.::. اخذ کد پایان نامه .::.

شیمی آلی( جدول 2)

شیمی آلی

تاریخ: 1395/05/16 - 10:03


قابل توجه دانشکده ها

لطفا اطلاعات فرم (الف وب ) را در جدول 2 رشته ها ی مربوطه ثبت نمایید از تاریخ 1395/06/16 امکان بررسی جدول اول نخواهد بود

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 

سنتز کاتالیزورهای نوری بر پایه نانو اکسید مس و کاربرد آنها در برخی تبدیلات شیمیایی

9579 95/12/17    

13830308952001

96/5/11       

- پروین اسکندری 940207265

محمد رضا

فضل الهی

بررسی تئوری روی ساختار مولکولی، پارامترهای ترمودینامیکی، آنالیزهای NMR، NBOو HOMO-LUMOα-(آسیلوکسی)-α -(کینولین-4-ایل)استامید 9579 95/12/17    

13830308952006

96/5/31

معصومه شیخی

علی

رمضانی

940107883

مهدی نوری

انگوران

سنتز مشتقات فروسن با استفاده از واکنش های چندجزئی در  فاز جامد 9579 95/12/17    

13830308952004

96/5/29

ناهید

شجری

علیرضا

کاظمی زاده

940107804

فاطمه

عباسی

سنتز ترکیبات آلی با استفاده از واکنش های چند جزئی تری کلرواستیل ایزوسیانات

 

 

9579 95/12/17    

13830308952002

96/5/29

علیرضا

کاظمی زاده

ناهید

شجری

940082579

مهسا

سلطانی

سنتز ترکیبات آلی با استفاده از واکنش های چند جزئیمشتقات فروسن

9579 95/12/17    

13830308952005

96/5/29

ناهید شجری علیرضا کاظمی زاده 940180103

فاطمه

خجسته

سنتز ترکیبات هتروسیکل نیتروژن دار با استفاده از واکنش های چند جزئی

9579 95/12/17    

13830308952003

96/5/29

علیرضا کاظمی زاده ناهید شجری 940063028 ندا آقایی
بررسی سنتز ترکیبات آزوکسی با استفاده از مشتقات نیترونی 9671 96/12/17    

13830308962001

97/3/31

- پروین اسکندری 950167563 اعظم محمدلو
سنتز مشتقات 1،4-دی هیدروپیریدین ها با استفاده از واکنش های چند جزئی در فاز جامد 9671 96/12/17    

13830308962002

97/3/31

علی

رمضانی

علیرضا

کاظمی زاده

950088828 زهرا فرزین

سنتز ترکیبات آلیبا استفاده از واکنش های چند جزئی هیدرازین هیدرات در حضورکاتالیست و محا سبه داده های NMRو IRبا استفاده از روش های هارتری فاک و نظریه تابعیت چگالی

9671 96/12/17    

13830308962003

97//5/1

حوریه یحیایی ناهید شجری 950115671 فروزان پیریایی
                   
                   

 

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی