.::. اخذ کد پایان نامه .::.

حقوق جزا(جدول 2)

حقوق جزا

تاریخ: 1395/05/16 - 14:18


       

قابل توجه دانشکده ها

لطفا اطلاعات فرم (الف وب ) را در جدول 2 رشته ها ی مربوطه ثبت نمایید از تاریخ 1395/06/16 امکان بررسی جدول اول نخواهد بود

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 



عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
مطالعه جرم شناختي قاچاق زنان در ايران 1393122 1393/12/02    

13820805952004

1396/01/27

  دكتر طغرانگار 911085102 علي محمدي نقدلو
نقش كاداستر در پيشگيري از جرايم در ايران با تاكيد بر آموزه هاي پيشگيري 139409282 1394/09/28  

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/10/07

1396/01/27

13820805952010   دكتر طغرانگار 920608586 حميدرضاملكي
پيشگيري وضعي در ارتباط با جرايم عليه خانواده 139409284 1394/09/28  

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/10/07

1396/01/27

13820805961010

1396/09/05

  دكتر طغرانگار 930432103 علي كرمي
    انتقال از جدول 1    

13820805952023

1396/03/17

  دكتر طغرانگار   صادق كريمي آقكند
بررسي علل گرايش بر جرايم جنسي مبتني بر رضايت و راه كارهاي پيشگيرانه 13940513 1394/05/13  

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/10/07

1396/01/27

    حسن طغرا نگار 920045884 سميرا عليزاده
بررسي جرم تجاوز به عنف از نگاه جرم شناسي 13940214 1394/02/14  

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/10/07

1396/01/27

13820805952030

1396/05/03

   حسن طغرا نگار 920618594 رضا رضايي
بررسي حقوق زندانيان در ايران و اسناد بين الملل 139407211 1394/07/21  

 

 

13820805952005

1396/01/27

  علي پزشكي  910842059 سعيده صادقيلرنصرآبادي
نقش دسترسي به اطلاعات در مبارزه با جرايم اقتصادي 13942141 1394/02/14    

13820805952007

1396/01/27
 

  علي اعظم رفيع نژاد 920608574 عباس  حنيفه لو
مجازات هاي جايگزين حبس در پرتو قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 1394051323 1394/05/13    

13820805952008

1397/01/27
 

  علي اعظم رفيع نژاد 920608565 سيدحسين موسوي منش
نقش شوراي امنيت سازمان ملل متحد در عدالت دادگاه هاي بين المللي  139402142 1394/02/14  

 

 

13820805952006

1396/01/27
 

  علي پزشكي 920617879 فريده طاهرخاني
تحولات جنون به عنوان يكي از عوامل رافع مسئوليت كيفري در قانون مجازات سال 1392 1394051321 1394/05/13  

ظرفيت استاد راهنما پر است

95/11/09

96/01/27

1396/02/14

13820805952015

  علي اعظم رفيع نژاد 920608549 مهدي منصوري
بررسي و تحليل تاثير بازي هاي كامپيوتري بر ارتكاب جرم در دانش آموزان استان زنجان 13950117 1395/01/17  

ظرفيت استاد راهنما پر است

95/11/09

1396/01/27

 

13820805952016

1396/02/14

  علي اعظم رفيع نژاد 930315075 مهدي سميعي راد
مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در پرتو قانون مجازات اسلامي 1392 139407212 1394/07/21  

ظرفيت استاد راهنما پر است

95/11/09

1396/01/27

13820805952028

1396/04/27

  علي اعظم رفيع نژاد 920632320 سيد جليل موسوي رسولي
حقوق دفاعي متهم در فرايند دادرسي نظامي 139501172 1395/01/17  

ظرفيت استاد راهنما پر است

95/11/19

96/01/27

13820805952014

1396/02/09

  علي پزشكي 930281194 محمدحنيفه نظري
مباني و نحوه مسئوليت كيفري در رسانه هاي الكترونيكي ايران 139505171 1395/05/17  

ظرفيت استاد راهنما پر است

95/11/19

1396/01/27

13820805961006

1396/08/20

  حسن طغرا نگار 930349684 محمد گوهري
موانع عدم مداخله ديوان كيفري بين المللي در خصوص فجايع غزه 139501171 1395/01/17    

13820805951023

1395/11/19

  پيمان بلوري 930588325 هادي مرادي
جايگاه خسارت معنوي ناشي از ارتكاب جرم در حقوق جزاي ايران 1394092811 1394/09/28  

 

13820805951024

1395/11/24

  رضا فاني 910848099 محمدرسولي خورشيدي
سياست جنايي ايران در قبال تباني در معاملات دولتي با تاكيد بر معاملات نيروهاي مسلح 13940928 1394/09/28  

ظرفيت استاد راهنما پر است

95/11/19

96/01/27

13820805952036

1396/06/02

  علي اعظم رفيع نژاد 930387894 مجيد مجيدي فر
تحليل نهاد تامين كيفري و نظارت قضايي در حقوق كيفري ايران با نگاهي به قانون آئين دادرسي كيفري سال 1392 1394051310 1394/05/13  

ظرفيت استاد راهنما پر است

95/11/19

95/11/25

95/12/10

96/02/04

96/02/18

96/03/04

96/04/22

13820805952031

1396/05/03

  اكبر نايب زاده 911054791 نوراله محمدرضايي
سياست جنايي ايران در قبال جرايم مالياتي 1394051312 1394/05/13  

ظرفيت استاد راهنما پر است

95/11/19

13820805952037

1396/06/02

  علي اعظم رفيع نژاد 920608040 فرحناز فضلي
بررسي مسئوليت كيفري توليد كنندگان كالاي غير استاندارد در حقوق جزاي ايران 1394092810 1394/09/28    

13820807951063

1395/11/19

  فرهاد ادريسي 930286372 امير عبدالعلي زاده فرد تبريزي
اصل تناسب جرم و مجازات در حقوق بين الملل كيفري 13940721 1394/07/21  

ظرفيت استاد راهنما پر است

1396/01/27

13820805952017

1396/02/25

  علي پزشكي 920029993 سجاد بسطامي
بررسي مسئوليت كيفري ناشي از حوادث پزشكي با تكيه بر خشونتهاي ورزشي 95051722 1395/05/17  

ظرفيت استاد راهنما پر است

1396/01/27

13820805952045

1396/06/28

ن حسن طغري نگار 920608576 ولي هادي
ميانجيگري كيفري در پرتو قانون 1392آيين دادرسي كيفري و نقش آن در قضازدايي 94092821 1394/09/28  

ظرفيت استاد راهنما پر است

1396/01/27

13820805952026

1396/04/19

ن حسن طغري نگار 911101642 محسن جعفري
تحولات سن مسئوليت كيفري در قانون جديد مجازات اسلامي 9405 1394/05/13    

13820805952009 

1396/01/30
 

ن ادريسي 920037470 ليلا پزشكي
نقش كاداستر در پيشگيري از جرايم در ايران با تاكيد بر آموزه هاي پيشگيري 9405 1394/05/13    

13820805952010 

1396/01/30
 

ن وليزاده 920608586 حميدرضا ملكي
مطالعه نقش مشاركت مردم با پليس پيشگيري از جرم در شهرستان مشكين شهر 9407 1394/07/21    

13820805952011 

1396/01/30
 

ن شهبازي 930383579 پروين رزمجوجلودار
مطالعه تطبيقي دادرسي ويژه نوجوانان در حقوق كيفري ايران و فرانسه 9407 1394/07/21  

ظرفيت استاد راهنما پر است

96/01/30

13820805952024

1396/03/22

ن پزشكي 920608054 رقيه حاتمي
جايگاه عدالت ترميمي در پرتوآيين دادرسي كيفري و قانون مجازات اسلامي جديد 9409 1394/09/28  

ظرفيت استاد راهنما پر است

96/01/30

13820805952029

1396/04/28

ن پزشكي 930426749 ناهيد داودپور
مقايسه دادگاه كيفري بين المللي و دادگاههاي موردي يوگوسلاوي سابق و رواندا از منظر جرايم داخل در صلاحيت اين محاكم 9409 1394/09/28    

13820805952012 

1396/01/30
 

ن بلوري 920608555 ذكريا سرابي
بررسي معماري و شهرسازي زنجان و تاثير آن در پيشگيري از جرم 9409 1394/09/28    

13820805952013

1396/01/30
 

ن صدفي 930293998 رباب كراني
بررسي جامعه شناختي عملكرد فعاليت هاي پليس مكان محور در پيشگيري از جرم (مطالعه موردي شهر زنجان ) 139407211 1394/07/21    

13820805952018

1396/03/01

  مهدي قديمي 9303760211 سيدهادي موسوي
بررسي جامعه شناختي پديده زورگيري در سطح شهر زنجان به لحاظ حقوقي و جرم شناختي 139407212 1394/07/21    

13820805952019

1396/03/01

  مهدي قديمي 920608591 مهدي شكوري
اشكال رفتار مجرمانه منجربه جرايم عليه تماميت جسماني در نظام كيفري ايران 139405131 1394/05/13    

13820805961008

1396/08/30

  علي اعظم رفيع نژاد 911057364 حكيم حسيني
نقش جنسيت در ارتكاب جرم از نظر جرم شناسي 13951171 1395/01/17    

13820805952027

1396/04/27

  علي اعظم رفيع نژاد 930435880 جواد مرسلي
بررسي قرار بازداشت موقت در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 139407212 1394/07/21    

13820805961009

1396/08/30

  علي اعظم رفيع نژاد 920014693 اكرم بلبلي سنبل آبادي
رويكرد قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 به پيشگيري وضعي 139407211 1394/07/21         علي اعظم رفيع نژاد 920579985 سعيد قاسمي
مطالعه جرم شناختي عوامل سرقت (با تكيه بر عوامل اكولوژيك و محيطي) 13940532 1394/05/13    

13820805952020

1396/03/01

  شهبازي 920011467 زينب قاضي خانلو ثاني
جايگاه علم قاضي با توجه به قانون مجازات اسلامي و قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392 1395011721 1395/01/17    

13820805952021

1396/03/09

  فرهاد ادريسي 930523178 محسن الوندي غياثوند
تحولات قانون مجازات اسلامي جديد راجع به مهدورالدم و قلمرو آن 1395051720 1395/05/17    

13820805952022

1396/03/09

  فرهاد ادريسي 930534936

علينقي پورعباس

تبين عوامل فردي ،خانوادگي و اجتماعي مرتبط با جرايم خشن در بين زندانيان زندان چوبيندر شهرستان قزوين 1393122 1393/12/02    

13820805952025

1396/03/24

  مهدي قديمي 911026640 رمضان آذريشن
نقش بازپرس و تحولات مربوط به اختيارات بازپرس در پرتو قانون آيين دادرسي كيفري 1392 139472120 1394/07/21         علي اعظم رفيع نژاد 920608059 ليلا ميرزائيان
بررسي مباني و نحوه تعين مجازات متناسب در حقوق جزاي ايران  139405320 1394/05/13         علي اعظم رفيع نژاد 920019942 مهين رجبي
مطالعه تطبيقي جرايم مديران شركت هاي سهامي در حقوق ايران و انگلستان 1395011720 1395/01/17    

13820805952032

1396/05/08

  علي پزشكي 930525540 حمزه قرباني
تبيين رابطه و تعامل ميان بازپرس و دادستان در پرتو قانون آئين دادرسي كيفري سال 92 1395051721 1395/05/17    

13820805952035

1396/05/28

  علي پزشكي 930419625 نادر برومند
رويكرد قانون مجازات اسلامي 1392 به طرق اثباتي در جرايم مستوجب حد 139409281 1394/09/28    

13820805952033

1396/05/10

  فرهاد ادريسي

930601511

سارا باش افشار
تبيين جرمشناختي عوامل موثر برنگرش كارشناسان نسبت به پيشگيري از وقوع جرايم شهري (در بين كارشناسان معماري و شهر سازي شهرداري تبريز 139402143 1394/02/14    

13820805952034

1396/05/10

  ذبيح اله صدفي 920033290 نصيبه بلورچي تبريز
بررسي مكانيزم محاكمه جرائم ارتكابي توسط داعش در دادگاه كيفري بين المللي 139505151 1395/05/15    

13820805952038

1396/06/11

  علي پزشكي 920608571 داود رضايي
موارد ،شرايط و آثار صدور بازداشت موقت در قانون ايين دادرسي كيفري 1392 139402141 1394/02/14    

13820805961007

1396/08/29

  علي پزشكي 920072213 پرويز جهاني
بررسي مبان و نحوه تعيين مجازات متناسب در حقوق جزاي ايران 139402142 1394/02/14         علي اعظم رفيع نژاد 920140446 خديجه كردلو
تحليل حقوقي و جرم شناختي قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بي سرپرست و بد سرپرست 1392 13932021 1393/12/02         علي اعظم رفيع نژاد 920026434 زينب ابراهيم پور
بررسي مجازات اعدام در جرايم تعزيري در حقوق ايران 139510142 1395/10/14         علي اعظم رفيع نژاد 940126875 مهدي شفائي
مطالعه تطبیقی سقط جنین درفقه امامیه و اهل سنت  9511 پ 1395/11/07    

13820805952039

1396/06/14

  فرهاد ادریسی 940054813 سیدمجتبی میرموسوی
حمایت کیفری از محیط زیست شهری در نظام کیفری ایران  951014 1395/10/14    

 

13820805952043

1396/06/26

  علی اعظم رفیع نژاد 940065798 مجید لطیفی
مسئولیت کیفری پلیس ناشی از نقض حقوق شهروندی 9505 پ 1395/05/17    

13820805961011

1396/09/12

  علی پزشکی 940008921 مسعود نصرت آبادی 
قلمرو شرط برائت پزشک در قراردادهای پزشکی و تاثیر آن در مسئولیت کیفری پزشک 9505 پ 1395/05/17         علی پزشکی 940007718 سمیه قرنی تمای 
اصل علنی بودن دادرسی کیفری در آیین دادرسی جدید و مطالعه 9402 پ 1394/02/14         علی پزشکی 920576377 ناصر پاچیده 
خشونت علیه زنان در فقه امامیه و تاثیر آن در قوانین کیفری ایران  960115 پ 1396/01/15    

13820805952040

1396/06/19

  فرهاد ادریسی 940095880 معصومه ملائی یگانه
رويكرد حقوق كيفري شكلي ايران به كشف جرم توسط سگ ها و تجهيزات جرم ياب 951107 1395/11/07    

13820805952041

1396/06/21

  علي افراسيابي 940081129 افضل كريمي
مسئوليت كيفري ناشي از امتناع از انجام وظايف قانوني توسط مامورين دولتي 950517 1395/05/17    

13820805961001

1396/07/05

  علي پزشكي 920608626 ولي اله كلانتري
قاعده درءو جايگاه آن در پرتوي قانون مجازات اسلامي 1392 951107 1395/11/07    

13820805952042

1396/06/23

  فرهاد ادريسي 940090158 حسين جعفري بيرون
رويكرد حقوق كيفري به انشعابات غير مجاز در شركت هاي آب و فاضلاب 951107 1395/11/07    

13820805961002

1396/07/11

  داود اسلامي 940177277 حميد حسنلو
مطالعه تطبیقی حمایت از زنان بزه دیده در حقوق ایران و انگلستان 951014 1395/10/14    

13820805952044

1396/06/27

  علی افراسیابی 940082290 نسرین سهروردی
تحولات راجع به قصاص نفس در قانون مجازات اسلامی 1392 95117 1395/01/17    

13820805961003

1396/07/15

  فرهاد ادریسی 930509513 ثریا شعبانی
بررسی تفاوت دیه زن و مرد با توجه به ق.م.ا و قانون بیمه اجباری دارندگان وسیله نقلیه 95117 1395/01/17         فرهاد ادریسی 930390131 محمدامین خدمتی زارع
پیشگیری غیرکیفری از بزه دیدگی اطفال و نوجوانان 9524 1395/10/24    

13820805961005

1396/08/16

  داود اسلامی 940077684 ایرج قدم یاری
پلیس اطفال و نقش آن در کاهش جرایم اطفال و جمعیت کیفری آن 9517 1395/05/17         حسن طغرانگار 930448354 بهروز آقاجانلو
بررسی جرایم مربوط به نقض حقوق مالکیت فکری در فضای مجازی 9507 1395/11/07         علی اعظم رفیع نژاد 940130473 اکبر روان بد
مفهوم رشد در حقوق کیفری ایران با تکیه بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 9501 1395/01/17         فرهاد ادریسی 930590365 محمد صفری
بررسی تطبیقی قتل با فعل نوعا کشنده در حقوق ایران و انگلستان 9505 1395/05/17         علی پزشکی 930292150 محمدرضا فاطمی
بررسی جرایم علیه آب در نظام کیفری ایران 9510 1395/10/14         علی پزشکی 940074689 ناصر صادقی
جرم تخریب اموال در حقوق کیفری ایران 9505 1395/05/17         علی پزشکی 930593109 سیدمیثم موسوی همپا
نقش و جايگاه وزارت كشور در پيشگيري از جرم 9312 1393/12/02         فرهاد ادريسي 911089696 ليلا محمدي

 

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی