.::. اخذ کد پایان نامه .::.

شهرسازی-طراحی شهری(جدول 2)

12-شهرسازی-طراحی شهری)

تاریخ: 1395/05/16 - 13:37


 

قابل توجه دانشکده ها

لطفا اطلاعات فرم (الف وب ) را در جدول 2 رشته ها ی مربوطه ثبت نمایید از تاریخ 1395/06/16 امکان بررسی جدول اول نخواهد بود

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 


<td style="tex/td> <td style=" text-align:="" center;"=""> --</td> <td style="text-align: center;"> ساشورپور</td> <td style="text-align: center;"> 920591043</td> <td style="text-align: center;"> آرش امیرکمالی<br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> بررسی نقش فروش سهام ومشارکت مردمی درتحقیق پذیری پروژه های طراحی شهری</td> <td style="text-align: center;"> 9504241</td> <td style="text-align: center;"> 95/04/24</td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;"> <p> <font color="yellow"><span style="background-color:#ff0000;">13860207951010</span></font><span style="background-color:#ff0000;"> </span></p> <p> 1395/11/26</p> </td> <td style="text-align: center;"> -</td> <td style="text-align: center;"> ساشورپور</td> <td style="text-align: center;"> 920528955</td> <td style="text-align: center;"> سید سعید موسوی</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> تحلیل وارزیابی تحقق پذیری شهرسازی تاکتیکال درایران</td> <td style="text-align: center;"> 9504241</td> <td style="text-align: center;"> 95/04/24</td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;"> <p> <font color="yellow"><span style="background-color:#b22222;">13860207951011</span></font><span style="background-color:#b22222;"> </span></p> <p> 1395/11/26</p> </td> <td style="text-align: center;"> -</td> <td style="text-align: center;"> فرامرزی</td> <td style="text-align: center;"> 930294730</td> <td style="text-align: center;"> علی قهرمانی</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> تبیین اصول ارتقاء حس مکان درفضای مابین ساختمانهای بلند مرتبه</td> <td style="text-align: center;"> 958261</td> <td style="text-align: center;"> 1395/08/26</td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;"> <p> <font color="yellow"><span style="background-color:#ff0000;">13860207951012</span></font><span style="background-color:#ff0000;"> </span></p> <p> 1396/02/24</p> </td> <td style="text-align: center;"> -</td> <td style="text-align: center;"> ساشورپور</td> <td style="text-align: center;"> 930406798</td> <td style="text-align: center;"> نیلوفر قیامی حور</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> طراحی شهرک مسکونی منطبق باالگوی اجتماعی واقلیمی شهرزنجان</td> <td style="text-align: center;"> 958261</td> <td style="text-align: center;"> 1395/08/26</td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;"> <p> <font color="yellow"><span style="background-color:#ff0000;">13860207951013</span></font><span style="background-color:#ff0000;"> </span></p> <p> 1396/02/24</p> </td> <td style="text-align: center;"> -</td> <td style="text-align: center;"> ساشورپور</td> <td style="text-align: center;"> 920608471</td> <td style="text-align: center;"> فریبا محبی</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> ارزیابی سکونت گاههای مسکونی مطابق بارضایتمندی ساکنین درشهرجدید پرند</td> <td style="text-align: center;"> 958261</td> <td style="text-align: center;"> 1395/08/26</td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;"> <p> <font color="yellow"><span style="background-color:#ff0000;">13860207951014</span></font><span style="background-color:#ff0000;"> </span></p> <p> 1396/02/24</p> </td> <td style="text-align: center;"> -</td> <td style="text-align: center;"> ساشورپور</td> <td style="text-align: center;"> 920521419</td> <td style="text-align: center;"> مهناز غلامی</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> امکان سنجی طراحی مسیر گردشگری بارویکرد کارآفرینی وحداقل دخالت درطبیعت</td> <td style="text-align: center;"> 958261</td> <td style="text-align: center;"> 1395/08/26</td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;"> <p> <font color="yellow"><span style="background-color:#ff0000;">13860207951015</span></font><span style="background-color:#ff0000;"> </span></p> <p> 1396/03/20</p> </td> <td style="text-align: center;"> شکوهی</td> <td style="text-align: center;"> فرامرزی</td> <td style="text-align: center;"> 930520113</td> <td style="text-align: center;"> جواد توکلی</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> سنجش شاخص های توسعه پایدار شهرهای استان زنجان بااستفاده ازمدل ارزیابی فازی</td> <td style="text-align: center;"> 958261</td> <td style="text-align: center;"> 1395/08/26</td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;"> <p> <font color="yellow"><span style="background-color:#ff0000;">13860207951022</span></font><span style="background-color:#ff0000;"> </span></p> <p> 1396/06/12</p> </td> <td style="text-align: center;"> ساشورپور</td> <td style="text-align: center;"> شکوهی</td> <td style="text-align: center;"> 940125338</td> <td style="text-align: center;"> میلاد باقری</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> تعریف الگوی نماهای شهری باتاکیدبرمناسب سازی استفاده ازمصالح درکاربریهای مختلف شهری</td> <td style="text-align: center;"> 958261</td> <td style="text-align: center;"> 1395/08/26</td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;"> <p> <font color="yellow"><span style="background-color:#ff0000;">13860207951026</span></font><span style="background-color:#ff0000;"> </span></p> <p> 1386/06/20</p> </td> <td style="text-align: center;"> -----</td> <td style="text-align: center;"> نرگس کریمی</td> <td style="text-align: center;"> 910881008</td> <td style="text-align: center;"> امیرحسین حیدری</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> رفتارشناسی استفاده کنندگان ازفضاها باهدف طبقه بندی رفتارها دربازه های زمانی مختلف وارائه راه حل های کالبدی</td> <td style="text-align: center;"> 958261</td> <td style="text-align: center;"> 1395/08/26</td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  <br></td> <td style="text-align: center;">   <font color="#cccc99"><span style="background-color:#006400;"> 13860207951021</span></font><span style="background-color:#006400;"> </span><br></td> <td style="text-align: center;"> ساشورپور</td> <td style="text-align: center;"> شکوهی</td> <td style="text-align: center;"> 940003288<br></td> <td style="text-align: center;"> امین آزاد</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> فرایند تکوین وشکل گیری طبقه خلاق ومناطق خلاق شهری<br></td> <td style="text-align: center;"> 958261<br></td> <td style="text-align: center;"> 1395/08/26</td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;"><p><font color="yellow"><span style="background-color:#ff0000;">13860207951032</span></font><span style="background-color:#ff0000;">  </span><br></p><p>1396/08/16<br></p></td> <td style="text-align: center;"> ----</td> <td style="text-align: center;"> احمدیان</td> <td style="text-align: center;"> 940209888<br></td> <td style="text-align: center;"> زینب بهرامی</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> بهره گیری از گرافیک محیطی درراستای سرزنده سازی فضا ی شهری<br></td> <td style="text-align: center;"> 958261<br></td> <td style="text-align: center;"> 1395/08/26<br></td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;"><p><font color="yellow"><span style="background-color:#b22222;">13860207951033</span></font><span style="background-color:#b22222;">  </span><br></p><p>1396/08/16<br></p></td> <td style="text-align: center;"> ----</td> <td style="text-align: center;"> ساشورپور</td> <td style="text-align: center;"> 930398106<br></td> <td style="text-align: center;"> محبوبه هوشمند</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> تدوین راهنای طراحی برای روستا شهرها گاوازنگ زنجان</td> <td style="text-align: center;"> 958261</td> <td style="text-align: center;"> 1395/08/26</td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;"> <p> <font color="yellow"><span style="background-color:#ff0000;">13860202951037</span></font><span style="background-color:#ff0000;"> </span></p> <p> 1396/06/06</p> </td> <td style="text-align: center;"> ----</td> <td style="text-align: center;"> شکوهی</td> <td style="text-align: center;"> 940200629</td> <td style="text-align: center;"> حبیب اله خدایی<br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> طراحی خرد فضاهای سبز شهری بارویکرد تاکتیکال</td> <td style="text-align: center;"> 958261</td> <td style="text-align: center;"> 1395/08/26</td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;"> <p> <font color="yellow"><span style="background-color:#ff0000;">13860207951024</span></font><span style="background-color:#ff0000;"> </span></p> <p> 1396/06/13</p> </td> <td style="text-align: center;"> شکوهی</td> <td style="text-align: center;"> ساشورپور</td> <td style="text-align: center;"> 920529241</td> <td style="text-align: center;"> میثم شاهی زارع</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> بررسی سنخیت صوت وفضا ونقش آن دربهبود الگوهای رفتاری شهروندان</td> <td style="text-align: center;"> 958261</td> <td style="text-align: center;"> 1395/08/26</td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;"> <p> <font color="yellow"><span style="background-color:#b22222;">13860207951020</span></font><span style="background-color:#b22222;"> </span></p> <p> 1396/0607</p> </td> <td style="text-align: center;"> ----</td> <td style="text-align: center;"> ساشورپور</td> <td style="text-align: center;"> 930303674</td> <td style="text-align: center;"> الهام اردلان</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> تاثیر فضاهای سبزکوچک درارتقای آسایش اقلیم فضاهای شهری وشکل گیری تعاملات اجتماعی</td> <td style="text-align: center;"> 958261</td> <td style="text-align: center;"> 1395/08/26</td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;"> <p> <font color="yellow"><span style="background-color:#ff0000;">62660207951002</span></font><span style="background-color:#ff0000;"> </span></p> <p> <span style="background-color:#ff0000;">13960607</span></p> <p>  </p> </td> <td style="text-align: center;"> ----</td> <td style="text-align: center;"> ساشورپور</td> <td style="text-align: center;"> 930398301</td> <td style="text-align: center;"> مینا نوری</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> بررسی والگوسازی رشد فیزیکی شهرها بااستفاده ازمدل سلولهای خودکار<br></td> <td style="text-align: center;"> 958261<br></td> <td style="text-align: center;"> 1395/08/26<br></td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;"><p><font color="yellow"><span style="background-color:#b22222;">13860207951034</span></font><span style="background-color:#b22222;">  </span><br></p><p>1396/08/16<br></p></td> <td style="text-align: center;"> ----</td> <td style="text-align: center;"> شکوهی</td> <td style="text-align: center;"> 930555590<br></td> <td style="text-align: center;"> سیامک حیدری</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> طراحی میادین ورودی شهراردبیل بامحوریت شکل دهی میادین شهری<br></td> <td style="text-align: center;"> 958261</td> <td style="text-align: center;"> 1395/08/26</td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;"><p><font color="yellow"><span style="background-color:#b22222;">13860207951035</span></font><span style="background-color:#b22222;">  </span><br></p><p>1396/08/16<br></p></td> <td style="text-align: center;"> ----</td> <td style="text-align: center;"> خانم کریمی</td> <td style="text-align: center;"> 92529212<br></td> <td style="text-align: center;"> رامین پوروکیلی</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> طراحی فضای شهری امن درحاشیه بزرگراه باهدف فضای جمعی<br></td> <td style="text-align: center;"> 958261<br></td> <td style="text-align: center;"> 1395/08/26<br></td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;"><p><font color="yellow"><span style="background-color:#b22222;">13860207951038</span></font><span style="background-color:#b22222;">  </span><br></p><p>1396/08/16<br></p></td> <td style="text-align: center;"> ----</td> <td style="text-align: center;"> دویران</td> <td style="text-align: center;"> 930407860<br></td> <td style="text-align: center;"> محمد رضا محمدی</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> طراحی مکانهای سوم درشهر خلاق بارویکرد هنرهای مردمی<br></td> <td style="text-align: center;"> 958261<br></td> <td style="text-align: center;"> 1395/08/26<br></td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;"><p><span style="background-color: rgb(0, 255, 0);">  </span><font color="yellow"><span style="background-color:#ff8c00;">13860207951041</span></font><span style="background-color:#ff8c00;"> </span><br></p><p>1396/10/12<br></p></td> <td style="text-align: center;"> ----</td> <td style="text-align: center;"> خانم کریمی</td> <td style="text-align: center;"> 930294136<br></td> <td style="text-align: center;"> ندا حسین زاده تبریزی</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> طراحی فضای رها شده باهدف ایجاد فضای مکث شهری<br></td> <td style="text-align: center;"> 958261<br></td> <td style="text-align: center;"> 1395/08/26<br></td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;"><p><font color="yellow"><span style="background-color:#ff0000;">13860207951042</span></font><span style="background-color:#ff0000;"> </span><br></p><p>1396/10/12<br></p></td> <td style="text-align: center;"> ----</td> <td style="text-align: center;"> خانم کریمی</td> <td style="text-align: center;"> 930406339<br></td> <td style="text-align: center;"> مصطفی مرداخانی</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> طراحی خیابانهای بازی کودکان بارویکرد پارک خیابان<br></td> <td style="text-align: center;"> 9511201</td> <td style="text-align: center;"> 1395/11/20</td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;"><p><font color="yellow"><span style="background-color:#ff0000;">13860207961002</span></font><span style="background-color:#ff0000;"> </span><br></p><p>1396/10/12<br></p></td> <td style="text-align: center;"> ---</td> <td style="text-align: center;"> ساشورپور</td> <td style="text-align: center;"> 940160896<br></td> <td style="text-align: center;"> مصطفی نقیلو</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> سنجش تاثیر سرمایه اجتماعی وامنیت تصرف در سکونت گاههای غیررسمی نمونه موردی محله بیسیم</td> <td style="text-align: center;"> 9511201</td> <td style="text-align: center;"> 1395/11/20</td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;"> <p> <font color="yellow"><span style="background-color:#ff0000;">13860207951025</span></font><span style="background-color:#ff0000;"> </span></p> <p> 1396/06/15</p> </td> <td style="text-align: center;"> ----</td> <td style="text-align: center;"> نرگس کریمی</td> <td style="text-align: center;"> 940105479</td> <td style="text-align: center;"> معصومه کریمی</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> طراحی بافت های مسکونی همجواراماکن مذهبی شاخص نمونه موردی محله حسینیه اعظم زنجان<br></td> <td style="text-align: center;"> 9511201</td> <td style="text-align: center;"> 1395/11/20</td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;"><p><font color="yellow"><span style="background-color:#008000;">13860207961003</span></font><span style="background-color:#008000;"> </span><br></p><p>1396/10/12<br></p></td> <td style="text-align: center;"> ----</td> <td style="text-align: center;"> ساشورپور</td> <td style="text-align: center;"> 940090104<br></td> <td style="text-align: center;"> ابوالفضل جمشیدی</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> طراحی روستای هدف گردشگری بارویکرد توسعه اقتصادی</td> <td style="text-align: center;"> 9511201</td> <td style="text-align: center;"> 1395/11/20</td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;"><span style="background-color:#ffd700;">    ظرفیت تکمیل 1396/08/16</span><br></td> <td style="text-align: center;"> ----</td> <td style="text-align: center;"> ساشورپور</td> <td style="text-align: center;"> 911076128</td> <td style="text-align: center;"> علی خانجانیان</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> طراحی خیابان شهری بارویکرد افزایش سرزندگی شبانه حدفاصل فلکه اول تافلکه دوم صادقیه تهران</td> <td style="text-align: center;"> 9511201</td> <td style="text-align: center;"> 1395/11/20</td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;"><span style="background-color:#ffd700;">   ظرفیت تکمیل 1396/08/16 </span><br></td> <td style="text-align: center;"> ----</td> <td style="text-align: center;"> ساشورپور</td> <td style="text-align: center;"> 900800756</td> <td style="text-align: center;"> امیرعباس رازفر</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> نقش شهرهای کوچک درتوسعه روستاهای پیرامون مورد مطالعه شهرچورزق<br></td> <td style="text-align: center;"> 9511201</td> <td style="text-align: center;"> 1395/11/20</td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;"><p><font color="yellow"><span style="background-color:#00ff00;">13860207951036</span></font><span style="background-color:#00ff00;">  </span><br></p><p>1396/08/16<br></p></td> <td style="text-align: center;"> ----</td> <td style="text-align: center;"> شکوهی</td> <td style="text-align: center;"> 940005696<br></td> <td style="text-align: center;"> محمد محمدی</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> بازطراحی جداره های شهری بارویکرد ارتقاءکیفیت بصری فضا نومونه موردی زینبیه شرقی محدوده عمارت ذولفقاری<br></td> <td style="text-align: center;"> 9511201<br></td> <td style="text-align: center;"> 1395/11/20<br></td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;"><p><font color="yellow"><span style="background-color:#ff0000;">13860207961014</span></font><span style="background-color:#ff0000;"> </span><br></p><p>1396/11/05<br></p></td> <td style="text-align: center;"> ----</td> <td style="text-align: center;"> کریمی</td> <td style="text-align: center;"> 930307219<br></td> <td style="text-align: center;"> پرنیان عربیان</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> بررسی وتحلیل شکل گیری باغ شهرها وبررسی علل موفقیت یاعدم آن وارائه الگوی مطلوب طراحی -شهرزنجان<br></td> <td style="text-align: center;"> 9511201<br></td> <td style="text-align: center;"> 1395/11/20<br></td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;"><p><span style="background-color: rgb(255, 215, 0);">   </span><font color="yellow"><span style="background-color:#ff0000;">13860207961006</span></font><span style="background-color:#ff0000;"> </span><br></p><p>1396/11/16<br></p></td> <td style="text-align: center;"> ----</td> <td style="text-align: center;"> ساشورپور</td> <td style="text-align: center;"> 930294714<br></td> <td style="text-align: center;"> علیرضا فیضی</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> بررسی مصادیق خلاقانه ارتقای کیفیت فضای شهری توسط مردم وارائه طرح تاکتیکال موردی بارویکرد مشارکت خلاق<br></td> <td style="text-align: center;"> 9511201</td> <td style="text-align: center;"> 1395/11/20<br></td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;"><p><font color="yellow"><span style="background-color:#ff0000;">13860207961005</span></font><span style="background-color:#ff0000;"> </span><br></p><p>1396/10/13<br></p></td> <td style="text-align: center;"> شکوهی</td> <td style="text-align: center;"> ساشورپور</td> <td style="text-align: center;"> 930466703<br></td> <td style="text-align: center;"> محمد رضا زنگنه</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> بازآفرینی محلات سنتی بارویکرد محرک توسعه - محله سقالر</td> <td style="text-align: center;"> 9511201</td> <td style="text-align: center;"> 1395/11/20</td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;"> <p> <font color="yellow"><span style="background-color:#ff0000;">13860207951019</span></font><span style="background-color:#ff0000;"> </span></p> <p> 1396/06/30</p> </td> <td style="text-align: center;"> ----</td> <td style="text-align: center;"> ساشورپور</td> <td style="text-align: center;"> 940145451</td> <td style="text-align: center;"> علی حیدری</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> طراحی محور فرهنگی - تفریحی بارویکرد رفع نیازهای هیجانی شهروندان نمونه موردی - محورغربی جاده گاوازنگ زنجان<br></td> <td style="text-align: center;"> 9511201<br></td> <td style="text-align: center;"> /111395/20<br></td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;"><p><span style="background-color:#ff0000;">   </span><font color="yellow"><span style="background-color:#ff0000;">13860207961015</span></font><span style="background-color:#ff0000;"> </span><br></p><p>1396/10/11<br></p></td> <td style="text-align: center;"> ----</td> <td style="text-align: center;"> ساشورپور</td> <td style="text-align: center;"> 940289761<br></td> <td style="text-align: center;"> امیرحسین نصیری</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> احیا وبازآفرینی سراهای بازار زنجان باتوجه به الگوهای اجتماعی وفرهنگی مبنا<br></td> <td style="text-align: center;"> 9511201<br></td> <td style="text-align: center;"> 1395/11/20<br></td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;"><p><font color="yellow"><span style="background-color:#ff0000;">13860207961016</span></font><span style="background-color:#ff0000;"> </span><br></p><p>1396/10/11<br></p></td> <td style="text-align: center;"> ----</td> <td style="text-align: center;"> ساشورپور</td> <td style="text-align: center;"> 93043484<br></td> <td style="text-align: center;"> حسین ملا حاجلویی میانجی</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> تبیین ضوابط مکانیابی پایگاههای آتش نشانی باتاکید براصول دفاع غیرعامل شهری - نمونه موردی شهر محمدیه</td> <td style="text-align: center;"> 9511201</td> <td style="text-align: center;"> 1395/11/20</td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;"><span style="background-color:#ffd700;">    ظرفیت تکمیل 1396/08/16</span><br></td> <td style="text-align: center;"> ----</td> <td style="text-align: center;"> ساشورپور</td> <td style="text-align: center;"> 930601015</td> <td style="text-align: center;"> مهران اکبرپور</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> افزایش کیفیت حضورپذیری درفضاهای شهری بااستفاده ازطراحی تاکتیکال - نمونه موردی پارک امجدیه زنجان<br></td> <td style="text-align: center;"> 9511201<br></td> <td style="text-align: center;"> 1395/11/20<br></td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  <br></td> <td style="text-align: center;"><p><font color="yellow"><span style="background-color:#ff0000;">13860207951039</span></font><span style="background-color:#ff0000;"> </span><br></p><p>1396/09/12<br></p></td> <td style="text-align: center;"> ----</td> <td style="text-align: center;"> ساشورپور</td> <td style="text-align: center;"> 940148065</td> <td style="text-align: center;"> سودا فلاح <br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> طراحی پارکهای خطی بارویکردیادمان مفاخرشهرزنجان بابهره گیری ازالگوی باغ ایرانی</td> <td style="text-align: center;"> 9511201</td> <td style="text-align: center;"> 1395/11/20</td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  <br></td> <td style="text-align: center;"> <p> <font color="yellow"><span