.::. اخذ کد پایان نامه .::.

فیزیک اتمی ملکولی( جدول 2)

فیزیک اتمی ملکولی

تاریخ: 1395/05/16 - 17:49


قابل توجه دانشکده ها

لطفا اطلاعات فرم (الف وب ) را در جدول 2 رشته ها ی مربوطه ثبت نمایید از تاریخ 1395/06/16 امکان بررسی جدول اول نخواهد بود

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 


عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
                   

فازیابی با بکارگیری روش تبدیل موجک در آنالیز فریزهای ماره

94123 94/12/22 95/5/17

تاکنون برای استاد راهنما کد صادر نگردیده است

1395/06/07

13830210942002

1395/06/27
 

روح اله مراد حاصلی محسن دشتی 930573234 آذر بهرامی
                   
                   

 

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی