(جدول 2)

حقوق جزا

تاریخ: 1395/05/16 - 15:00


        زربيقفلفلبي

قابل توجه دانشکده ها

لطفا اطلاعات فرم (الف وب ) را در جدول 2 رشته ها ی مربوطه ثبت نمایید از تاریخ 1395/06/16 امکان بررسی جدول اول نخواهد بود

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
مطالعه جرم شناختي قاچاق زنان در ايران 1393122 1393/12/02    

13820805952004

1396/01/27

  دكتر طغرانگار 911085102 علي محمدي نقدلو
نقش كاداستر در پيشگيري از جرايم در ايران با تاكيد بر آموزه هاي پيشگيري 139409282 1394/09/28  

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/10/07

1396/01/27

13820805952010   دكتر طغرانگار 920608586 حميدرضاملكي
پيشگيري وضعي در ارتباط با جرايم عليه خانواده 139409284 1394/09/28  

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/10/07

1396/01/27

    دكتر طغرانگار 930432103 علي كرمي
    انتقال از جدول 1    

13820805952023

1396/03/17

  دكتر طغرانگار   صادق كريمي آقكند
رويكرد كشورهاي اسلامي به ديوان كيفري بين المللي و چالشهاي فراروي آن 13940928 1394/09/28  

 

13820805951018

1395/11/09
 

  علي پزشكي 930505778 يوسف رسولي
بررسي و مقايسه ي حقوق دفاعي  متهم در اساسنامه ي دادگاه كيفري بين المللي و قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392 13940513 1394/05/13  

 

13820805951019

1395/11/09

  علي پزشكي 920029210 مهدي رهبان
بررسي علل گرايش بر جرايم جنسي مبتني بر رضايت و راه كارهاي پيشگيرانه 13940513 1394/05/13  

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/10/07

1396/01/27

    حسن طغرا نگار 920045884 سميرا عليزاده
بررسي تطبيقي اقتضاي تعقيب در حقوق كيفري ايران و فرانسه با تاكيد بر قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392   13940928 1394/09/28    

13820805952002

1395/12/16

  حسن طغرا نگار 910611100 علي قربانيان
بررسي عوامل موثر در تكرار جرم در خصوص جرايم مواد مخدر در شهر زنجان 13940928 1394/09/28    

13820805951010

1395/09/29
 

  مظفرالدين شهبازي 930292985 ناصر تاران
ضوابط تحقق شروع به جرم در پرتو قانون مجازات اسلامي مصوب 92 13940513 1394/05/13    

13820805852001

1395/12/09

  علي پزشكي 920582409 جعفر يگانه مغانلو
اصل صلاحيت مبتني برتابعيت قرباني جرم در پرتو ق . م . ا مصوب 1392و چالش هاي آن 13940721 1394/07/21    

13820805951014

1395/10/07
 

  علي اعظم رفيع نژاد 920608606 كمال سرداري
بررسي جرم تجاوز به عنف از نگاه جرم شناسي 13940214 1394/02/14  

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/10/07

1396/01/27

13820805952030

1396/05/03

   حسن طغرا نگار 920618594 رضا رضايي
تحولات راجع به عنصر معنوي قتل عمد در پرتو قانون مجازات اسلامي 1392 13940928 1394/09/28    

13820805951020

1395/11/14

  علي اعظم رفيع نژاد 920608623 امير نوربخش
قواعد خاص حاكم بر تعقيب جرايم نظامي 13950117 1395/01/17  

 

13820805951021

1395/11/14

  علي اعظم رفيع نژاد 930313192 مجيد محمدوردي
بررسي پديده همجنسگرايي در حقوق  كيفري ايران 139407212 1394/07/21    

13820805951022

1395/11/14

  علي اعظم رفيع نژاد 920608632 عزيزاله سرواني زنجاني
تبين جرم شناختي عوامل موثر بر گرايش جوانان به قتل عمد (دربين خانواده هاي مرتكبين قتل عمد در استان كردستان در طي پنج سال اخير) 139322 1393/12/02    

13820805951015

1395/10/29

  ذبيح اله صدفي 920038976 زيبا منصوري
تبيين جرم شناختي عوامل موثر بر گرايش زندانيان به تكرار جرم (دربين محكومين به حبس مستقر در حوزه زندان شهر تبريز)) 1394051320 1394/05/13    

13820805951016

1395/10/29

  ذبيح اله صدفي 920107541 محمدرضا رجبعلي پور نعلكار
بررسي جرم زدايي از جرايم مرتبط با وظايف و اختيارات وزارتخانه ها 1394051322 1394/05/13    

13820805951017

1395/10/29

  حميد شش گل 920588482 الهام اصل زعيم
بررسي حقوق زندانيان در ايران و اسناد بين الملل 139407211 1394/07/21  

 

 

13820805952005

1396/01/27

  علي پزشكي  910842059 سعيده صادقيلرنصرآبادي
نقش دسترسي به اطلاعات در مبارزه با جرايم اقتصادي 13942141 1394/02/14    

13820805952007

1396/01/27
 

  علي اعظم رفيع نژاد 920608574 عباس  حنيفه لو
مجازات هاي جايگزين حبس در پرتو قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 1394051323 1394/05/13    

13820805952008

1397/01/27
 

  علي اعظم رفيع نژاد 920608565 سيدحسين موسوي منش
نقش شوراي امنيت سازمان ملل متحد در عدالت دادگاه هاي بين المللي  139402142 1394/02/14  

 

 

13820805952006

1396/01/27
 

  علي پزشكي 920617879 فريده طاهرخاني
تحولات جنون به عنوان يكي از عوامل رافع مسئوليت كيفري در قانون مجازات سال 1392 1394051321 1394/05/13  

ظرفيت استاد راهنما پر است

95/11/09

96/01/27

1396/02/14

13820805952015

  علي اعظم رفيع نژاد 920608549 مهدي منصوري
بررسي و تحليل تاثير بازي هاي كامپيوتري بر ارتكاب جرم در دانش آموزان استان زنجان 13950117 1395/01/17  

ظرفيت استاد راهنما پر است

95/11/09

1396/01/27

 

13820805952016

1396/02/14

  علي اعظم رفيع نژاد 930315075 مهدي سميعي راد
مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در پرتو قانون مجازات اسلامي 1392 139407212 1394/07/21  

ظرفيت استاد راهنما پر است

95/11/09

1396/01/27

13820805952028

1396/04/27

  علي اعظم رفيع نژاد 920632320 سيد جليل موسوي رسولي
حقوق دفاعي متهم در فرايند دادرسي نظامي 139501172 1395/01/17  

ظرفيت استاد راهنما پر است

95/11/19

96/01/27

13820805952014

1396/02/09

  علي پزشكي 930281194 محمدحنيفه نظري
مباني و نحوه مسئوليت كيفري در رسانه هاي الكترونيكي ايران 139505171 1395/05/17  

ظرفيت استاد راهنما پر است

95/11/19

1396/01/27

    حسن طغرا نگار 930349684 محمد گوهري
موانع عدم مداخله ديوان كيفري بين المللي در خصوص فجايع غزه 139501171 1395/01/17    

13820805951023

1395/11/19

  پيمان بلوري 930588325 هادي مرادي
جايگاه خسارت معنوي ناشي از ارتكاب جرم در حقوق جزاي ايران 1394092811 1394/09/28  

 

13820805951024

1395/11/24

  رضا فاني 910848099 محمدرسولي خورشيدي
سياست جنايي ايران در قبال تباني در معاملات دولتي با تاكيد بر معاملات نيروهاي مسلح 13940928 1394/09/28  

ظرفيت استاد راهنما پر است

95/11/19

96/01/27

13820805952036

1396/06/02

  علي اعظم رفيع نژاد 930387894 مجيد مجيدي فر
تحليل نهاد تامين كيفري و نظارت قضايي در حقوق كيفري ايران با نگاهي به قانون آئين دادرسي كيفري سال 1392 1394051310 1394/05/13  

ظرفيت استاد راهنما پر است

95/11/19

95/11/25

95/12/10

96/02/04

96/02/18

96/03/04

96/04/22

13820805952031

1396/05/03

  اكبر نايب زاده 911054791 نوراله محمدرضايي
سياست جنايي ايران در قبال جرايم مالياتي 1394051312 1394/05/13  

ظرفيت استاد راهنما پر است

95/11/19

13820805952037

1396/06/02

  علي اعظم رفيع نژاد 920608040 فرحناز فضلي
بررسي مسئوليت كيفري توليد كنندگان كالاي غير استاندارد در حقوق جزاي ايران 1394092810 1394/09/28    

13820807951063

1395/11/19

  فرهاد ادريسي 930286372 امير عبدالعلي زاده فرد تبريزي
تبيين جرم شناختي عوامل موثر بر گرايش كاربران شبكه هاي اينترنتي به پورنوگرافي (در بين كاربران مراجعه كننده به كافي نت هاي شهرستان ابهر) 139501172 1395/01/17    

13820805951025

1395/11/27

  ذبيح اله صدفي 930449174 بهروز موحدي
بررسي راهكارهاي جلوگيري از جرم فرار مالياتي با تكيه بر قانون مالياتهاي مستقيم (مطالعه موردي اداره كل امور مالياتي استان البرز ) 139501171 1395/01/17    

13820805951026

1395/11/27

  حميد شش گل 930342821 منصور مكوندي
اصل تناسب جرم و مجازات در حقوق بين الملل كيفري 13940721 1394/07/21  

ظرفيت استاد راهنما پر است

1396/01/27

13820805952017

1396/02/25

  علي پزشكي 920029993 سجاد بسطامي
امكان سنجي خصوصي سازي زندانها در ايران 95051721 1395/05/17    

13820805952003

1395/12/16

  حسن طغري نگار 930375735 محسن محمودي
بررسي مسئوليت كيفري ناشي از حوادث پزشكي با تكيه بر خشونتهاي ورزشي 95051722 1395/05/17  

ظرفيت استاد راهنما پر است

1396/01/27

  ن حسن طغري نگار 920608576 ولي هادي
ميانجيگري كيفري در پرتو قانون 1392آيين دادرسي كيفري و نقش آن در قضازدايي 94092821 1394/09/28  

ظرفيت استاد راهنما پر است

1396/01/27

13820805952026

1396/04/19

ن حسن طغري نگار 911101642 محسن جعفري
تحولات سن مسئوليت كيفري در قانون جديد مجازات اسلامي 9405 1394/05/13    

13820805952009 

1396/01/30
 

ن ادريسي 920037470 ليلا پزشكي
نقش كاداستر در پيشگيري از جرايم در ايران با تاكيد بر آموزه هاي پيشگيري 9405 1394/05/13    

13820805952010 

1396/01/30
 

ن وليزاده 920608586 حميدرضا ملكي
مطالعه نقش مشاركت مردم با پليس پيشگيري از جرم در شهرستان مشكين شهر 9407 1394/07/21    

13820805952011 

1396/01/30
 

ن شهبازي 930383579 پروين رزمجوجلودار
مطالعه تطبيقي دادرسي ويژه نوجوانان در حقوق كيفري ايران و فرانسه 9407 1394/07/21  

ظرفيت استاد راهنما پر است

96/01/30

13820805952024

1396/03/22

ن پزشكي 920608054 رقيه حاتمي
جايگاه عدالت ترميمي در پرتوآيين دادرسي كيفري و قانون مجازات اسلامي جديد 9409 1394/09/28  

ظرفيت استاد راهنما پر است

96/01/30

13820805952029

1396/04/28

ن پزشكي 930426749 ناهيد داودپور
مقايسه دادگاه كيفري بين المللي و دادگاههاي موردي يوگوسلاوي سابق و رواندا از منظر جرايم داخل در صلاحيت اين محاكم 9409 1394/09/28    

13820805952012 

1396/01/30
 

ن بلوري 920608555 ذكريا سرابي
بررسي معماري و شهرسازي زنجان و تاثير آن در پيشگيري از جرم 9409 1394/09/28    

13820805952013

1396/01/30
 

ن صدفي 930293998 رباب كراني
بررسي جامعه شناختي عملكرد فعاليت هاي پليس مكان محور در پيشگيري از جرم (مطالعه موردي شهر زنجان ) 139407211 1394/07/21    

13820805952018

1396/03/01

  مهدي قديمي 9303760211 سيدهادي موسوي
بررسي جامعه شناختي پديده زورگيري در سطح شهر زنجان به لحاظ حقوقي و جرم شناختي 139407212 1394/07/21    