style="background-color:#ff0000;">13860207951018</span></font><span style="background-color:#ff0000;"> </span></p> <p> 1396/05/30</p> </td> <td style="text-align: center;"> ----</td> <td style="text-align: center;"> کریمی</td> <td style="text-align: center;"> 940269197</td> <td style="text-align: center;"> پیمان قصابی</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> طراحی فضاهای اسکان موقت بعدازبحران زلزله درشهر زنجان<br></td> <td style="text-align: center;"> 9511201</td> <td style="text-align: center;"> 1395/11/20</td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;"><span style="background-color:#00ff00;">  ظرفیت تکمیل 1396/08/16</span><br></td> <td style="text-align: center;"> ساشورپور</td> <td style="text-align: center;"> شکوهی<br></td> <td style="text-align: center;"> 940140370<br></td> <td style="text-align: center;"> شیما گلستانی</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> تدوین اصول طراحی جداره های خاموش درفضاهای شهری باتاکید بردیوار فضاهای آموزشی -دبیرستان شریعتی زنجان<br></td> <td style="text-align: center;"> 9511201</td> <td style="text-align: center;"> 1395/11/20<br></td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;"><p><span style="background-color:#00ff00;"> </span><font color="yellow"><span style="background-color:#ff0000;">13860207961011</span></font><span style="background-color:#ff0000;"> </span><br></p><p>1396/10/27<br></p></td> <td style="text-align: center;"> ---</td> <td style="text-align: center;"> ساشورپور</td> <td style="text-align: center;"> 940254811<br></td> <td style="text-align: center;"> علی طاهری برندق</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> طرح تدوین مدیریت بحران زلزله بارویکرد آینده پژوهی - نمونه موردی شهرابهر<br></td> <td style="text-align: center;"> 9511201<br></td> <td style="text-align: center;"> 1395/11/20<br></td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;"><p><font color="yellow"><span style="background-color:#ff0000;">13860207951037</span></font><span style="background-color:#ff0000;">  </span><br></p><p><span style="background-color:#ff0000;">1396/08/16</span><br></p><br></td> <td style="text-align: center;"> ---</td> <td style="text-align: center;"> دویران</td> <td style="text-align: center;"> 940214642<br></td> <td style="text-align: center;"> اسکندر نعمتی</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> رفتار شناسی استفاده کنندگان ازفضاها باهدف طبقه بندی رفتارها در بازه های زمانی مختلف وارائه راه حل های کالبدی برای مناسب سازی الگوهای رفتاری درخیابان سعدی زنجان</td> <td style="text-align: center;"> 9511201</td> <td style="text-align: center;"> 1395/11/20</td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;"> <p> <font color="yellow"><span style="background-color:#ff0000;">13860207951021</span></font><span style="background-color:#ff0000;"> </span></p> <p> 1396/06/11</p> </td> <td style="text-align: center;"> ---</td> <td style="text-align: center;"> شکوهی</td> <td style="text-align: center;"> 940003288</td> <td style="text-align: center;"> امین آزاد</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> بررسی الگوهای رفتاری درفضاهای شهری شبانه مبتنی برپهنه های عملکردی -شهرزنجان<br></td> <td style="text-align: center;"> 9511201<br></td> <td style="text-align: center;"> 1395/11/20</td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;"><p><font color="yellow"><span style="background-color:#ff0000;">13860207961007</span></font><span style="background-color:#ff0000;"> </span><br></p><p>1396/10/16<br></p></td> <td style="text-align: center;"> ---</td> <td style="text-align: center;"> ساشورپور</td> <td style="text-align: center;"> 940193737<br></td> <td style="text-align: center;"> مهسا عنایت پور</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> طراحی مجموعه گردشگری توریستی جوانان باتوجه به هویت طبیعی وتاریخی شهرزنجان</td> <td style="text-align: center;"> 9511201<br></td> <td style="text-align: center;"> 1395/11/20</td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;"> <p> <font color="yellow"><span style="background-color:#ff0000;">62660207951003</span></font><span style="background-color:#ff0000;"> </span></p> <p> 1396/06/25</p> </td> <td style="text-align: center;"> ---</td> <td style="text-align: center;"> ساشورپور</td> <td style="text-align: center;"> 930373248</td> <td style="text-align: center;"> یلدا مولوی</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> ارزیابی میزان تحقق پذیری طرح تفصیلی شهرزنجان درارتباط باکاربری های شهری - نمونه موردی منطقه یک شهرداری</td> <td style="text-align: center;"> 9511201</td> <td style="text-align: center;"> 1395/11/20</td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;"> <p> <font color="yellow"><span style="background-color:#ff0000;">13860216951002</span></font><span style="background-color:#ff0000;"> </span></p> <p> 1396/06/26</p> </td> <td style="text-align: center;"> ---</td> <td style="text-align: center;"> شکوهی</td> <td style="text-align: center;"> 940254480</td> <td style="text-align: center;"> رسول نظری</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> طراحی فضاهای گمشده شهری - زیر پل ولیعصر</td> <td style="text-align: center;"> 9511201</td> <td style="text-align: center;"> 1395/11/20</td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;"> <p> <font color="yellow"><span style="background-color:#ff0000;">13860207951017</span></font><span style="background-color:#ff0000;"> </span></p> <p> 1396/05/30</p> </td> <td style="text-align: center;"> ---</td> <td style="text-align: center;"> ساشورپور</td> <td style="text-align: center;"> 940055327</td> <td style="text-align: center;"> مجید پیری</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> ارزیابی طرح زیرگذر میدان ولیعصر وارائه آلترناتیوجیگزین</td> <td style="text-align: center;"> 9511201</td> <td style="text-align: center;"> 1395/11/20</td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;"> <p> <font color="yellow"><span style="background-color:#ff0000;">13860207951027</span></font><span style="background-color:#ff0000;"> </span></p> <p> 1396/06/22</p> </td> <td style="text-align: center;"> ---</td> <td style="text-align: center;"> رضا احمدیان</td> <td style="text-align: center;"> 930590249</td> <td style="text-align: center;"> نسیم نسیمی</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <span style="background-color:#b22222;">××××××××××</span></td> <td style="text-align: center;"> <span style="background-color:#ffd700;">++++++</span></td> <td style="text-align: center;"> <span style="background-color:#00ff00;">//////////////</span></td> <td style="text-align: center;"> <span style="background-color:#40e0d0;">*********</span></td> <td style="text-align: center;"> <span style="background-color:#ee82ee;">-----</span></td> <td style="text-align: center;"> صورتجلسه مورخه 1395/11/20 <br></td> <td style="text-align: center;"> <span style="background-color:#ee82ee;">------</span></td> <td style="text-align: center;"> <span style="background-color:#40e0d0;">************</span></td> <td style="text-align: center;"> <span style="background-color:#00ff00;">///////////</span></td> <td style="text-align: center;"> <span style="background-color:#ffd700;">++++++++++</span></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> طراحی منظر شهرآینده باتوجه به توسعه استفاده ازانرژیهای تجدید پذیر</td> <td style="text-align: center;"> 9511201</td> <td style="text-align: center;"> 1395/11/20</td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;"> ---</td> <td style="text-align: center;"> <p> <font color="yellow"><span style="background-color:#ff0000;">62660207902016</span></font><span style="background-color:#ff0000;"> </span></p> <p> 1396/06/13</p> </td> <td style="text-align: center;"> ------</td> <td style="text-align: center;"> ساشورپور</td> <td style="text-align: center;"> 930512856</td> <td style="text-align: center;"> سعیده گلابگیرها</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> طراحی مبلمان مناسب برای افزایش حضور پذیری درفضای شهری شبانه</td> <td style="text-align: center;"> 9511201</td> <td style="text-align: center;"> 1395/11/20</td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;"> <p> <font color="yellow"><span style="background-color:#ff0000;">13860207951023</span></font><span style="background-color:#ff0000;"> </span></p> <p> 1396/06/13</p> </td> <td style="text-align: center;"> ----</td> <td style="text-align: center;"> ساشورپور</td> <td style="text-align: center;"> 930467301</td> <td style="text-align: center;"> امیر گشتاسبی</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> ============ <br></td> <td style="text-align: center;"> ====== <br></td> <td style="text-align: center;"> ======== <br></td> <td style="text-align: center;"> ====== <br></td> <td style="text-align: center;">  =====<br></td> <td style="text-align: center;"><span style="background-color:#00ff00;">صورتجلسه مورخه 1396/02/10</span><br></td> <td style="text-align: center;"> ===== <br></td> <td style="text-align: center;"> ======= <br></td> <td style="text-align: center;"> ====== <br></td> <td style="text-align: center;"> ====== <br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">  ارزیابی میزان تحقق پذیری حقوق شهروندی درنظام شهر سازی ایران<br></td> <td style="text-align: center;">  960210<br></td> <td style="text-align: center;"> 1396/02/10 <br></td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;"><p><span style="background-color:#ff0000;">  </span><font color="#cccc99"><span style="background-color:#ff0000;"> 13860207951040</span></font><span style="background-color:#ff0000;"> </span><br></p><p><font color="#cccc99"><span style="background-color:#ff0000;">1396/10/12</span></font><br></p></td> <td style="text-align: center;"> شکوهی <br></td> <td style="text-align: center;">  فرامرزی<br></td> <td style="text-align: center;">  940103444<br></td> <td style="text-align: center;">  امیرنا صر جعفری<br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">  طراحی ومکان یابی فضاهای ایستگاهی واستراحتگاه درمسیر های طبیعی گردشگری درون شهری - درکه تهران<br></td> <td style="text-align: center;">   960210 <br></td> <td style="text-align: center;"> 1396/02/10 <br></td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;"> --- <br></td> <td style="text-align: center;">  ساشورپور<br></td> <td style="text-align: center;"> 920528959 <br></td> <td style="text-align: center;">  عاطفه محبوب<br></td> </tr> <tr><td style="text-align: center;">طراحی مجموعه اغذیه فروشی دربافت تاریخی باهدف سرزندگی-محدوده ورکچیلر زنجان<br></td><td style="text-align: center;">  960210</td><td style="text-align: center;">1396/02/10</td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;">---<br></td><td style="text-align: center;">خانم کریمی<br></td><td style="text-align: center;">940088269<br></td><td style="text-align: center;">هادی یمینی<br></td></tr><tr><td style="text-align: center;">سنجش تاثیر تراکم های ساختمانی برمصرف انرژی دربافت های شهری بااستفاده ازGIS<br></td><td style="text-align: center;">  960210</td><td style="text-align: center;">1396/02/10<br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;">فرامرزی<br></td><td style="text-align: center;">شکوهی <br></td><td style="text-align: center;">930527057<br></td><td style="text-align: center;">فرشته اوسطی<br></td></tr><tr><td style="text-align: center;">امکان سنجی اجرای تونل مشترک انرژی وتاسیسات شهری درشهر زنجان<br></td><td style="text-align: center;">  960210</td><td style="text-align: center;">1396/02/10<br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><p><font color="yellow"><span style="background-color:#ff0000;">13860207961013</span></font><span style="background-color:#ff0000;"> </span><br></p><p>1396/11/01<br></p></td><td style="text-align: center;">شکوهی<br></td><td style="text-align: center;">ساشورپور<br></td><td style="text-align: center;">940224352<br></td><td style="text-align: center;">فرشته اسلامی<br></td></tr><tr><td style="text-align: center;">بررسی وساماندهی عناصر شاخص درارتقاء تصویر ذهنی شهروندان<br></td><td style="text-align: center;">  960210</td><td style="text-align: center;">1396/02/10</td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;">---<br></td><td style="text-align: center;">ساشورپور<br></td><td style="text-align: center;">940297433<br></td><td style="text-align: center;">سعید هاشمی <br></td></tr><tr><td style="text-align: center;">طراحی فضاهای اجتماعی مابین ساختمانهای بلندمرتبه باتاکید برپدافند غیر عامل<br></td><td style="text-align: center;">  960210</td><td style="text-align: center;">1396/02/10</td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;">---<br></td><td style="text-align: center;">ساشورپور<br></td><td style="text-align: center;">940196969<br></td><td style="text-align: center;">حمید رضااسکندری<br></td></tr><tr><td style="text-align: center;">تاثیر بلند مرتبه سازی درتوسعه پایداراجتماعی وکیفیت زندگی شهروندان - شهرک کارمندان<br></td><td style="text-align: center;">  960210</td><td style="text-align: center;">1396/02/10</td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;">---<br></td><td style="text-align: center;">ساشور پور<br></td><td style="text-align: center;">940254580<br></td><td style="text-align: center;">صفر قنبری<br></td></tr><tr><td style="text-align: center;">مطالعات وبررسی راهکارهای زشت زدایی ازسطح شهر - سعدی وسط زنجان<br></td><td style="text-align: center;">  960210</td><td style="text-align: center;">1396/02/10</td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;">---<br></td><td style="text-align: center;">ساشورپور<br></td><td style="text-align: center;">940181166<br></td><td style="text-align: center;">مسعود قربانی<br></td></tr><tr><td style="text-align: center;">شناسایی فرصت های مکانی برای سرمایه گذاری در شهر زنجان بااستفاده ازالگوی تکنیک مکان سنجی<br></td><td style="text-align: center;">  960210</td><td style="text-align: center;">1396/02/10<br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;">شکوهی<br></td><td style="text-align: center;">ساشورپور<br></td><td style="text-align: center;">930703740<br></td><td style="text-align: center;">زهرا عباسی<br></td></tr><tr><td style="text-align: center;">ادراک درفضاهای شهری بااستفاده ازسیستم های استنتاج فازی<br></td><td style="text-align: center;">  960210</td><td style="text-align: center;">1396/02/10<br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><p><font color="yellow"><span style="background-color:#ff0000;">13860207961010</span></font><span style="background-color:#ff0000;"> </span><br></p><p>1396/10/27<br></p></td><td style="text-align: center;">---<br></td><td style="text-align: center;">شکوهی<br></td><td style="text-align: center;">940021769<br></td><td style="text-align: center;">الهه افشاری<br></td></tr><tr><td style="text-align: center;">ارزیابی روشها وسیاستهای تامین مسکن برای اقشار کم درآمد درزنجان<br></td><td style="text-align: center;">  960210</td><td style="text-align: center;">1396/02/10<br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><p><font color="yellow"><span style="background-color:#ff0000;">13860207961004</span></font><span style="background-color:#ff0000;"> </span><br></p><p>1396/10/12<br></p></td><td style="text-align: center;">ساشورپور<br></td><td style="text-align: center;">شکوهی<br></td><td style="text-align: center;">940201217<br></td><td style="text-align: center;">مهدی نبی لو<br></td></tr><tr><td style="text-align: center;">بررسی میزان تاثیر سیاست ها وضوابط تراکم ساختمانی برپراکنده رویی شهرزنجان<br></td><td style="text-align: center;">  960210</td><td style="text-align: center;">1396/02/10</td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><p><font color="yellow"><span style="background-color:#ff0000;">13860207962005</span></font><span style="background-color:#ff0000;"> </span><br></p><p>1397/04/03<br></p></td><td style="text-align: center;">کریمی<br></td><td style="text-align: center;">شکوهی<br></td><td style="text-align: center;">940247517<br></td><td style="text-align: center;">فرهاد رفیعی<br></td></tr><tr><td style="text-align: center;">تدوین اصول طراحی شهری ایستگاههای بارویکردحمل ونقل عمومیTOD <br></td><td style="text-align: center;">  960210</td><td style="text-align: center;">1396/02/10</td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;">بهشتی<br></td><td style="text-align: center;">منوچهرطبیبیان<br></td><td style="text-align: center;">930391843<br></td><td style="text-align: center;">الهه ستوده<br></td></tr><tr><td style="text-align: center;">بررسی تطبیقی وضعیت کیفیت فضای شهری موردی کوی وحدت وکوی قائم</td><td style="text-align: center;">  960210<br></td><td style="text-align: center;">1396/02/10<br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><p><font color="yellow"><span style="background-color:#ff0000;">13860207961001</span></font><span style="background-color:#ff0000;"> </span><br></p><p>1396/10/12<br></p></td><td style="text-align: center;">---<br></td><td style="text-align: center;">فرامرزی<br></td><td style="text-align: center;">940105837<br></td><td style="text-align: center;">حمید رضا بیگدلی<br></td></tr><tr><td style="text-align: center;">بازطراحی فضاهای باز اماکن دولتی درراستای ارتقاء کیفیت فضاهای شهری بارویکرد انعطاف پذیری فضا<br></td><td style="text-align: center;">  960210</td><td style="text-align: center;">1396/02/10</td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;">---<br></td><td style="text-align: center;">ساشورپور<br></td><td style="text-align: center;">940131356<br></td><td style="text-align: center;">حسن شاهبازی<br></td></tr><tr><td style="text-align: center;">سنجش شاخص های شناسایی بافت فرسوده شهری بااستفاده از سیستم استنتاج فازی fis<br></td><td style="text-align: center;">  960210<br></td><td style="text-align: center;">1396/02/10<br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><p><font color="yellow"><span style="background-color:#ff0000;">13860207961012</span></font><span style="background-color:#ff0000;"> </span><br></p><p>1396/10/28<br></p></td><td style="text-align: center;">---<br></td><td style="text-align: center;">شکوهی<br></td><td style="text-align: center;">930574800<br></td><td style="text-align: center;">الناز غلا مزاده <br></td></tr><tr><td style="text-align: center;">طراحی مسیر سبز چند منظوره بارویکرد گردشگری پایدار<br></td><td style="text-align: center;">  960210<br></td><td style="text-align: center;">1396/02/10</td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><p><font color="yellow"><span style="background-color:#ff0000;">13860207961009</span></font><span style="background-color:#ff0000;"> </span><br></p><p>1396/10/26<br></p></td><td style="text-align: center;">---<br></td><td style="text-align: center;">ثبوتی<br></td><td style="text-align: center;">911063822<br></td><td style="text-align: center;">محمد حسین خواصی <br></td></tr><tr><td style="text-align: center;">کاربرد مولفه های پدافند غیرعامل درکاربری اراضی شهری<br></td><td style="text-align: center;">  960210<br></td><td style="text-align: center;">1396/02/10</td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><p><font color="yellow">13860207962001</font> <br></p><p>1397/03/29<br></p></td><td style="text-align: center;">---<br></td><td style="text-align: center;">رضااحمدیان<br></td><td style="text-align: center;">940065034<br></td><td style="text-align: center;">امین مبارکی<br></td></tr><tr><td style="text-align: center;">برنامه ریزی درجهت تاب آوری مطلوب شهری درمقابل مخاطرات محیطی<br></td><td style="text-align: center;">  960210<br></td><td style="text-align: center;">1396/02/10</td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;">---<br></td><td style="text-align: center;">احمدیان<br></td><td style="text-align: center;">940148882<br></td><td style="text-align: center;">فرهاد خداکرمی<br></td></tr><tr><td style="text-align: center;">میزان رضایتمندی شهروندان ازعملکرد شهرداری وعوامل اجتماعی - اقتصادی مرتبط باآن <br></td><td style="text-align: center;">  960210</td><td style="text-align: center;">1396/02/10<br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;">---<br></td><td style="text-align: center;">شکوهی<br></td><td style="text-align: center;">940146331<br></td><td style="text-align: center;">بهنام واچک<br></td></tr><tr><td style="text-align: center;">تهیه وتدوین مدیریت بحران زلزله برپایه مدل سازی فردای زلزله <br></td><td style="text-align: center;">  960210</td><td style="text-align: center;">1396/02/10</td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;">---<br></td><td style="text-align: center;">شکوهی<br></td><td style="text-align: center;">94256505<br></td><td style="text-align: center;">سعید حسنلو<br></td></tr><tr><td style="text-align: center;">سنجش احساس امنیت کودکان درپارکهای شهری به کمک روش cpted<br></td><td style="text-align: center;">  960210<br></td><td style="text-align: center;">1396/02/10<br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><font color="yellow"><span style="background-color:#ff0000;">13860207961017</span></font><span style="background-color:#ff0000;"> </span><br></td><td style="text-align: center;">کریمی<br></td><td style="text-align: center;">ساشورپور<br></td><td style="text-align: center;">940039738<br></td><td style="text-align: center;">فائزه سلطانی منصوری <br></td></tr><tr><td style="text-align: center;">بررسی وتحلیل فضاهای شهری درفیلم های سینمایی پس از انقلاب <br></td><td style="text-align: center;">  960210<br></td><td style="text-align: center;">1396/02/10<br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><p><font color="yellow"><span style="background-color:#ff0000;">13860207961018</span></font><span style="background-color:#ff0000;"> </span><br></p><p>1396/11/18<br></p></td><td style="text-align: center;">---<br></td><td style="text-align: center;">پرچگانی<br></td><td style="text-align: center;">920529240<br></td><td style="text-align: center;">مهرداد توکلی <br></td></tr><tr><td style="text-align: center;">نقش مبلمان شهری درارتقاء هویت محلی<br></td><td style="text-align: center;">960210<br></td><td style="text-align: center;">1396/02/10<br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;">13860207961008<br></td><td style="text-align: center;">---<br></td><td style="text-align: center;">خ کریمی<br></td><td style="text-align: center;">930308426<br></td><td style="text-align: center;">مریم محمد پور<br></td></tr><tr><td style="text-align: center;">امکان سنجی طرح توسعه محلات مذهبی بارویکرد باز آفرینی - محله حسینیه زنجان<br></td><td style="text-align: center;">960210<br></td><td style="text-align: center;">1396/02/10<br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><p><font color="yellow"><span style="background-color:#ff0000;">13860207961019</span></font><span style="background-color:#ff0000;"> </span><br></p><p>1396/11/23<br></p></td><td style="text-align: center;">---<br></td><td style="text-align: center;">فرامرزی<br></td><td style="text-align: center;">930488155<br></td><td style="text-align: center;">مسعود حسنلو <br></td></tr><tr><td style="text-align: center;">=======<br></td><td style="text-align: center;">=====<br></td><td style="text-align: center;">=====<br></td><td style="text-align: center;">=====<br></td><td style="text-align: center;">=====<br></td><td style="text-align: center;"><span style="background-color:#ffd700;">صورتجلسه مورخه</span><br></td><td style="text-align: center;">====<br></td><td style="text-align: center;">=====<br></td><td style="text-align: center;">=====<br></td><td style="text-align: center;">=====<br></td></tr><tr><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td></tr><tr><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td></tr><tr><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td></tr><tr><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td></tr><tr><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td></tr><tr><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td></tr><tr><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td></tr><tr><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td></tr><tr><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td></tr><tr><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td><td style="text-align: center;"><br></td></tr></tbody> </table> <p style="text-align: center;">  </p> <p style="text-align: center;">  </p> <p style="text-align: center;"> <span style="color:#ff0000;"><u><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 22px;"><strong><span style="background-color: rgb(0, 255, 255);">فرم ب </span></strong></span></span></u></span></p> <p style="text-align: center;">  </p> <p style="text-align: center;">  </p> <br> <table style="width: 748px; height: 19140px;" dir="ltr" align="center" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"> <strong><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 14px;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="background-color: rgb(0, 255, 0);">چکیده پایان نامه  </span></span></span></span></strong></td> <td style="text-align: center;"> <strong><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 14px;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="background-color: rgb(0, 255, 0);">نمره مقاله</span></span></span></span></strong></td> <td style="text-align: center;"> <strong><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 14px;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="background-color: rgb(0, 255, 0);">مقاله -تعدادمقاله</span></span></span></span></strong></td> <td style="text-align: center;"> <strong><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 14px;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="background-color: rgb(0, 255, 0);">نمره</span></span></span></span></strong></td> <td style="text-align: center;"> <strong><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 14px;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="background-color: rgb(0, 255, 0);">تاریخ دفاع</span></span></span></span></strong></td> <td style="text-align: center;"> <strong><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 14px;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="background-color: rgb(0, 255, 0);">کدشناسایی</span></span></span></span></strong></td> <td style="text-align: center;"> <strong><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 14px;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="background-color: rgb(0, 255, 0);">استاد داور</span></span></span></span></strong></td> <td style="text-align: center;"> <strong><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 14px;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="background-color: rgb(0, 255, 0);">استاد مشاور</span></span></span></span></strong></td> <td style="text-align: center;"> <strong><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 14px;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="background-color: rgb(0, 255, 0);">استادراهنما</span></span></span></span></strong></td> <td style="text-align: center;"> <strong><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 14px;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="background-color: rgb(0, 255, 0);">عنوان پایان نامه</span></span></span></span></strong></td> <td style="text-align: center;"> <strong><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 14px;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="background-color: rgb(0, 255, 0);">شماره دانشجویی</span></span></span></span></strong></td> <td style="text-align: center;"> <strong><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 14px;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="background-color: rgb(0, 255, 0);">نام ونام خانوادگی</span></span></span></span></strong></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;"> <span style="color:#b22222;"><strong><span dir="RTL"></span></strong></span><br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;"> <span style="color:#b22222;"><strong><span dir="RTL"></span></strong></span><br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  <span style="color:#b22222;"><strong><span dir="RTL"></span></strong></span><br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;"> <span style="color:#b22222;"><strong><span dir="RTL"></span></strong></span><br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;"> -</td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;"> <span style="color:#b22222;"><strong><span dir="RTL"></span></strong></span><br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;"> <span style="color:#b22222;"><strong><span dir="RTL"></span></strong></span><br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;"> <br></td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;"> <span style="color:#b22222;"><strong><span dir="RTL"></span></strong></span><br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;"> <span style="color:#b22222;"><strong><span dir="RTL"></span></strong></span><br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;"> <span style="color:#b22222;"><strong><span dir="RTL"></span></strong></span><br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;"> <span style="color:#b22222;"><strong><span dir="RTL"></span></strong></span><br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  <span style="color:#b22222;"><strong><span dir="RTL"></span></strong></span><br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;"> <span style="color:#b22222;"><strong><span dir="RTL"></span></strong></span><br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;"> <span style="color:#b22222;"><strong><span dir="RTL"></span></strong></span><br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;"> <span style="color:#b22222;"><strong><span dir="RTL"></span></strong></span><br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;"><br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;"><br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;"><br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;"><br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;"><br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;"><br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;"><br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;"><br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;"><br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;"> -</td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;"> <strong><span dir="RTL"></span></strong><br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> <td style="text-align: center;"><br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">  <br></p>
عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
طراحی پارک کودک براساس ترجیهات بصری کودکان ش/94/172 94/12/17  

 

13860207942028

1395/06/09

- دکتر نرگس کریمی 930277911 مژگان سلیمانی
سنجش کمیت وکیفیت نورپردازی وارائه الگوها وضوابط طراحی - پارک رجائی ش/94/172 94/12/17    

13860207942026

1395/06/08

- دکتر شکوهی 920609254 احمد همتی
احیا وباززنده سازی محدوده پیرامون میدان ساعت تبریزبارویکرد مکان سازی ش/94/172 94/12/17    

13860207942029

1395/06/16

دکترآرش ثقفی اصل دکتر کریمی 920528956 پریسا صدری
بررسی رابطه الگوهای رفتاری شهروندان نسبت به خرد اقلیم ها ش/94/172 94/12/17    

62660207942001

1395/06/08

- دکتر ساشورپور 930372162 شقایق حاجی حسنی
طراحی پارک بازارشهری باتوجه به الگوهای فرهنگی وزیست اقلیمی - مهاباد ش/94/172 94/12/17    

62660207942002

1395/06/08

دکترکریمی دکتر ساشورپور 930389342 هانا احمد پور
                   
بررسی تاثیر خردفضاهای سبز شهری درافزایش سرمایه اجتماعی ش/12/225 94/12/22    

13860207942033

1395/06/31
 

- دکترساشورپور 920609250 بهمن مهری
ارایه طرح ومقایسه تطبیقی معیارهای موثر برسرزندگی میادین واقع درمحورهای ساختاری زنجان ش/12/225 94/12/22    

62660207942003

1395/07/01

- دکترساشورپور 920589534 ملیحه برهانی
ارزیابی مورفولوژیک بافتهای تاریخی براساس شاخص های فرکتالی به منظور ارایه الگوهای طراحی بیونیک ش/12/225 94/12/22    

13860207942036

1395/07/29
 

دکتر ساشورپور دکتر شکوهی 920564487 فرزانه حبیب نژاد
طراحی خیابان بارویکرد جذب گردشگر 12/226/ش 94/12/23    

13860207942035

1395/07/05

 

- دکتر شکوهی 920528957 پیام مستوفی
ارایه الگوی طراحی درپارکها باهدف ایجاد فضای امن شهری - پارک رجایی ش/95//251 95/01/25    

13860207941021

95/10/19

- دکتر زهره ترابی 930394829 جلال اسمخانی
بررسی وارایه طرح بهسازی زود بازده وکوتاه مدت درشهرسازی درشهر تاریخی به منظورتوسعه گردشگری ش/95//251 95/01/25    

13860207942040

1395/10/18

دکترشکوهی دکتر فرامرزی 930300380 مصطفی کلانتری
باززنده سازی هویت بافت های فرسوده شهری بارویکرد تقویت نقش مرکز محله ش/95//251 95/01/25    

13860207952001

1396/01/27

دکتر ساشورپور دکتر فرامرزی 930318679 امیر حسین محمدی
بررسی وتدوین اصول مکانیابی نشانه ها درفضای شهری بااستفاده از تکنیک ایزوویست ش/95//251 95/01/25    

13860207951004

1395/10/29

- دکتر ساشورپور 920618393 فریبا پارسیانی
طراحی خردفضای شهری شبانه بارویکرد ارتقاء حس تعلق ش/95//251 95/01/25    

13860207942042

1995/10/19

- دکتر ساشورپور 920528953 سمیراکریمی
تدوین الگوی تغییرات مورفولوژیک برای بافت محلات سنتی ش/95//251 95/01/25    

13860207951001

1395/09/16

ساشورپور دکتراکبرعبدالله زاده طرف ش.ش 3370 متولد1359- تبریز کدملی 1378272757 930458426 شیما احمدی
طراحی وساماندهی منظر شهری مطلوب باهدف ارتقاء کیفیت زیبایی بصری ش/95//251 95/01/25    

13860207942046

1395/11/05

مهران فرامرزی دکترنرگس کریمی 930339524 محمد امین انصاری
طراحی فضای عمومی شهری بارویکرد ارتقاء حیات اجتماعی ش/95//251 95/01/25    

13860207942048

1395/11/20

  دکتر محسن صمدی ش.ش 1336 متولد تهران 1332 کد ملی 0045308090 930328181 شروین افشان فر
مطالعه وبررسی نقش موسیقی تلفیقی وآواها بر ارتقاء حس مکان در فضای شهری ش/95//251 95/01/25    

13860207942044

1395/10/29

مهندس انیران دکترساشورپور 930359499 سید سروش اسماعیلی
طراحی فضاهای رها شده شهری با رویکرد زمینه گرایی ش/95//251 95/01/25    

13860207942041

1395/10/19

 

-

دکتر اسماعیل دویران 930386518 محمد جواد جلیل نژاد
سنجش عوامل موثر برمیزان حضور وفعالیت کودکان درفضای شهری باتاکید برنقش عوامل محیطی وفضای مجازی ش/95//251 95/01/25    

13860207951003

1395/09/30

- دکتر شکوهی 930479293 فاطمه فرشته فر
بررسی نقش الگوی پیاده مداری دردستیابی به توسعه پایدار شهری برای گردشگران ش/95/221 95/02/22    

13860202932001

1395/10/15

مهدی ساشورپور رضا احمدیان 920528982 ملیحه محمدی
ارزیابی نقش سرزندگی فضاهای شهری درایجاد تصویرذهنی مطلوب درشهروندان -نمونه موردی خیابان اشراق زنجان 950221 95/02/22     13860207942037 - زهره ترابی 930303848 رویاقربانی
برنامه ریزی پدافند غیر عامل دربافت های فرسوده شهری بااستفاده از مدل MCLPونرم افزارنمونه موردی منطقه یک زنجانGIS 95221 95/02/22    

13860204942001

95/10/18

-- علی شکوهی 930555594 مجید طارمی
طراحی وتدوین اصول ساماندهی کیفیت بصری خیابان شهری بااستفاده ازتکنیک VIA 95221 95/02/22    

13860207941023

139510/29

-- مهدی ساشورپور 930416918 نیلوفرافشاریان
نحوه ساماندهی هویت شهرک های جدید الاحداث بارویکرد منظرشهری مطلوب 95221 95/02/22    

13860207942047

1395/11/05

-- نرگس کریمی 930304630 مهدیس محمدی
ارتقاء دلبستگی مکانی به کمک طراحی شهری 95221 95/02/22    

13860207951016

1396/05/07

--- کریمی 930432297 درسا میر جلیلی
                 
طراحی شبکه سبز شهر زنجان باتاکید بر مسیل های درون شهری وباهدف ارتقاء کیفیت زیست محیطی فضای عمومی 95225 1395/03/25    

13860207951006

1395/11/16
- ساشورپور 930402763 الهام ندیرخانلو
تدوین سند هدایت طرح جامع نورپردازی شهر زنجان 95325 1395/03/25    

13860207951007

1395/11/16

نرگس کریمی ساشورپور 930477433 مونا حیدری
                   
طراحی پارامتریک شهرک مسکونی بااستفاده ازنرم افزارهای ARK GIS - GRASSHOPPER 95325 1395/03/25    

13860207951029

1396/08/16

- شکوهی 920609256 اکبرحسنلو
رفتارشناسی حرکتی عابران به منظور طراحی بهینه پیاده روهای شهری نمونه موردی سعدی وسط زنجان 95325 1395/03/25    

13860207951030

1396/08/16

بهشتی شکوهی 930404211 مهدی محمدی
مدلسازی کمی عوامل موثر برادراک صوتی فضای شهری باهدف پیشنهاد طرح تفصیلی آستانه صوتی درشهرها 95325 1395/03/25    

13860207951031

1396/08/16

- شکوهی 930559119 مینا بختیاری