.::. اخذ کد پایان نامه .::.

عمران- راه وترابری (جدول 2)

عمران- راه وترابری

تاریخ: 1395/05/16 - 10:50


قابل توجه دانشکده ها

لطفا اطلاعات فرم (الف وب ) را در جدول 2 رشته ها ی مربوطه ثبت نمایید از تاریخ 1395/06/16 امکان بررسی جدول اول نخواهد بود

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
بررسی نیاز به استراحتگاه بمنظور کاهش تصادفات وسایل نقلیه سنگین ناشی از خستگی وخواب آلودگی رانندگان ر/95/091 95/02/09    

13840412942014

1395/06/06

- دکترسجادی 930442761 علیرضا شهسواری
بررسی عملکرد علائم افقی کنترل ترافیک در کاهش تصادفات درراههای برون شهری ر/95/091 95/02/09    

13840412942015

1395/06/06

- دکترسجادی 930384367 علیرضا طالبی
مسیر یابی قطارشهری - متروشهر تهران بااستفاده ازروش سلسله مراتبی درمحیط GIS ر/95/091 95/02/09    

13840412942016

1395/06/06

- دکترسجادی 930273566 میرسینا سیدی
ارزیابی فنی واقتصادی قطارشهری تبریز بااستفاده ازروش سلسله مراتبی درمحیط GIS ر/95/091 95/02/09    

13840412942017

1395/06/06
 

- دکترسجادی 930438797 هادی اسعدی آقاجری
تحلیل نشست سطح زمین دراطراف تونل مترو ر/94/201 94/12/20    

13840412942018

1395/06/06

- دکتر محمودپاشایی ش ش 5581 تهران 1352 کدملی 0057050503 مکانیک سنگ 911031330 رضا صباغی مانیزانی
                   
شبیه سازی عددی بهسازی خاک بستر با استفاده از تراکم دینامیکی بهروش اجزامحدود ر/95/101 95/04/10    

13840412942020

1395/06/16

- محمد علی ارجمند ش.ش474متولد48کد ملی1551023776 محل تولد مراغه 930453046 محمد پورحسینی
تحلیل علل وقوع تصادفات ترافیکی بااستفاده از روش سلسله مراتبی ر/95/151 95/05/15    

13840412942023

1395/07/25

- دکتر سجادی 930271483 بهرام جعفرزاده شلمانی
شاخص های موثر دربروز حوادث جاده ای به روش دلفی فازی ر/95/151 95/05/15    

13840412942031

95/10/18

- مهندس بهشتی 920619172 رسول متانت
مکانیابی بهینه سیستم های حمل ونقل هوشمند بااستفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیایی سامانه توزین درحال حرکت - wim 94/201/ 94/12/20    

13840412951001

1395/08/19

  دکتر کیامهر 930590276 یعقوب اسلامی
مکانیابی ایستگاهها ومسیرهای بی.آر.تی بااستفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی - زنجان 94/201/ 94/12/20    

13840412961001

1396/07/22

  دکتر کیامهر 930379328 رضا مرادی
ساماندهی سامانه های کنترل سرعت وترافیک براساس مدلسازی تصادفات  - مسیر تهران-شمال ر/95/121 95/04/12     ===== - دکتر کیامهر 911059349 داود رضایی اسمرود
بررسی تاثیرمتغیرهای اقلیمی برایمنی بزرگراههای شهر تهران ر/95/121 95/04/12     ===== - دکترکیامهر 920572098 نعمت حضرتی
الویت بندی فعالیتهای نگهداری وبهسازی روسازی با استفاده ازرویکرد ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی فازی وویکور - راههای استان زنجان 95/061/ر 95/06/06    

13840412942024

1395/07/25
 

- دکتر سجادی 930319745 علیرضا روحانی
مدلسازی وبهینه سازی مسیرهای دوچرخه در معابر شریانی شهری به کمک الگوریتم های فرا ابتکاری 95/061/ر 95/06/06    

13840412942025

1395/07/25

- دکتر سجادی 910609423 سید محسن حسینی
آسیب شناسی علل تصادفات در میادین اصلی شهر سنندج وارائه راهکار اجرایی 95/061/ر 95/06/06  

 

13860207942045

1395/10/29

- دکترکیامهر 930480613 فواد غیور
تحلیل توزیع فضایی وجانمایی بهینه پایانه های حمل کالا درشهر سنندج ر/95/061 95/06/06    

13840412951022

1386/06/19

- دکتر کیامهر 930707427 صلاح الدین قریشی
بهینه سازی استفاده از ژئوسنتتیک درپایداری شیروانی راهها ر/95/061 95/05/06    

13840412951010

1396/03/17

- دکتر مهیار عربانی کد ملی 2594145904- 1339رشت 930455283 قاسم طهمورسی
بررسی متغیرهای مختلف موثردرمیزان مسافت پیاده روی شهروندان درسفرهای درون شهری ر/95/291 95/07/29    

13840412951030

1396/08/15

- دکترسجادی 930391310 وجیه اله حاجی محمدی کشمرزی
بررسی آزمایشگاهی تثبیت خاکهای ریزدانه متورم شونده باضایعات کارخانجات سرب وروی وسیمان ر/95/291 95/07/29    

13840412951013

1396/03/31

- دکترسجادی 910634359 احمد پرویزی
انتخاب مسیر بهینه تخلیه اضطراری ترافیک پس اززلزله باتوجه به آرامترهای ظرفیت معابر تراکم جمعیت وبافت سازهای ر/95/291 95/07/29    

13840412951026

1396/08/15

- دکترسجادی 920609117 امین بصیرت
مکانیابی بهینه پارکینگهای طبقاتی بااستفاده از GIS برمبنای تحلیل شبکه - مطالع موردی خرم آباد ر/94/201 94/12/20    

13840412951005

95/10/25

- دکتر غلامرضا جودکی 930369651 مجید مرشدی
مکانیابی بهینه دستگاههای تردد شمار الکترونیکی باهدف استخراج آمار AADT درشبکه راههای کشور ر/94/201 94/12/20    

13840412951007

95/12/17

- دکتر کیامهر 930368695 فردین رسولی
مکان گزینی سامانه توزین درحال حرکت بااستفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیایی درآزادراه زنجان تبریز 9582 1395/08/20    

13840412951011

1396/03/31

- مهدی سجادی 940143888 مصطفی شکرگزار
مکانیابی بهینه پایانه های مسافربری بااستفاده از باتاکید برروی فازی - مطالعه موردی زنجانGIS 9582 1395/08/20     ظرفیت تکمیل - بهشتی 930334921 حبیب اسمخانی
ارزیابی تحلیل تصادفات شهری عابرین پیاده برمبنای پارامترهای مختلف وارائه راهکارهایی جهت پیشگیری (مطالعه موردی استان کردستان ) 9582 1395/08/20    

13840412961004

1396/10/18

- کیامهر 930345909 کوروش ملکی
بررسی میزان موفقیت دوربین های نظارتی درکاهش تصادفات وتخلات محورهای برون شهری -مطالعه موردی استان زنجان 9582 1395/08/20    

13840412951025

1396/07/30

- کیامهر 920609092 علی بیات
مکانیابی ایستگاههای اتوبوس شهری درشهر رشت 9582 1395/08/20    

13840412951008

1396/02/17

- کیامهر 911067849 علیرضا یگانی نژاد
مکانیابی بهینه پلهای عابر پیاده بااستفاده از gis مطالعه موردی شهرزنجان 9582 1395/08/20    

13840412951031

1396/08/15

- بهشتی 930304566 علی طوماری
بررسی وضعیت آسفالتهای اجرا شده دراستان زنجان 951009 1395/10/09    

13840412951027

1396/08/15

- بهشتی 940313113 معصومه ولیخان فرد
طراحی بهینه هیدرولوژیکی کالورتهای مقطع عرضی راه 951009 1395/10/09    

13840412951023

1396/06/26

- نوری قیداری 930454514 مهدی عارضی
بررسی خصوصیات مکانیکی بتن آسفالتی گرم حاوی ضایعات pet 951009 1395/10/09    

13840412952001

1396/08/15

- طاهرخانی 930515648 فرشادسراوکی
مدیریت ترمیم ونگهداری راههای روستایی وفرعی بااستفاده از سیستم GIS 951009 1395/10/09    

13840412942032 

1395/10/30

- شهاب حسنی نسب 930281915 کیوان کرمی
تعیین فاصله زمانی قابل قبول ایمن جهت عبورعابران پیاده ازتقاطع بااستفاده از مدل گرینشیلدز -کلانشهررشت 9511151 95/11/15    

13840412951018

1396/06/11

- سجادی 920136409 ایوب مرادی دیزکوهی
ارزیابی فنی واقتصادی تقاطع های دارای چراغ راهنمایی درمقایسه بادوربرگردانهای غیر مسطح موردی - تقاطع دیزل آبادکرمانشاه 9511151 95/11/15    

13840412951012

1396/03/31

- سجادی 940130660 محمد علی اسفند یاری
مطالعه تطبیقی نوع حفاظ هایبکاررفته درجاده ها (کردستان) ونقش استراتژیک آن در کاهش سوانح جاده ای 9511151 95/11/15    

13860202951041

1396/06/15

- سجادی 940309275 علی احمدی
ارزیابی مدیریت عرضه حرکات وسایل نقلیه درتقاطع ها وتغییر جهت معابرشهری برشاخص های ترافیکی وایمنی 9512051 1395/12/05    

13840412951014

1396/03/31

سجادی کامران زندی 09121820947 آزادقزوین 940293304 علی تاجرباشی
بهینه سازی زمان بندی چراغهای رانمایی ازطریق حداقل سازی تاخیر درشبکه معابر 9512051 1395/12/05    

13840412951015

1396/03/31

سجادی کامران زندی 940294577 رضا تاجرباشی
ارزیابی حمل ونقلی -اقتصادی ایجاد تقاطعات غیرهمسطح درون شهری (مطالعه موردی شهرقزوین) 9512051 1395/12/05    

13840412951016

1396/03/31

بهشتی کامران زندی 940451410 عباس حکاکیان
بررسی عملکرد آهک وبالکی درتثبیت خاکهای ریزدانه متورم شونده دربسترروسازی راه 9512051 1395/12/05    

13840412951019

1396/06/12

- نوری قیداری 920609090 سیداحمد هاشمی
مدلسازی رابطه بین سرعت وسرفاصله زمانی ومکانی درحالت پایدارجریان غیرمنقطع(مطالعه موردی شهرتهران) 9515152 1395/12/05    

13840412951017

1396/06/08

- سجادی 930435073 کمال حق لطفی
گزینه بهینه تقاطع غیرهمسطح در مسیرهای برون شهری با استفاده از شبیه سازخردنگرترافیکی - موردی تقاطع آزاد راه کرج - قزوین باخروجی کردان 9512152 1395/12/15    

13840412951024

1396/06/28

- کیامهر 930320322 بهرام فرهنگ مهر
تاثیر افزودنی نانوzycotherm برروی عملکرد مخلوطهای آسفالتی باتوجه بهمصالح وشرایط آب وهوایی دراستان زنجان 9512152 1395/12/15    

13840412951028

1396/08/15

سجادی بهشتی 940023693 سید جلال خلیلی
طراحی مسیراتوبوسهای گردشگری شهرقزوین 9512152 1395/12/15    

13840412951021

1396/06/19

- کیامهر 940225308 حمید رضارشوند
تحلیل فضایی وارائه مدلی جهت توزیع مراکز معاینه فنی وسایل نقلیه موتوری درسطح کشوردرراستای کاهش شدت مصرف سوخت وکنترل کیفی 9512152 1395/12/15    

13840412951020

1396/06/15

- کیامهر 930308526 حمیدرضا الوندیان
بررسی اثرتوام الیاف های پلی پروپیلن mex100وmex200برخصوصیات مکانیکی روسازی بتنی jpcp 9512152 1395/12/15    

13840412951032

1396/08/15

- بهشتی 911113466 کمال آقاجانلو
تاثیرمدارس مرکزی شهردرکاهش کیفیت ترافیک وارائه راهکارهایی برای کاهش آنها - مدارس مرکزی استان زنجان 961151 1396/01/15    

13840412951033

1396/08/15

--- طاهرخانی 940073074 محمد باقر رمضانی
ارائه یک مدل جهت پیش بینی پارکینگ های موردنیاز مناطق مرکزی شهری - شهرزنجان 961151 1396/01/15    

13840412951034

1396/08/15

--- طاهرخانی 940188300 فرید پیریان
مکانیابی بهینه پایانه مسافری برون شهری درشهرزنجان بااستفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیایی 961151 1396/01/15    

13840412951035

1396/08/15

--- بهشتی 940004900 حسین اسکندری
بررسی مشخصات داول بارها وتای بارها برعملکرد روسازی های بتنی بااستفاده ازروش المان محدود بانرم افزار EverFE 961151 1396/01/15    

13840412961002

1396/10/11

--- طاهرخانی 940107499 پونه رضاطلبی سنندج
مکانیابی جایگاههای سوخت شهری بارویکرد بهبود وضعیت ترافیکی بااستفاده ازجایگاههای سوخت شهر اهوازGIS 962151 1396/02/15     ==== --- کیامهر 930296365 فیروزاحمدی
مکانیابی ایستگاهها ومسیرهای ویژه دوچرخه سواری بااستفاده از-AHPدرمحیط جی آِی اس -منطقه 2شهررشت 962151 1396/02/15     ==== --- کیامهر 930381487 مهدی باقری پور
تحلیل فضایی ومکنیابی بهینه پل های عابرپیاده درمعابر شهری کرج بااستفاده از تکنیک AHP درمحیط سامانه اطلاعات جغرافیایی 962151 1396/02/15     ==== --- کیامهر 930452945 نوذر کرمی زاده
بررسی تاثیر استفاده ازژئوگریددرعملکردرویههای آسفالتی روسازی های بتن غلتکی 960225 1396/02/25    

13840412961003

1396/10/11

--- طاهرخانی 940107699 آرمان رحیمی

 

ارائه مدل پیش بینی تصادفات واژگونی در آزاد راههای برون شهری -زنجان قزوین

 

 

960325 1396/03/25  

 

 

 

 

13840412951036

1396/08/15

--- سجادی 930585584 خلیل زمانی
تاثیر کامیونها برافزایش تصادفات جاده ای وکاهش ایمنی - موردی قزوین -زنجان 960325 1396/03/25    

13840412961005

1396/10/20

 

سجادی بهشتی 940199742 مرصاد   ورعی
ارائه مدل پیشبینی تصادفات ناشی از خستگی درمسیرهای باعبور مجزا دارای رفوژوسط ودوطرف 960325 1396/03/25    

13840412951037

1396/08/15

بهشتی سجادی 930703687 بهزاد دشتی
*********************** ******* *********** ********** ************ 1396/05/10 * ************** ************ *******
بررسی ومقایسه ترانشه های ناپایداردرحلت سه بعدی درمسیر راه آهن وارائه راهکارتحلیل پایداری به روش واقعی وعددی درخاک مسلح - مطالعه موردی مسیرراه آهن درود - خرم آباد 95510 1395/05/10    

13840412951042

1396/08/15

بهشتی عطرچیان 940067614 حجت محمدی
ارائه الگوی ارزیابی معابر درون شهری بااستفاده ازبزرسی ایمنی راه 95510 1395/05/10    

13840412951041

1396/08/15

--- صفارزاده 940048819 حمید گنج خانلو
ارزیابی وتحلیل ایمنی محورهای برون شهری بااستفاده ازتحلیل ریسک وممیزی ایمنی راه جاده شاهین دژ - تکاب 95510 1395/05/10   درخواست تعویض استاد راهنما1397/02/04

13840412951043

1396/08/17

--- حمید شیرمحمدی 930422720 علی نقی کبیری
=================== ===== ====== ======= ======== صورتجلسه 1396/05/22 == ====== ===== ======
مطالعه آزمایشگاهی بزرگ مقیاس تاثیر ابعاد صفحه بارگذاری مستقربرخاک تسلیح شده با مسلح کننده های سه بعدی 960522 1396/05/22    

13840412951039

1396/08/15

سجادی آرش شادمند 920609130 عباس بیگ وردی
طراحی واستفاده اقتصادی ازفرودگاهها - استان اردبیل 960522 1396/05/22    

13840412951040

1396/08/15

-- محمودصفارزاده 940187721 فرشید باستانی
انتخاب مسیر بهینه برای خودروهای امدادی وتخلیه اضطراری بعداز زلزله بارویکرد پدافندغیر عامل - محدوده حسینیه زنجان 960522 1396/05/22     ظرفیت تکمیل -- سجادی 940198958 محمدرضا بی ستونی
ارزیابی عملکرد موادتثبیت کننده مختلف خاک دررفتار مقطع روسازی 960522 1396/05/22    

13840412951038

1396/08/15

-- نوری قیداری 930466208 امید شیخ فقیهی
  960522 1396/05/22              
=================== ===== ===== ==== ===== صورتجلسه مورخه 1396/07/30 === ====== ==== ====
امکان سنجی جایگزینی سامانه حمل  ونقل سبک باشبکه متروی شهری -خطوط متروی شهرکرج  LRT 960730 1396/07/30     === -- کیامهر 910619155 جواد بوئینی
بررسی عملکرد طرح های اختلاط بتن غلتکی برای روسازی راهها 960730 1396/07/30     ==== -- طاهرخانی 940278142 کیوان خالدیان
بررسی تاثیر جنس ریزدانه ها برپیر شدگی قیر 960730 1396/07/30    

=====

 

 

 

 

-- بهشتی 930314328 بهنام اوجاقلو
=================== ===== ====== ===== ===== صورتجلسه مورخه1396/11/12   ======= ===== ======
ارائه مدل پیش بینی احتمال رخداد تصادفات واژگونی وسایل نقلیه سنگین درمحورهای دوخطه برون شهری بااستفاده از رگرسیون لجستیک - موردی جاده زنجان ابهروزنجان میانه 961112 1396/11/12    

13840412962001

1397/02/10

بهشتی سجادی 940276935 ساسان شاهمرادی
تحلیل رفتار عابرین پیاده درگذراز تقاطع های بدون چراغ راهنمایی درون شهری - موردی شهرزنجان 961112 1396/11/12       سجادی بهشتی 940003611 وحید امیدی
بهسازی خواص قیربه منظور افزایش دوام آسفالت 961112 1396/11/12       --- محمود عامری 920572283 مصطفی نجفی
بررسی عوامل موثردرتصادفات جاده ای خودروباشتر وکاهش اثرات آن بااستفاده ازرویکرد روانشناختی 961112 1396/11/12     111 بهشتی سجادی 940071385 قادر بخش باور
مکانیابی ایستگاهها ومسیرهای دوچرخه سواری بااستفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیایی موردی - بخش مرکزی شهر کرج GIS- 961112 1396/11/12       --- کیامهر 930447769 حمید بیگد لی
)))))))))))))))))))))) )))))))))) ))))))))) )))))))) ))))))) صورتجلسه مورخه ))))) )))))))))))))) ))))))))) )))))))))
یک مدل الویت بندی جهت تعمیر ونگهداری پلها- بررسی موردی استان زنجان 961205 1396/12/05       مدقالچی کیامهر 950051296 خلیل شعبانی
تاثیرطول ونوع الیاف های فولادی وشیشه برمقاومت بتن غلتکی 961205 1396/12/05       --- طاهرخانی 940212995 میثم رفیعی لک
بررسی تاثیر وسایل نقلیه سنگین بر ایمنی مسیر های دوخطه ودوطرفه بارویکرد انسانی -مسیرقدیم زنجان و قزوین 961205 1396/12/05     333 شهنواز سجادی 950301436 سینا غلامی
بررسی آماری تاثیر رفتار رانندگان وسایل نقلیه سنگین برمیزان تصادفات  -آزادراههای زنجان تبریزوزنجان قزوین 961205 1396/12/05       بهشتی شهنواز 911090805 علیرضا بهاروند
تحلیل وبررسی نقاط حادثه خیز وعلل تصادفات درمسیرهای برون شهری باعبور غالب وسایل نقلیه سنگین درمحیط جاده زنجان دندی spss 961205 1396/12/05       سجادی بهشتی 950180978 علی مکی
بررسی عوامل موثر برتصادفات وسایل نقلیه سنگین وراهکارهای کاهش آن -مسیر زنجان طارم 961205 1396/12/05     4444 بهشتی سجادی 950293960 حمید مصطفوی
تعیین مسیر بهینه بااستفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیایی وتحلیل سلسله مراتبی - مسیرقزوین- رحیم آباد 961205 1396/12/05       کیامهر بهشتی 930415920 مسعود حدادی
نقش الیاف پلی پروپیلن پشم سنگ وپشم شیشه در مقاومت خمشی آسفالت 961205 1396/12/05       کیامهر بهشتی 940448545 ایرج کاکاوند
بررسی تاثیر متقابل عابرین پیاده ودوچرخه نسبت به وسایل نقلیه سنگین درافزایش ریسک تلفات وتصادفات راههای برون شهری 961205 1396/12/05       سجادی مدقالچی 950121367 نیلوفرصفائیان
تحلیل تصادفات وسایل نقلیه سنگین درسیستم اطلاعات جغرافیایی بارویکرد اثر بخشی علائم افقی وقائم برفواصل دید انتخاب وتوقف - آزاد راه زنجان قزوین 961205 1396/12/05       سجادی مدقالچی 930515956 وحید طاهرخانی
مطالعه عوامل موثر درواژگونی وسایل نقلیه سنگین وارائه راهکارهای فنی درجهت کنترل وقوع آن - راه اصلی زنجان . قزوین 961205 1396/12/05     2222 شهنواز سجادی 950012716 امیر رضایی
مدلسازی شد ت تصادفات دربزرگراههای درون شهری -بزرگراههای آزادگان،همت،ویادگار امام شهرتهران 961205 1396/12/05     5555 مدقالچی سجادی 940231832 بهنام خواجه وند
تاثیر وانت بارها برایمنی مسیرهای برون شهری  - آزادراه ومسیر اصلی زنجان، قزوین 961205 1396/12/05       مدقالچی بهشتی 950073563 مهدی بهشتی خراسانلو
ارزیابی سازه ای روسازی های انعطاف پذیربرمبنای اثر همزمان مقاومت لایه ها وخاک بستر بااستفاده ازنرم افزارkenlayer  961205 1396/12/05       --- نوری قیداری 940033876 آرش سادات فاطمی
ارزیابی وبررسی آماری تاثیر خودروهای عمومی درمیزان تصادفات - محورقیدار،سلطانیه 961205 1396/12/05       بهشتی شهنواز 940043586 سعید وفا
======= ===== === ===== ===== صورتجلسه مورخه === ===== ==== ====
                   
                   
                   
                   

 

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
                       
                       
                       
                       
سی دی ب ندارد - - 16/5 95/06/06 1384041294001 داور 2: دکتر سید مهدی سجادی داور1:  مهندس حسین امینی راهنما: دکتر رامین کیامهر

مکانیابی بهینه پارکینگ های داخل شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی ( مطالعه موردی : شهر مریوان)

