.::. اخذ کد پایان نامه .::.

شهرسازی-طراحی شهری(جدول 2)

12-شهرسازی-طراحی شهری)

تاریخ: 1395/05/16 - 13:48


 

قابل توجه دانشکده ها

لطفا اطلاعات فرم (الف وب ) را در جدول 2 رشته ها ی مربوطه ثبت نمایید از تاریخ 1395/06/16 امکان بررسی جدول اول نخواهد بود

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 


عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
طراحی پارک کودک براساس ترجیهات بصری کودکان ش/94/172 94/12/17  

 

13860207942028

1395/06/09

- دکتر نرگس کریمی 930277911 مژگان سلیمانی
سنجش کمیت وکیفیت نورپردازی وارائه الگوها وضوابط طراحی - پارک رجائی ش/94/172 94/12/17    

13860207942026

1395/06/08

- دکتر شکوهی 920609254 احمد همتی
احیا وباززنده سازی محدوده پیرامون میدان ساعت تبریزبارویکرد مکان سازی ش/94/172 94/12/17    

13860207942029

1395/06/16

دکترآرش ثقفی اصل دکتر کریمی 920528956 پریسا صدری
بررسی رابطه الگوهای رفتاری شهروندان نسبت به خرد اقلیم ها ش/94/172 94/12/17    

62660207942001

1395/06/08

- دکتر ساشورپور 930372162 شقایق حاجی حسنی
طراحی پارک بازارشهری باتوجه به الگوهای فرهنگی وزیست اقلیمی - مهاباد ش/94/172 94/12/17    

62660207942002

1395/06/08

دکترکریمی دکتر ساشورپور 930389342 هانا احمد پور
طراحی گذر فرهنگی شاه درویش مهاباد بارویکرد مشارکت مردمی ش/12/225 94/12/22   کد خارج شد

13860207942032

1395/06/28

- دکترکامران علیزاده آذر تلفن 09123090597 هیئت علمی مهاباد 900900900 کسری تدین
بررسی تاثیر خردفضاهای سبز شهری درافزایش سرمایه اجتماعی ش/12/225 94/12/22    

13860207942033

1395/06/31
 

- دکترساشورپور 920609250 بهمن مهری
ارایه طرح ومقایسه تطبیقی معیارهای موثر برسرزندگی میادین واقع درمحورهای ساختاری زنجان ش/12/225 94/12/22    

62660207942003

1395/07/01

- دکترساشورپور 920589534 ملیحه برهانی
ارزیابی مورفولوژیک بافتهای تاریخی براساس شاخص های فرکتالی به منظور ارایه الگوهای طراحی بیونیک ش/12/225 94/12/22    

13860207942036

1395/07/29
 

دکتر ساشورپور دکتر شکوهی 920564487 فرزانه حبیب نژاد
طراحی خیابان بارویکرد جذب گردشگر 12/226/ش 94/12/23    

13860207942035

1395/07/05

 

- دکتر شکوهی 920528957 پیام مستوفی
ارایه الگوی طراحی درپارکها باهدف ایجاد فضای امن شهری - پارک رجایی ش/95//251 95/01/25    

13860207941021

95/10/19

- دکتر زهره ترابی 930394829 جلال اسمخانی
بررسی وارایه طرح بهسازی زود بازده وکوتاه مدت درشهرسازی درشهر تاریخی به منظورتوسعه گردشگری ش/95//251 95/01/25    

13860207942040

1395/10/18

دکترشکوهی دکتر فرامرزی 930300380 مصطفی کلانتری
باززنده سازی هویت بافت های فرسوده شهری بارویکرد تقویت نقش مرکز محله ش/95//251 95/01/25    

13860207952001

1396/01/27

دکتر ساشورپور دکتر فرامرزی 930318679 امیر حسین محمدی
بررسی وتدوین اصول مکانیابی نشانه ها درفضای شهری بااستفاده از تکنیک ایزوویست ش/95//251 95/01/25    

13860207951004

1395/10/29

- دکتر ساشورپور 920618393 فریبا پارسیانی
طراحی خردفضای شهری شبانه بارویکرد ارتقاء حس تعلق ش/95//251 95/01/25    

13860207942042

1995/10/19

- دکتر ساشورپور 920528953 سمیراکریمی
تدوین الگوی تغییرات مورفولوژیک برای بافت محلات سنتی ش/95//251 95/01/25    

13860207951001

1395/09/16

ساشورپور دکتراکبرعبدالله زاده طرف ش.ش 3370 متولد1359- تبریز کدملی 1378272757 930458426 شیما احمدی
طراحی وساماندهی منظر شهری مطلوب باهدف ارتقاء کیفیت زیبایی بصری ش/95//251 95/01/25    

13860207942046

1395/11/05

مهران فرامرزی دکترنرگس کریمی 930339524 محمد امین انصاری
طراحی فضای عمومی شهری بارویکرد ارتقاء حیات اجتماعی ش/95//251 95/01/25    

13860207942048

1395/11/20

  دکتر محسن صمدی ش.ش 1336 متولد تهران 1332 کد ملی 0045308090 930328181 شروین افشان فر
مطالعه وبررسی نقش موسیقی تلفیقی وآواها بر ارتقاء حس مکان در فضای شهری ش/95//251 95/01/25    

13860207942044

1395/10/29

مهندس انیران دکترساشورپور 930359499 سید سروش اسماعیلی
طراحی فضاهای رها شده شهری با رویکرد زمینه گرایی ش/95//251 95/01/25    

13860207942041

1395/10/19

 

-

دکتر اسماعیل دویران 930386518 محمد جواد جلیل نژاد
سنجش عوامل موثر برمیزان حضور وفعالیت کودکان درفضای شهری باتاکید برنقش عوامل محیطی وفضای مجازی ش/95//251 95/01/25    

13860207951003

1395/09/30

- دکتر شکوهی 930479293 فاطمه فرشته فر
بررسی نقش الگوی پیاده مداری دردستیابی به توسعه پایدار شهری برای گردشگران ش/95/221 95/02/22    

13860202932001

1395/10/15

مهدی ساشورپور رضا احمدیان 920528982 ملیحه محمدی
ارزیابی نقش سرزندگی فضاهای شهری درایجاد تصویرذهنی مطلوب درشهروندان -نمونه موردی خیابان اشراق زنجان 950221 95/02/22       - زهره ترابی 930303848 رویاقربانی
برنامه ریزی پدافند غیر عامل دربافت های فرسوده شهری بااستفاده از مدل MCLPونرم افزارنمونه موردی منطقه یک زنجانGIS 95221 95/02/22    

13860204942001

95/10/18

-- علی شکوهی 930555594 مجید طارمی
طراحی وتدوین اصول ساماندهی کیفیت بصری خیابان شهری بااستفاده ازتکنیک VIA 95221 95/02/22    

13860207941023

139510/29

-- مهدی ساشورپور 930416918 نیلوفرافشاریان
نحوه ساماندهی هویت شهرک های جدید الاحداث بارویکرد منظرشهری مطلوب 95221 95/02/22    

13860207942047

1395/11/05

-- نرگس کریمی 930304630 مهدیس محمدی
ارتقاء دلبستگی مکانی به کمک طراحی شهری 95221 95/02/22    

13860207951016

1396/05/07

--- کریمی 930432297 درسا میر جلیلی
ارائه طرح وبهبود فضای تاریخی شهرزنجان باهدف جذب گردشگر 95221 95/02/22     سفارشی کدگرفته شود   زهره ترابی 930288465 نیلوفراسعدی
ساماندهی فضای سبز شهری بارویکرد پیاده مداری 95221 95/02/22    

13860207932038

95/10/18

 -- محسن اسدی 920529220 نشاط رحیمی
                   
طراحی شبکه سبز شهر زنجان باتاکید بر مسیل های درون شهری وباهدف ارتقاء کیفیت زیست محیطی فضای عمومی 95225 1395/03/25    

13860207951006

1395/11/16
- ساشورپور 930402763 الهام ندیرخانلو
تدوین سند هدایت طرح جامع نورپردازی شهر زنجان 95225 1395/03/25    

13860207951007

1395/11/16

نرگس کریمی ساشورپور 930477433 مونا حیدری
                   
طراحی پارامتریک شهرک مسکونی بااستفاده ازنرم افزارهای ARK GIS - GRASSHOPPER 95225 1395/03/25       - شکوهی 920609256 اکبرحسنلو
رفتارشناسی حرکتی عابران به منظور طراحی بهینه پیاده روهای شهری نمونه موردی سعدی وسط زنجان 95225 1395/03/25       بهشتی شکوهی 930404211 مهدی محمدی
مدلسازی کمی عوامل موثر برادراک صوتی فضای شهری باهدف پیشنهاد طرح تفصیلی آستانه صوتی درشهرها 95225 1395/03/25       - شکوهی 930559119 مینا بختیاری
سنجش تاثیر فرم بافت های شهری بر میزان مصرف انرژی بااستفاده از نرم افزار اکوتکت نومنه موردی بررسی شهرکهای نصر-فجر-وثمین شهر زنجان 95225 1395/03/25    

13860216951001

1386/06/15

- شکوهی 920609249 کورش نیک پسند
طراحی مرکزمحله پویابراساس اصول وساختار مرکزمحله های موفق زنجان 9503262 95/03/26    

13860207951008

1395/11/21

ساشورپور شکوهی 920609251 حمیدرضارستمخانی
بازطراحی راسته خدمات اتومبیل - خیابان کشاورززنجان 9503262 95/03/26    

13860207951009

1395/11/25

-- ساشورپور 920591043 آرش امیرکمالی
بررسی نقش فروش سهام ومشارکت مردمی درتحقیق پذیری پروژه های طراحی شهری 9504241 95/04/24    

13860207951010

1395/11/26

- ساشورپور 920528955 سید سعید موسوی
تحلیل وارزیابی تحقق پذیری شهرسازی تاکتیکال درایران 9504241 95/04/24    

13860207951011

1395/11/26

- فرامرزی 930294730 علی قهرمانی
تبیین اصول ارتقاء حس مکان درفضای مابین ساختمانهای بلند مرتبه 958261 1395/08/26    

13860207951012

1396/02/24

- ساشورپور 930406798 نیلوفر قیامی حور
طراحی شهرک مسکونی منطبق باالگوی اجتماعی واقلیمی شهرزنجان 958261 1395/08/26    

13860207951013

1396/02/24

- ساشورپور 920608471 فریبا محبی
ارزیابی سکونت گاههای مسکونی مطابق بارضایتمندی ساکنین درشهرجدید پرند 958261 1395/08/26    

13860207951014

1396/02/24

- ساشورپور 920521419 مهناز غلامی
امکان سنجی طراحی مسیر گردشگری بارویکرد کارآفرینی وحداقل دخالت درطبیعت 958261 1395/08/26    

13860207951015

1396/03/20

شکوهی فرامرزی 930520113 جواد توکلی
سنجش شاخص های توسعه پایدار شهرهای استان زنجان بااستفاده ازمدل ارزیابی فازی 958261 1395/08/26    

13860207951022

1396/06/12

ساشورپور شکوهی 940125338 میلاد باقری
تعریف الگوی نماهای شهری باتاکیدبرمناسب سازی استفاده ازمصالح درکاربریهای مختلف شهری 958261 1395/08/26    

13860207951026

1386/06/20

----- نرگس کریمی 910881008 امیرحسین حیدری
رفتارشناسی استفاده کنندگان ازفضاها باهدف طبقه بندی رفتارها دربازه های زمانی مختلف وارائه راه حل های کالبدی 958261 1395/08/26       ساشورپور شکوهی 940003288 امین آزاد
فرایند تکوین وشکل گیری طبقه خلاق ومناطق خلاق شهری 958261 1395/08/26       ---- احمدیان 940209888 زینب بهرامی
بهره گیری از گرافیک محیطی درراستای سرزنده سازی فضا ی شهری 958261 1395/08/26       ---- ساشورپور 930398106 محبوبه هوشمند
تدوین راهنای طراحی برای روستا شهرها گاوازنگ زنجان 958261 1395/08/26    

13860202951037

1396/06/06

---- شکوهی 940200629 حبیب ال خدایی
طراحی خرد فضاهای سبز شهری بارویکرد تاکتیکال 958261 1395/08/26    

13860207951024

1396/06/13

شکوهی ساشورپور 920529241 میثم شاهی زارع
بررسی سنخیت صوت وفضا ونقش آن دربهبود الگوهای رفتاری شهروندان 958261 1395/08/26    

13860207951020

1396/0607

---- ساشورپور 930303674 الهام اردلان
تاثیر فضاهای سبزکوچک درارتقای آسایش اقلیم فضاهای شهری وشکل گیری تعاملات اجتماعی 958261 1395/08/26    

62660207951002

13960607

 

---- ساشورپور 930398301 مینا نوری
بررسی والگوسازی رشد فیزیکی شهرها بااستفاده ازمدل سلولهای خودکار 958261 1395/08/26       ---- شکوهی 930555590 سیامک حیدری
طراحی میادین ورودی شهراردبیل بامحوریت شکل دهی میادین شهری 958261 1395/08/26       ---- خانم کریمی 92529212 رامین پوروکیلی
طراحی فضای شهری امن درحاشیه بزرگراه باهدف فضای جمعی 958261 1395/08/26       ---- دویران 930407860 محمد رضا محمدی
طراحی مکانهای سوم درشهر خلاق بارویکرد هنرهای مردمی 958261 1395/08/26       ---- خانم کریمی 930294136 ندا حسین زاده تبریزی
طراحی فضای رها شده باهدف ایجاد فضای مکث شهری 958261 1395/08/26       ---- خانم کریمی 930406339 مصطفی مرداخانی
طراحی خیابانهای بازی کودکان بارویکرد پارک خیابان 9511201 1395/11/20       --- ساشورپور 940160896 مصطفی نقیلو
سنجش تاثیر سرمایه اجتماعی وامنیت تصرف در سکونت گاههای غیررسمی نمونه موردی محله بیسیم 9511201 1395/11/20    

13860207951025

1396/06/15

---- نرگس کریمی 940105479 معصومه کریمی
طراحی بافت های مسکونی همجواراماکن مذهبی شاخص نمونه موردی محله حسینیه اعظم زنجان 9511201 1395/11/20       ---- ساشورپور 940090104 ابوالفضل جمشیدی
تدوین اصول طراحی جداره های خاموش درفضای شهری باتاکیدبردیوار فضاهای آموزشی 9511201 1395/11/20       ---- ساشورپور 940254811 علی طاهری برندق
طراحی روستای هدف گردشگری بارویکرد توسعه اقتصادی 9511201 1395/11/20       ---- ساشورپور 911076128 علی خانجانیان
طراحی خیابان شهری بارویکرد افزایش سرزندگی شبانه حدفاصل فلکه اول تافلکه دوم صادقیه تهران 9511201 1395/11/20       ---- ساشورپور 900800756 امیرعباس رازفر
بازآفرینی مرکزمحله دروازه رشت زنجان بااستفاده از اصول محله سنتی ایرانی 9511201 1395/11/20 ---------- ----------

13860202951038

13960607

---- ساشورپور 920528945 پریا کاوندی
نقش شهرهای کوچک درتوسعه روستاهای پیرامون مورد مطالعه شهرچورزق 9511201 1395/11/20       ---- شکوهی 940005696 محمد محمدی
بازطراحی جداره های شهری بارویکرد ارتقاءکیفیت بصری فضا نومونه موردی زینبیه شرقی محدوده عمارت ذولفقاری 9511201 1395/11/20       ---- کریمی 930307219 پرنیان عربیان
بررسی وتحلیل شکل گیری باغ شهرها وبررسی علل موفقیت یاعدم آن وارائه الگوی مطلوب طراحی -شهرزنجان 9511201 1395/11/20       ---- ساشورپور 930294714 علیرضا فیضی
بررسی مصادیق خلاقانه ارتقای کیفیت فضای شهری توسط مردم وارائه طرح تاکتیکال موردی بارویکرد مشارکت خلاق 9511201 1395/11/20       شکوهی ساشورپور 930466703 محمد رضا زنگنه
بازآفرینی محلات سنتی بارویکرد محرک توسعه - محله سقالر 9511201 1395/11/20    

13860207951019

1396/06/30

---- ساشورپور 940145451 علی حیدری
طراحی محور فرهنگی - تفریحی بارویکرد رفع نیازهای هیجانی شهروندان نمونه موردی - محورغربی جاده گاوازنگ زنجان 9511201 1395/11/20       ---- ساشورپور 940289761 امیرحسین نصیری
احیا وبازآفرینی سراهای بازار زنجان باتوجه به الگوهای اجتماعی وفرهنگی مبنا 9511201 1395/11/20       ---- ساشورپور 93043484 حسین ملا حاجلویی میانجی
تبیین ضوابط مکانیابی پایگاههای آتش نشانی باتاکید براصول دفاع غیرعامل شهری - نمونه موردی شهر محمدیه 9511201 1395/11/20       ---- ساشورپور 930601015 مهران اکبرپور
افزایش کیفیت حضورپذیری درفضاهای شهری بااستفاده ازطراحی تاکتیکال - نمونه موردی پارک امجدیه زنجان 9511201 1395/11/20       ---- ساشورپور 940148065 سودا فلاح
طراحی پارکهای خطی بارویکردیادمان مفاخرشهرزنجان بابهره گیری ازالگوی باغ ایرانی 9511201 1395/11/20    

13860207951018

1396/05/30

---- کریمی 940269197 پیمان قصابی
طراحی فضاهای اسکان موقت بعدازبحران زلزله درشهر زنجان 9511201 1395/11/20       ساشورپور شکوهی 940140370 شیما گلستانی
تدوین اصول طراحی جداره های خاموش درفضاهای شهری باتاکید بردیوار فضاهای آموزشی -دبیرستان شریعتی زنجان 9511201 1395/11/20       --- ساشورپور 940254811 علی طاهری برندق
طرح تدوین مدیریت بحران زلزله بارویکرد آینده پژوهی - نمونه موردی شهرابهر 9511201 1395/11/20       --- دویران 940214642 اسکندر نعمتی
رفتار شناسی استفاده کنندگان ازفضاها باهدف طبقه بندی رفتارها در بازه های زمانی مختلف وارائه راه حل های کالبدی برای مناسب سازی الگوهای رفتاری درخیابان سعدی زنجان 9511201 1395/11/20    

13860207951021

1396/06/11

--- شکوهی 940003288 امین آزاد
بررسی الگوهای رفتاری درفضاهای شهری شبانه مبتنی برپهنه های عملکردی -شهرزنجان 9511201 1395/11/20       --- ساشورپور 940193737 مهسا عنایت پور
طراحی مجموعه گردشگری توریستی جوانان باتوجه به هویت طبیعی وتاریخی شهرزنجان 9511201 1395/11/20    

62660207951003

1396/06/25

--- ساشورپور 930373248 یلدا مولوی
ارزیابی میزان تحقق پذیری طرح تفصیلی شهرزنجان درارتباط باکاربری های شهری - نمونه موردی منطقه یک شهرداری 9511201 1395/11/20    

13860216951002

1396/06/26

--- شکوهی 940254480 رسول نظری
طراحی فضاهای گمشده شهری - زیر پل ولیعصر 9511201 1395/11/20    

13860207951017

1396/05/30

--- ساشورپور 940055327 مجید پیری
ارزیابی طرح زیرگذر میدان ولیعصر وارائه آلترناتیوجیگزین 9511201 1395/11/20    

13860207951027

1396/06/22

--- رضا احمدیان 930590249 نسیم نسیمی
×××××××××× ++++++ ////////////// ********* ----- صورتجلسه شماره ------ ************ /////////// ++++++++++
طراحی منظر شهرآینده باتوجه به توسعه استفاده ازانرژیهای تجدید پذیر 9511201 1395/11/20   ---

62660207902016

1396/06/13

------ ساشورپور 930512856 سعیده گلابگیرها
طراحی مبلمان مناسب برای افزایش حضور پذیری درفضای شهری شبانه 9511201 1395/11/20    

13860207951023

1396/06/13

---- ساشورپور 930467301 امیر گشتاسبی
                   
                   
                   

 

 

فرم ب

 

 


چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
                      : علی طریحی
                      : بهاره بهنود
                      آرمیلا مطلبی
                      الهه امدادی
  -                   امیر عینی فرد
                      حبیب نایبی صومعه
  -                   مصطفی رضایی
                      : رسول قراخانی
                      شیما مرادخانی
                      دانشجو:ندا عابدینی
                      امین شهبازی
                      رسول محمدی
                      داود خدائی
                      پریسا دوستی
                      هانا احمدپورآذر
                      داریوش حبیبی
                      دانشجو: شقایق حاجی حسنی
                     

مژگان سلیمانی

                       پریسا صدری راد
        95/06/20             مهسا اله مرادی
                      وحید صفوی سلطانی
                      مرضیه عزيزي
                      میلاد طلوعی
                      ربابه قشمی
                      فاطمه ایزدی
                      مریم قائمی
                      امیر حسین جزیمق
                      تقی صمدی نسب
                      امیر حسین نادری
        95/06/25             الناز جزعاشوری
  -                   فرخنده احمدی بابادی

چکیده :

فضاهای شهری به عنوان بستر تعاملات اجتماعی دارای اهمیت فراوان هستند، جایی که افراد در آن با دیگران وارد تعامل می شوند.اما امروزه روابط اجتماعی منفعل در فضای شهری، نشان از زوال زندگی شهری و اجتماعی و روزمرگی روز افزون دارد(فضاهایی که استفاده از انها تنها برای نیازهای اجباری صورت می پذیرد). ازجمله از ایرادهای وارد بر فضاهای شهری طراحی شده مبتنی بر  آموزه های مدرنیستی، فقدان ویژگیهای یاد شده است که نتیجه آن فضاهایی هست که کاربران میل و انگیزشی به ماندن در آنجا ندارند.

از طرفی نیز زشتی و زیبایی شهر از دید مسافر و گردشگر می تواند تا حد زیادی تحت تأثیر ویژگی های کالبدی، کارکردی، زیباشناسی و در مفهوم کلی، هویت و تشخص خیابان های شهری قرار دارد. خیابان های شهری،جزعی از فضای های شهری هستند  که مسافرین با آن برخورد می کنند. بنابراین می توان چنین پنداشت که تصاویر ذهنی و خاطرات هر مسافر  از یک شهر از طریق استخوانبندی های اصلی آن شهر که عمدتا خیابان های آن شهر هستند ایجاد می شود. این تصویر ذهنی در ارزش گذاری گردشگر بر کیفیت محیطی بطن شهر بسیار تأثیر گذار است. شواهد بسیاری وجود دارد که خاطرات جمعی گردشگران نسبت به یک شهر عمدتا به عوامل معینی بر می گردد که از مهمترین آنها می توان به خیابانهای شهری  اشاره داشت. در واقع خیابان هر شهر معرف هویت و شاکله اصلی شهری  می باشد. اهمیت این موضوع در رابطه با بحث گردشگری و تبعات اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن دو چندان می شود. هدف کلی از این پژوهش تدوین چارچوب نظری و تجربی متناسب با خیابانهای شهر با رویکرد تفریحی و گردشگری بوده و سئوالاتی که در این پژوهش مطرح است عبارتند از:

1 - طراحی شهری با چه سازو کاری قادر به ارتقاء کیفیت گردشگری خیابان های شهری می باشد؟

2 - چارچوب نظری و تجربی مرتبط با طراحی خیابان های شهری با رویکرد توسعه صنعت گردشگری شهری کدامند؟
- - 17 95/07/06

13860207942035

از تاريخ اخذ كد پايان نامه 13860207942035 ( دوشنبه 5 مهر ماه 1395 )

طبق بخشنامه  صادره از سوي دفتر امور پژوهشي سازمان مركزي
مي بايست 120 روز معادل 4 ماه سپري شود

 

داور 2:   دکتر مهدی ساشورپور استاد داور1:  دکتر مهران فرامرزی راهنما: دکتر علی شکوهی طراحی خیابان با رویکرد جذب گردشگر و توریسم( نمونه موردی: خیابان ولیعصر سرعین) 920528957 پیام مستوفی
چکیده :
در دو دهه اخیر مفهوم سرمايه اجتماعي جايگاه ويژ هاي در مطالعات جامعه شناسي پیدا کرده است . سرمايه اجتماعي
ريشه در تعاملات اجتماعي دارد و هنگامي که سطح تعاملات در جامعه اي افزايش يابد، باعث افزايش سطح سرمايه
اجتماعي مي شود . يکي از عواملي که مي تواند باعث افزايش سطح تعاملات شود، وجود خردفضاهاي سبز شهري
)پاکت پارک ها( در فضاي شهري است . در اين پژوهش رابطه بین خردفضاهاي سبز شهري و سرمايه اجتماعي مناطق
مسکوني با استفاده از روش پیمايشي و پرسشنامه سنجیده شده است. براي بررسي دقیق تأثیر خردفضاهاي سبز شهري
بر سرمايه اجتماعي دو محله از محله هاي شهر زنجان جهت مقايسه انتخاب شده اند که به لحاظ فرهنگي و سطح در
آمدي و ... تقريباً مشابه يکديگر بوده با اين تفاوت که يکي از آنها )شهرک کارمندان( داراي خردفضاهاي سبز کافي و
ديگري )کوچمشکي( فاقد خردفضاي سبز شهري مي باشد. حجم نمونه پژوهش 400 نفر مي باشد که به صورت
سهمیه اي و متناسب با متغییر هاي سن و جنس انتخاب شده اند. در تحلیل استنباطي با استفاده از نرم افزار SPSS به
بررسي چهار مؤلفه سرمايه اجتماعي يعني : اعتماد و قابلیت اعتماد، هنجارها، شبکه ها و کیفیت شبکه پرداخته شد. در
نهايت ملاحظه شده که میانگین هاي هر چهار مؤلفه در شهرک کارمندان از کوچمشکي بالاتر بوده و پژوهش به اين
نتیجه مي رسد که خردفضاهاي سبز شهري عاملي براي ارتقاي سرمايه اجتماعي در محلات مسکوني مي باشد.
- خارج شد 17/5 95/07/14 13860207942033 داور 1:   دکتر علی شکوهی مشاور:  دکتر  نرگس کریمی راهنما: دکتر مهدی ساشورپور بررسی تاثیر خرد فضاهای سبز شهری در افزایش  سرمایه اجتماعی 920609250 : بهمن مهری

چکیده :
شهر مجموعه اي ترکیب شده از عوامل مختلف طبیعی، اجتماعی و محیطی است که ساخته دست انسان است که خود انسان
عنصراصلی آن میباشد که در این بین طراحی شهري نقش موثري ایفا می نماید . طراحی شهري بخشی ازطراحی فضاي کالبدي
است که با رشته هاي مختلف علمی و هنري سرو کار دارد و بخش بسیار مهم و حساسی از هویت شهروندان یک شهر محسوب
میشود . در طراحی شهري باید حداقل خدمات و امکانات شهري بصورت یکسان در اختیار تمام اقشار)بویژه سالمندان و معلولین(
قرارگیرد و در عین حال تنوع و امکان انتخاب متفاوت را براي گروههاي مختلف جامعه فراهم سازد . شهري ایده آل و مناسب
باید که تمامی تعاریف فوق را در طراحی شهري خود داشته و نیز به گونه اي طراحی شود که فعالیت تمامی افراد جامعه از هر
قشر و با هرمحدودیتی رافراهم نماید . طراحی، یکی از شاخصه هاي عمده یک شهر میباشد که براي سالمندان و معلولین جسمی -
حرکتی، دعوت کننده و قابل دسترس باشد و مانعی درحرکات و رفت و آمدهاي روزمره آنان ایجاد نکند . یک شهروند سالمند
و معلول، از حقوق اجتماعی برابري با سایر شهروندان برخوردار است و این حق و حقوق برابر، شامل امکان دسترسی آسان به
اماکن مختلف شهري و معابر مناسب براي رفت و آمد این قشر جامعه میباشد . به جاي دلسوزي براي این قشر بهتر نیست بستر
مناسب برایشان مهیا نماییم؟ هدف از این پژوهش بررسی ضوابط معابر پیاده،ساختمانهاي عمومی وفضاهاي شهري براي معلولین و
سالمندان شهر زنجان بصورت توصیفی و تحقیقی)برداشت میدانی توسط چک لیست( میباشد . پس از جمع آوري داده ها به
روش کتابخانه اي و میدانی، به تجزیه و تحلیل )و بررسی آماري ( در سه محور اصلی شهر زنجان مبادرت نموده و مورد بر رسی
قرار گرفته وبر ضرورت مناسب سازي فضاهاي شهري براي معلولان جسمی حرکتی وسالمندان در - کلیه نقاط شهر زنجانتاکید
شده ونبایستی به یک یا دو خیابان اصلی شهر منتهی نگردد)البته با اولویت بندي( .
واژگان کلیدي : سالمند ، معلول، معابر، مناسب سازي، رمپ ، سطح شیبدار،تحلیل.

- خارج شد 17 95/07/12 13860207942018  داور 2:  دکتر  مهدی ساشورپور استاد   داور1:  دکتر نرگس کریمی استاد راهنما: دکتر علی شکوهی ارزیابی وضعیت مناسب سازی فضاهای شهری برای معلولین جسمی – حرکتی و سالمندان سالمندان به منظور استخراج راهنمای طراحی و اقدامات اجرایی( نمونه موردی : خیابان سعدی وسط، سعدی شمالی ، بعثت) 930475418  سعید ادیبان
                      نسرین پناهی

شناخت و درک مبانی نظری و عملی عناصر منظر میتواند در ارتقای کیفیت فضای پارک های شهری تاثیر گسترده ای داشته باشد. سیمای شبانه پارک های شهری و عناصر روشنایی نیز بخشی از مباحث طراحی منظر یک پارک می باشد سیمای شبانه به عنوان جزئی لاینفک در طراحی  پارک ها  و باغ ها به طور همزمان و یا سایر  بخش ها طراحی پارک ها و باغ ها به طور همزمان و یا سایر بخش ها طراحی گردد در پژوهش حاضر کاربردی، و به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته است . گرد آوری داده ها به دو روش میدانی صورت گرفته است .گردآوری داده ها به دو روش میدانی صورت گرفته است . با استفاده از دستگاه GPSتمامی تجهیزات روشنای پارک و سایر نقاط برداشت، مکان یابی و بر روی نقشه نمایش داده شده است. به منظور تحلیل وضعی نورپردازی پارک و ارزیابی شدت نور از نرم افزار  Keuwlsoft Light Meterاستفاده شد و همچنین جهت تحلیل و بررسی محدوده مورد مطالعه از نرم افزارهای تحلیل آماری گرافیکی Arc  GISاستفاده شده است.

- خارج شد 16/25 95/07/12 13860207942026 داور 2:   دکترنرگس کریمی داور1:  دکتر مهران فرامرزی راهنما: دکتر علی شکوهی سنجش کمیت و کیفیت نورپردازی فضاهای شهری و بررسی نحوهتاثیر عوامل کالبدی بر روی آن با رویکرد ارائه الگوی طراحی ( نمونه پارک شهرک رجائی) 920609254 احمد همتی
                       
                       
قرارگاه رفتاری واحدی پایه، برای محیط تعریف می کند که مرزهای زمانی و فضایی مشخص دارد، یعنی الگوهای رفتاری که در زمانی مشخص و در جایی مشخص اتفاق می افتند و تکرار می شوند. سازگاری و همساختی میان الگوهای رفتاری و ظرف کالبدی وقوع آن مهمترین ویژگی های یک قرارگاه رفتاری است. این عنصر شهری واحدی کوچک اجتماعی است که از تلفیق پایدار یک فعالیت و یک مکان به گونه ای حاصل می شود که در فرایندی منظم بتواند عملکردهای ضروری آن محیط رفتاری را برآورده سازد. از این رو این فضاهای رها شده شهری ظرفیت های ارزشمندی جهت تحقق این هدف می باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بوده که با هدف کاربردی و با روش کمی- پیمایشی شکل خواهد گرفت است. که برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای(کتاب، مقالات، مجلات و...) و میدانی( برداشت و پرسش نامه) استفاده شده است. داده های حاصل از برداشت و پرسش نامه های میدانی با استفاده از نرم افزارهای تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که نتایج حاصله از مطالعات نمونه های مورد مطالعه(خیابان شریعتی) نشان می دهد که قابلیت کالبدی محیط در ایجاد قرارگاه های رفتاری تاثیر بسزایی داشته و می توان با ایجاد طراحی مناسب در این فضا که از سوی مدیریت شهری رها گشته است به فضای شهری با کیفیت مناسب تبدیل گردد. در نهایت جهت بهبود وضعیت و ساماندهی محیط طرح جامع سه بعدی ارائه گردید - - 17/5 95/07/05

13860207942011

داور : دکتر مهران فرامرزی داور : دکتر علی شکوهی راهنما: دکتر اسماعیل دویران معاصر سازی فضاهای رها شده شهری در راستای شکل گیری قرارگاه های رفتاری 930357196 محمد رضا نوری ترکمانی
رشد شهرنشینی و تمایل جمعیت های انسانی به محیط های شهری، باعث ایجاد معضلی به نام سکونتگاههای خودانگیخته شده است که دارای کیفیت زندگی چندان مناسبی نیستند. بدین جهت در این پژوهش به بررسی شاخص های اجتماعی کیفیت زندگی شهری در محلات کوی فاطمیه و اسلام آباد زنجان پرداخته شده است و هدف آن  ارتقای کیفیت زندگی در سکونتگاههای خودانگیخته می باشد. مدیران و برنامه ریزان شهری برای کسب نتیجه بهتر بایستی شاخص های کیفیت زندگی را شناسایی و تحلیل کنند و در برنامه­ریزی و تصمیم­گیری، به آنها توجه نمایند. شاخص ها از ادبیات موضوع، شناسایی و از میان مدل­های تحلیل رویکرد نگاشت شناختی فازی انتخاب می­شود. نگاشت شناختی فازی، گرافی جهتدار است که به بیان روابط علت و معلولی بین عوامل در سیستم­های پیچیده می­پردازد. این نقشه حقایق، اشیاء و فرآیندها را به ارزش­ها، سیاست­ها و اهداف ارتباط می­دهد. پس از شناسایی شاخص های کیفیت زندگی ، با استفاده از روش کوکران تعدادی پرسشنامه در سطح محلات اسلام آباد و کوی فاطمیه توزیع گردید و در نرم افزارEXCLEپیاده شدو مقادیر اولیه در بازه (1،-1) محاسبه گردیدند. سپس پرسشنامه ای تهیه گردیده و توسط خبرگان پر شده که روابط علی بین شاخص ها و میزان تاثیر عوامل بر یکدیگر مشخص می­شوند. سپس روابط علی بین آنها و میزان تاثیر عوامل بر یکدیگر را در نرم افزار FCMAPPER  وارد کرده با استفاده از نرم افزار PAJEKگراف آن رسم شده و به تحلیل عوامل و سناریوها پرداخته و عوامل موثر بر کیفیت زندگی مشخص گردیدند. برای بررسی تطبیقی بین محلات، مقادیر اولیه مهمترین عوامل را در بخش سناریو نرم افزار وارد کرده و با میانگین گرفتن از مقادیر بدست آمده و مقایسه با سناریو اول، عوامل نهایی در محلات مشخص گردیدند. نتایج پژوهش نشان می­دهد که استفاده از رویکرد نگاشت شناختی فازی برای بررسی عوامل موثر بر کیفیت زندگی در سکونتگاههای خودانگیخته مفید است. - - 18 95/07/06 13860207942019 داور 2: دکتر مهران فرامرزی  داور1:  دکتر مهدی ساشورپور راهنما: دکتر   علی شکوهی بررسی تطبیقی شاخص های اجتماعی کیفیت زندگی در سکونتگاههای خود انگیخته با استفاده از نگاشتهای شناختی فازی FCM 930573179 فرخنده دادستان

شهرسازی مدرن معلول وقوع انقلاب صنعتی و تحوّلات فکری، اجتماعی، اقتصادی و حتّی سیاسی ناشی از آن در ینگی دنیا می باشد که پاسخی شایسته برای شهرنشینی شتابان و تبعات ناشی از آن در آن سامان داشت. در نتیجه خیلی زود به عنوان پارادایم مسلّط در عرصه ی شهرسازی ظاهر شد. موفّقیّت های اوّلیّه ی الگوی شهرسازی مدرن در مغرب زمین، موجب گرته برداری و اقتباس عاری از هرگونه زمینه سازی و بسترسازی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از آن در کشور ما شد. در نتیجه شهرسازی مدرن پیش از آن که با فرهنگ و نظام سنّتی حاکم بر جامعه ی ایران هماهنگ شود، به صورت تظاهرات کالبدی و فیزیکی در عرصه ی شهرهای کشور رخنمون یافت. بافت کهن پهنه ای است که تقابل آن با شهرسازی جدید، موجب وارد آمدن بیشترین لطمات و صدمات به آن شد. لذا در این پایان نامه به بررسی و تحلیل تأثیرات شهرسازی مدرن بر بافت های کهن شهرهای کشور به عنوان میراث مدنیّت و شهرنشینی با محوریّت بافت کهن شهر زنجان پرداخته شده است. روش پژوهش تحقیق حاضر مبتنی بر تحلیل های عقلانی بوده و اطّلاعات مورد نیاز به شیوه های اسنادی و میدانی حاصل گردیده است. نتایج حاصل از این تحقیق مبیّن آن بود که:

  • مداخلات سنگین ناشی از کاربست الگوی شهرسازی مدرن، با ایجاد گسست فضایی در سازمان کالبدی بافت کهن شهر زنجان، نقش عمده ای در فرسودگی روبه تزاید آن داشته است.
  • ایجاد خیابان های جدید نه تنها به افزایش ترافیک و تردّد سواره در معابر اصلی بافت منجر شد، بلکه با رونق روزافزون "بر" خیابان های جدید، به مقوله ی کهنه و نو در آن دامن زده شد. زیرا در حالی که درون بافت به شدّت فرسوده شده و معاصرسازی نشده است، برون بافت (بر خیابان ها جدید) با استقرار کاربری های تجاری و جاذب جمعیّت پررونق می باشد.
  • شکل گیری و تداوم پدیده ی جدایی گزینی اکولوژیک در محدوده ی مورد مطالعه، نتیجه ی مداخلات ناتاریخی دهه های اخیر و توسعه ی شهر در نواحی نوساز و حواشی اطراف می باشد.
- - 17/5 95/07/08 13860207942020 داور 2: دکتر نرگس کریمی داور1:  دکتر علی شکوهی دکتر  ابوالفضل مشکینی :  واکاوی تاثیرات شهرسازی مدرن در بافت های کهن شهری در سده ی معاصر ، مطالعه موردی : بافت کهن شهر زنجان 930575629 محمد جواد حیدری

از آنجایی که بافت های فرسوده در اکثر شهر ها هسته اولیه شکل گیری شهر را شامل می شودنادیده گرفتن این بخش در طرح های توسعه موجبات اختلال در فرایند شکل گیری ارتباط و وحدت فضایی بخش مرکزی، میانی، و بخش قدیمی شهر ها را فراهم میکند. از طرفی سیر تحول وتطور فضاهای شهری به دلیل کاهش حس جامعه محلی و تنزل کیفیت طراحی آنها به تدریج با کاهش تعاملات اجتماعی و مشارکت در عرصه های محلی و شهری مواجه هستیم. ادبیات موضوع در این پژوهش بر مبنای این شالوده انجام گرفته است. بر این اساس مسئله پیش رو در این پژوهش سرمایه اجتماعی و ارتباط آن با کیفیت مندی فضاهای شهری در راستای افزایش شاخص های سرمایه اجتماعی و تعاملات اجتماعی است که به عنوان رویکرد مداخله در بافت های ناکارآمد شهری با هدف بازآفرینی بوده است تا از این درگاه با استفاده از ابزار طراحی شهری بتوان الگویی جهت ارتقای سرمایه اجتماعی و بازگرداندن حیات مجدد به بافت های ارزشمند ارایه نمود. آنچه به نظر می رسد خلا نمونه های موردی در راستای طراحی با رویکرد ارتقای سرمایه اجتماعی است. روند این رساله در 5 گام تدوین گردیده است. گام اول مربوط به ادبیات پژوهش و مبانی نظری موضوع بوده که با بررسی سه مفهوم کلیدی بافت های فرسوده به عنوان مسئله مبتلی به شهر های کنونی، بازآفرینی به عنوان رویکرد متاخر در این بافت ها و سرمایه اجتماعی به دنبال یافتن راهکار های پیشنهادی جهت باز گرداندن حیات جمعی و احیای مجدد بافت گردد. گام بعدی ارایه روش پژوهش و سنجش مبانی نظری و مدل های مفهومی بدست آمده از بخش نخست است روش تحقیق در این مطالعه ا نوع توصیفی- تبیینی کاربردی است که با استفاده از روش های کتابخانه ای و میدانی اقدام به جمع آوری ااطلاعات گردیده است . نتایج حاصل از مطالعات نظری و میدانی با شیوه تجزیه آماری مورد تحلیل قرار گرفته است .ابزار این گام را پرسشنامه محقق ساخته است .در گام بعدی به تحلیل دادها و شناخت محدوده و بررسی مشکلات و راهکارها ی مداخله در بافت پرداخته شده در گام آخر انگاره های طراحی شناسایی شده و مدلی در جهت طراحی در ازتباط با کیفیت مندی و ارتقای سرمایه اجتماعی در غالب طرح نهایی ارایه گردیده است. نتایج حاص از رساله نشان داده که هفت عامل امنیت و ایمنی، انعطاف پذیری، حس تعلق و سرزندگی، تنوع و خوانایی و نفوذ پذیری به عنوان شاخص های کیفیتمندی فضاهی شهریو سه شاخص اعتماد و انسجام و مشارکت به عنوان شاخص های سرمایه اجتماعی در غالب اصول طراحی در بافت مسکونی شامل اصل قلمرو، اصل تباین و توالی و اصل هم پیوندی فضایی و ... به عنوا ن عوامل دخیل در طراحی لحاظ گردیده اند .نتیجه شایان دیگر اینکه طراحی خرد مکان های محله ای در بافت مورد نظر می تواند الگویی موثر در ارتقای سرمایه اجتماعی و افزایش تعاملات اجتماعی باشد.

- - 17/75 95/07/11 13860207942030 داور 1:   دکتر نرگس کریمی مشاور:  دکتر  اسماعیل دویران راهنما: دکتر مهدی ساشورپور باز آفرینی و ارائه الگوی طراحی در بافت فرسوده شهری با رویکرد سرمایه اجتماعی ( نمونه موردی: محله بازار پایین زنجان) 930421378 فاطمه بریری

شهر مانند ارگانیسم های زنده و همچون سیستمی پویا مدام در حال تغییر و تحول می باشد لذا برای شناخت ویژگی های شهر، بایست به بررسی ساختار شهر در وضع موجود پرداخت تا بتوان با شناسایی نقاط ضعف و قوت طرح های بهتری را ارائه داد و زمینه را برای حضور بیشتر شهروندان و در نتیجه ایجاد محیطی سرزنده و پویا فراهم آورد که این هدف اصلی طراحان شهریست.برای این منظور روشهای مختلفی وجود دارد که یکی از این روشها چیدمان فضایی است که به بررسی ترتیبی چیدمان کلیه فضاها و ارتباط آنها با یکدیگر می پردازدو آنها را در غالب نمورداهای گرافیکی و مقادیر کمی ریاضی ارائه می دهد و ثابت میکند که ترتیب قرار گرفتن فضاها در کنار یکدیگر تاثیر بسزایی بر نحوه استفاده از فضاها دارد.هدف از این نوشتار بررسی نحوه چیدمان فضا در دو محله از بافت ارگانیگ محلات تاریخی در حالت موجود و مقایسه آن با وضعیت این محلات در طرح تفضیلی می باشد که در شش فصل تدوین گردیده است:

در فصل اول به طرح مسئله، اهمیت و ضرورت مسئله، اهداف اصلی، پرسش ها و فرضیات پرداخته شده است تا عوامل و عناصری که موجب انجام این پژوهش شده اند مشخص گردد، تا اینکه سرانجام بتوان در چارچوب یافته های مطالعاتی به اهداف و مسائل مطرح شده پاسخ داد.

در فصل دوم مبانی نظری پژوهش به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است.

در فصل سوم به روش شناسی و معرفی مراحل عملی انجام پژوهش پرداخته شده است. در این فصل نرم افزار مورد استفاده بسبب اینکه احتمال آن می رود که افراد کمتری با آن آشنایی داشته باشند آموزش داده شده است.

در فصل چهارم به معرفی و شناخت محدوده های مورد مطالعه در ابعاد مختلف پرداخته شده است.

در فصل پنجم آنالیز با تکنیک چیدمان فضا هم در وضع موجود و هم در طرح تفضیلی در هردو محله حسینیه و یدی بوروغ شهر زنجان انجام گرفته و نتایج بصورت گرافیکی نمایش داده شده است.

در فصل ششم این نتایج مورد بررسی و مقایسه با یکدیگر قرار گرفته و ارزیابی نهایی و جمع بندی کلی صورت گرفته است.

- - 17/5 95/07/12 13860207941020 داور1:  دکتر نرگس کریمی مشاور: دکترعذرا ناصریان راهنما: دکتر  علی شکوهی بررسی تطبیقی ساختار فضایی وضع موجود و پیشنهادی بافت محلات تاریخی شهری با تکنیک چیدمان فضا(نمونه های مورد بررسی: محله های یدی بوروغ و حسینیه زنجان ) 920608466 سیده معصومه ابطحی

محورهای ساحلی یکی از فضاهای شهری مهم به لحاظ توریستی و گردشگری می باشند و این فضاها در کشور به شدت مورد بی مهری و غفلت قرار گرفته است در این میان سواحل جنوبی کشور به دلیل موقعیت جغرافیایی و اقلیمی خاص نیازمند طراحی ویژه و مختص به خود بوده و محورهای ساحلی در شهرها جایگاه ویژه ای در شکل دهی به فضاهای شهری دارند.

محور ساحلی مورد بررسی محور ساحلی بو شهر، حد فاصل میدان انتظام تا اسکله جلالی  در غرب شهر قرار گرفته و نوع پژوهش کاربردی است .

با در نظر گرفتن شرایط جغرافیایی و موقعیت زمین، اقدام به استحصال زمین جهت ایجاد زیر ساخت های گردشگری و تفریحی می گردد.

- - 15 95/07/13 13860207932027 داور2:  دکتر   مهران فرامرزی داور1: دکتر  نرگس کریمی راهنما: دکتر   علی شکوهی طراحی محور ساحلی با رویکرد استحصال زمین  و ورود به دریا 910857209   علی گشتاسبی

روند رو به رشد جمعیت و شهرنشینی و بروز مشکلات متعدد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی از یک‌سو و ناکارآمد بودن شیوه‌های مدیریت شهری در غالب اجرای پروژه‌های کم بازده و بلندمدت با هزینه‌های گزاف از سوی دیگر، در سال‌های اخیر بیش‌ازپیش عدم رضایت شهروندان را در پی داشته و موجب گردیده تا درزمینه شهرسازی، نیاز به ایده‌های مدیریتی خلاقانه و کارآمد باقابلیت دستیابی به جلب رضایت شهروندان در مدت‌زمان کمتر و همچنین با هزینه‌های کمتر احساس شود.در سال‌های اخیر شیوه مداخله نوینی در فضاهای شهری تحت عنوان " شهرسازی تاکتیکی"[1] مطرح‌شده است که هدف اصلی آن پاسخگویی به نیازهای شهروندان در فضای شهری و دستیابی به نتایج و تأثیرهای قابل‌توجه در شهر در کوتاه‌ترین زمان ممکن است، این فرآیند غالباً از طریق مداخلات کوچک‌مقیاس و طراحی و اجرای پروژه‌های شهری در سطح محله‌ها و واحدهای همسایگی صورت می‌گیرد.

با توجه به آنچه ذکر شد، پژوهش حاضر با عنوان " طراحی فضاهای شهری مبتنی بر اصول شهرسازی تاکتیکی، منطبق با فرهنگ جاری در فضا" در راستای تلاش برای اجرایی کردن این شیوه مداخله نوین در کشور انجام‌گرفته است. آنچه مسلم است این است که این قبیل اقدامات و مداخلات کوچک‌مقیاس در فضاهای شهری نه‌تنها بر مبنای اصل مشارکت مردمی و جلب رضایت شهروندان صورت می‌پذیرد، بلکه مشارکت ساکنان به‌گونه‌ای خواهد بود که به‌طور مستقیم در فرآیند طراحی و اجرای پروژه‌ها دخیل شده و به‌عنوان اولین ذی‌نفعان این پروژه‌ها از نتایج آن بهره‌مند می‌گردند، بنابراین پژوهش حاضر می­کوشد تا با بررسی اصول و مبانی مشارکت مردم در پروژه‌های شهری و تطبیق راهکارهای شهرسازی تاکتیکی با سطح مطلوب مشارکت شهروندی، به جلب نظر شهروندان در اجرای این قبیل پروژه‌ها پرداخته و با در نظر گرفتن وضعیت اجتماعی و فرهنگی شهروندان در محدوده‌های منتخب، با مشارکت آنان اقدام به اجرای این شهرسازی نوین کند.

این پژوهش در 5 فصل تدوین گشته است که در فصل اول به بیان مقدمه و کلیات تحقیق شامل بیان مسئله و ضرورت پژوهش و سؤالات پژوهش می‌پردازد. فصل دوم بیانگر مفاهیم و مبانی نظری مرتبط با موضوع پژوهش می‌باشد و درنهایت به بررسی نمونه‌های موردی اجراشده در داخل و خارج از کشور پرداخته است. در فصل سوم علاوه بر بیان شیوه تحقیق و روند پیش رو برای پژوهش در باب شیوه اجرایی شهرسازی تاکتیکی به ارائه آمارها و نتایج اولیه نیز در قالب جداول و نمودارها پرداخته‌شده است. فصل چهارم پس از شناخت محدوده­های مطالعاتی و بررسی وضع موجود در آن­ها، روند اقدام به شهرسازی تاکتیکی را در هر یک از محدوده‌های موردنظر بیان نموده، به ارائه ایده­ها و راهکارهای پیشنهادی پرداخته و درنهایت تصاویری را تحت عنوان مستندات پروژه عرضه کرده است. در فصل پنجم نیز با در نظر گرفتن روند مذکور به تبیین نتایج حاصله پرداخته‌شده و با موانع و محدودیت‌های موجود، راهکارها و پیشنهاد‌هایی برای پیشبرد این رویکرد نوین در کشور مطرح گشته است.

کلمات کلیدی: شهرسازی تاکتیکی، فرهنگ، مشارکت شهروندی، مداخلات کوچک مقیاس.


- - 18 95/07/13 13860207942017 داور 2:  دکتر  علی شکوهی داور1:  دکتر مهران فرامرزی راهنما: دکتر مهدی ساشورپور طراحی فضاهای شهری مبتنی بر اصول شهرسازی تاکتیکی منطبق با فرهنگ جاری در فضا 930516891 بهاره ذوالقدر

اهمیت فضای آرامستان در شهر به حدی است که برخی از صاحب نظران آغاز یکجا نشینی را ، تدفین مردگان و شکل گرفتن آرامستان ها ها در مکانی خاص می دانند بر این اساس بقایا و آثار تاریخی بازمانده از تمدن های کهن اغلب نشانگر اهمیت ویژه ای است که فرهنگ های مختلف برای مقابر و مدفن مردگان خود قائل بودندآرامستان ها و  فضای دفن مردگان در عین اینکه بیانگر فرهنگ جوامع خود هستند ، نقشی هویت ساز برای جامعه دارندآرامستان به عنوان یکی از پایدارترین فضاهای شهری می تواند عامل استمرارفرهنگی بین نسل های جامعه و همچنین فضای شهری سرزنده در ایجاد آرامش ، تامل  پیرامون مرگ و فضایی عبرت آموز برای جوامع مختلف  باشد.

روش پژوهش در این مطالعه توصیفی-تحلیلی است که در مراحل مختلف جمع آوری  یافته های پژوهش به کار رفته است. برايانجاماین رسالهاز روش های کتابخانه ای، توصیفی و تحلیلی استفاده شده است، که با مطالعه معماری مرگ در طول تاریخ و در فرهنگ های گوناگون دنیا و بررسی ویژگی های مفهومی آرامستان از منظرهای مختلف اجتماعی، فرهنگی ، شرعی ، دینی ، هویتی و .. دست مایه ای در مفاهیم نظری حاصل شد و سپس با بررسی تاریخی و ساختاری آرامستان ها ونمونه های موردی مختلف و  سعی در شناخت عوامل موثر بر سرزندگی آرامستان های شهری به مولفه های سرزندگی در فضای شهری آرامستان رسیدیم . در نهایت با استفاده از تحلیل SWOTاقدام یه شناخت نقاط ضعف ، قوت ، فرصت و تهدید های محدوده مورد مطالعه شد  که در فصل نهایی استفاده از استراتژ ی های بدست آمده از تحلیل های صورت گرفته منجر به شکل گیری ایده های طراحی در قالب ایجاد  فضای شهری سرزنده در آرامستان حضرت معصومه(ص) زنجان گردید.
- - 18 95/07/07 13860207941019 داور 2: دکتر مهران فرامرزی داور1:  دکتر مهدی ساشورپور راهنما: دکتر مهرداد سلطانی ساماندهی آرامستان حضرت معصومه (ص) ( مزار بالا )با رویکرد ایجاد فضای شهری سرزنده 911255154  زهرا سپهری
چکیده پایان نامه: )حداقل در 83 سطر نوشته شود( )شامل خلاصه، اهداف، روشهای اجرا و نتایج به دست آمد
امروزه فضاهای شهری پیوستگی هویت و سرزندگی منحصر به فرد خود را از دست داده و به فضا های متروکه تبدیل شده اند که میاادی شاهری –
جزء مهمتری آنها به شمار می رود لذا از ای رو در ایجاد میدان ها باید از هنر معماری به نحو خوب بهره گرفت و با ادغام گذشته و اماروز رريای ناو در خاور
یک شهر ارائه کرد که هویت خاص شهر را به نمایش گذارد که هم نشانگر ساختار خوب و با کیفیت برای شهر و هم نمایشگر علت وجودی یاک شاهر باشاد اماا
متاسفانه امروزه به دلیل عدم توجه مسوولس شهری در ررايی میدان ها به موارد اساسی توجه نمی شود . 11 ( روش تحقیق در ای پاووهش از ناو ، )انوری: 1831
تحلیلی تبیینی بوده که با استفاده از روش گرد آوری ارلاعات به شیوه میدانی و کتابخانه ای ،تجزیه و تحلیل داده ها انجام گرفت - . در روش میادانی باا اساتفاده از
روش برداشت و تکمیل پرسش نامه ارلاعات گردآوری شد . داده های گردآوری شده در نرم افزار SPSS پیاده شدو با استفاده از آماار خای دو و تجزیاه و تحلیال
داده ها و آزمون فرضیات صورت گرفت. نتایج ياصل از ای تجزیه و تحلیل نشان می دهد که تنو فعالیت هاا و ساایر عوامال تاامیر متقابال و دوساویه ای را بار
سرزندگی گذاشته و کاهش ای مولفه های موجب اغتشاشات بصری محیط می شود.. سپس در فصل آخر به تدوی چشم اناداز اهادا و راهکارهاا ، بمنراور –
ارتقاء سرزندگی و همچنی جهت منرر سازی مناسب محیط پرداخته شده و در نهایت ررح سه بعدی با توجه به محادودیتهای ذکار شاده و نیازهاا ی پاروهه کاه
مهمتری آنها توجه به میدان و نماد و نشانه های مربوط به آن و ایجاد فضای سبز ،نقاشی های دیواری و رسیدگی به بدنه های محادوده ،مللاوب ساازی وضاعیت
روشنایی و سایر کیفیتهای محیلی جهت سرزندگی میباشند، ارائه داده شده است.
- - 17/25 95/07/14 63660207942003 داور2: دکتر نرگس کریمی داور1: دکتر علی شکوهی راهنما: دکتر مهدی ساشورپور ارائه طرح و مقایسه تطبیقی معیارهای موثر و سرزندگی میادین واقع در محورهای ساختاری زنجان(میادین بسیج، هنرستان، آزادی، 920589534 ملیحه برهانی اصفهانی 

نسان از نخستین روزهای خلقت به دنبال سرپناه و محلی امن و آرامش بخش بوده تا بتواند در آن سکنی گزیند. مسکن و فضای سکونتی (محله و همسایگی) یکی از مهمترین نیازهای انسان است که به دلیل رشد روزا فزون جمعیت شهری و مهاجرت درایران، نیاز به آن شدیدا افزایش یافته و به همین دلیل لزوم احداث مجتمع های مسکونی و فضاهای سکونتی متناسب با نیازها و ترجیحات و خدمات شهری جامعه ی ساکن، افزایش یافته است. در طراحی و ساخت مجتمع های مسکونی به ابعاد کمی  (کالبدی و اقتصادی)  بسیار توجه می شود ولی به ابعاد غیرکالبدی و غیر کمی (اجتماعی ، فرهنگی، زیست محیطی)، کمتر توجه شده و یا کلا به بوته ی فراموشی سپرده می شود. منظور از پایداریاجتماعیدرمجتمعهایمسکونی،وضعیتیاستکه ساکناناززندگیدر خانهومجتمعخودرضایتداشتهو ازهمسایگیباسایرساکنان، لذتبرند. دراينوضعيت،مجموعه شرایطزندگیبهنحویاستکهباگذشتزمان،تعاملاتاجتماعی بیشترمیشودواکثریتساکناننسبتبهمحلزندگیخویش تعلق خاطر و دلبستگی می یابند.

مسئله تحقیق حاضر ، تبیین معیارهای طراحی مجتمع های مسکونی با رویکرد پایداری اجتماعی می باشد. نوعتحقیقدراینپژوهش،  تحلیلی- کاربردی و بهروشتحقیقپیمایشی و استدلال منطقی به کمک مطالعات  کتابخانه ای بوده و هدف  اساسی تحقیق،  توسعه ی دانشطراحی درفضاهای زندگی به منظور ارتقای پایداری درمجتمع های مسکونی است. بدین منظور ابتدا  با تجزیه و تحلیل متون تخصصی ، اصول اصلی را استخراج کرده و در مرحله بعد با استفاده ازتجربیات ونظرات صاحب نظران و متخصصان فعال دراین زمینه، به تبادل نظرپرداخته و اقدام به تنظیم پرسش نامه شد. تعداد 560 پرسش نامه در پنج مجتمع مسکونی توزیع گردید. 256 نفر از ساکنین به پرسش نامه ها پاسخ دادند.  پس از آزمون اولیه پرسشنامه ها در محیط نرم افزار spsssضریب اتکای کرونباخ          885 /. =   بدست آمدکه  ضریب رضایت بخش قابل قبولی است. بر اساس نتایج مطالعات میدانی و استنتاج از مطالعات کتابخانه ای ، مهمترین اصول پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی به شرح زیر شناسایی شدند: الف)حس تعلق و دلبستگی به مکان ب)امنیت ج)کیفیت فضایی د)محرمیت و اشر افیت.  در گام نهایی،  گزینش و ارزیابی سایت منتخب  بر اساس معیارهای پایداری اجتماعی انجام گرفته و جدول سوات برای مکان طرح، تهیه گردید و سپس ارائه طرح های اولیه و آلترناتیو های طراحی توده و فضا برای طراحی مجتمع مسکونی در سایت منتخب صورت گرفت. برای هر آلترناتیو مزایا و محدودیت ها با توجه  به زیر معیارهای پایداری اجتماعی  بررسی شده و   درمحیط اسکیچاپ آلترناتیوهای پیشنهادی ارائه و گزینه برتر انتخاب شد. در طراحی گزینه نهایی تلاش شده است بیشترین توجه به معیارهای پایداری اجتماعی در نظر گرفته شود.

- - 17/25 95/07/15 13860207941014 داور 1:   دکتر نرگس کریمی مشاور:  دکتر علی شکوهی راهنما: دکتر محمد باقری طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد پایداری اجتماعی 920609253 اکبر ابراهیمی