.::. اخذ کد پایان نامه .::.

عمران- راه وترابری (جدول 2)

عمران- راه وترابری

تاریخ: 1395/05/16 - 14:36


قابل توجه دانشکده ها

لطفا اطلاعات فرم (الف وب ) را در جدول 2 رشته ها ی مربوطه ثبت نمایید از تاریخ 1395/06/16 امکان بررسی جدول اول نخواهد بود

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
بررسی نیاز به استراحتگاه بمنظور کاهش تصادفات وسایل نقلیه سنگین ناشی از خستگی وخواب آلودگی رانندگان ر/95/091 95/02/09    

13840412942014

1395/06/06

- دکترسجادی 930442761 علیرضا شهسواری
بررسی عملکرد علائم افقی کنترل ترافیک در کاهش تصادفات درراههای برون شهری ر/95/091 95/02/09    

13840412942015

1395/06/06

- دکترسجادی 930384367 علیرضا طالبی
مسیر یابی قطارشهری - متروشهر تهران بااستفاده ازروش سلسله مراتبی درمحیط GIS ر/95/091 95/02/09    

13840412942016

1395/06/06

- دکترسجادی 930273566 میرسینا سیدی
ارزیابی فنی واقتصادی قطارشهری تبریز بااستفاده ازروش سلسله مراتبی درمحیط GIS ر/95/091 95/02/09    

13840412942017

1395/06/06
 

- دکترسجادی 930438797 هادی اسعدی آقاجری
تحلیل نشست سطح زمین دراطراف تونل مترو ر/94/201 94/12/20    

13840412942018

1395/06/06

- دکتر محمودپاشایی ش ش 5581 تهران 1352 کدملی 0057050503 مکانیک سنگ 911031330 رضا صباغی مانیزانی
                   
شبیه سازی عددی بهسازی خاک بستر با استفاده از تراکم دینامیکی بهروش اجزامحدود ر/95/101 95/04/10    

13840412942020

1395/06/16

- محمد علی ارجمند ش.ش474متولد48کد ملی1551023776 محل تولد مراغه 930453046 محمد پورحسینی
تحلیل علل وقوع تصادفات ترافیکی بااستفاده از روش سلسله مراتبی ر/95/151 95/05/15    

13840412942023

1395/07/25

- دکتر سجادی 930271483 بهرام جعفرزاده شلمانی
شاخص های موثر دربروز حوادث جاده ای به روش دلفی فازی ر/95/151 95/05/15    

13840412942031

95/10/18

- مهندس بهشتی 920619172 رسول متانت
مکانیابی بهینه سیستم های حمل ونقل هوشمند بااستفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیایی سامانه توزین درحال حرکت - wim 94/201/ 94/12/20    

13840412951001

1395/08/19

  دکتر کیامهر 930590276 یعقوب اسلامی
مکانیابی ایستگاهها ومسیرهای بی.آر.تی بااستفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی - زنجان 94/201/ 94/12/20  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/07/25
    دکتر کیامهر 930379328 رضا مرادی
ساماندهی سامانه های کنترل سرعت وترافیک براساس مدلسازی تصادفات  - مسیر تهران-شمال ر/95/121 95/04/12  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/07/25
  - دکتر کیامهر 911059349 داود رضایی اسمرود
بررسی تاثیرمتغیرهای اقلیمی برایمنی بزرگراههای شهر تهران ر/95/121 95/04/12  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/07/25
  - دکترکیامهر 920572098 نعمت حضرتی
الویت بندی فعالیتهای نگهداری وبهسازی روسازی با استفاده ازرویکرد ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی فازی وویکور - راههای استان زنجان 95/061/ر 95/06/06    

13840412942024

1395/07/25
 

- دکتر سجادی 930319745 علیرضا روحانی
مدلسازی وبهینه سازی مسیرهای دوچرخه در معابر شریانی شهری به کمک الگوریتم های فرا ابتکاری 95/061/ر 95/06/06    

13840412942025

1395/07/25

- دکتر سجادی 910609423 سید محسن حسینی
آسیب شناسی علل تصادفات در میادین اصلی شهر سنندج وارائه راهکار اجرایی 95/061/ر 95/06/06  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/07/25

13860207942045

1395/10/29

- دکترکیامهر 930480613 فواد غیور
تحلیل توزیع فضایی وجانمایی بهینه پایانه های حمل کالا درشهر سنندج ر/95/061 95/05/06       - دکتر کیامهر 930707427 صلاح الدین قریشی
بهینه سازی استاده از ژئوسنتتیک درپایداری شیروانی راهها ر/95/061 95/05/06       - دکتر مهیار عربانی کد ملی 2594145904- 1339رشت 930455283 قاسم طهمورسی
بررسی متغیرهای مختلف موثردرمیزان مسافت پیاده روی شهروندان درسفرهای درون شهری ر/95/291 95/07/29       - دکترسجادی 930391310 وجیه اله حاجی محمدی کشمرزی
بررسی آزمایشگاهی تثبیت خاکهای ریزدانه متورم شونده باضایعات کارخانجات سرب وروی وسیمان ر/95/291 95/07/29       - دکترسجادی 910634359 احمد پرویزی
انتخاب مسیر بهینه تخلیه اضطراری ترافیک پس اززلزله باتوجه به آرامترهای ظرفیت معابر تراکم جمعیت وبافت سازهای ر/95/291 95/07/29       - دکترسجادی 920609117 امین بصیرت
مکانیابی بهینه پارکینگهای طبقاتی بااستفاده از GIS برمبنای تحلیل شبکه - مطالع موردی خرم آباد ر/94/201 94/12/20   الویت 1

13840412951005

95/10/25

- دکتر غلامرضا جودکی 930369651 مجید مرشدی
مکانیابی بهینه دستگاههای تردد شمار الکترونیکی باهدف استخراج آمار AADT درشبکه راههای کشور ر/94/201 94/12/20    

13840412951007

95/12/17

- دکتر کیامهر 930368695 فردین رسولی
مکان گزینی سامانه توزین درحال حرکت بااستفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیایی درآزادراه زنجان تبریز 9582 1395/08/20       - مهدی سجادی 940143888 مصطفی شکرگزار
مکانیابی بهینه پایانه های مسافربری بااستفاده از باتاکید برروی فازی - مطالعه موردی زنجانGIS 9582 1395/08/20       - بهشتی 930334921 حبیب اسمخانی
ارزیابی تحلیل تصادفات شهری عابرین پیاده برمبنای پارامترهای مختلف وارائه راهکارهایی جهت پیشگیری (مطالعه موردی استان کردستان ) 9582 1395/08/20       - کیامهر 930345909 کوروش ملکی
بررسی میزان موفقیت دوربین های نظارتی درکاهش تصادفات وتخلات محورهای برون شهری -مطالعه موردی استان زنجان 9582 1395/08/20       - کیامهر 920609092 علی بیات
مکانیابی ایستگاههای اتوبوس شهری درشهر رشت 9582 1395/08/20       - کیامهر 911067849 علیرضا یگانی نژاد
مکانیابی بهینه پلهای عابر پیاده بااستفاده از gis مطالعه موردی شهرزنجان 9582 1395/08/20       - بهشتی 930304566 علی طوماری
بررسی وضعیت آسفالتهای اجرا شده دراستان زنجان 951009 1395/10/09       - بهشتی 940313113 معصومه ولیخان فرد
طراحی بهینه هیدرولوژیکی کالورتهای مقطع عرضی راه 951009 1395/10/09       - نوری قیداری 930454514 مهدی عارضی
بررسی خصوصیات مکانیکی بتن آسفالتی گرم حاوی ضایعات pet 951009 1395/10/09       - طاهرخانی 930515648 فرشادسراوکی
مدیریت ترمیم ونگهداری راههای روستایی وفرعی بااستفاده از سیستم GIS 951009 1395/10/09    

13840412942032 

1395/10/30

- شهاب حسنی نسب 930281915 کیوان کرمی
تعیین فاصله زمانی قابل قبول ایمن جهت عبورعابران پیاده ازتقاطع بااستفاده از مدل گرینشیلدز -کلانشهررشت 9511151 95/11/15       - سجادی 920136409 ایوب مرادی دیزکوهی
ارزیابی فنی واقتصادی تقاطع های دارای چراغ راهنمایی درمقایسه بادوربرگردانهای غیر مسطح موردی - تقاطع دیزل آبادکرمانشاه 9511151 95/11/15       - سجادی 940130660 محمد علی اسفند یاری
مطالعه تطبیقی نوع حفاظ هایبکاررفته درجاده ها (کردستان) ونقش استراتژیک آن در کاهش سوانح جاده ای 9511151 95/11/15       - سجادی 940309275 علی احمدی
ارزیابی مدیریت عرضه حرکات وسایل نقلیه درتقاطع ها وتغییر جهت معابرشهری برشاخص های ترافیکی وایمنی 9512051 1395/12/05       سجادی کامران زندی 09121820947 آزادقزوین 940293304 علی تاجرباشی
بهینه سازی زمان بندی چراغهای رانمایی ازطریق حداقل سازی تاخیر درشبکه معابر 9512051 1395/12/05       سجادی کامران زندی 940294577 رضا تاجرباشی
ارزیابی حمل ونقلی -اقتصادی ایجاد تقاطعات غیرهمسطح درون شهری (مطالعه موردی شهرقزوین) 9512051 1395/12/05       بهشتی کامران زندی 940451410 عباس حکاکیان
بررسی عملکرد آهک وبالکی درتثبیت خاکهای ریزدانه متورم شونده دربسترروسازی راه 9512051 1395/12/05       - نوری قیداری 920609090 سیداحمد هاشمی
مدلسازی رابطه بین سرعت وسرفاصله زمانی ومکانی درحالت پایدارجریان غیرمنقطع(مطالعه موردی شهرتهران) 9512051 1395/12/05       بهشتی سجادی 930435073 کمال حق لطفی
گزینه بهینه تقاطع غیرهمسطح در مسیرهای برون شهری با استفاده از شبیه سازخردنگرترافیکی - موردی تقاطع آزاد راه کرج - قزوین باخروجی کردان 9512152 1395/12/15       - کیامهر 930320322 بهرام فرهنگ مهر
تاثیر افزودنی نانوzycotherm برروی عملکرد مخلوطهای آسفالتی باتوجه بهمصالح وشرایط آب وهوایی دراستان زنجان 9512152 1395/12/15       سجادی بهشتی 940023693 سید جلال خلیلی
طراحی مسیراتوبوسهای گردشگری شهرقزوین 9512152 1395/12/15       - کیامهر 940225308 حمید رضارشوند
تحلیل فضایی وارائه مدلی جهت توزیع مراکز معاینه فنی وسایل نقلیه موتوری درسطح کشوردرراستای کاهش شدت مصرف سوخت وکنترل کیفی 9512152 1395/12/15       - کیامهر 930308526 حمیدرضا الوندیان
بررسی اثرتوام الیاف های پلی پروپیلن mex100وmex200برخصوصیات مکانیکی روسازی بتنی jpcp 9512152 1395/12/15       - بهشتی 911113466 کمال آقاجانلو
                   
                   
                   

 

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
                      مهرداد زارع مهرجردی
                      رضا کبیری
                      : محمد عادل لسان درست
                      محمد علی نائل قرا ملکی
سی دی ب ندارد - - 16/5 95/06/06 1384041294001 داور 2: دکتر سید مهدی سجادی داور1:  مهندس حسین امینی راهنما: دکتر رامین کیامهر

مکانیابی بهینه پارکینگ های داخل شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی ( مطالعه موردی : شهر مریوان)

920101962 منصور دبستانی
                      خلیل صادقیان
                      : امیر نوبری
                      سروش اسد زاد
                      سعید صفرزاده
                      اکبر حبیبی منفرد زنجانی
                      محمد گودرزی
                      اکبر الماسی
                         وحید مهدیون
                       
                       

امروزه با توجه به احداث راه ها، رشد تکنولوژی و افزایش تولید وسایل نقلیه موتوری، در مسائل و مشکلات ترافیکی نیز شاهد رشد چشمگیر و قابل ملاحظه ای هستیم.علت اصلی و عمده بروز چنین مسائلی، عدم مطالعه کافی و طرح های ترافیکی غیر تحلیلی میباشد. برای حل این مشکل نیاز به پیش بینی و برآورد پارامترهایی است که ترافیک را تحت تاثیر قرار میدهد.

یکی از مقاطع مهم در بحث حمل و نقل رمپ میباشد که بررسی سطح سرویس در آن بسیار لازم میباشد. برای تعیین سطح سرویس در رمپها HCM2010مدلهایی را پیش بینی کرده است ولی با توجه به آنچه به تفصیل در این پایان نامه مطرح گردیده این مدلها به بهترین پاسخ نمیرسند لذا نیاز به کالیبره کردن این مدلها کاملا ضروری و مهم میباشد.

برای انجام این کار نیاز به برداشت پارامترهایی است که سطح سرویس در محدوده تحت تاثیر رمپ به آنها بستگی دارد. این پارامترها شامل خط افزایش سرعت در رمپ های ورودی، خط کاهش سرعت در رمپهای خروجی، فاصله رمپها در بالا دست یا پایین دست رمپ مورد مطالعه، سرعت در رمپ و تعداد تردد وسایل نقلیه در محدوده مورد مطالعه میباشد.

برای بدست آوردن این پارامترها به صورت حضوری به محلهای مورد مطالعه مراجعه گردید و تمامی پارامترها به صورت میدانی بدست آمد.

پس از جمع آوری اطلاعات فوق با استفاده از نرم افزار SPSSو مدلهای ارائه شده در HCM 2010ضرایب جدید و کالیبره شده بدست آمد.  مقادیر بدست آمده از برداشتهای میدانی با مقادیر ارائه شده توسط HCMمقایسه گردید که حاصل این مقایسه بیانگر نزدیکی مقادیر مدل پیشنهادی با مقادیر واقعی و اختلاف با مقادیر بدست آمده از مدل HCMبود.

- -خارج شد 14/5 95/07/15 13840412941011 داور2:   دکتر حامد سرورام داور1: دکتر سید مهدی سجادی  راهنما: دکتر   سید امیرحسین بهشتی مدلسازی تحلیل سطح سرویس رمپها در آزادرا ه های برون شهری با استفاده ازاطلاعات محلی (نمونه موردی: آزاد راه زنجان- قزوین) 920609096 فرخ بیات
دوچرخه براي سفرهاي كوتاه در فواصل 2 تا 3 كيلومتر در مناطق مسطح كاملاً مناسب است ليكن با سازماندهي و شرايط توپوگرافي خوب اين مقدار تا 10 كيلومتر نيز افزايش مي يابد. براي فواصل تا 3 كيلومتر، بطور ويژه، دوچرخه تقريباً هميشه قادر به ارائة زمانهاي سفر كمتر نسبت به سفر با اتوبوس و سایر وسایل نقلیه ی همگانی است، كه شامل پياده روي حدود 500ـ400 متر تا ايستگاه و معمولاً توقفي هر چند كوتاه براي رسيدن وسیله ی نقلیه مي باشد. تجربيات جهاني نشان مي دهد كه سرويس هاي دوچرخه سواري رونق مناطق تجاري را افزايش دادند، بدون اينكه در ايجاد آلودگي هوا دخيل باشند و به فضا و معابر عريض نيازي باشد، و بدون اينكه هزينه بسيار زياد سامانه هاي پارك سوار را داشته باشد. دوچرخه سواري اكنون در بسياري از شهرهاي ايران كه داراي سطح معابر كم شيب در حد تردد با ساير وسايل نقليه مي تواند باشد. سفرهاي درون ناحيه اي در شهرها در شعاع 5 كيلومتري، 50% از سفرها را تشکيل مي دهد. دوچرخه در کشورمان بطور میانگین از نظر تعداد يک پنجم سهم وسايل نقلیه ی شخصي را و يک سيزدهم سهم از سفر با کليه وسايل نقليه را دارا است. در تحقیق حاضر سعی بر تعیین مکان مناسب جهت احداث ایستگاههای دوچرخه در بخش مرکزی شهر زنجان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) شده است. محدوده مورد مطالعه از جمله مناطقی است که ترافیک بسیار بالایی به دلیل وجود مراکز تجاری و اقتصادی است. علیرغم اهمیت این بخش از شهر زنجان در تراکم و ترافیک بالا، هیچگونه ایستگاه دوچرخه در بخش مرکزی شهر زنجان در طرح های بالادست و ترافیکی، برای کاهش خفقان و ترافیک در ساعات اوج، بصورت علمی جانمایی نشده اند. با توجه به نتایج تحقیق در وضع موجود ایستگاه دوچرخه در این بخش وجود نداشته و از لحاظ مکانیابی اصولی دارای ضعف هایی بوده اند که در این پژوهش با توجه به معیارهای علمی در بخش مرکزی شهر زنجان تعداد 17 ایستگاه دوچرخه پیشنهاد شده، که این مراکز بر طبق معیارها در معابر پرترافیک و در جهت کاهش ترافیک این خیابان ها در جاهایی که پارکینگ های عمومی و ایستگاههای حمل و نقل عمومی وجود داشته، پیشنهاد و مکان گزینی شده است. - -کدخارج شد 14/5 95/07/14 13840412932019 داور 2:  مهندس سید امیر حسین بهشتی داور1:  دکتر سید مهدی سجادی راهنما: دکتر  رامین کیامهر  مکان یابی ایستگاههای دوچرخه در معابر پر ترافیک شهری با استفاده ازGISدر راستای گسترش 920572102 مجتبی پروار

چکیده :

 تابلوها ابزارهای ارتباطی بین جاده و راننده و هدایت ایمنی او در شبکه معابر می باشد. برای آنکه راننده در امنیت باشد و از قوانین حاکم بر جاده تبعیت نماید باید در مسیری قرار گیرد که کلیه نکات و اطلاعات لازم مطابق با قوانین و ایمنی را به آسانی و به سرعت دریافت نماید. رساندن این دانستنیها به طور سریع و کامل به یک سیستم ارتباطی صحیح بین راه و راننده نیاز دارد تا بتواند اطلاعات را به زبانی ساده، راحت و در موقع مناسب به راننده منتقل نماید. تابلوهای پیام متغیر که زیرمجوعه سیستم های حمل و نقل هوشمند (ITS) است جهت اطلاع رسانی، پیش گیری از مواجه با حادثه و افزایش قدرت انتخاب رانندگان در شرایط بحرانی استفاده می شود. آنچه که بیش از پیش برای کارایی بهتر این تابلوها اهمیت دارد مکانیابی بهینه آنها در معابر شهری می باشد. شهر سنندج نیز مانند دیگر شهرهای دنیا دارای ترافیک بالا و شلوغی بیش از حد ترافیکی مخصوصا در بخش مرکزی و مناطق پرتراکم جمعیت شهری می باشد، که به تبع آن معضلات زیادی را متحمل دستگاههای روان سازی ترافیک و بخصوص شهروندان متحمل می کند. با توجه به قرار گرفتن شهرسنندج جزء شهرهای پرترافیک ایران این امکان را می طلبد که با برنامه ریزی اصولی ترافیک شهری بخصوص مکانیابی و نصب تابلوهای پیام متغیر ترافیکی می توان در کنترل و روان سازی ترافیک شهرها بخصوص در مناطق پر تراکم و پر ترافیک شهری گامی مثبت برداشت. در این پژوهش پس از جمع آوری اطلاعات با استفاده از نرم افزار GISبهترین مکان با توجه به معیارهای وابسته ارایه گشت. با توجه به نقشه های خروجی نرم افزار 65 نقطه اولیه پیشنهاد شد و پس از بررسی میدانی 8 نقطه با پتانسیل بالا جهت احداث تابلو های پیام متغیر در شهر سنندج ارایه شد.

- -کدخارج 15/5 95/07/14 13840412941018 داور 2:  مهندس سید امیر حسین بهشتی داور1:  دکتر  سید مهدی سجادی راهنما: دکتر رامین کیامهر مکانیابی تابلوهای پیام متغیر ترافیک (VMS) در معابر شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS(مطالعه موردی شهر سنندج) 920621158 محمد کریمی

يكي ازمسائل مهم در راهسازي مشكلات ايجاد شده توسط خاكهاي رسي در بستر روسازي مي‌باشد. اين خاك‌ها به دليل ساختارشان در كنار رطوبت مقاومتشان كاهش يافته و امكان افزايش حجم دارند. يكي از روش‌هاي برخورد با اين مشكل تثبيت خاك مي‌باشد. براي انتخاب نوع ماده تثبيت‌كننده نياز به مطالعه بر روي اثرات ماده افزودني بر روي خاك مي‌باشدکه معمولا برای تثبیت خاکهای رسی از آهک استفاده می کنند. در سال هاي اخیر استفاده از مواد پلیمري نانوذرات در خاك به عنوان گزینه هایی براي تثبیت خاك ها مطرح شده اند. استفاده از نانو ذرات براي تثبیت و بهبود پارامترهاي مکانیکی خاك ها سابقه بسیار کوتاهی دارد. یکی از موادي که با استفاده از خاصیت نانو بودن ابعاد ذرات خاك رس را تثبیت می کند محلول تبادل یونی   سی بی آر پلاس CBR PLUS می باشد. این محلول يك لايه حفاظتي روغني روي سطح ذرات خاك رس را بوجود آورده و بدین ترتیب حركت پذيري يون و مبادله آنرا كاهش داده و همزمان با حذف نمودن جذب آب سطحی، اين مواد را آب گريز مي نمايد. کاهش حساسیت به رطوبت و درنتیجه آن بهم پیوستن بهتر ذرات باعث افزایش كارآيي و توان فشردگي مي شود. بهم پيوستن بهتر ذرات به معني قفل و بست بيشتر داخلي و بهبود ظرفيت باربري است. در این راستا پليمرهاي نانو ذرات ضمن بالا بردن ظرفيت نگهداري آب در خاك مي توانند با جذب سريع آب به ميزان صدها برابر وزن خود به ژلي با دوام زياد تبديل شوند، که این موضوع سبب كنترل فرسايش خاك و نهایتا كويرزدايي و تثبيت زير ساختها در پروژه های مربوط به راهسازي خواهد شد. در مورد تثبیت خاک های رسی با محلول سی بی آر پلاس کارهای زیادی انجام شده است. ولی خاک انتخابی در همه این تحقیقات خاک رس می باشد این در صورتی است که در مورد خاک های رس ماسه دار که در اغلب راه های کشور با آن مواجه هستیم هنوزکاری انجام نشده است. در این پژوهش پس از تهیه چند نوع خاک رس ماسه دار با درصد های مختلف ماسه و با استفاده از محلول  و انجام آزمایش تراکم، مقایسه نفوذپذیری و مقاومت تک محوری با افزایش میزان ماسه خاک رسی انجام گرفته است.

- - 17 95/07/12 13840412942003 داور2:  دکتر   مهران جوانمرد داور1: دکتر  حسن طاهرخانی راهنما: دکتر   فرهنگ فرخی مقایسه نفوذپذیری و مقاومت تک محوری انواع خاک رس ماسه دار با استفاده از محلول پلاس CBR 910907482 خلیل اعجمی
پروژه تونل ذاکر سرخه ديزج بخشی از طرح اتصال جاده استان هاي غربی و شمال غربی به استان هاي شمالی کشور می باشد که در جهت افزايش ايمنی -
جاده و کوتاه تر شدن مسير، تونلی بطول 520 متر با دهانه 2 / 11 متر و ارتفاع 8 متر احداث خواهد شد. اين تونل در غرب رشته کوههاي البرز واقع شده
است و در تمام مسير تونل توف ها و آندزيت ها رخنمون پيدا نموده اند. پايداري تونل ها به ميزان زيادي تحت تاثير تعداد درزها و گوه هاي ناپايدار در
ساختار توده سنگ هاي واقع در پيرامون ديواره تونل قرار دارد. به همين منظور، مشخصات تونل را بايد به گونه اي انتخاب کرد که حتی المقدور ابعاد و
تعداد گوه هاي ناپايدار کاهش يابد. در اين تحقيق براساس فراوانی داده ها وآناليز آن ها به بررسی تغيير همزمان جهت و شيب تونل ذاکر سرخه در -
پايداري گوه هاي ناپايدار در سقف و ديواره هاي تونل و مشخص نمودن نيروهاي لازم از طرف سيستم نگهدارنده جهت پايداري سازي اين گوه ها
پرداخته شده و بهينه ترين مسير حفاري تونل شناسايی و طراحی گرديده است. نتايج حاصل از مدلسازي هاي عددي نشان می دهند که تغيير جهت و شيب
حفاري تونل، تاثير بسزايی در افزايش و کاهش حجم گوه هاي سنگی داشته و در نتيجه اهميت آناليز حساسيت تونل ها قبل از تعيين مسير حفاري و طرح
پيشنهادي را به نمايش می گذارند. ارائه نمودارهاي گرافيكی در اين زمينه به منزله يک ابزار جالب در هنگام طراحی اوليه حفاري بوده و با يک تجسم ساده
از اين نمودارها، نوع ناپايداري ها مشخص شده و در خصوص ميزان فشار و نوع سيستم نگهدارنده مورد نياز در حين حفاري تصميم گيري خواهد شد. در
اين راستا نتايج به دست آمده نشان می دهند که بهينه ترين مسير حفاري تونل ذاکر سرخه ديزج با کمترين مقدار فشار سيستم نگهدارنده در ترندهاي -
40 تا - 50 درجه و پلانژهاي - 20 تا - 25 درجه می باشد.
- - 14 95/07/08 13840412941007 داور 2: مهندس سید امیر حسین بهشتی داور1:  دکتر سید مهدی سجادی راهنما: دکتر حامد سرورام

امکان سنجی اتوبوس تندرو با استفاده از روش شبیه سازی

920039631 کیهان عبد حق
یکی از موثرترین راه حل ها برای کاهش هزینه های روسازی راه ها ترمیم به موقع خرابی های عمده روسازی )خرابی
شیارشدگی، خرابی پوست سوسماری و ترک ها( می باشد . در صورتی که ترمیم و نگهداری در مراحل نخستین اضمحلال
قبل از زوال ناگهانی وضعیت روسازی انجام شود، بیش از 50 درصد هزینههای تعمیرات صرفه جویی خواهد شد. علاوه بر این،
از بستن راه به مدت طولانی بر روی رفت و آمد وسایل نقلیه و ایجاد مسیرهای انحرافی جلوگیری به عمل خواهد آمد. فایده
موثر و مهمتر دیگر در اصلاح روسازی کاهش نرخ تصادفات می باشد. در این پژوهش با انجام عملیات میدانی جهت اندازه
هر قطعه از این راه مشخص PCI گیری خرابی های روسازی محور زنجان-زرین آباد اقدام شد و سپس با استفاده از نرم افزار
گردید )به طوریکه در کیلومتر 0 تا 2.8 ساخص خرابی 49 ، در کیلومتر 2.8 تا 7.8 شاخص خرابی 44 ، در کیلومتر 7.8 تا
11.5 شاخص خرابی 33 ، در کیلومتر 11.5 تا 15.5 شاخص خرابی 47 ، در کیلومتر 15.5 تا 21.5 شاخص خرابی 53 ، در
کیلومتر 21.5 تا 25.5 شاخص خرابی 56 و در کیلومتر 25.5 تا 29.5 شاخص خرابی 68 میباشد(. در ادامه با استفاده از آمار
SPSS اداره حمل و نقل و پایانه های استان زنجان نقاط حادثه خیز و تعداد تصادفات در این محور با استفاده از نرم افزار
ارتباط بین کیفیت روسازی و تصادفات تعیین شد. GIS تعیین گشت و درنهایت با وزن بندی قطعات مورد مطالعه در محیط
در محور مورد مطالعه نقاط حادثه خیز کاهش میابد )به طور واضح در کیلومتر 0تا 11.5 با PCI مشاهده شد که با افزایش
بین 33 تا 49 شاهد تعداد بیشتری از نقاط حادثه خیز هستیم و برعکس از کیلومتر 11.5 تا 29.5 تعداد نقاط حادثه PCI
خیز به طور محسوس کاهش یافته اند(. این نتیجه نشان میدهد که شاخص وضعیت روسازی میتواند به طورمستقیم بر
تصافات موثر باشد. به طور مثال مشاهده میشود که نقاط حادثه خیز شماره 3،5،7،8 در منطقه عطف تغییر شاخص میباشند
و این نشان دهنده آن است که خرابی روسازی میتواند برتصادفات تاثیرگذار باشد.
- - 16/75 95/10/08 13840412941020 داور 2 : دکتر سید مهدي سجادي داور 1: دکتر سید امیرحسین بهشتي راهنما: دکتر رامین کیامهر بررسی تاثیر خرابی های روسازی برتصادفات جاده ای بااستفاده از GIS وشاخص PCI 911086494 فرشاد فتحي