920101962 منصور دبستانی
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

يكي ازمسائل مهم در راهسازي مشكلات ايجاد شده توسط خاكهاي رسي در بستر روسازي مي‌باشد. اين خاك‌ها به دليل ساختارشان در كنار رطوبت مقاومتشان كاهش يافته و امكان افزايش حجم دارند. يكي از روش‌هاي برخورد با اين مشكل تثبيت خاك مي‌باشد. براي انتخاب نوع ماده تثبيت‌كننده نياز به مطالعه بر روي اثرات ماده افزودني بر روي خاك مي‌باشدکه معمولا برای تثبیت خاکهای رسی از آهک استفاده می کنند. در سال هاي اخیر استفاده از مواد پلیمري نانوذرات در خاك به عنوان گزینه هایی براي تثبیت خاك ها مطرح شده اند. استفاده از نانو ذرات براي تثبیت و بهبود پارامترهاي مکانیکی خاك ها سابقه بسیار کوتاهی دارد. یکی از موادي که با استفاده از خاصیت نانو بودن ابعاد ذرات خاك رس را تثبیت می کند محلول تبادل یونی   سی بی آر پلاس CBR PLUS می باشد. این محلول يك لايه حفاظتي روغني روي سطح ذرات خاك رس را بوجود آورده و بدین ترتیب حركت پذيري يون و مبادله آنرا كاهش داده و همزمان با حذف نمودن جذب آب سطحی، اين مواد را آب گريز مي نمايد. کاهش حساسیت به رطوبت و درنتیجه آن بهم پیوستن بهتر ذرات باعث افزایش كارآيي و توان فشردگي مي شود. بهم پيوستن بهتر ذرات به معني قفل و بست بيشتر داخلي و بهبود ظرفيت باربري است. در این راستا پليمرهاي نانو ذرات ضمن بالا بردن ظرفيت نگهداري آب در خاك مي توانند با جذب سريع آب به ميزان صدها برابر وزن خود به ژلي با دوام زياد تبديل شوند، که این موضوع سبب كنترل فرسايش خاك و نهایتا كويرزدايي و تثبيت زير ساختها در پروژه های مربوط به راهسازي خواهد شد. در مورد تثبیت خاک های رسی با محلول سی بی آر پلاس کارهای زیادی انجام شده است. ولی خاک انتخابی در همه این تحقیقات خاک رس می باشد این در صورتی است که در مورد خاک های رس ماسه دار که در اغلب راه های کشور با آن مواجه هستیم هنوزکاری انجام نشده است. در این پژوهش پس از تهیه چند نوع خاک رس ماسه دار با درصد های مختلف ماسه و با استفاده از محلول  و انجام آزمایش تراکم، مقایسه نفوذپذیری و مقاومت تک محوری با افزایش میزان ماسه خاک رسی انجام گرفته است.

- - 17 95/07/12 13840412942003 داور2:  دکتر   مهران جوانمرد داور1: دکتر  حسن طاهرخانی راهنما: دکتر   فرهنگ فرخی مقایسه نفوذپذیری و مقاومت تک محوری انواع خاک رس ماسه دار با استفاده از محلول پلاس CBR 910907482 خلیل اعجمی
پروژه تونل ذاکر سرخه ديزج بخشی از طرح اتصال جاده استان هاي غربی و شمال غربی به استان هاي شمالی کشور می باشد که در جهت افزايش ايمنی -
جاده و کوتاه تر شدن مسير، تونلی بطول 520 متر با دهانه 2 / 11 متر و ارتفاع 8 متر احداث خواهد شد. اين تونل در غرب رشته کوههاي البرز واقع شده
است و در تمام مسير تونل توف ها و آندزيت ها رخنمون پيدا نموده اند. پايداري تونل ها به ميزان زيادي تحت تاثير تعداد درزها و گوه هاي ناپايدار در
ساختار توده سنگ هاي واقع در پيرامون ديواره تونل قرار دارد. به همين منظور، مشخصات تونل را بايد به گونه اي انتخاب کرد که حتی المقدور ابعاد و
تعداد گوه هاي ناپايدار کاهش يابد. در اين تحقيق براساس فراوانی داده ها وآناليز آن ها به بررسی تغيير همزمان جهت و شيب تونل ذاکر سرخه در -
پايداري گوه هاي ناپايدار در سقف و ديواره هاي تونل و مشخص نمودن نيروهاي لازم از طرف سيستم نگهدارنده جهت پايداري سازي اين گوه ها
پرداخته شده و بهينه ترين مسير حفاري تونل شناسايی و طراحی گرديده است. نتايج حاصل از مدلسازي هاي عددي نشان می دهند که تغيير جهت و شيب
حفاري تونل، تاثير بسزايی در افزايش و کاهش حجم گوه هاي سنگی داشته و در نتيجه اهميت آناليز حساسيت تونل ها قبل از تعيين مسير حفاري و طرح
پيشنهادي را به نمايش می گذارند. ارائه نمودارهاي گرافيكی در اين زمينه به منزله يک ابزار جالب در هنگام طراحی اوليه حفاري بوده و با يک تجسم ساده
از اين نمودارها، نوع ناپايداري ها مشخص شده و در خصوص ميزان فشار و نوع سيستم نگهدارنده مورد نياز در حين حفاري تصميم گيري خواهد شد. در
اين راستا نتايج به دست آمده نشان می دهند که بهينه ترين مسير حفاري تونل ذاکر سرخه ديزج با کمترين مقدار فشار سيستم نگهدارنده در ترندهاي -
40 تا - 50 درجه و پلانژهاي - 20 تا - 25 درجه می باشد.
- - 14 95/07/08 13840412941007 داور 2: مهندس سید امیر حسین بهشتی داور1:  دکتر سید مهدی سجادی راهنما: دکتر حامد سرورام

امکان سنجی اتوبوس تندرو با استفاده از روش شبیه سازی

920039631 کیهان عبد حق
یکی از موثرترین راه حل ها برای کاهش هزینه های روسازی راه ها ترمیم به موقع خرابی های عمده روسازی )خرابی
شیارشدگی، خرابی پوست سوسماری و ترک ها( می باشد . در صورتی که ترمیم و نگهداری در مراحل نخستین اضمحلال
قبل از زوال ناگهانی وضعیت روسازی انجام شود، بیش از 50 درصد هزینههای تعمیرات صرفه جویی خواهد شد. علاوه بر این،
از بستن راه به مدت طولانی بر روی رفت و آمد وسایل نقلیه و ایجاد مسیرهای انحرافی جلوگیری به عمل خواهد آمد. فایده
موثر و مهمتر دیگر در اصلاح روسازی کاهش نرخ تصادفات می باشد. در این پژوهش با انجام عملیات میدانی جهت اندازه
هر قطعه از این راه مشخص PCI گیری خرابی های روسازی محور زنجان-زرین آباد اقدام شد و سپس با استفاده از نرم افزار
گردید )به طوریکه در کیلومتر 0 تا 2.8 ساخص خرابی 49 ، در کیلومتر 2.8 تا 7.8 شاخص خرابی 44 ، در کیلومتر 7.8 تا
11.5 شاخص خرابی 33 ، در کیلومتر 11.5 تا 15.5 شاخص خرابی 47 ، در کیلومتر 15.5 تا 21.5 شاخص خرابی 53 ، در
کیلومتر 21.5 تا 25.5 شاخص خرابی 56 و در کیلومتر 25.5 تا 29.5 شاخص خرابی 68 میباشد(. در ادامه با استفاده از آمار
SPSS اداره حمل و نقل و پایانه های استان زنجان نقاط حادثه خیز و تعداد تصادفات در این محور با استفاده از نرم افزار
ارتباط بین کیفیت روسازی و تصادفات تعیین شد. GIS تعیین گشت و درنهایت با وزن بندی قطعات مورد مطالعه در محیط
در محور مورد مطالعه نقاط حادثه خیز کاهش میابد )به طور واضح در کیلومتر 0تا 11.5 با PCI مشاهده شد که با افزایش
بین 33 تا 49 شاهد تعداد بیشتری از نقاط حادثه خیز هستیم و برعکس از کیلومتر 11.5 تا 29.5 تعداد نقاط حادثه PCI
خیز به طور محسوس کاهش یافته اند(. این نتیجه نشان میدهد که شاخص وضعیت روسازی میتواند به طورمستقیم بر
تصافات موثر باشد. به طور مثال مشاهده میشود که نقاط حادثه خیز شماره 3،5،7،8 در منطقه عطف تغییر شاخص میباشند
و این نشان دهنده آن است که خرابی روسازی میتواند برتصادفات تاثیرگذار باشد.
- - 16/75 95/10/08 13840412941020 داور 2 : دکتر سید مهدي سجادي داور 1: دکتر سید امیرحسین بهشتي راهنما: دکتر رامین کیامهر بررسی تاثیر خرابی های روسازی برتصادفات جاده ای بااستفاده از GIS وشاخص PCI 911086494 فرشاد فتحي