13820805952019

1396/03/01

  مهدي قديمي 920608591 مهدي شكوري
اشكال رفتار مجرمانه منجربه جرايم عليه تماميت جسماني در نظام كيفري ايران 139405131 1394/05/13         علي اعظم رفيع نژاد 911057364 حكيم حسيني
نقش جنسيت در ارتكاب جرم از نظر جرم شناسي 13951171 1395/01/17    

13820805952027

1396/04/27

  علي اعظم رفيع نژاد 930435880 جواد مرسلي
بررسي قرار بازداشت موقت در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 139407212 1394/07/21         علي اعظم رفيع نژاد 920014693 اكرم بلبلي سنبل آبادي
رويكرد قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 به پيشگيري وضعي 139407211 1394/07/21         علي اعظم رفيع نژاد 920579985 سعيد قاسمي
مطالعه جرم شناختي عوامل سرقت (با تكيه بر عوامل اكولوژيك و محيطي) 13940532 1394/05/13    

13820805952020

1396/03/01

  شهبازي 920011467 زينب قاضي خانلو ثاني
جايگاه علم قاضي با توجه به قانون مجازات اسلامي و قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392 1395011721 1395/01/17    

13820805952021

1396/03/09

  فرهاد ادريسي 930523178 محسن الوندي غياثوند
تحولات قانون مجازات اسلامي جديد راجع به مهدورالدم و قلمرو آن 1395051720 1395/05/17    

13820805952022

1396/03/09

  فرهاد ادريسي 930534936

علينقي پورعباس

تبين عوامل فردي ،خانوادگي و اجتماعي مرتبط با جرايم خشن در بين زندانيان زندان چوبيندر شهرستان قزوين 1393122 1393/12/02    

13820805952025

1396/03/24

  مهدي قديمي 911026640 رمضان آذريشن
نقش بازپرس و تحولات مربوط به اختيارات بازپرس در پرتو قانون آيين دادرسي كيفري 1392 139472120 1394/07/21         علي اعظم رفيع نژاد 920608059 ليلا ميرزائيان
بررسي مباني و نحوه تعين مجازات متناسب در حقوق جزاي ايران  139405320 1394/05/13         علي اعظم رفيع نژاد 920019942 مهين رجبي
مطالعه تطبيقي جرايم مديران شركت هاي سهامي در حقوق ايران و انگلستان 1395011720 1395/01/17    

13820805952032

1396/05/08

  علي پزشكي 930525540 حمزه قرباني
تبيين رابطه و تعامل ميان بازپرس و دادستان در پرتو قانون آئين دادرسي كيفري سال 92 1395051721 1395/05/17    

13820805952035

1396/05/28

  علي پزشكي 930419625 نادر برومند
رويكرد قانون مجازات اسلامي 1392 به طرق اثباتي در جرايم مستوجب حد 139409281 1394/09/28    

13820805952033

1396/05/10

  فرهاد ادريسي

930601511

سارا باش افشار
تبيين جرمشناختي عوامل موثر برنگرش كارشناسان نسبت به پيشگيري از وقوع جرايم شهري (در بين كارشناسان معماري و شهر سازي شهرداري تبريز 139402143 1394/02/14    

13820805952034

1396/05/10

  ذبيح اله صدفي 920033290 نصيبه بلورچي تبريز
بررسي مكانيزم محاكمه جرائم ارتكابي توسط داعش در دادگاه كيفري بين المللي 139505151 1395/05/15         علي پزشكي 920608571 داود رضايي
موارد ،شرايط و آثار صدور بازداشت موقت در قانون ايين دادرسي كيفري 1392 139402141 1394/02/14         علي پزشكي 920072213 پرويز جهاني
بررسي مبان و نحوه تعيين مجازات متناسب در حقوق جزاي ايران 139402142 1394/02/14         علي اعظم رفيع نژاد 920140446 خديجه كردلو
تحليل حقوقي و جرم شناختي قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بي سرپرست و بد سرپرست 1392 13932021 1393/12/02         علي اعظم رفيع نژاد 920026434 زينب ابراهيم پور
بررسي مجازات اعدام در جرايم تعزيري در حقوق ايران 139510142 1395/10/14         علي اعظم رفيع نژاد 940126875 مهدي شفائي
                   

 

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی